• Teoria turystyki a zarządzanie turystyką

Teoria turystyki a zarządzanie turystyką

 • Autor: Tadeusz Chudoba
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-944-3
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 480/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  17.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja obrazuje całość rzeczywistości związanej z funkcjonowaniem turystyki, przedstawia zarówno turystykę w popularnym tego słowa znaczeniu, jak i specyfikę czterech kierunków zarządzania turystyką.

Książka ukazuje aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie, stwarza więc warunki dla formowania turystycznych banków danych oraz ułatwia i racjonalizuje dalsze badania problemów rzeczywistości turystycznej. Opracowanie może zainteresować następujące grupy osób:
– badaczy zjawisk turystycznych i kadry dydaktycznej,
– kadry kierowniczej instytucji związanych z funkcjonowaniem turystyki,
– studentów wyższych szkół ze specjalizacją turystyczną,
– pozostałych grup osób związanych z turystyką.

Spis treści:

Od autora

Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające

1.1. Uwagi wstępne
1.2. Określenie przedmiotu pracy
1.3. Potrzeba teorii systemu turystyki
1.4. Potrzeba zaistnienia metodologii badań turystyki
1.5. Literatura przedmiotów pracy
1.6. Założenia konstrukcyjne pracy

I. STRUKTURA WEWNĘTRZNA ZJAWISK TURYSTYCZNYCH

Rozdział 2. Formowanie podstawowego układu systemu turystyki

2.1. Kształtowanie modelu rzeczywistości turystycznej
2.2. Pojęcie obszaru turystycznego jako punkt wyjścia do formowania modelu funkcjonalnego rzeczywistości turystycznej
2.3. Formowanie jednoukładowego modelu rzeczywistości turystycznej

Rozdział 3. Rzeczywistość turystyczna jako zespół dwóch podukładów

3.1. Formowanie dwuukładowego modelu rzeczywistości turystycznej
3.2. Definicje układów systemu organizacyjno-funkcjonalnego turystyki
3.2.1. Definicje układów rzeczywistości turystycznej jako zespołu powiązań i stosunków
3.2.2. Definicje kultury uczestnictwa w funkcjonowaniu rzeczywistości turystycznej
3.2.3. Definicje aspektów społecznego i technicznego jako ogółu skutków

Rozdział 4. Wyodrębnienie rzeczywistości turystycznej podsystemów turystyki i zarządzania turystyką

4.1. Identyfikacja składników struktury turystyki i zarządzania turystyką
4.2. Formowanie modelu zarządzania turystyką
4.3. Formułowanie definicji społecznego układu zarządzania turystyką
4.4. Definicje aspektu technicznego zarządzania turystyką
4.5. Specyfika zarządzania turystyką
4.6. Przydatność różnych opcji w zarządzaniu turystyką
4.7. Formowanie modelu turystyki
4.7.1. Układ społeczny turystyki
4.7.2. Aspekt techniczny turystyki

Rozdział 5. Pierwszy stopień redukcji zjawisk turystyki

5.1. Wprowadzenie
5.2. Formowanie układów podsystemów turystyki
5.2.1. Formowanie układu społecznego ruchu turystycznego
5.2.2. Formowanie definicji aspektu technicznego ruchu turystycznego
5.3. Formowanie struktury podsystemu obsługi ruchu turystycznego
5.3.1. Formowanie układu społecznego obsługi ruchu turystycznego
5.3.2. Formowanie aspektu technicznego obsługi ruchu turystycznego

Rozdział 6. Drugi stopień redukcji zjawisk turystyki

6.1. Podstawy drugiego stopnia redukcji
6.1.1. Formowanie składników układów społecznych
6.1.2. Formowanie składników aspektów technicznych
6.2. Uprawianie turystyki
6.2.1. Aspekt biospołeczny uprawiania turystyki
6.2.2. Definicje aspektu technicznego uprawiania turystyki
6.3. Organizacja turystyki
6.3.1. Organizacja turystyki jako proces
6.3.2. Struktura funkcjonalna imprez turystycznych
6.3.3. Definicje aspektu technicznej organizacji turystyki
6.4. Bezpośrednia obsługa turystyki
6.4.1. Składniki strukturalne zjawiska zwanego bezpośrednią obsługą turystyki
6.4.2. Typologia usług
6.4.3. Definicje strony społecznej bezpośredniej obsługi turystyki
6.4.4. Definicje aspektu technicznego bezpośredniej obsługi turystyki
6.5. Pośrednia obsługa turystyki: tworzenie bazy materialnej turystyki
6.5.1. Czym jest pośrednia obsługa turystyki?
6.5.2. Definicje aspektu technicznego pośredniej obsługi turystyki

Rozdział 7. Wyodrębnienie w zarządzaniu turystyką kierowania i ukierunkowywania

7.1. Wyodrębnienie podstawowych rodzajów zarządzania turystyką
7.2. Formowanie układów zarządzania turystyką
7.2.1. Potrzeby i warunki leżące u podstaw funkcjonowania społecznych układów zarządzania turystyką
7.2.2. Charakter stosunków występujących między głównymi rodzajami zarządzania turystyką
7.2.3. Określenie środków aktywności kierowniczej
7.3. Definicje kierowania i ukierunkowywania turystyki

Rozdział 8. Wyodrębnienie czterech kierunków zarządzania turystyką

8.1. Bezpośrednie kierowanie turystyką
8.2. Pośrednie kierowanie turystyką
8.3. Strategiczne zarządzanie w turystyce
8.4. Pośrednie zarządzanie w turystyce
8.5. Charakterystyka specyfiki i walorów poznawczych wyodrębnionych grup definicji
8.5.1. Różnice w charakterze sformułowanych definicji
8.5.2. Struktury schematu definicji
8.5.3. Walory poznawcze sformułowanych definicji
8.5.4. Instytucje zarządzające turystyką
8.5.5. Cztery kierunki zarządzania turystyką jako jeden system

Rozdział 9. Rzeczywistość turystyczna w świetle ogólnej teorii systemu turystyki

9.1. Różne stopnie widzenia zjawisk rzeczywistości turystycznej
9.1.1. Rzeczywistość turystyczna jako system organizacyjno-funkcjonalny
9.1.2. Rzeczywistość turystyczna jako zespół dwóch podsystemów – turystyki i zarządzania turystyką
9.1.3. Turystyka i zarządzanie turystyki jako zespół składający się z dwóch systemów: ruchu turystycznego i obsługi ruchu turystycznego
9.1.4. Zarządzanie turystyką jako zespół dwu podsystemów: kierowania turystyką i ukierunkowywania turystyki
9.1.5. Rzeczywistość turystyczna jako zespół ośmiu podsystemów
9.1.6. Turystyka jako zespół czterech podsystemów
9.1.7. Zarządzanie turystyką jako zespół czterech podsystemów
9.2. Walory strukturalnego podejścia do rzeczywistości turystycznej
9.2.1. Funkcjonalne widzenie zjawisk rzeczywistości turystycznej
9.2.2. Różnorodność definicji rzeczywistości turystycznej i ich znaczenie
9.2.3. Nakreślenie zespołów definicji turystyki i zarządzania turystyką
9.2.4. Definicje skutków aktywności turystycznej
9.2.5. Definicje kultury aktywności turystyki i sztuki zarządzania
9.2.6. Specyfika funkcji różnych kierunków zarządzania
9.2.7. Typologia składników struktury rzeczywistości turystycznej

II. WARUNKI SPRAWNEGO I SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ W POLSCE

Rozdział 10. Doformowywanie struktury organizacyjnej dla polskiej turystyki

10.1. Struktura organów rządowo-samorządowych turystyki w Polsce i podstawy dla jej skorygowania
10.2. Podstawy specyfiki struktur organizacyjnych ROT
10.2.1. Przesłanki specyfiki struktur makroregionalnych POT, czyli ROT-ów
10.2.2. Problem mezoregionalnych struktur POT
10.2.3. Lokalne organizacje turystyczne

Rozdział 11. Cele i kierunki zarządzania turystyką

11.1. Miejsce idei formowania i funkcjonowania komplementarnego rynku turystycznego w identyfikacji celów społecznych zarządzania turystyką
11.2. Pojęcie komplementarnego rynku turystycznego
11.3. Względność pojęcia „komplementarny rynek turystyczny”
11.4. Cel czy zespół celów podstawowych zarządzania turystyką
11.5. Cele drugorzędne zarządzania turystyką
11.6. Warunki skutecznego przebiegu procesów kierowniczych

Rozdział 12. Pośrednie zarządzanie turystyką

12.1. Wprowadzenie
12.2. Inicjowanie i wspomaganie rozwoju turystyki przez organa najwyższych władz państwowych
12.3. Najistotniejsze kierunki wspomagania procesu formowania komplementarnego rynku turystycznego
12.3.1. Przesłanki strategii wspomagania rozwoju turystyki

Rozdział 13. Strategiczne zarządzanie turystyką

13.1. Podstawowe kierunki zarządzania strategicznego
13.2. Strategia formowania komplementarnego rynku turystycznego
13.3. Strategiczne zarządzanie związane z pozyskiwaniem kadry
13.3.1. Przesłanki racjonalnej polityki kadrowej i szkoleniowej
13.4. Strategiczne zarządzanie formowaniem rynku popytu na imprezy turystyczne
13.4.1. Strategia formowania rynku popytu na imprezy turystyczne
13.4.2. Założenia strategii organizacji kampanii marketingowej
13.5. Strategie tworzące warunki do funkcjonowania komplementarnego rynku turystycznego
13.6. Zarządzanie rynkiem usług

Rozdział 14. Kontrola strategiczna i strategie korekcyjne usprawniające funkcjonowanie lokalnych komplementarnych rynków turystycznych

14.1. Wprowadzenie
14.2. Przedmiot kontroli strategicznej
14.3. Podstawy metodologiczne określające przedmiot strategii usprawniających
14.4. Metoda przeprowadzenia kontroli sposobu funkcjonowania komplementarnego rynku turystycznego
14.5. Kontrole strategiczne i strategie nastawione na jakość

Rozdział 15. Koncepcja podziału zadań strategicznych między POT, ROT i LOT

15.1. Funkcje strategiczne centralnych władz POT
15.2. Strategie formowania autostrad i dróg szybkiego ruchu jako komplementarnych rynków turystycznych
15.3. Strategie doformowywania tras tematycznych jako komplementarnych rynków turystycznych
15.4. Funkcje strategiczne ROT-ów
15.4.1. Kontrola strategiczna i strategie naprawcze struktur ROT i LOT
15.5. Specyfika funkcji strategicznych mezoregionalnych organizacji turystycznych
15.5.1. Formowanie mezoregionów jako komplementarnych rynków turystycznych
15.5.2. Miejsce mezoregionalnych struktur POT w systemie dbałości o całokształt zasobów osobowych, rzeczowych, informacyjnych i finansowych
15.6. Specyfika funkcji strategicznych lokalnych organizacji turystycznych
15.6.1. Potrzeba rozpoznania potencjału turystycznego
15.6.2. Organizacja sposobu inwentaryzacji potencjału turystycznego gminy
15.6.3. Określenie przesłanek dla sformułowania planów strategicznych formowania komplementarnych rynków turystycznych
15.6.4. Plan budowy ośrodka wypoczynkowego „Połoniny” na Wierchu Wyżniańskim w Bieszczadach
15.6.5. Plan rekrutacji i doszkalania kadry dla ośrodka „Połoniny”
15.6.6. Formowanie czynnych sezonowo, lokalnych, komplementarnych rynków turystycznych

Rozdział 16. Pośrednie kierowanie turystyką

16.1. Specyfika funkcji pośredniego kierowania turystyką
16.1.1. Uruchamianie ośrodków czynnych cały rok
16.1.2. Problem zapewnienia kadry
16.2. Miejsce harmonizacji sposobu funkcjonowania komplementarnego rynku w całości działań kierowniczych, zwanych kierowaniem pośrednim
16.2.1. Harmonizacja podaży potencjału regionu i oczekiwania turystów

Rozdział 17. Bezpośrednie kierowanie turystyką

17.1. Specyfika bezpośredniego kierowania turystyką
17.2. Ranga jakości usług i jej wyznaczniki
17.3. Warunki zewnętrzne sprzyjajace obsłudze marketingowej zakładu
17.4. Kierowanie asortymentem i jakością usług oraz poziomem kultury obsługi
17.5. Obsługa turysty w sposób marketingowy
17.6. Marketingowa charakterystyka usług
17.7. Bezpośrednie kierowanie tworzeniem warunków wewnętrznych do organizacji imprez turystycznych

III. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Rozdział 18. Model wiedzy o rzeczywistości turystycznej jako podstawa budowy turystycznego tezaurusa banku danych

18.1. Wprowadzenie
18.2. Potrzeba wiedzy o rzeczywistości turystycznej
18.3. Pojęcie wiedzy o rzeczywistości turystycznej jako podstawa budowy słownika banku danych
18.4. Wiedza o uprawianiu turystyki
18.5. Wiedza o organizacji turystyki
18.6. Wiedza o bezpośredniej obsłudze turystyki
18.7. Wiedza o pośredniej obsłudze turystyki
18.8. Wiedza o zarządzaniu
18.9. Wiedza o bezpośrednim kierowaniu turystyką
18.10. Wiedza o pośrednim kierowaniu turystyką
18.11. Wiedza o strategicznym zarządzaniu turystyką
18.12. Wiedza o pośrednim zarządzaniu turystyką
18.13 Podsumowanie

Rozdział 19. Wykonane i proponowane badania turystyki

19.1. Badania pośredniej obsługi turystyki
19.1.1. Badanie problemów zagospodarowania turystycznego
19.1.2. Rozpoznawanie spraw towarzyszących
19.2. Badania bezpośredniej obsługi turystyki
19.3. Badanie problemów organizacji turystyki
19.3.1. Badanie potrzeb i motywów uczestnictwa w imprezach turystycznych
19.3.2. Badania rynku imprez turystycznych
19.3.3. Badania rynków popytu na imprezy turystyki przyjazdowej
19.3.4. Badania struktury i skali popytu na uczestnictwo w imprezach ze strony krajów „target market”
19.3.5. Czynniki społeczno-kulturalne
19.3.6. Analiza porównawcza docelowych obszarów konkurencyjnych
19.4. Badania związane z formowaniem rynku popytu do Polski
19.4.1. Krajowy rynek popytu
19.4.2. Badania kadry profesjonalnej organizacji turystyki
19.5. Kierunki badań nad uprawianiem turystyki
19.5.1. Badania osobowości turystów zagranicznych
19.6. Badanie poziomu kultury uprawiania turystyki

Rozdział 20. Problematyka badań zarządzania turystyką

20.1. Instytucje związane z zarządzaniem turystyką
20.1.1. Typologia instytucji związanych z funkcjonowaniem turystyki
20.2. Strategiczne zarządzanie turystyką
20.3. Pośrednie kierowanie turystyką
20.4. Bezpośrednie kierowanie turystyką

Rozdział 21. Wzorce kwalifikacji kadry zarządzania turystyką

21.1. Składniki struktury wzorca kwalifikacji kadry
21.1.1. Miejsce racjonalnej typologii kadry w badaniach poziomu kwalifikacji
21.1.2. Miejsce osobowości we wzorcu kwalifikacji kadry
21.2. Wzorzec kwalifikacji kadry kierowniczej ROT
21.2.1. Wiedza o rzeczywistości turystycznej kierownictwa ROT
21.2.2. Specjalistyczna wiedza sprawnościowa prezesa zarządu ROT
21.2.3. Zarys powtarzalnych czynności koordynacyjnych prezesa ROT
21.2.4. Specjalistyczna wiedza sprawnościowa wiceprezesa ds. zagospodarowania turystycznego, z zawodu planisty przestrzennego albo architekta
21.2.5. Specjalistyczna wiedza sprawnościowa wiceprezesa ds. usług
21.2.6. Specjalistyczna wiedza sprawnościowa wiceprezesa ds. marketingu
21.2.7. Specjalistyczna wiedza sprawnościowa kierownika sekcji pozyskiwania kadry
21.2.8. Specjalistyczna wiedza sprawnościowa kierownika banku danych i analiz
21.2.9. Specjalistyczna wiedza sprawnościowa wiceprezesa ds. finansowo-księgowych
21.3. Wzorzec kwalifikacji prezesa LOT
21.3.1. Osobowość
21.3.2. Wiedza o rzeczywistości turystycznej
21.3.3. Przesłanki dla identyfikacji składników wzorca
21.3.4. Składniki specjalistycznej wiedzy sprawnościowej prezesa LOT

Rozdział 22. Badania skutków aktywności turystycznej

Rozdział 23. Polityka badań rzeczywistości turystycznej

23.1. Polityka badań rzeczywistości turystycznej

Rozdział 24. Identyfikacja głównych dyscyplin nauk o rzeczywistości turystycznej

24.1. Model wiedzy o turystyce metodą identyfikacji pierwszoplanowych dyscyplin naukowych turyzmu
24.2. Identyfikacja dyscyplin badających turystykę
24.2.1. Identyfikacja dyscyplin zainteresowanych pośrednią obsługą turystyki
24.2.2. Identyfikacja dyscyplin badających zjawiska bezpośredniej obsługi turystyki
24.2.3. Identyfikacja dyscyplin związanych z organizacją turystyki
24.2.4. Identyfikacja dyscyplin zainteresowanych badaniem zjawisk uprawiania turystyki
24.3. Dyscypliny lub cykle wykładów z zarządzania turystyką
24.3.1. Dyscypliny zainteresowane zarządzaniem strategicznym turystyki
24.3.2. Wiedza o pośrednim kierowaniu turystyką
24.3.3. Bezpośrednie kierowanie turystyką
24.4. Podsumowanie rozważań

Rozdział 25. Przegląd modeli badań oraz metod badawczych

25.1. Metody badania uprawiania turystyki
25.1.1. Badania kultury uprawiania turystyki
25.2. Metody badań problemów związanych z tworzeniem bazy materialnej turystyki
25.2.1. Metody badań warunków dla zagospodarowania turystycznego
25.2.2. Badania warunkujące racjonalność decyzji inwestycyjnych
25.3. Metody badań świadczenia usług
25.3.1. Metody analizy warunków dla jakości usług
25.3.2. Metody badań kwalifikacji kadry
25.4. Metody badań organizacji turystyki
25.4.1. Metody badań kwalifikacji kadry organizatorów turystyki
25.5. Metody badań rzeczywistości kierowniczej w turystyce
25.5.1. Badanie zjawisk kierowniczych
25.5.2. Metody badania stopnia sprawności bezpośredniego kierowania zakładami usługowymi
25.5.3. Metody badania pośredniego kierowania obsługą turystyki
25.6. Przegląd metod badawczych kwalifikacji kadry kierowniczej

Rozdział 26. Czynności towarzyszące pisaniu prac magisterskich i licencjackich

26.1. Wprowadzenie
26.2. Określenie przedmiotu pracy
26.3. Literatura przedmiotu, biblioteki o profilu m.in. turystycznym
26.4. Materiały ogólnodostępne
26.5. Metody pozyskiwania materiałów stanowiących przedmiot badań
26.6. Techniczna strona opisu

Indeks rzeczowy
Bibliografia

Tadeusz Chudoba

dr, jest z wykształcenia historykiem. W latach 1967?1972 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w AWF w Warszawie, a w latach 1972?1983 pracownikiem naukowym Instytutu Turystyki. W latach 1988?1989 wykładowca marketingu turystycz­nego w Wyższej Szkole (Högskolun) w Skövde w Szwecji. Od 1997 r. przez trzy lata wykładał teorię i metodykę turystyki w AWF w Warszawie. W latach 2000?2003 wykładał również w Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, a w latach 2004?2007 pełnił funkcję profesora w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. Od 1954 r. jest przewodnikiem po Warszawie oraz przewodnikiem terenowym z uprawnienia­mi na obszar całej Polski. Pełnił również wiele funkcji w samorządzie przewodnickim, będąc m.in. wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Przewodnickiej w ZG PTTK.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane