• Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw

 • Autor: Leszek Kiełtyka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-301-3
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 456/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 78.00 zł

  70.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest oryginalnym opracowaniem interdyscyplinarnej tematyki szeroko rozumianego efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Mając na uwadze rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, w publikacji zostały ujęte najistotniejsze zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod zarządzania, perspektyw i możliwości rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, wpływu technologii informatycznej na ich funkcjonowanie, zarządzanie wiedzą w rozwoju przedsiębiorstw oraz zagadnienia dotyczące innowacji wprowadzanych w przedsiębiorstwach.

Publikacja jest zwartą pozycją wydawniczą, będącą rezultatem licznych spotkań naukowych ośrodków akademickich w kraju, współpracujących z Katedrą Informatycznych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jest zbiorem wybranych najistotniejszych zagadnień obejmujących rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw.
 
W opracowaniu przedstawione zostały ważniejsze aktualne zagadnienia związane z rozwojem i doskonaleniem funkcjonowania przedsiębiorstw rozważane w wielu aspektach. Wielowątkowość treści zawartej w tym wydaniu jest związana z interdyscyplinarnością osób będących autorami poszczególnych rozdziałów. Duża różnorodność zagadnień, zgromadzona wokół tematyki tej książki, sygnalizuje sporą liczbę istotnych problemów, które poprzez innowacyjność, kreatywność i zwinność powinny doprowadzić do wskazania kierunków dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw.
Spis treści:

Przedmowa
Leszek Kiełtyka
 
CZĘŚĆ I. Nowoczesne metody zarządzania organizacją
 
1. ABM w systemach logistycznych jako sposób na optymalizację procesów wytwarzania
Ewa Kowalska-Napora
 
1.1. Logika przyporządkowania kosztów a kierunek wewnętrznej spójności
1.2. Capability sourcing
Podsumowanie
Literatura
 
2. Dylematy projektowania wielopłaszczyznowej metody oceny procesów podejmowania decyzji kierowniczych
Eryk Głodziński
 
Wprowadzenie
2.1. Charakterystyka wielopłaszczyznowej metody oceny procesów podejmowania decyzji kierowniczych
2.2. Dylematy o charakterze metodyczno-przedmiotowym
2.3. Dylematy o charakterze narzędziowym
Podsumowanie
Literatura
 
3. Istota oraz uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw
Beata Kulisa
 
Wprowadzenie
3.1. Pojęcie i kierunki badań nad konkurencyjnością przedsiębiorstw
3.2. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
3.3. Elementy konkurencyjności przedsiębiorstw
Podsumowanie
Literatura
 
4. Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie wartością
Iwona Ewa Tomaszewska
 
Wprowadzenie
4.1. Pojęcie wartości i koncepcja zarządzania wartością
4.2. Funkcje kluczowych wartości firmy
4.3. Jak mierzyć wartość?
4.3.1. Miernik tworzenia wartości dla inwestorów
4.3.2. Rachunek wyników
4.3.3. Nowoczesne koncepcje mierników tworzenia wartości ekonomicznej
4.4. Wartość organizacji dla klientów a jej kapitał intelektualny
Podsumowanie
Literatura
 
5. Ryzyko efektywnościowe a jakość strategii personalnej
Anna Romanowicz
 
Wprowadzenie
5.1. Zarządzanie ryzykiem efektywnościowym w organizacjach
5.2. Analiza jakości w strategii personalnej
5.3. Jakość strategii personalnej a ryzyko efektywnościowe
Literatura
 
6. Umiejętności menedżerskie związane z przeciwdziałaniem patologiom organizacyjnym i kształtowaniem efektywnych zespołów pracowniczych
Elżbieta Robak
 
Wprowadzenie
6.1. Rola kompetencji społecznych w funkcjonowaniu współczesnego menedżera
6.2. Wybrane patologie organizacyjne zaburzające relacje pracownicze a kompetencje interpersonalne menedżera
6.2.1. Mobbing jako przykład patologii zachowań organizacyjnych
6.2.2. Pracoholizm i jego wpływ na zaburzenia relacji pracowniczych
6.2.3. Cynizm organizacyjny jako wyraz kryzysu zaufania pracowników do organizacji
6.3. Umiejętności menedżerskie wspierające tworzenie efektywnych zespołów pracowniczych
6.3.1. Kreowanie pozytywnych relacji pracowniczych poprzez budowanie współpracy i zaufania
6.3.2. Wspieranie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym pracowników
6.3.3. Kształtowanie pozytywnej organizacji poprzez tworzenie klimatu organizacyjnego wspierającego dobrostan pracowników
Podsumowanie
Literatura
 
CZĘŚĆ II. Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw
 
7. Działalność badawczo-rozwojowa a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw wytwórczych
Joanna Tabor
 
Wprowadzenie
7.1. Metodyka badań empirycznych
7.2. Wyniki badań empirycznych
7.2.1. Rodzaj działalności badawczo-rozwojowej
7.2.2. Funkcjonowanie jednostki badawczo-rozwojowej
7.2.3. Potrzeba prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej
7.2.4. Formalizacja współpracy w obszarze badań i rozwoju
7.2.5. Podmioty współpracujące w obszarze badań i rozwoju
7.2.6. Potrzeba nawiązania współpracy w obszarze badań i rozwoju
7.2.7. Korzyści ze współpracy w obszarze badań i rozwoju
7.2.8. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca w tym zakresie a innowacyjność technologiczna
Podsumowanie
Literatura
 
8. Wybrane aspekty monitoringu małych przedsiębiorstw
Paula Pypłacz, Paweł Kobis
 
Wprowadzenie
8.1. Monitorowanie otoczenia przedsiębiorstwa
8.2. System monitoringu i jego elementy
8.3. Model monitoringu czynników
Podsumowanie
Literatura
 
9. Uwarunkowania i kierunki rozwoju sektora przedsiębiorstw w Polsce
Barbara Siuta-Tokarska
 
Wprowadzenie
9.1. Główne uwarunkowania i zmiany struktury w polskiej gospodarce
9.2. Wybrane tendencje i kierunki zmian w działalności przedsiębiorstw w Polsce
Podsumowanie
Literatura
 
10. Koncepcja procesowego i systemowego zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa
Mirosław Kwieciński
 
10.1. Konceptualizacja bezpieczeństwa
10.2. Proces zarządzania bezpieczeństwem
10.3. System zarządzania bezpieczeństwem
Podsumowanie
Literatura
 
11. Badania literaturowe wybranych aspektów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw
Anna Michna, Anna Męczyńska, Roman Kmieciak, Renata Sękowska
 
Wprowadzenie
11.1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
11.2. Badania literaturowe z zakresu wpływu: upełnomocnienia, innowacyjności, umiędzynarodowienia na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania IT
11.2.1. Upełnomocnienie
11.2.2. Innowacyjność
11.2.3. Umiędzynarodowienie (internacjonalizacja)
11.2.4. Wykorzystanie technologii informacyjnych
11.2.5. Związki pomiędzy upełnomocnieniem, innowacyjnością, umiędzynarodowieniem a efektywnością funkcjonowania MSP
11.3. Wnioski i kierunki dalszych badań
Literatura
 
Część III. Wpływ technologii informacyjnej na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw
 
12. Konkurencyjność firmy i zarządzanie relacjami z klientem
Dominika Biniasz
 
Wprowadzenie
12.1. Koncepcja zarządzania relacjami z klientem
12.2. Marketing relacji – filar koncepcji zarządzania relacjami z klientem
12.3. Konkurencyjność firm
12.4. Charakterystyka wybranych badań i ich analiza
12.4.1. Analiza odpowiedzi uzyskanych z ankiety skierowanej do pracowników firmy
12.4.2. Analiza odpowiedzi uzyskanych z ankiety skierowanej do klientów firmy
12.4.3. Podsumowanie wyników badań
12.5. Wnioski końcowe
Literatura
 
13. Evolution and characteristics of customer relationship management
Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg
 
Introduction
13.1. Individualized Approach to Customer Relationship Management
13.2. The Concept of CRM
13.3. CRM as a Strategy
13.4. CRM as an IT System
13.5. Functionalities in the Selected CRM Systems
13.6. eCRM Systems
13.7. Functional Area of e-CRM Systems
Summary
References
 
14. Infrastruktura negocjacyjna w biznesie elektronicznym
Rafał Niedbał
 
Wprowadzenie
14.1. E-negocjacje
14.2. Proponowana infrastruktura negocjacyjna
Podsumowanie
Literatura
 
15. Rynek kart płatniczych w Polsce w latach 2005–2009
Mariusz Sroka
 
Wprowadzenie
15.1. Rodzaje kart płatniczych
15.2. Analiza rynku kart płatniczych w latach 2005–2009
Podsumowanie
Literatura
 
16. Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego w województwie śląskim – wybrane aspekty
Artur Wrzalik
 
Wprowadzenie
16.1. Charakterystyka przemysłu elektronicznego w Polsce
16.2. Analiza procesu rekrutacji i selekcji
Podsumowanie
Literatura
 
17. Systemy informatyczne wspierające działalność przedsiębiorstw dystrybucyjnych sektora energetycznego
Mariusz Pudło
 
Wprowadzenie
17.1. Klasyfikacja informatycznych systemów w przedsiębiorstwach sektora energetycznego
17.2. Zintegrowany Pakiet dla Rynku Energii – ZiPRE
Podsumowanie
Literatura
 
18. Model funkcjonalny platformy e-usług dedykowanej świadczeniom medycznym
Adam Sokołowski
 
Wprowadzenie
18.1. Przesłanki aktywacji wybranych e-usług implementowanych w placówkach medycznych
18.2. Model funkcjonalny elektronicznej platformy dedykowanej placówkom służby zdrowia
Podsumowanie
Literatura
 
Część IV. Rola zarządzania wiedzą w rozwoju przedsiębiorstw
 
19. Postrzeganie informacji i wiedzy w organizacjach gospodarczych
Waldemar Jędrzejczyk, Robert Kucęba
Wprowadzenie
19.1. Informacja i wiedza jako zasoby organizacji
19.1.1. Pojęcie i znaczenie informacji
19.1.2. Pojęcie i znaczenie wiedzy
19.2. Postrzeganie informacji i wiedzy przez kadrę menedżerską w organizacjach gospodarczych
19.2.1. Populacja badawcza
19.2.2. Postrzeganie informacji przez menedżerów
19.2.3. Postrzeganie wiedzy przez menedżerów
Podsumowanie
Literatura
 
20. Pomiar wiedzy jako źródło informacji o przebiegu procesów przedsiębiorstwa
Monika Leśnik
 
Wprowadzenie
20.1. Wiedza, jej cechy, rodzaje, strategie
20.2. Zarządzanie wiedzą
20.3. System zarządzania wiedzą
20.4. Wartościowanie wiedzy
20.5. Pomiar kapitału intelektualnego
20.6. Użyteczność metod pomiaru wiedzy
Podsumowanie
Literatura
 
21. Koncepcja Zarządzania Wiedzą a zarządzanie strategiczne
Monika Leśnik
 
Wprowadzenie
21.1. Geneza i rozwój Koncepcji Zarządzania Wiedzą
21.2. Koncepcja Zarządzania Wiedzą
21.3. Istota, cele i zasady zarządzania strategicznego
21.4. Analiza porównawcza zarządzania strategicznego i Koncepcji Zarządzania Wiedzą
Podsumowanie
Literatura
 
22. Współpraca międzyuczelniana w transferze wiedzy do biznesu
Barbara Sieniewska, Karolina Zioło
 
Wprowadzenie
22.1. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce
22.2. Transfer wiedzy
22.3. Warunki sukcesu transferu wiedzy
22.4. Sieci współpracy
22.5. Współpraca międzyuczelniana w transferze wiedzy – dobre praktyki
Podsumowanie
Literatura
 
23. Przegląd narzędzi i systemów wspierających zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
Edyta Kulej-Dudek, Dariusz Dudek
 
Wprowadzenie
23.1. Koncepcja Knowledge Management w przedsiębiorstwach
23.2. Podstawowe systemy i narzędzia stosowane w zarządzaniu wiedzą
23.3. Zintegrowane narzędzia zarządzania wiedzą w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw
Podsumowanie
Literatura
 
24. Organizacje oparte na wiedzy a umiejętności współczesnego menedżera
Beata Glinkowska, Izabela Bednarska-Wnuk
 
Wprowadzenie
24.1. Organizacje uczące się (learning organizations)
24.2. Umiejętności i role współczesnego menedżera
24.3. Coaching jako menedżerska metoda wydobywania z ludzi tego co najcenniejsze
24.4. Umiejętności współczesnych menedżerów ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności coachingowe – doświadczenia niektórych organizacji
Podsumowanie
Literatura
 
25. Determinanty decyzyjne menedżerów wiedzy
Robert Kucęba, Waldemar Jędrzejczyk
 
Wprowadzenie
25.1. Opis próby badawczej
25.2. Postawy i funkcje menedżerów wiedzy
25.3. Procentowe wagi istotności wybranych determintów decyzyjnych menedżerów wiedzy
Podsumowanie
Literatura
 
26. Doskonalenie umiejętności menedżerskich jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw
Izabela Bednarska-Wnuk, Beata Glinkowska
 
Wprowadzenie
26.1. Drogi rozwoju przedsiębiorstw
26.2. Znaczenie umiejętności menedżerskich dla rozwoju przedsiębiorstw
26.3. Obszary, metody i formy doskonalenia umiejętności menedżerskich
Podsumowanie
Literatura
 
Część V. Innowacje w przedsiębiorstwie
 
27. Transfer technologii i informacji w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych
Leszek Kiełtyka
 
Wprowadzenie
27.1. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła wiedzy wdrażanych technologii
27.1.1. Polityka innowacji w przedsiębiorstwach usługowych
27.1.2. Bariery wewnętrzne i uwarunkowania rynkowe wdrażania nowych technologii
27.1.3. Wpływ wdrożonej innowacji na rozwój przedsiębiorstwa
27.2. Informatyzacja procesów w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych
27.2.1. Narzędzia informatyzacji procesów w transferze technologii
27.2.2. Zastosowanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych
27.2.3. Znaczenie bezpieczeństwa informacji
Literatura
 
28. Źródła pomysłów i możliwości innowacyjnych w działalności przedsiębiorstw
Alicja Karasek
 
Wprowadzenie
28.1. Wewnętrzne i zewnętrzne obszary możliwości innowacyjnych
28.1.1. Źródła wewnętrzne
28.1.2. Źródła zewnętrzne
28.2. Inne ujęcia potencjalnych źródeł innowacji
Podsumowanie
Literatura
 
29. Prosumpcja jako innowacja współczesnego przedsiębiorstwa
Małgorzata Pańkowska
 
29.1. Ekonomika innowacji
29.1.1. Konsument jako innowator
29.1.2. Aktywna rola użytkownika Internetu
29.2. Produkcja na własny użytek v. produkcja na sprzedaż
29.2.1. Początki prosumpcji
29.2.2. Przykłady ofert dla prosumentów
29.3. Użytkownik systemu informatycznego jako prosumer
29.4. Prosumpcja w gospodarce elektronicznej
Podsumowanie
Literatura
 
30. Innowacyjność drugiego filara wytwarzania energii elektrycznej
Robert Kucęba
 
Wprowadzenie
30.1. Kategoryzacja innowacji w obszarze wytwarzania energii elektrycznej
30.2. Innowacyjność drugiego filara wytwarzania energii elektrycznej w ujęciu technicznym
30.3. Innowacyjność drugiego filara wytwarzania energii elektrycznej w ujęciu technologicznym
30.4. Innowacyjność drugiego filara wytwarzania energii elektrycznej w ujęciu organizacyjnym
30.5. Innowacyjność drugiego filara wytwarzania energii elektrycznej w ujęciu informatycznym i produktowym
Podsumowanie
Literatura

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane