• Instrumenty polityki społecznej

Instrumenty polityki społecznej

 • Autor: Grzegorz Ignatowski Łukasz Sułkowski Zbysław Dobrowolski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-137-5
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W ramach polityki społecznej realizuje się nie tylko zadania rządowe, lecz także przedsięwzięcia służące konwergencji makrostruktur, regionów czy poszczególnych jednostek. Przedsięwzięcia te, finansowane w wyniku transferu środków pieniężnych, mogą sprzyjać kreowaniu kapitału społecznego lub przeciwdziałać dywergencji społeczeństwa. 

Autorzy niniejszej książki nie przedstawiają szczegółowych rozwiązań problemów społecznych. Ich cel jest skromniejszy. Chcą owe problemy zrozumieć i dopomóc w formułowaniu kierunkowych propozycji ich przezwyciężenia. Z tych też względów książka powinna znaleźć trwałe miejsce wśród innych publikacji poświęconych problematyce polityki społecznej. Dedykowana jest środowisku akademickiemu, a także praktykom życia społecznego – przedstawicielom organizacji publicznych – jak też biznesu.

Spis treści:

Wstęp

1. Rozwój instrumentarium polityki społecznej na ziemiach polskich do połowy XX wieku   
Karol Chylak

Wprowadzenie
1.1. Społeczne i gospodarcze uwarunkowania rozwoju polityki społecznej
1.2. Rozwój pierwszych instrumentów polityki społecznej
1.3. Nowe kierunki rozwoju instrumentarium polityki społecznej w II Rzeczypospolitej
Podsumowanie
Bibliografia

2. Normatywne i organizacyjne uwarunkowania polityki społecznej   
Zbysław Dobrowolski

Wprowadzenie
2.1. Polityka społeczna. Cele i miejsce w polityce państwa
2.2. Pomoc społeczna jako obszar polityki społecznej
2.3. Polityka społeczna w zakresie przeciwdziałania bezrobociu
2.4. Polityka społeczna a osoby niepełnosprawne
2.5. Nieprawidłowości w realizacji polityki społecznej
Podsumowanie
Bibliografia

3. Patologika społeczna jako naukowy instrument polityki społecznej   
Radosław Rabiański

Wprowadzenie
3.1. Założenia teoretyczne patologiki społecznej
3.2. W kierunku zrozumienia patologii społecznych
3.3. Państwo jako dominujący podmiot polityki społecznej
3.4. Patologika społeczna jako instrument polityki społecznej państwa
3.4.1. Patologie władzy ustawodawczej
3.4.2. Patologie władzy wykonawczej
3.4.3. Patologie władzy sądowniczej
3.4.4. Patologie władzy kontrolnej
Podsumowanie
Bibliografia

4. Edukacja kulturowa narzędziem polityki profilaktyki społecznej   
Adam K. Gogacz

Wprowadzenie
4.1. Pojęcie profilaktyki społecznej
4.2. Kulturowy charakter działalności społecznej
Podsumowanie
Bibliografia

5. Instrumenty monitorowania i controllingu w uczelniach publicznych   
Łukasz Sułkowski

Wprowadzenie
5.1. Odpowiedzialność uczelni wyższych
5.2. Rozwój systemów monitoringu i controllingu w uczelniach
5.3. Wskaźniki efektywności w szkolnictwie wyższym
Podsumowanie
Bibliografia

6. Instrumenty finansowe polityki społecznej   
Zbysław Dobrowolski

Wprowadzenie
6.1. Operacjonalizacja finansowa polityki społecznej
6.2. Skuteczność realizacji polityki społecznej
Podsumowanie
Bibliografia

7. Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu   
Radosław Ignatowski, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Wprowadzenie
7.1. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu i jej raportowania
7.1.1. Uwarunkowania historyczne społecznie odpowiedzialnego biznesu
7.1.2. Koncepcja społecznie odpowiedzialnego biznesu i jej praktyczny wymiar
7.1.3. Rachunkowość a raportowanie danych niefinansowych
7.1.4. Obowiązki ustawowe w Polsce a zmiany w przepisach unijnych w zakresie ujawnień niefinansowych w raportowaniu finansowym
Podsumowanie
Bibliografia

8. Reklama zamknięta w okowach prawa   
Grzegorz Ignatowski

Wprowadzenie
8.1. Kontrowersje związane z określeniem reklamy
8.2. Prawo wobec reklamy prasowej
8.3. Praktyczne uwarunkowania
Podsumowanie
Bibliografia

9. Policja instrumentem polityki społecznej państwa (na przykładzie problemów nieletnich w powiecie zgierskim)   
Krzysztof Skusiewicz

Wprowadzenie
9.1. Policja a problemy nieletnich
9.2. Powiat zgierski – studium przypadku
9.3. Przemoc w rodzinie
9.4. Alkoholizm i narkomania
Podsumowanie
Bibliografia

10. Środki prawne zwalczania przemocy w rodzinie   
Ewa Mierzwa

Wprowadzenie
10.1. Przemoc w rodzinie w ujęciu ustawowym
10.2. Odpowiedzialność za przestępstwo znęcania jako główna forma zwalczania przemocy w rodzinie
10.3. Środki karne
10.4. Środki probacyjne
10.5. Środki zapobiegawcze stosowane w ramach postępowania przygotowawczego
10.6. Rola i istota „Niebieskiej Karty”
Podsumowanie
Bibliografia

11. Między sein a sollen. Tryb określania dóbr chronionych prawem na przykładzie przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji   
Paweł Sydor

Wprowadzenie
11.1. Prawo jako obraz rzeczywistości czy kreacja nowej – główne szkoły prawa
11.2. Prawo karne i prawo wykroczeń a przepisy prawa o ruchu drogowym
11.3. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
11.4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a prawo wykroczeń
Podsumowanie
Bibliografia

12. Polityka karna państwa w aspekcie zwalczania przestępczości przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji   
Waldemar Szymański

Wprowadzenie
12.1. Odpowiedzialność za przestępstwo katastrofy komunikacyjnej i sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy
12.2. Wypadek drogowy a kolizja
12.3. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
12.4. Niestosowanie się do decyzji o cofnięciu prawa jazd
12.5. Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i świadczenie pieniężne
Podsumowanie
Bibliografia

13. Prawnoadministracyjne instrumenty przeciwdziałania zjawisku niealimentacji   
Agnieszka Korzeniowska-Polak

Wprowadzenie
13.1. Niealimentacja – narastający problem społeczny
13.2. Prawnokarne instrumenty zwalczania niealimentacji
13.3. Prawnoadministracyjne regulacje chroniące osoby uprawnione do alimentów
Podsumowanie
Bibliografia

14. Postępowanie w przedmiocie przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków   
Kinga Ćwikła

Wprowadzenie
14.1. Uzależnienie w aspekcie medycznym i kryminologicznym
14.2. Polityka przeciwdziałania uzależnieniu od środków odurzających i substancji psychotropowych
14.3. Przymusowe leczenie odwykowe z tytułu uzależnienia od alkoholu
14.4. Leczenie odwykowe jako środek probacyjny
Podsumowanie
Bibliografia

15. Instrumenty wspierania zdrowia a polityka społeczna – wybrane problemy   
Dorota Nawrat

Wprowadzenie
15.1. Stan zdrowia Polaków – wybrane aspekty
15.2. Ochrona zdrowia a polityka społeczna w Polsce – wybrane zagadnienia
15.2.1. Dyrektywy i dokumenty polityki zdrowotnej
15.2.2. Instrumenty finansowe w polityce zdrowotnej
Podsumowanie
Bibliografia

16. Potrzeba instytucjonalnego wsparcia wobec ludzi z otyłością   
Mariola Świderska

Wprowadzenie
16.1. Etiologia otyłości
16.2. Telewizja w rozwoju otyłości
16.3. Uwarunkowania otyłości
16.4. Skutki otyłości
16.5. Dokumenty próbujące rozwiązać problem otyłości
16.6. Polski Rząd a próby pokonywania otyłości
Podsumowanie
Bibliografia

17. Doradztwo i pośrednictwo zawodowe jako instrumenty polityki społecznej   
Ewa Stroińska

Wprowadzenie
17.1. Istota doradztwa zawodowego
17.2. Specyfika pośrednictwa pracy
17.3. Stan doradztwa zawodowego i poradnictwa w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia

18. Doradztwo edukacyjno-zawodowe  w kontekście projektowania karier na współczesnym rynku pracy   
Małgorzata Klimka

Wprowadzenie
18.1. Prawne uwarunkowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce
18.2. Ewolucja psychologicznego kontraktu zatrudnienia jako konsekwencja  zmian na współczesnym rynku pracy
18.3. Nowe typy karier pracowniczych na lokalnym i globalnym rynku pracy
18.4. Koncepcje doradztwa zawodowego jako podstawa  do konstruowania efektywnych systemów doradczych
Podsumowanie
Bibliografia

Grzegorz Ignatowski
dr hab., prof. SAN. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora

Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


Zbysław Dobrowolski
dr hab. prof. UJ, pracownik naukowy Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor dziesiątek opracowań naukowych, w tym anglojęzycznej monografii poświęconej problematyce zaufania, patologii organizacyjnych. Promotor dysertacji doktorskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z finansów publicznych kontroli zarządczej, instrumentów finansowania polityki społecznej, zarządzania finansami lokalnymi, kontroli i nadzoru w administracji publicznej.

Wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie wynikające z ponad 20 letniej praktyki zawodowej w sektorze publicznym przekazuje nie tylko studentom ale także, w ramach międzynarodowej działalności eksperckiej. Autor licznych opracowań zawodowych i innych poświęconych problemom patologii organizacyjnych oraz współczesnym problemom zarządzania organizacjami publicznymi. Współtwórca światowych wytycznych INTOSAI.

Uczestnik wielu przedsięwzięć międzynarodowych. Uczestniczył w działalności Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Instytucji Kontroli Państwowej (International Organization of Supreme Audit Institution INTOSAI). Ponadto na imienne zaproszenie Kontrolera Generalnego Stanów Zjednoczonych współuczestniczył w realizacji programu szkoleniowego przeznaczonego dla przedstawicieli organów kontroli państwowej z krajów kandydujących do UE. W 2004 roku wraz z przedstawicielami kanadyjskiego najwyższego organu kontroli państwowej uczestniczył w doskonaleniu metodyki kontroli organizacji publicznych przez najwyższe organy kontroli państwowej z Azji i krajów europejskich spoza Unii Europejskiej. W 2006 roku, jako ekspert, współuczestniczył w programie Suport and Bridging Activities for the SAI" zorganizowanym przez Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), którego celem było doskonalenie zarządzania albańskim najwyższym organem kontroli państwowej. Przedstawiciel Polski i panelista na konferencjach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Dublinie i Pradze w 2012 r.

Pełnił funkcję redaktora naczelnego The International Journal on Government Financial Management, wydawanego przez the International Consortium on Governmental Financial Management, St. Michael's Maryland USA.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wprowadzenie do polityki społecznej

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Polityka społeczna. Teorie, pojęcia...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Polityka społeczna we współczesnym ...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Europejska polityka społeczna

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Skuteczność aktywnych form przeciwd...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socja...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Metody i techniki pracy z osobami b...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane