• Rynek turystyczny. Struktura, procesy, tendencje. Wydanie 2

Rynek turystyczny. Struktura, procesy, tendencje. Wydanie 2

 • Autor: Aleksander Panasiuk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-858-9
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 374/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 62.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja przedstawia miejsce turystyki w gospodarce narodowej oraz podstawy teoretyczne funkcjonowania rynku turystycznego. Przeprowadzono w niej analizę struktury podmiotowej i przedmiotowej rynku turystycznego, omówiono działalność dostawców ofert turystycznych (przedsiębiorstw turystycznych i destynacji turystycznych) oraz popyt turystyczny i zachowania rynkowe konsumentów turystycznych. Szczególne miejsce zajmuje problematyka podaży turystycznej, w tym produktu turystycznego oraz koncepcja oferty turystycznej. W szerokim ujęciu przedstawiono politykę turystyczną, wraz z jej układem strukturalnym i kierunkami jej rozwoju oraz szczegółowymi rozwiązaniami regulacyjnymi, dotyczącymi rynku touroperatorskiego w Unii Europejskiej, oddziaływanie państwa na turystykę społeczną, fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej. Zagadnienia dotyczące procesów kształtowania rynku turystycznego obejmują problemy mikroekonomiczne oraz dotyczące zarządzania podmiotami, w tym działalność marketingową, markę turystyczną, nowoczesne technologie, innowacje oraz strategie na rynku turystycznym. W pracy wskazano na aktualne problemy ekonomiczne, społeczne, polityczne, organizacyjne, technologiczne kształtujące funkcjonowanie rynku turystycznego. Oparto je na aktualnym stanie prawnym, dotyczącym regulacji rynku turystycznego, obowiązującym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce od 1 lipca 2018 roku.

Spis treści:

Wstęp 

Rozdział 1. Turystyka w gospodarce narodowej  


1.1. Turystyka jako przedmiot badań ekonomicznych
1.2. Miejsce turystyki w strukturze gospodarki
1.3. Ekonomiczne funkcje turystyki
1.4. Gospodarka turystyczna  
1.5. Otoczenie gospodarki turystycznej 


Rozdział 2. Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego

2.1. Istota i zakres rynku turystycznego  
2.2. Cechy rynku turystycznego  
2.3. Relacje na rynku turystycznym   
2.4. Modele rynku turystycznego  


Rozdział 3. Struktura rynku turystycznego
 

3.1. Metodyka analizy struktury rynku turystycznego  
3.2. Struktura podmiotowa rynku turystycznego  
3.2.1. Przedsiębiorstwa turystyczne  
3.2.2. Destynacje turystyczne
3.2.3. Konsumenci turystyczni  
3.3. Wprowadzenie do struktury przedmiotowej rynku turystycznego  


Rozdział 4. Popyt turystyczny  

4.1. Podstawowe kategorie popytowe w turystyce   
4.2. Determinanty poziomu popytu turystycznego  
4.3. Zachowania konsumentów turystycznych na rynku  
4.4. Modele konsumpcji na rynku turystycznym  
4.5. Współczesne trendy w popycie turystycznym  


Rozdział 5. Podaż turystyczna  

5.1. Produkt turystyczny  
5.1.1. Walory i atrakcje turystyczne  
5.1.2. Zagospodarowanie turystyczne   
5.1.3. Usługi turystyczne  
5.2. Zintegrowany produkt turystyczny  
5.3. Oferta turystyczna  
5.4. Wymiary oferty turystycznej  
5.5. Cena oferty turystycznej   
5.6. Jakość oferty turystycznej   
5.6.1. Jakość usług turystycznych   
5.6.2. Jakość produktu turystycznego obszaru  
5.6.3. Jakość obsługi konsumenta turystycznego  
5.6.4. Certyfikacja jako narzędzie oddziaływania na jakość oferty na rynku turystycznym  


Rozdział 6. Polityka turystyczna
   

6.1. Istota polityki turystycznej  
6.2. Determinanty polityki turystycznej  
6.3. Struktura podmiotów polityki turystycznej   
6.4. Metody i instrumenty polityki turystycznej  
6.5. Rynek touroperatorski jako szczególny obszar regulacji  
6.6. Turystyka społeczna jako sposób oddziaływania państwa na popyt turystyczny  
6.7. Fundusze Unii Europejskiej w regionalnej i lokalnej polityce turystycznej  
6.8. Kierunki kształtowania polityki turystycznej  


Rozdział 7. Procesy kształtowania rynku turystycznego  


7.1. Działania marketingowe w kształtowaniu oferty na rynku turystycznym   
7.1.1. Wprowadzenie do zagadnień marketingu turystycznego
7.1.2. Orientacja marketingowa podmiotów rynku turystycznego  
7.1.3. Struktura instrumentów marketingowych  
7.1.4. Cykl życia produktu turystycznego  
7.2. Marka turystyczna  
7.3. E-rynek turystyczny  
7.4. Procesy innowacyjne na rynku turystycznym  
7.5. Strategie na rynku turystycznym   
7.6. Satysfakcja konsumenta turystycznego

 
Rozdział 8. Współczesne tendencje funkcjonowania rynku turystycznego  

8.1. Globalizacja rynku turystycznego  
8.2. Asymetria informacji na rynku turystycznym   
8.3. Zrównoważony rynek turystyczny  
8.4. Kontrowersyjne obszary rynku turystycznego  
8.5. Rynek turystyczny a rynki substytucyjne  
8.6. Zjawiska kryzysowe na rynku turystycznym, overtourism i postturystyka   


Zakończenie  
Bibliografia 

Aleksander Panasiuk

prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Turystyką, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE, członek założyciel Euro-Azjatyckiego Stowarzyszenia Studiów Turystycznych, autor ponad 300 publikacji z zakresu ekonomiki turystyki, zarządzania turystyką, marketingu usług, polityki społeczno-gospodarczej.
Książki tego autora

Aaker D.A., Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of Brand Name, The Free Press, Toronto 1991.
Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2008.
Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Akerlof G.A., The market for „Lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism, The Quarterly Journal of Economics 1970, nr 84(3).
Aldridge A., The market, Polity Press, Cambridge 2005.
Alejziak W., Przemysł turystyczny. Przyczynek do dyskusji na temat zasadności używania, definicji oraz zakresu znaczeniowego pojęcia, [w:] Przemysł turystyczny, Szwichtenberg A., Dziegieć E. (red.), Koszalin 2000.
Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999.
Alejziak W., Marciniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Kraków 2003.
Alejzaik W., Winiarski R., Perspektywy rozwoju nauk o turystyce, [w:] Nauki o turystyce, Winiarski R. (red.), Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2003.
Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1998.
Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
Anholt S., Culture Report. Progress Europe. The Perception of Europe, Stuttgart 2007.
Anholt S., The Anholt City Brands Index. How The World Views Its Cities, GMI 2006.
Asero V., Patti S., Asymmetric information, tourist satisfaction and quality in tourism, Annals of The University of Petrosani, Economics, 2009, No. 9(3).
Austen J., Sense and Sensibility, Oxford University Press, Oxford–New York 2004.
Azkuna I. (red.), Smart cities study: International study on the situation of ICT, innovation and knowledge in cities, The Committee of Digital and Knowledge-based Cities of UCLG, Bilbao 2012.
Baggio R., Baggio J.A., Experiencing information asymmetries in tourism, 4th Advances Tourism Marketing Conference, Maribor 2011.
Baker M., The marketing book, Butterwort-Heinemann, Oxford 2003.
Balicki A., Analiza rynku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2002.
Batko A., Standardy jakości w turystyce na przykładzie certyfikacji punktów informacji turystycznej – pierwsza edycja w Małopolsce, Problemy Zarządzania 2011, vol. 10, nr 2.
Bednarczyk M. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.
Bednarczyk M. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, CeDeWu, Warszawa 2011.
Bednarczyk M., Wach K., Kultura i biznes w procesie globalizacji, [w:] Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, Rolicki J., Banaś M. (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004.
Bednarczyk M., Wszendybył-Skulska E. (red.), Zarządzanie turystyką w kryzysie, CeDeWu, Warszawa 2013.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1993.
Berbeka J., Udział w ruchu turystycznym a spójność społeczna w Polsce – wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 259, Wrocław 2012.
Berbeka J. (red.), Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006–2015, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016.
Bernaś B., Pujer K., Bezpieczeństwo i zagrożenia w turystyce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2015, nr 2.
Białecki K., Dorosz H., Januszkiewicz W., Słownik handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1993.
Biczysko W., Zarządzanie finansami w  przedsiębiorstwie turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny. Konsument, rynek, marketing, Liber, Warszawa 2003.
Borodako K., Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Borzyszkowski J., Dyskusja nad pojęciem destynacja, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2012, nr 4(20).
Borzyszkowski J., Overtourism w turystyce kulturowej, Turystyka Kulturowa 2018, nr 2.
Bosiacki S., Możliwości rozwoju polskiej gospodarki na tle standardów europejskich, [w:] Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 1995.
Bosiacki S., Przemysł turystyczny w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju, [w:] Turystyka jako czynnik  edukacji  i  rozwoju  gospodarczego, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 1994.
Botsman R., Rogers R., What’s mine is yours. The rise of collaborative consumption, Harper Collins, New York 2010, s. 9.
Botsman R., Rogers R., Współkonsumpcja. Zipcar był tylko początkiem, Harvard Business Review Polska 2010, nr 93.
Brelik A., Dobra publiczne na obszarach wiejskich jako czynnik rozwoju działalności agroturystycznej na Pomorzu Zachodnim, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Bresler N.C., Weighing passengers because air fares not fair, Economics Problems of Tourism 2012, No 1(17).
Bretyn A., Wolska G., Bąk I., Innovation activity and cross-border cooperation of micro, small and medium sized enterprises as exemplified by the Pomeranian Euroregion , w: Leadership, innovativeness and entrepreneurship in sustainable economy, eds. Bylok F., Albrychiewicz-Słocińska  A.,  Cichobłaziński  L,  Wydawnictwo  Wydziału  Zarządzania  Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018.
Buczak T., Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 , Warszawa 2014.
Buhalis D., eTourism. Information technology for strategic tourism management, Prentice Hall, New York 2003.
Burnewicz J., Grzywacz W., Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989.
Butkiewicz A., Branding miast i regionów, Marketing w Praktyce 2005, nr 9.
Butler R.W., The concept of a tourist area cycle of evaluation: The implications for management of resources, Canadian Geographer 1980 nr 1.
Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Caccomo J.L., Solonandrasana B., Tourism activities and price differences: Imperfest Information and Asymmetric Competition, University of Perpignan, Perpingan 2001.
Candela G., Figini P., The economics of tourism destinations, Springer, Berlin-Heidelberg 2012.
Caserta S., Rysso A.P., More means worse: Asymmetric information, spatial displacement and sustainable heritage tourism, Journal of Cultural Economics 2002, No 26.
Chen Y., Mak B., Song H., Information asymmetries on quality: the case of Chinese package tours, scholarworks.umass.edu.
Cieloch C., Kuczyński J., Rogoziński K., Czas wolny czasem konsumpcji, PWE, Warszawa 1992.
Clerides S., Bearchou P., Pashardes P., Intermediaries as quality assessors in markets with asymmetric information: from UK Package Tourism, University of Cyprus, Nicosia 2004.
Cornelissen S., The global tourism system, Aldershot, Ashgate 2005.
Crase L., Jackson J., Assessing the effects of information asymmetry in tourism destinations, Tourism Economics 2000, nr 6.
Crouch G.I., Ritchie J.R., Tourism, competitiveness and societal prosperity, Journal of Business Research 1999, nr 44.
Czakon W., Wykorzystanie więzi międzyorganizacyjnych w tworzeniu wartości dla klienta na rynku B2B, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Daniels J.D., Radebaugh L.H., International Business: Environment and Operations, Reding, Massachusetts 1989.
Daszkowska M., Fazy rozwoju marketingu usług w Polsce, [w:] Marketing w usługach, Garczarczyk J., Rogoziński K. (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994.
Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Dąbrowska A., Janoś-Kresło M, Wódkowski A., E-usługi, a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
de Chernatony L., Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
Decrop A., Tourists’ decision-making and behavior processes, [w:] Consumer behavior In Travel and tourism, Pizam A., Mansfeld Y.(red.), The Haworth Hospitality Press, New York–London–Oxford 1999.
Den Hertog P., Co-producers of innovation: on the role of knowledge-intensive business services in innovation, [w:] Productivity, innovation and knowledge in services. New economic and socio-economic approaches, Gadrey J., Gallouj E., Elgar E., (ed.), MA, Cheltenham–Northampton 2002.
Dębski M., Marka obszarów turystycznych jako element rozwoju turystyki w regionie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania 2006, nr 181.
Dobiegała-Korona B., Konsumenci jako aktywa przedsiębiorstwa turystycznego, [w:] Zachowania konsumentów na rynku turystycznych, Dobiegała-Korona B. (red.), ALMAMER, War-szawa 2010.
Dobska M., Reorientacja w zarządzaniu przekształconym podmiotem leczniczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
Dolnicar S., Market segmentation in tourism, [w:] Tourism Management, Woodside A., Martin
D. (red.), CABI, Cambridge 2008.
Drucker P., Management Tasks. Responsibilities, Practices. Harper, New York 1973.
Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2000.
Ďuriček M., Obodyński K., Syntetyczne podstawy rekreacji i turystyki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
Düssel M., Marketing w praktyce, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2009.
Dwyer I., Edwards D., Mistilis N., Scott N., Cooper Ch., Roman C., Trends underpinning tourism to 2020. An analysis of key drivers for change, CRC, Australia 2008.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 roku w  sprawie  imprez  turystycznych  i  powiązanych  usług  turystycznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326, tom 58.
Dziedzic E., Koncepcja cyklu życia produktu a obszar recepcji turystycznej, Problemy Turystyki 1996, nr 1–4.
Dziedzic E., Kachniewska M., Skalska T., Rachunek satelitarny turystyki – metodologia, wyniki, interpretacja, Szkoła Gówna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Warszawa 2015.
Dziekański P., Informacja  jako  dobro  ekonomiczne  będące  źródłem  przewagi  konkurencyjnej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2012, nr 24.
Ferber R., Podstawowe pojęcia filozoficzne , cz. 2, Wydawnictwo WAM Kraków, Kraków 2008.
Firlit-Fesnak  G.,  Szylko-Skoczny  M.  (red.),  Polityka  społeczna,  Wydawnictwo  Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Filipiak B., Panasiuk A. (red.), Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Filipiak B., Panasiuk A. (red.), Przedsiębiorstwo usługowe. Studia przypadków, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Frąckiewicz E., Zmiany modelu relacji biznesowych w środowisku wirtualnym, Management and Business Administration, Central Europe 2013, issue 1(120).
Frase P., Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Frąckiewicz  E.,  Karwowski  J.,  Karwowski  M.,  Rudawska  E.,  Zarządzanie  marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
Gaczek W., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz–Poznań 2003.
Gancarczyk J., Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych, Ekonomiczne Problemy Usług nr 91, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 1998.
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy , PWE, Warszawa 2001.
Gardzińska A., Transgraniczny produkt turystyczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2010.
Gilejko L., Gardawski J., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2006.
Gilmore A., Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006.
Goban-Klas T., Strategia Lizbońska budowania europejskiego społeczeństwa informacyjnego, [w:] Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, AGH, Kraków 2007.
Goban-Klas  T.,  Sienkiewicz  P.,  Społeczeństwo  informacyjne.  Szanse,  zagrożenia,  wyzwania, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2002.
Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Gołembski G. (red.), Metody stymulowania turystyki w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
Gołembski G. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa 2007.
Gołembski G. (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 1999.
Gołembski G. (red.), Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
González F., Bank regulation and risk-taking incentives: An international comparison of bank risk, Journal of Banking and Finance 2005, nr 29(5).
Goodwin  H.,  Responsible  tourism  partnership  working  paper.  The  challenge  of  overtourism, http://haroldgoodwin.info/pubs/RTP’WP4Overtourism01’2017.pdf.
Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Gospodarek J., Prawo w turystyce, Difin, Warszawa 2006.
Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
Gospodarek J., Projektowana dyrektywa turystyczna a przyszłość turystyki w Unii Europejskiej i w Polsce, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2014, nr 46.
Górska E., Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2010, nr 9(4).
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
Harari Y.N., Homo deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
Hejduk I. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2004.
Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Hjalager  A-M.,  A  review  of  innovation  research  in  tourism,  Tourism  Management  2010, vol. 31, issue 1.
Hjalager A.M., Stages in the economic globalization of tourism, Denmark, Science Park Aarhus, Annals of Tourism Research 2007, vol. 54, nr 2.
Hołderna-Mielcarek  B., Regionalizacja produktu turystycznego, Rynek Turystyczny 1998,  nr 12.
Horner S., Swarbrooke J., Consumer behaviour in tourism, Butterworth-Hienemann, Oxford 1999.
Huber K., Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Bussines Press, Warszawa 1994.
Hunziker W., Le Tourisme Social, Berne 1951.
Hunziker  W.,  Krapf  K.,  Grundriss  der  allgemeinen  Fremdenverkehrlehre,  [w:]  Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa 1961.
Iverson R.D., Deery M., Turnover culture in the hospitality industry, Human Resource Management Journal 1997, vol. 7, issue 4.
Iwankiewicz-Rak B., Komunikacja społeczna organizacji pozarządowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
Iwankiewicz-Rak  B.,  Usługi  społeczne  kryteria  wyboru  miejsca  i  formy  konsumpcji,  Ekonomiczne Problemy Usług nr 95, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
Jaremen D.E., Rapacz A., Gryszel P., Innowacje a atrakcyjność turystyczna wybranych miejscowości sudeckich, Acta Scientairum Polonorum, Oeconomia 2010, nr 9(4).
Jedlińska M., Zachowania klientów na rynku turystycznym i rekreacyjnym, [w:] Marketing w turystyce i rekreacji, Panasiuk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Johann M., Satysfakcja konsumenta na rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2019.
Johnson W.C., Chvala R.J., Total Quality in Marketing, St. Lucie Press, Florida 1996.
Johnson C., Vanetti M., Vocational strategies of international hotel chains, Annals of Tourism Research 2005, nr 32.
Jung B., Leisure statistics turing the period of reforms in Poland, [w:] World leisure participation, Cushman J., Veal A.J., Zuzanek J. (ed.), CAB International, Oxford 1996.
Kachniewska M., Celowość i metody pomiaru efektu ekonomicznego rozwoju funkcji turystycznej w gminie, [w:] Samorządowa koncepcja rozwoju turystycznego gminy, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 1996.
Kachniewska M., Pokolenie „Y” jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego, [w:] Dynamika przemian rynku turystycznego, Kruczek Z., Banasik W. (red.), Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2014.
Kachniewska M., Potencjał mediów społecznościowych w obszarze pauperyzacji aktywności turystycznej, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2015, nr 50.
Kachniewska M., Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002.
Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Kaczmarczyk S., Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
Kaczmarczyk S., Pałgan P., Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2010.
Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna, Warszawa 2010.
Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
Kamerschen  D.,  McKenzie  R.,  Nardinelli  C.,  Ekonomia,  Fundacja  Gospodarcza  NSZZ „Solidarność“, Gdańsk 1991.
Kamiński J., Nowa definicja marketingu  AMA, Marketing i Rynek 2009, nr 5.
Kaplan R.S., Norton D.P., Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
Karaszewski R., TQM. Teoria i praktyka, Dom Organizatora, Toruń 2001.
Karaszewski R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2005.
Kaspar C., Die Tourismuslehre im Grundriss, Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart 1991.
Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Kesić T., Pawlić I., Tourism destination image formation. The case of Dubrovnik, Croatia, Tržište, University of Zagreb, Faculty of Economics & Business 2001, vol. XXIII, s. 9.
Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
Kizielewicz J., Wolska G., Strategic human resources management in the leading cruise shipping corporations, Book of Proceedings on 13th European Conference on Management Leadership and Governance, University of London, London 2017.360 Bibliografia
Kleiber D., Leisure experience and human development, A dialectical interpretations, Basic Books, New York 1999.
Klimek K., Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii, PTE, Kraków 2010.
Knecht Z., Zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
Koba L., Teoria cyklu życia produktu, Marketing i Rynek 2006, nr 13.
Kołodko G., „Nowa gospodarka”. Stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji, [w:] „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długotrwałego wzrostu w krajach posocjalistycznych, Kołodko G. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.
Kong R., Mayo C.M., Measuring Service Quality in the Business-to-Business context, Journal of Business & Industrial Marketing 1993, nr 2.
Konieczna-Domańska A., Biura  podróży  na  rynku  turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Konieczna-Domańska A., Usługi pośrednictwa i organizacji w rozwoju rynku turystycznego, SGH, Warszawa 1994.
Kołodziejek B., Zielińska Z., Potrzeby i spożycie, PWE, Warszawa 1989.
Korestanje M.E., Clayton A., Tourism and terrorism: conflicts and commonalities, Worldwide Hospitality and Tourism Themes 2012, vol. 4, issue 1.
Kornak A., Ekonomika turystyki, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1997.
Kornak A., Ekonomika turystyki, PWN. Warszawa 1979.
Kornak A., Marketing usług turystycznych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1991.
Kornak A.S., Montygierd-Łoyba M., Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 1985.
Kornak A.S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Kortan J., Postawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997.
Kosikowski C., Ławicki T., Ochrona prawna konkurencji i zwalczania praktyk monopolistycznych, PWN, Warszawa 1994.
Kosmaczewska J., Turystyka socjalna jako narzędzie minimalizowania negatywnych skutków sezonowości w regionach turystycznych, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Szczecin 2010.
Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
Kotler Ph., Marketing lateralny, PWE, Warszawa 2004.
Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
Kotler Ph., Gertner D., Country as Brand, product, and Beyond. A place marketing and brand management perspective, The Journal of Brand Management, 2002, vol. 9, No. 4.
Kotler Ph., Keller K., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o., Poznań 2012.
Kowalczyk-Anioł J., Turystyka polskich seniorów – efekty projektu Calypso, [w:] Warsztaty z geografii turyzmu. Turystyka polska w  latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Kowalczyk  A.,  Derek  M.,  Zagospodarowanie  turystyczne,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN, Warszawa 2010.
Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Kożuch B., Kożuch A., Istota usług publicznych, Współczesne Zarządzanie 2008, nr 1.
Krojenka Z., Certyfikacja w  logistyce – rodzaje certyfikacji, Logistyka 2016, nr 1.
Kruczek Z., Overtourism w turystyce kulturowej, Turystyka Kulturowa 2018, nr 2.
Kruczek Z., Współczesne tendencje w kreowaniu akt racji turystycznych, [w:] Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji, Wyrzykowski J., Klementowski K. (red.), Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Kupper C., Service innovation. A review of the state of the art, LMU, September 2001.
Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Kurleto M., Wpływ globalizacji na projektowanie i funkcjonowanie przedsięwzięć turystycznych opartych na pośrednictwie, Zarządzanie i Finanse 2012, nr 1.
Kushi E., Information asymmetry, quality and process the tourism market, Lambert, 2010.
Kwilecka M. (red.), Bezpośrednie funkcje rekreacji, AlmAmer, WSE w Warszawie, Warszawa 2006.
Lachmann L.M., The market as an economic process, B. Blackwell, Oxford–New York 1986.
Ladkin A., Exploring tourism labor, Annals of Tourism Research 2011, vol. 38.
Lado N., Maydeu-Olivares A., Rivera J., Measuring market orientation in several populations. A structural equations model, European Journal of Marketing 1988, vol. 32, No. ½.
Lakomy M., Rynek. Istota, geneza, Maternus Media, Kraków 2009.
Lambkin M., Foxall G., van Raaij W.F, Heilbrunn B. (red.), Zachowania konsumenta. Koncep-
cje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Leiper N., The framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist
industry, Annals of Tourism Research 1979, vol. 6, issue 4.
Leiper N., Tourism management, Frenchs Forest, Pearson Education Australia, 2004.
Liberska B., Wyzwania dla Polski związane z procesami globalizacji, [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020, tom II, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2000.
Light L., Brand Erosion a Waste of Assets. Trust, Quality and Leadership Important in Creating
Lasting Value, Business Marketing 1993, nr 8.
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Lim C., A meta-analytic review of international tourism demand, Journal of Travel Research 1999, nr 37(3).
Lindenberg G., Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2018.
Lorenc D., Zjawisko ekonomii współdzielenia w branży usług turystycznych, Marketing i Rynek 2017, nr 7.
Lovelock Ch., Weinberg Ch., Marketing challenges, New York 1985.
Luo Y., Competition in international business, Copenhagen Business School Press DK, Frederiksberg 2004.
Łańcucki J., Jakość a satysfakcja klienta w usługach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 264, Wrocław 2012.
Łazarkowie M. i R., Gospodarka turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002.
Łaźniewska E., Gorynia M. (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001.
MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Muza, Warszawa 2002.
Mak J., Tourism and the economy: Understanding the economics of tourism, University of Hawai, Honolulu 2004.
Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Marciszewska B., Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Marconi J., Marketing marki, Liber, Warszawa 2002.
Marczak M., Media społecznościowe w działaniach promocyjnych narodowych organizacji turystycznych, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2015, nr 50.
Markiewicz E., Trendy w popycie turystycznym jak determinanty współkonsumpcji na rynku turystycznym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu 2013, nr 26.
Maslow A.H., Motivation and Personality, Harper and Row, New York 1954.
Matczak A. (red.), Turystyka miejska, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008.
Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, www.pot.gov.pl.
Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, KPZK PAN, Warszawa 2006.
Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001.
Mazur J., Sznajder A., Marketingowa orientacja przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.
Mazur J., Zaborek P., Czy usługodawcy stosują logikę usługową w marketingu?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, nr 354.
Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
Mazurkiewicz L., Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego, [w:] Konkurencyjność produktu turystycznego, Pieńkoś K. (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005.
McGuigan J.R., Moyer R.Ch., deB Harris H., Managerial economics: Applications, strategy, and tactics, South-Western, Mason 2008.
McIntosh R.W., Goeldner Ch.R., Tourism Principles, Practices, Philosophies, John Wiley and Sons, New York 1990.
Measuring the Role of Tourism in OECD Economies. The OECD Manual on Tourism Satellite Accounts and Employment, Paris OECD 2000.
Medlik S., Middleton V.T.C., Product formulation in tourism, Tourism and Marketing 1973, nr 13.
Meler M., Marketinški identitet turističke destinacije Hrvatskog Podunavlja, Zbornik radova 14, Bienalong međunarodnog kongresa „Hoelska kuća 98”, Opatija Hotelijerski Fakultet, Opatija 1998.
Meyer B. (red.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji, Difin, Warszawa 2015.
Meyer B., Kształtowanie strategii rozwoju turystyki przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Polityka turystyczna, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
Meyer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
Meyer B., Milewski D. (red.), Strategie rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Middleton  V.T.C.,  Marketing  w  turystyce,  Polska  Agencja  Promocji  Turystyki,  Warszawa 1996.
Milewski D., Postulaty przewozowe jako cechy jakości przewozów turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 258, Wrocław 2012.
Milewski D., Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego,  Wydawnictwo  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego,  Szczecin 2005.
Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Milewski  R.,  Kwiatkowski  E.  (red.),  Podstawy  ekonomii,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN, Warszawa 2012.
Milne S., Tourism and economic development in Vanuatu, Singapore Journal of Tropical Geography 1990, nr 11.
Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Mitra A., Fundamentals of quality control and improvement, Wiley, New Jersey 2008.
Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDe.Wu.pl, Warszawa 2008.
Morgan M., Levitt R.E., Malek W., Skuteczne wdrażanie strategii, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
Morgan N., Pritchard A., Pride R., Destinations brands. Managing place reputation, Butterworth-Heinemann, Oxford 2011.
Mruk H. (red.), Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003.
Mruk H., Zarządzanie marką, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2002.
Mruk H., Pilarczyk B., Sławińska M., Marketing. Koncepcje – strategie – trendy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994.
Munar A.M., Jacobsen J.Kr.S., Motivations for sharing tourism experiences through social media, Tourism Management 2014, vol. 43.
Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1995.
Mynarski W. (red.), Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice 2008.
Naumowicz K., Turystyka. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1990.
Naumowicz K., Turystyka, cz. II. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1986.364 Bibliografia
Nessim H., Robert Dogde M., Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa 1997.
Niedzielski P., Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, PTE, Szczecin 2013.
Niedzielski P., Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, [w:] Przedsiębiorstwo  usługowe.  Zarządzanie,  Filipiak  B.,  Panasiuk  A.  (red.),  Wydawnictwo  Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Niemczyk A., Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
Niemczyk A., Seweryn R., Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy (próba pomiaru), [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Gołembski G. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
Niemczyk A., Seweryn R., Klimek K., Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego, Difin, Warszawa 2019.
Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
Niezgoda A., Popyt turystyczny – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Ekonomiczne Problemy Usług nr 82, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
Nijkamp P., Verdonkschot S., Suistainable tourism development: a case study of Lesobos, [w:] Suistainable tourism development, Coccossis H., Nijkkamp P. (red.), Ashgate, Aldershot Burlington–Singapore–Sydney 2000.
Nowacki R., Reklama, Difin, Warszawa 2005.
Nowakowska A., Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym, Folia Eeconomica Cracoviensia 1988, vol.XXI.
Nowy leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Obłój K., O definicji strategii raz jeszcze, Przegląd Organizacji 2009, nr 5.
Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
Obrębalski M. (red.), Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, Dz. U., poz. 2166.
Olechnicka A., Gorzelak G., Społeczeństwo informacyjne w przestrzeni Europy, Studia Regionalne i Lokalne 2007, nr 1(27).
Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
Olsson K., Berglund E., Rethinking place marketing – a literature review, 50 th  ERSA Congress, Jőnkőping 2010.
Orfin K., Sidorkiewicz M., Wolna-Samulak A., Kreowanie ofert specjalnych w obiektach hotelarskich a wydłużanie sezonu turystycznego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 2012, nr 12.
Otto J.E., Brent Richie J.R., The service experience in tourism, [w:] Tourism Management, Ryan Ch., Page S., Routlage, New York 2011.
Ostrowski S., Josta  Krippendorfa  wołanie  o  nową  politykę  turystyczną, Problemy Turystyki 1983, nr 3.
Oyrzanowski B., Jakość dla konsumenta, producenta i gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1993.
Page S., Urban tourism, Londyn–New York 1995.
Page S.J., Connell J., Tourism a modern synthesis, Thomson Learning, London 2006.
Page S., Connell J., Tourism development. Guide for local planners, WTO, Madrid 1993.
Panasiuk A., Asymetria informacji na rynku turystycznym, Ekonomista 2016, nr 5.
Panasiuk A., European Union founds in the development of regional sustainable tourism economy in 2007–2013, [w:] 2 nd  International Scientific Conference Tourism and Southern and Eastern Europe 2013, University of Rijeka, Opatija 2013.
Panasiuk  A.,  Financing  tourism  development  of  environmentally  valuable  areas  in  Regional Operational Programmes in the European Union financial perspectives for 2007–2013 and 2014–2020, Ekonomia i Środowisko 2017, nr 2.
Panasiuk A., Introduction to sustainable tourism management, Management 2008, vol. 12, no 2.
Panasiuk A., Jakość jako instrument zaspokojenia potrzeb uczestników turystyki i rekreacji, [w:] Obsługa uczestników turystyki i rekreacji, Meyer B. (red.), Difin, Warszawa 2015.
Panasiuk  A.,  Jakość  produktu  turystycznego  jako  instrument  kształtowania  konkurencyjności miast, [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Sala J. (red.), PWE, Warszawa, 2010.
Panasiuk A., Marka turystyczna jako instrument zarządzania regionalna gospodarką turystyczną (w warunkach sytuacji kryzysowych), Współczesne Zarządzanie 2013, nr 1.
Panasiuk A., Marka turystyczna. Założenia metodyczne, [w:] Markowe produkty turystyczne, Panasiuk A. (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Niechorze 2004.
Panasiuk A., Polityka turystyczna, [w:] Strategie rozwoju turystyki w regonie, Meyer B., Milewski D. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Panasiuk A., Praca jako czynnik produkcji w gospodarce turystycznej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2018, nr 8.
Panasiuk A., Region’s tourist product. Institutional issues, [w:] Tourism role in the regional economy, Marak J., Wyrzykowski J. (ed.), University of Business in Wrocław, Wrocław 2013.
Panasiuk A., Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki turystycznej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystw Ekonomicznego w Zielonej Górze 2016, nr 5.
Panasiuk A., The tourist brand as an instrument of destination management in case a crisis, International Journal of Contemporary Management 2015, no. 12.
Panasiuk A., Usługi pocztowe. Rynek. Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Panasiuk  A.,  Uwarunkowania  polityki  turystycznej  w  Polsce  w  aspekcie  globalizacji,  kryzysu ekonomicznego oraz prezydencji Polski w Unii Europejskiej, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2010, nr 9(4).
Panasiuk A., Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych – zagadnienia instytucjonalne, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, Rapacz A. (red.), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2006.
Panasiuk A., Założenia koncepcji marki turystycznej, Marketing i Rynek 2004, nr 8.
Panasiuk A. (red.), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Panasiuk A. (red.), Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Panasiuk A. (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Panasiuk  A.  (red.),  Fundusze  Unii  Europejskiej  w  gospodarce  turystycznej,  Difin,  Warszawa 2014.
Panasiuk A. (red.), Informacja turystyczna, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Panasiuk A. (red.), Jakość usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2007.
Panasiuk A. (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Panasiuk A. (red.), Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Panasiuk A. (red.), Regulacja a orientacja marketingowa touroperatorów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
Panasiuk A., Dobska M., Urban W., Metodyka pomiaru jakości usług, Texter, Warszawa 2016.
Panasiuk A., Michalska K., Wolska A., Polityka turystyczna krajów Unii Europejskiej w zakresie oddziaływania na nierówności społeczne, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielnej Górze 2016, nr 4.
Panasiuk A., Panfiluk E., Szymańska E., Introduction to innovation research in health and wellness tourism, European Journal of Service Management 2016, vol. 18(2).
Panasiuk A., Szostak D. (red.), Hotelarstwo. Usługi, eksploatacja, zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Papadopoulos S.I., The tourism phenomen: An examination of important theories and concepts, Tourism Review 1986, vol. 41.
Pawlicz A., Ceny usług turystycznych i rekreacyjnych, [w:] Ekonomika turystyki i rekreacji, Panasiuk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Pawlicz A., E-turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008.
Pawlicz A., Yield management w obiektach sakralnych?, [w:] Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Ekonomiczne Problemy Usług 2011, nr 65.
Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
Pender L., Sharpley R. (red.), Zarządzanie turystyka, PWE, Warszawa 2008.
Peters M., Pikkematt B. (ed.), Innovation in hospitality and tourism, Routledge, New York 2005.
Piekarzewska O., Turystyka w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, Kraków 2014.
Pindelski M., Sprzedaż a marketing, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, nr 135.
Pluta-Olearnik M., Marketing usług. Idee, zastosowania, PWE, Warszawa 1994.
Polenske K.R., Competition, Collaboration and Cooperation: An Uneasy Triangle in Networks of Firms and Regions, Regional Studies 2004, no 38(9).
Prahalad  C.K.,  Krishnan  M.S.,  Nowa  era  innowacji,  Wydawnictwa  Profesjonalne  PWE, Warszawa 2010.367 Bibliografia
Program rozwoju turystyki do 2020 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015.
Przecławski K., Człowiek a turystyka, Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997.
Puciato D., Łoś A., Mrozowicz K., Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market, Argumenta Oeconomica 2013, no. 1(30).
Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2001, Instytut Turystyki, Warszawa 2003.
Raczyk A., Dołzbasz S., Leśniak-Johann M., Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu
polsko-niemieckim, Wydawnictwo Gaskor, Wrocław 2012.
Rapacz A., Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm
turystycznych, [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – Przestrzeń – Przedsiębiorstwo, Gołembski G. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Rapacz A. (red.), Przedsiębiorstwo  turystyczne  na  rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Rapacz A., Współpraca regionalna i transgraniczna czynnikiem kształtowania jakości produktu turystycznego, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Gołembski G. (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2003.
Regulamin organizacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki, Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2019 roku, Dz.U. Ministra Sportu i Turystyki, poz. 1.
Rogoziński K., Definicja usługi i to, co poniżej, Ekonomiczne Problemy Usług nr 95, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
Rogoziński K., Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Rogoziński K. (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Difin, Warszawa 2006.
Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
Rosa G., Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, Dz. U., poz. 518.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. Nr 251, poz. 1885.
Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie
powiązanych usług turystycznych, Dz.U., poz. 2507.
Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, Dz. U., poz. 2508.
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Dz. U., poz. 2465.
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, Dz. U., poz. 2497.
Rucińska D., Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady, Zeszyty Naukowe nr 9, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011.
Rucińska D., Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
Rydzkowski  W.,  Wojewódzka-Król  K.  (red.),  Transport,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN, Warszawa 2000.
Sala J., Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2004.
Salmann N., Magatrend wellness & spa dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa XXI wieku, Linea, Kraków 2010.
Samuelson P.A., Ekonomia, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Sawińska A., Sidorkiewicz M., Tokarz-Kocik A., Turysta senior na rynku usług hotelarskich, edu-Libri, Kraków–Legionowo 2018.
Schumpeter J., Teoria rozowju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Seraphin H., Sheeran P., Pilato M., Over-tourism and the fall of Venice as destination, Journal od Destination Marketing & Management 2018, vol. 9.
Seweryn R., Wpływ turystyki w PKB Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny 2017, nr 4 (tom II).
Sidorkiewicz M., Koopetycja na rynku usług hotelarskich na przykładzie aktywności grupy Polish Hotelirs, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2018, nr 2(42).
Siemieniako D., Logika usługowej dominacji w marketingu – podstawowe pojęcia i konsekwencje w zarządzaniu, Marketing i Rynek 2008, nr 11.
Sikora J., Etyczne aspekty turystyki kontrowersyjnej w warunkach komercjalizacji rynku turystycznego, [w:] Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, Godlewski G., Zalech M. (red.), AWF, Biała Podlaska 2015.
Simon H., Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Siwiński W., Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach empirycznych nauk społecznych, AlmaMer, Warszawa 2007.
Skalska T., Markiewicz E., Pędzierski M., Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki. Próba prezentacji stanu zjawiska na rynku polskim, Folia Turistica 2016, nr 41.
Skrzypek A., Satysfakcja  i  lojalność  klienta  w  konkurencyjnym  otoczeniu, Problemy Jakości 2007, nr 7.
Skrzypek E., Ekonomiczne aspekty jakości życia, Problemy Jakości 2001, nr 1.
Słodowa-Hełpa M., Hełpa-Liszkowska K., Kontrowersyjne  produkty  turystyczne  –  iście  szatańskie pomysły czy pilna potrzeba?, [w:] Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, Godlewski G., Zalech M. (red.), AWF, Biała Podlaska 2015.
Słownik języka polskiego, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Smith S., The Tourism Product, Annals of Tourism Research 1994, nr 21.
Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Difin, Warszawa 2005.
Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1991.
Stamatis D.H., Total Quality Service, St. Lucie Press, Florida 1996.
Stankiewicz J.M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005.
Stasiak A., Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń, [w:] Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, Godlewski G., Zalech M. (red.), AWF, Biała Podlaska 2015.
Stasiak A., Włodarczyk B., Turystyka społeczna – istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 259, Wrocław 2012.
Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, 2009.
Steenkamp J-B E.M., The relationship between price and quality in the market place, De Economist 1988, nr 4(136).
Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Stiglitz J.E., Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, Gospodarka Narodowa 2004, nr 3.
Stiglitz J.E., Weiss A., Asymmetric information in credit markets and its implications for macro-economics, Oxford Economic Papers 1992, no. 44.
Stockdale R., Managing customer relationships in the self-service environment of e-tourism, Journal of Vacation Marketing 2007, vol. 13, No. 3.
Shugan S.M., Price-quality relationships, Advances in Consumer Research 1984, vol. 11.
Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Q&R, Lublin 2012.
Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
Styś  A.,  Uwarunkowania  ekspansji  marketingowej  firm  usługowych ,  Konferencja  Naukowa Marketing w usługach, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań–Błażejewko 1994.
Sutherland J., Canwell D., Klucz do marketingu. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Szczechowicz B. (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Szopiński T., E-konsument na rynku usług, CeDeWu, Warszawa 2012.
Szpringer W., Dostosowania strukturalne w gospodarce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994.
Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
Szubert-Zarzeczny U., Kilka uwag na temat autonomizacji „nauki o turystyce”, [w:] Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe nr 81, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2001.
Szwichtenberg  A.,  Partnerstwo  publiczno-prywatne  a  gospodarka  turystyczna,  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2008.
Szymańska E., Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.
Szymańska E., Dziedzic E., Panasiuk A., Panfiluk E., Rutkowski A., Innowacje w turystyce zdrowotnej, Difin, Warszawa 2017.
Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Śledzińska J., Projekt Calypso – powstanie, stan obecny, perspektywy rozwoju, [w:] Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Stasiak A. (red.), Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010.
Światowy G., Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody ich poznania i kształtowania, PWE, Warszawa 1996.
Świecka B. (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008.
Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, Warszawa 1995.
Tkaczyk T., Zarządzanie jakościowe w organizacjach usługowych, Przegląd Organizacji 1995, nr 11.
Toczek-Werner S. (red.), Podstawy rekreacji i turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
Tokarz-Kocik A., Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie. Ujęcie ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
Tomski P., Paradygmat hiperdynamiki otoczenia a współdziałanie gospodarcze współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 2011, Zarządzanie nr 1.
Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework, WTO, UE, OECD, UN 2001, 2008.
Tracey P., Social innovation: a window on alternative ways of organizing and innovating, Organization & Management 2017, vol. 19, issue 1.
Tribe J., The economics of recreation, leisure and tourism, Butterworth-Heinemann, London 2006.
Trojanowski T., Otoczenie ekologiczne w działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2015, nr 106.
Turystyka w strukturach Unii Europejskiej. Programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju turystyki. Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2009.
Vanhove N., The economics of tourism destinations, Butterworth-Heinemann, London 2005.
UN WTO Tourism Highligts 2018 Edition, UN WTO, Madrid 2018.
Urban S., Company competitiveness and its determinants, Management 2007, nr 11.
Urban W., Pomiar jakości usług poprzez ocenę procesów i percepcji klientów, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2012, nr 229.
Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz. U., poz. 646.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Dz. U., poz. 829.
Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o timeshare, Dz. U. Nr 230, poz. 1370.
Ustawa z dnia 24 listopada o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Dz. U., poz. 2361.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz. U. 2017, poz. 2361.
Urry J., Socjologia mobilności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Urry J., Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Walasek J., Turystyka w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2009.
Wargo S.L., Lush R.F., Evolving to a New Logic for Marketing, Journal of Marketing 2004, vol. 68, issue 1.
Wawak T., Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1989.
Webster F., Theories of the information society, Routledge, Oxon 2006.
Westland J., Global innovation management. A strategic approach, Palgrave, New York 2008.
Wiatrak  A.P.,  Innovative  management  in  public  organizations,  Współczesne  Zarządzanie 2011, nr 1.
Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 2000.
Wight A.C., Philosophical and methodological praxes in dark tourism: Controversy, connection and evolving paradigm, Journal of Vacation Marketing 2006, vol. 12, issue 2.
Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Winiarski R. (red.), Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Witek-Hajduk M.K., Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001.
Włodarczyk B., Turystyka społeczna – próba definicji zjawiska , [w:] Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Stasiak A. (red.), Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2010,
Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
Wojciechowska J., Florczak D., Oferta agroturystyczna łódzkich biur podróży – próba definicji pojęcia, Problemy Turystyki 2005, nr 1–2.
Wojciechowski T., Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.
Wojtyna A., Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę?, [w:] „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długotrwałego wzrostu w krajach posocjalistycznych, Kołodko G. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.
Wolańska T., Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 1997.
Wolska G., Etyczność postępowania reprezentantów instytucji państwa i przedstawicieli biznesu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2017, zeszyt 3.
Wolska G., Różnice poglądów na temat roli państwa w gospodarce. Poszukiwanie nowego paradygmatu? w: Modele ustroju społeczno-gospodarczego, Mączyńska E. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
Wrycza S., Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2010.
Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994.
Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.
Wszendybył-Skulska W., Źródła innowacyjności w turystyce, Acta Sceintiarum Oeconomia 2010, nr 9(4).
Wysokiński J., Turystyka międzynarodowa w warunkach globalizacji, Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe WSHGiT, Warszawa 2007.
Zaręba D., Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zawistowska H., Możliwości i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 259, Wrocław 2012.
Zawistowska H., Polityka Unii Europejskiej wobec sektora turystycznego, [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.
Zdon-Korzeniowska M., Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
Zioło Z., Rachwał T. (red.), Innowacyjność usług turystycznych w układach przestrzennych, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica III, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Ziółkowski R., Turystyczna Sieć Współpracy – doświadczenia w zakresie budowy klastrów turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 258, Wrocław 2012.
Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Żabińska T., Metodologiczne uwarunkowania skuteczności strategii produktu turystycznego w koncepcji zintegrowanego rozwoju regionu, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce,
Gołembski G. (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Żemła M., Podstawy formułowania strategii kształtowania produktu turystycznego regionu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Konfrantego, Katowice 2003.
Żemła M., Produkt turystyczny – ujęcie podmiotowe, Problemy Turystyki 2000, nr 1–2.
Żemła M., Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2010.
Žabka V., Makovec-Brenčič M., Dmitrović T., Modelling perceived quality, visitor satisfaction and behavioural intentions at the destination level, Tourism Management 2010, vo. 31, issue 4.

Netografia

www.ecapypso.eu
www.e-unwto.org
www.ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows 373 Bibliografia
www.forbes.pl/finanse/turystyka-2017
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.gov.pl/web/sport-turystyka
www.msit.gov.pl/pl/turystyka
www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl
www.pot.gov.pl
www.stat.gov.pl
www.turystykulturowa.org
www.unwto.org
www.wttc.org

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane