Rachunkowość

Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie

Jak zarządzać kosztami w przedsiębi...

Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie

Beata Zyznarska-Dworczak

W książce zaprezentowane zostało nowatorskie podejście do zakresu, funkcji i celów zarządzania kosztami we współczesnym przedsiębiorstwie, a także do możliwości wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej w tym obszarze. Czytelnik znajdzie w niej genezę zarządzania kosztami oraz wyjaśnienie niejasności związanych z tym pojęciem. Określone zostały tu relacje między rachunkiem kosztów, rachunkowością zarządczą, controllingiem oraz zarządzaniem kosztami. Zaprezentowano zakres zadaniowy zarz..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów

Rachunkowość i analiza finansowa dl...

Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów

Bożena Nadolna redakcja naukowa

Rachunkowość dostarcza informacji do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Użytkownikami informacji z rachunkowości może być szeroki krąg odbiorców, w tym również zarządzająca kadra inżynierska. Warunkiem efektywnego wykorzystania przez nich tych informacji jest poznanie specyficznej terminologii, zasad i procedur rachunkowości oraz metod analizy finansowej już na etapie kształcenia. Podręcznik ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień z rachunkowości, sprawozd..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej

Bronisław Micherda redakcja naukowa

Przedmiotem opracowania są kierunki ewolucji sprawozdawczości finansowej oraz związanej z nią ściśle rewizji finansowej. Opracowania poszczególnych Autorów zostały pogrupowane w trzy tematycznie wyodrębnione części. Część pierwsza zawiera: – wybrane aspekty ewolucji rachunkowości, – wpływ instytucji międzynarodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej, – wiarygodność sprawozdawczości w świetle przepisów prawa podatkowego. Część druga dotyczy: – ewolucji sprawozdaw..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Prawo bilansowe a prawo podatkowe. Wydanie 2

Prawo bilansowe a prawo podatkowe. ...

Prawo bilansowe a prawo podatkowe. Wydanie 2

Bronisław Micherda redakcja naukowa

Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym – pytanie, czy są one koniecznością, a w jakim stopniu powodują zbędne obciążenie podatników – odnosi się głównie do sposobu ujęcia aktywów. Wprowadzeniem do rozważań jest syntetyczny zarys wyceny bilansowej ze wskazaniem nadrzędnych zasad rachunkowości, istotnie wpływających na kwestię pomiaru wartości. W kolejnych rozdziałach pracy autorzy omawiają poszczególne kategorie aktywów (środki trwałe i środki trwałe w budowie, wartośc..

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości

Współczesne aspekty realizacji kont...

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości

Bronisław Micherda redakcja naukowa

Podstawowym celem rachunkowości, jako uniwersalnego systemu informacyjno-kontrolnego, jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności jednostek gospodarczych prezentowanego w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii z nim związanych. W historycznym rozwoju rachunkowości obserwuje się kompromisowe łączenie głównych jej funkcji, a zwłaszcza akcentowanie funkcji informacyjnej bądź funkcji kontrolnej. W dobie kryzysu zaufania do informacji pochodzących z systemu rachunkowości, spowodow..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Rachunkowość podatkowa. Wydanie 9

Rachunkowość podatkowa. Wydanie 9

Rachunkowość podatkowa. Wydanie 9

Irena Olchowicz

W książce omówiono różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów i ustalaniu wyniku pomiędzy przepisami ustawy o rachunkowości a przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz konsekwencje dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania zeznań podatkowych (CIT) oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego. Udostępnione 9 wydanie opracowania uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2011 r...

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Wartość godziwa. Potencjał informacyjny 50% rabatu

Wartość godziwa. Potencjał informac...

Wartość godziwa. Potencjał informacyjny 50% rabatu

Alicja Mazur

Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy potencjału informacyjnego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego z zastosowaniem wartości godziwych. Na potrzeby realizacji tego celu sformułowana została teza stwierdzająca, że zwiększenie potencjału informacyjnego sprawozdań finansowych wymaga zastosowania wartości godziwej równolegle do wyceny w wartościach historycznych. Opracowanie zawiera prezentację wartości godziwej jako zasady wyceny w rachunkowości, w ramach której przedst..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego

Zarządcza interpretacja sprawozdani...

Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego

Bronisław Micherda, Łukasz Górka, Małgorzata Szulc

Celem książki jest wskazanie przemian w metodyce analizy finansowej, związanych z faktem, że dotyczy ona nie tylko przeszłości, ale także przyszłości. Przemiany w metodyce analizy finansowej uwzględniać muszą również równoległe podejście majątkowe i kapitałowe. Temu celowi służyć mają wskazane w pracy procedury analityczne. Obok modelowego ujęcia problematyki poznanie zasad analizy finansowej przedsiębiorstwa wymaga ilustracji praktycznej. Stąd też treści opracowania wzbogacono przykładami. T..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy

Rachunkowość i budżetowanie w zarzą...

Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy

Marian Walczak, Magdalena Kowalczyk

Książka jest poświęcona rachunkowości, budżetowaniu i budżetom społeczności lokalnych, jakimi są gminy – w coraz większym stopniu zasilane z zasobów publicznych, także ze środków Unii Europejskiej. Środki te muszą być odpowiednio wykorzystane, do czego niezbędna jest odpowiednia gospodarka finansowa, wsparta właściwym systemem zarządzania, rachunkowości i budżetowania. Rachunkowość i analiza finansowa zaspokajają podstawowe potrzeby informacyjne kierownictwa gmin i wpływają w ten sposób na po..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości 50% rabatu

Instrumenty pochodne zabezpieczając...

Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości 50% rabatu

Anna Żebruń

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat instrumentów pochodnych nabywanych w celach zabezpieczających. Przedmiotem rozważań jest nie tylko ujęcie instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym, lecz również omówienie zasad konstrukcji powiązania zabezpieczającego z punktu widzenia zasad rachunkowości, wskazanie metod pomiaru efektywności zabezpieczenia oraz sposobów wyceny pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego. W celu ułatwie..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego 50% rabatu

Rachunkowość wobec kryzysu gospodar...

Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego 50% rabatu

Bronisław Micherda redakcja naukowa

W książce podjęto analizę aktualnych i ważnych zagadnień dotyczących rachunkowości w dobie kryzysu gospodarczego. Uporządkowana logicznie publikacja obejmuje cztery bloki tematyczne poświęcone: - istotnym problemom rachunkowości w sytuacjach kryzysowych, - analizie finansowej ukierunkowanej na ocenę sytuacji kryzysowej, - przemianom w rachunkowości pod wpływem kryzysu finansowego w wybranych sektorach gospodarki, - wpływowi sytuacji kryzysowej na modyfikację celu badania sprawozdań fin..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych 50% rabatu

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych 50% rabatu

Małgorzata Kutera, Stanisława T. Surdykowska

Książka zajmuje się szeroko rozumianą praktyką przestępstw gospodarczych. W rozdziale I zaprezentowano istotę oraz rodzaje nadużyć finansowych. Dokonano ich szerokiej klasyfikacji oraz zaprezentowano wyniki badań z zakresu skali przestępczości gospodarczej w kraju i na świecie. W kolejnej części omówiono miejsce tzw. audytu śledczego oraz roli biegłych rewidentów w wykrywaniu oszustw gospodarczych. Kolejny rozdział prezentuje aktualne wytyczne dotyczące procedur wykrywania przestępstw gospoda..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie 2 50% rabatu

Rachunkowość na tle rozwiązań międz...

Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie 2 50% rabatu

Monika Foremna-Pilarska, Ewa Radawiecka

W opracowaniu przedstawiono zasady i podstawowe reguły rachunkowości oraz rozwiązania szczegółowe dotyczące identyfikacji, wyceny i rejestracji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, a także zasady konstrukcji tych sprawozdań zgodnie z wymogami prawa bilansowego i standardów międzynarodowych. Kolejne wydanie książki jest uzasadnione zmieniającym się prawem bilansowym oraz standaryzacją regulacji międzynarodowych. Uwzględniono rozwiązania wynikające z postanowień polskiej ustawy o ..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych 50% rabatu

Zasoby i procesy w rachunkowości je...

Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych 50% rabatu

Teresa Kiziukiewicz redakcja naukowa

W publikacji przedstawiono najistotniejsze aspekty współczesnej rachunkowości, których znajomość jest niezbędna w obecnych warunkach prowadzenia działalności przez jednostki zróżnicowane pod względem profilu i wielkości. W pierwszej części omówiono aktualne kierunki rozwoju rachunkowości. Pomiar takich zasobów i procesów, jak instrumenty finansowe, przychody, długoterminowe usługi, należności, aktywa trwałe oraz biologiczne został omówiony w części drugiej. W części trzeciej kolejno zaprezent..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej 50% rabatu

Wartość ekonomiczna w systemie info...

Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej ...

Anna Karmańska

W opracowaniu zostało przedstawione szerokie tło tworzące współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości finansowej i pomiaru wartości ekonomicznej w jego ramach. Mając na uwadze zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wynikające z nich konieczne weryfikacje stosowanych systemów pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, zaprezentowano syntetyczne mierniki dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa, które stanowią wyzwanie dla systemu informacyjnego rachunkowości..

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Pokazuje 46 do 60 z 71 (5 Stron)