• Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych

Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych

 • Autor: Teresa Kiziukiewicz redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-121-7
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 402/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  18.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 18.75 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji przedstawiono najistotniejsze aspekty współczesnej rachunkowości, których znajomość jest niezbędna w obecnych warunkach prowadzenia działalności przez jednostki zróżnicowane pod względem profilu i wielkości.

W pierwszej części omówiono aktualne kierunki rozwoju rachunkowości. Pomiar takich zasobów i procesów, jak instrumenty finansowe, przychody, długoterminowe usługi, należności, aktywa trwałe oraz biologiczne został omówiony w części drugiej. W części trzeciej kolejno zaprezentowano problemy związane z ujęciem w księgach rachunkowych wybranych zasobów i procesów, które w dobie globalizacji i kryzysu finansowego wymagają szczególnej uwagi. Obejmują one wartości niematerialne i prawne, połączenia jednostek, projekty unijne, instrumenty walutowe, rezerwy na instrumenty finansowe oraz koszty. Ponieważ wszystkie działania w rachunkowości są podporządkowane sporządzeniu sprawozdań finansowych, ostatnią część pracy poświęcono prezentacji informacji o zasobach i procesach w sprawozdaniu finansowym.

Opracowanie zostało przygotowane przez autorów reprezentujących liczące się ośrodki akademickie w kraju.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Ogólne zagadnienia rachunkowości jednostek gospodarczych

1. Optymalny model rachunkowości małych firm
Zdzisław Fedak, Marcin Osikowicz

2. Wpływ globalizacji na wymagania wobec rachunkowości
Urszula Drumlak

3. Skłonności motywacyjne decydentów przy podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka – wybrane zagadnienia
Elżbieta Jaworska

4. Rachunkowość samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – obszar zainteresowania księgowego i menedżera
Jolanta Chluska
 
5. Funkcje rachunkowości sektora budżetowego w Europie
Anna Zysnarska

6. Wybrane zagadnienia rachunkowości we Francji
Katarzyna Polak

Część II. Pomiar i wycena zasobów i procesów w rachunkowości
 
1. Zasady ujmowania i wyceny opcji według regulacji rachunkowości a źródło problemów ze strategiami zerokosztowymi
Przemysław Czajor
 
2. Wycena w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości
Janusz Czerny
 
3. Wycena instrumentów finansowych w warunkach braku aktywnego rynku
Beata Dratwińska-Kania

4. Różnice kursowe według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości
Tomasz Lis

5. Zasady ujmowania przychodów w świetle ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i US GAAP
Renata Dyląg, Małgorzata Kucharczyk
 
6. Wycena usług długoterminowych w branży informatycznej
Anna Kasperowicz

7. Odpisy aktualizujące należności jednostek budżetowych
Bożena Rudnicka
 
8. Utrata wartości aktywów trwałych a problem obiektywizmu i subiektywności w ocenie
Krzysztof Zawadzki

9. Wartość godziwa w wycenie aktywów biologicznych
Aneta Wszelaki

Część III. Ujmowanie zasobów i procesów w rachunkowości

1. Wartości materialne i wartości niematerialne w systemie rachunkowości współczesnego przedsiębiorstwa
Melania Bąk
 
2. Wpływ wyboru metody połączenia spółek na ocenę sytuacji finansowej jednostki gospodarczej
Anna Białek-Jaworska, Jolanta Sandomierska

3. Ewidencja księgowa projektów unijnych – wybrane problemy
Anna Bartoszewicz, Małgorzata Cygańska, Henryk Lelusz
 
4. Rachunkowość zabezpieczeń w warunkach kryzysu finansowego
Maria Niewiadoma
 
5. Walutowe instrumenty strukturyzowane – strategia opcyjna typu risk reversal
Edward Pielichaty
 
6. Rezerwy na instrumenty finansowe w świetle zasady wiernego obrazu
Waldemar Dotkuś
 
7. System informacji kosztowej w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Joanna Kogut
 
8. Ewolucja systemu gromadzenia informacji o kosztach leczenia w Australii na tle polskich rozwiązań
Małgorzata Cygańska

Część IV. Sprawozdawczość finansowa zasobów i procesów

1. Kontrola wewnętrzna a ryzyko występowania oszustw w sprawozdaniach finansowych
Iwona Cieślak, Karol Marek Klimczak
 
2. Bilansowa wycena majątku jednostki a rzetelność sprawozdań finansowych
Joanna Zuchewicz
 
3. Jakościowe cechy informacji wynikające ze sprawozdań finansowych a wycena aktywów i zobowiązań finansowych
Wojciech Więcław
 
4. Zakres informacyjny rachunku zysków i strat według ustawy o rachunkowości i MSSF
Lucyna Poniatowska

5. Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstwa
Ewa Walińska
 
6. Walory informacyjne rachunku przepływów pieniężnych w sprawozdawczości finansowej
Iwona Kumor, Marzena Strojek
 
7. Zgodność wyniku finansowego, unikanie ujawniania strat i dobrowolna sprawozdawczość według MSSF
Piotr Wójtowicz
 
8. Przydatność informacyjna sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
Halina Waniak-Michalak
 
9. Sprawozdawczość zakładu opieki zdrowotnej
Beata Zaleska

prof. dr hab. Aldona Kamelia-Sowińska:

Opracowanie stanowi cenny wkład naukowy i informacyjny w obszarze rachunkowości; artykuły o charakterze informacyjnym rzetelnie przekazują stan wiedzy i aktualne informacje na temat zjawisk gospodarczych i księgowych, często obrazując je przykładami. W czasach powszechnie uważanych za kryzysowe, szczególnie w obszarze finansów, rachunkowość wysuwa się na czoło nauk ekonomicznych, bowiem jest to nauka o pomiarze, dlatego popularyzacja wiedzy o rachunkowości wśród praktyków i ekonomistów jest dziś szczególnie cenna.

Teresa Kiziukiewicz

prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Rachunku Kosztów, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane