• Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego. Kierunki zmian

Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego. Kierunki zmian

 • Autor: Mariusz Andrzejewski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-133-7
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 198/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  25.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 25.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opracowanie jest­ efektem ­realizacji­ projektu ­badań­ statutowych,­ które­ zostały­
zrealizowane­ w Katedrze­ Rachunkowości ­Finansowej­ na ­Wydziale ­Finansów­ Uniwersytetu Ekonomicznego­ w Krakowie.­W opracowaniu­ przedstawiono­ wyniki­ badań­ wpływu­ rewizji finansowej­ na­ jakość­ sprawozdań­ finansowych.­

W ramach­ poszukiwania­ najnowszych­ kierunków­ zmian ­w sprawozdawczości ­i rewizji finansowej­ autorzy­ zwrócili­ uwagę­ na­ wzrost ­znaczenia­ raportowania ­o społecznej­ odpowiedzialności­ jednostek­ zainteresowania­ publicznego,­a także­ na ­specyfikę ­polityki informacyjnej­ organizacji­ pożytku­ publicznego­ w świetle­ koncepcji­ CSR. ­­Przedstawiono także­ analizy­ dotyczące ­kwestii­ zasad­ stosowania ­tzw.­ rachunkowości­ zabezpieczeń, które­ znajdują ­swoje­ uregulowanie­ w MSR ­39 ­i MSSF­ 9.

SPIS TREŚCI:
   
WSTĘP
Mariusz Andrzejewski

Część I. Kierunki zmian w systemie rewizji finansowej

1. Wpływ rewizji finansowej na jakość sprawozdań finansowych w czasach kryzysu gospodarczego
Konrad Grabiński

1.1. Wprowadzenie
1.2. Miary jakości wyniku finansowego
1.3. Determinanty jakości wyniku finansowego
1.4. Wpływ jakości audytu na jakość raportowanych zysków
1.5. Podsumowanie

2. Rewizja finansowa narzędziem korygującym sprawozdanie finansowe
Mariusz Andrzejewski, Kinga Mróz

2.1. Wprowadzenie
2.2. Pojęcie i znaczenie rewizji sprawozdań finansowych
2.3. Funkcje i cele przeprowadzania badania sprawozdań finansowych
2.4. Przedmiot i podmioty badania sprawozdań finansowych
2.5. Proces badania sprawozdań finansowych – etapy badania i stosowane metody
2.6. Procedury ustalania istotności w badaniu sprawozdań finansowych
2.7. Istotność ogólna a błędy wykryte podczas badania sprawozdań finansowych na przykładzie X Sp. z o.o.
2.8. Podsumowanie

3. Informacyjna funkcja rewizji finansowej na przykładzie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Mariusz Andrzejewski, Anna Mazurczak-Mąka, Piotr Schroeder

3.1. Wprowadzenie
3.2. Istota informacyjnej funkcji rewizji finansowej
3.3. Zakres informacji ujawnianych w opinii i raporcie z badania sprawozdań skonsolidowanych
3.4. Charakterystyka grupy badawczej
3.5. Prezentacja wyników analizy opinii i stanowisk wydanych przez biegłych rewidentów
3.6. Szczegółowa analiza opinii i raportów spółek postawionych w stan upadłości
3.7. Podsumowanie

4. Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek sektora finansów publicznych – kierunki zmian
Bartłomiej Wrona

4.1. Wprowadzenie
4.2. Sektor publiczny w Polsce
4.3. Rola i znaczenie rachunkowości budżetowej
4.4. Sprawozdawczość finansowa i rewizja finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych
4.5. Kierunki zmian
4.6. Podsumowanie

Część II. Wybrane problemy sprawozdawczości finansowej jednostek zainteresowania publicznego

5. Balanced Scorecard w raportowaniu społecznej odpowiedzialności jednostek zainteresowania publicznego
Sylwia Krajewska, Anna Stronczek

5.1. Wprowadzenie
5.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu – zarys problematyki
5.3. Znaczenie zaufania w realizacji celów jednostki zainteresowania publicznego
5.4. Raportowanie społeczne – idea i elementy
5.5. Zarządcza rachunkowość odpowiedzialności społecznej
5.6. Wykorzystanie Balanced Scorecard wg modelu Friedaga i Schmidta do raportowania społecznego
5.7. Podsumowanie

6. Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
Joanna Krasodomska, Paweł Zieniuk

6.1. Wprowadzenie
6.2. Organizacja pożytku publicznego jako podmiot rachunkowości
6.3. Obowiązki informacyjne organizacji pożytku publicznego
6.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu w organizacjach pożytku publicznego
6.5. Regulacje Unii Europejskiej z zakresu rachunkowości a społeczna odpowiedzialność
6.6. Podsumowanie

7. Wierny i rzetelny obraz hedgingu w sprawozdaniu finansowym
Paweł Ożga

7.1. Wprowadzenie
7.2. Rachunkowość instrumentów pochodnych – stan obecny
7.3. Modele rachunkowości a cel wykorzystania derywatów
7.4. Zasady rachunkowości instrumentów pochodnych
7.5. Model ogólny a nadrzędne zasady rachunkowości
7.6. Rachunkowość zabezpieczeń a nadrzędne zasady rachunkowości
7.7. Ekonomiczne a księgowe skutki hedgingu
7.8. Rachunkowość instrumentów pochodnych – propozycje zmian
7.9. Podsumowanie

8. Teraźniejszość i przyszłość rachunkowości zabezpieczeń. MSR 39 a MSSF 9
Anna Biśta

8.1. Wprowadzenie
8.2. W stronę MSSF 9
8.3. Teraźniejszość rachunkowości zabezpieczeń – MSR 39
8.4. Przyszłość rachunkowości zabezpieczeń MSSF 9 – przegląd zmian
8.5. Podsumowanie

9. Rola rachunkowości w ograniczaniu zjawiska asymetrii informacji pomiędzy bankiem a interesariuszami
Ewelina Pawłowska

9.1. Wprowadzenie
9.2. Rola rachunkowości wobec zjawiska asymetrii informacji
9.3. Regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej banków w Polsce
9.4. Ograniczanie zjawiska asymetrii informacji pomiędzy bankiem komercyjnym a interesariuszami narzędziami rachunkowości
9.5. Podsumowanie

10. Standaryzacja rachunkowości jednostek sektora publicznego w Unii Europejskiej
Bartosz Gołębiowski

10.1. Wprowadzenie
10.2. Klasyfikacja jednostek sektora finansów publicznych
10.3. Podstawa prawna metod rachunkowości wykorzystywanych w jednostkach sektora publicznego
10.4. Próba oceny projektu Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego pod kątem wprowadzenia zasady memoriałowej w polskim systemie rachunkowości budżetowej
10.5. Podsumowanie

Bibliografia

prof.­ UE­ dr. hab.­ Józef Pfaff:

…sprawozdanie­ finansowe ­udostępniane ­interesariuszom­ powinno ­być ­efektem ­zintegrowanych ­działań­ polegających­ na ­sporządzeniu sprawozdania ­finansowego,­ na podstawie­ rzetelnie­ prowadzonej ­rachunkowości,­ potwierdzeniu ­wiarygodności­ w procesie­ badania­ sprawozdania­ finansowego ­przez ­biegłego ­rewidenta ­i wydania­ opinii­ oraz­ poprawnej­ analizie­ finansowej,­ która ­dostarcza­ przydatnych ­informacji­ do­ oceny­ potencjału i dokonaniach­ podmiotu­ gospodarczego ­(…).­

Książka­ powinna­ spotkać­się­ z zainteresowaniem ­teoretyków ­i praktyków­ rachunkowości; może­ być­ wykorzystana­ w procesie­ dydaktycznym,­­ szczególnie­ dla­ studentów ­studiów­ ekonomicznych ­przy­ pisaniu­ prac­magisterskich­ i licencjackich­ z zakresu ­rachunkowości, analizy­ i rewizji­ finansowej,­ a także­ przez­ praktyków ­gospodarczych­ zajmujących ­się rachunkowością­ i rewizją ­finansową.­

Mariusz Andrzejewski redakcja naukowa

polski ekonomista, menedżer, inżynier i urzędnik państwowy, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2005 - 2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów d...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w...

6.75 zł 45.00 zł Cena netto: 6.43 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pomiar ryzyka gospodarczego na pods...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Sprawozdawczość finansowa według kr...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Rachunkowość i sprawozdawczość fina...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Procedury i dokumentacja badania sp...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Sprawozdawczość i analiza finansowa

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Sprawozdawczość finansowa według po...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeb...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Accounting reporting and auditing. ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Instrumenty finansowe. Wycena, ewid...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wyzwania sprawozdawczości finansowe...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Badanie wartości szacunkowych w pra...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane