• Zrozumieć sprawozdanie finansowe

Zrozumieć sprawozdanie finansowe

 • Autor: Gertruda Krystyna Świderska
 • Wydawca: Difin/MAC Consulting
 • ISBN: 978-83-8085-526-7
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 185/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest nową zaktualizowaną i znacznie rozszerzoną wersją pozycji Jak czytać sprawozdanie finansowe, która znajduje się na rynku od 2008 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Autorka odpowiada w niej na pytania, jakie najczęściej stawiają sobie czytelnicy sprawozdania finansowego, a więc:
- co to jest sprawozdanie finansowe,
- kto sporządza sprawozdanie finansowe i kto odpowiada za jego rzetelność,
- kto bada sprawozdanie finansowe,
- kto i w jakim celu korzysta z informacji w nim zawartych,
- jakich informacji dostarcza bilans, rachunek zysków i strat,
- jakich informacji dostarcza rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a jakich sprawozdanie z działalności,
- jak ocenić kondycję firmy na podstawie sprawozdania finansowego,
- o czym nie informuje sprawozdanie finansowe.

Spis treści:

Od autorki

1. Co warto wiedzieć o sprawozdaniu finansowym

1.1. Co to jest sprawozdanie finansowe
1.2. Kto sporządza sprawozdanie finansowe i kto ponosi odpowiedzialność za jego rzetelność
1.3. Kto i w jakim celu korzysta z informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym?

2. Jak powstaje  sprawozdanie finansowe

2.1. Rachunkowość a sprawozdanie finansowe
2.2. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego
2.2.1. Rejestracja operacji gospodarczych
2.2.2. Chronologiczne i systematyczne ujęcie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
2.2.3. Stwierdzenie, czy księgowania objęły wszystkie operacje gospodarcze – zestawienie obrotów i sald
2.2.4. Sprawdzenie zgodności stanów wynikających z ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym – inwentaryzacja
2.3. Sporządzanie sprawozdania finansowego
2.3.1. Zasady rachunkowości
2.3.2. Polityka rachunkowości
2.3.3. Polityka rachunkowości a wycena aktywów i pasywów
2.3.4. Procedury ustalania wyniku finansowego

3. Pierwsze podejście do zrozumienia sprawozdania finansowego

3.1. Skąd uzyskać informacje o sytuacji majątkowej i finansowej firmy, czyli o czym informuje bilans
3.2.  Skąd uzyskać informacje o efektach działalności firmy, czyli o czym informuje rachunek zysków i strat
3.3. Gotówka czy zysk. Jak mierzyć efekty działalności firmy
3.4. Powiązanie operacji gospodarczych ze sprawozdaniem finansowym
3.4.1.Opis działania arkusza kalkulacyjnego MS Excel
3.4.2.  Księgowanie i sporządzanie sprawozdania finansowego przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego „Architekci krajobrazu” spółka z o.o.

4. Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej firmy

4.1. Co to jest bilans i jakie zawiera informacje
4.2. Co to są aktywa bilansu i o czym informują dane w nich zawarte
4.3. Aktywa obrotowe
4.3.1. Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe)
4.3.2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4.3.3. Należności krótkoterminowe
4.3.4. Inwestycje krótkoterminowe
4.3.4.1. Papiery wartościowe o charakterze kapitałowym
4.3.4.2. Nabyte dłużne papiery wartościowe
4.3.4.3. Udzielone pożyczki
4.3.4.4. Instrumenty pochodne
4.3.4.5. Inne inwestycje krótkoterminowe
4.3.5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
4.4. Aktywa trwałe
4.4.1. Środki trwałe
4.4.2. Środki trwałe w budowie
4.4.3. Wartości niematerialne
4.4.4. Należności długoterminowe
4.4.5. Długoterminowe inwestycje
4.4.5.1. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne
4.4.5.2. Długoterminowe aktywa finansowe
4.4.6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4.5. O czym informuje struktura aktywów i co jeszcze można dowiedzieć się  o aktywach ze sprawozdania finansowego
4.5.1. Prezentacja głównych pozycji aktywów bilansu zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości
4.5.2. Aktywa w informacji dodatkowej
4.6. Z jakiego źródła są finansowane zasoby, czyli co to są pasywa
4.6.1. Kapitały (fundusze) własne
4.6.2. Zobowiązania
4.6.3. O czym informuje struktura pasywów i co jeszcze można dowiedzieć się o pasywach z informacji dodatkowej
4.6.3.1. Prezentacja głównych pozycji pasywów bilansu zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości
4.6.3.2. Pasywa w informacji dodatkowej
4.7. Relacje między strukturą aktywów i pasywów
4.8. Słabe i mocne strony informacji o aktywach

5. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o finansowych efektach działalności firmy

5.1. Skąd czerpiemy informacje o skuteczności i efektywności wykorzystania zasobów firmy
5.2. Przychody z działalności operacyjnej
5.2.1. Czy przychodom zawsze towarzyszą wpływy środków pieniężnych
5.2.2. Kiedy i w jakiej wysokości uwzględnia się przychód w rachunku zysków i strat
5.3. Koszty
5.4. Jak ustalić koszt wytworzenia produktów
5.4.1. Układ kalkulacyjny kosztów
5.4.2. Koszty bezpośrednie produktów
5.4.3. Koszty pośrednie produktów
5.5. Czy wszystkie koszty poniesione w okresie sprawozdawczym wpłyną na wynik finansowy tego okresu
5.5.1. Koszty bezpośrednio powiązane z przychodami
5.5.2. Koszty związane z działalnością firmy w okresie objętym sprawozdaniem
5.5.3. Koszty będące odzwierciedleniem zmniejszenia wartości aktywów
5.5.4. Koszty będące odzwierciedleniem podjętych przez firmę zobowiązań
5.6. Wpływ stosowanej przez firmę polityki rachunkowości na wysokość kosztów
5.6.1. W jaki sposób przyjęte przez firmę szacunki wpływają na wysokość kosztów i wynik finansowy
5.7. Jakich informacji o wyniku finansowym dostarcza rachunek zysków i strat
5.7.1. Informacje o przychodach firmy
5.7.2. Informacje o kosztach firmy
5.7.3. Informacje o obciążeniach z tytułu podatku dochodowego i pozostałych obowiązkowych obciążeniach wyniku finansowego
5.7.4. Informacje o wyniku finansowym
5.7.5. Informacje o wyniku finansowym w wariancie porównawczym
5.7.6. Informacje o wyniku finansowym w wariancie kalkulacyjnym
5.8. Jak na podstawie informacji zawartych w rachunku zysków i strat ocenić strukturę wyniku finansowego firmy
6. Jak oceniać efektywność gospodarowania
6.1. Rentowność sprzedaży
6.2. Rentowność majątku
6.3. Rentowność zainwestowanego kapitału, czyli jaka jest opłacalność ulokowanych w firmie kapitałów

7. Jakich informacji dostarcza zestawienie zmian w kapitale własnym

7.1. Cel i przydatność zestawienia zmian w kapitale własnym
7.2. Prezentacja zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości

8. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o „trwałości” firmy

8.1. Rachunek zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych – czym się różnią
8.2. Jakich informacji dostarcza rachunek przepływów pieniężnych
8.3. Rachunek przepływów pieniężnych – analiza przeszłości czy przyszłości?

9. O czym nie informuje sprawozdanie finansowe

10. Sprawozdanie z działalności, czyli także informacje niefinansowe

11. Dlaczego sprawozdania finansowe są badane przez biegłych rewidentów

11.1. Cel badania sprawozdania finansowego
11.2. Czyje sprawozdania powinny być badane i kto może badać sprawozdanie finansowe

Bibliografia

dr Teresa Cebrowska, biegły rewident, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce:

Książka Pani Profesor Gertrudy Krystyny Świderskiej pt. Zrozumieć sprawozdanie finansowe jawi się jako perełka, która w niezwykle skondensowany, ale jakże kompletny i zrozumiały sposób pozwoli wszystkim „nieksięgowym” poznać tajemnice sprawozdania finansowego. Nie tylko rozumieć jego treść, ale także odczytać z niego kondycję finansową firmy i u świadomić sobie, czego od sprawozdania finansowego oczekiwać nie sposób. Książka nie tylko opisuje zasady i proces tworzenia sprawozdania finansowego, ale także daje narzędzie (w postaci arkusza kalkulacyjnego MS Excel) i udział (on line) w warsztatach organizowanych przez współwydawcę MAC Consulting Spółka z o.o. do śledzenia wpływu różnych transakcji/operacji gospodarczych na pozycje sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych).

Gertruda Krystyna Świderska
prof. dr hab. - kieruje zespołem Katedry Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Minister finansów powołał ją na przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów. Jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. Brała udział w pracach nad ustawą o rachunkowości (jako doradca ministra finansów) i jej nowelizacją. W codziennej pracy łączy dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane