• Rachunkowość podatkowa. Analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wydanie 2

Rachunkowość podatkowa. Analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wydanie 2

 • Autor: Irena Olchowicz Marcin Jamroży
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-105-4
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 332/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zasady prawa bilansowego oraz prawa podatkowego są względem siebie autonomiczne. Dlatego ujęcie kosztów i przychodów według obu praw różni się, co stwarza problemy natury ewidencyjno-sprawozdawczej. Celem książki w nowym wydaniu (rozbudowana została część podatkowa) jest wyjaśnienie tych różnic na tle:
- zasad praw bilansowego i podatkowego,
- przychodów i kosztów według praw bilansowego i podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem głębokich zmian podatkowych szczególnie w latach 2018-2019,
- różnic trwałych i przejściowych pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym dla celów sporządzania zeznania CIT,
- wykorzystania danych z ksiąg rachunkowych w zakresie rozliczeń CIT,
- ustalania odroczonego podatku dochodowego.

W książce uwzględniono stan prawny na 1 stycznia 2020 r.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe

1. Charakterystyka rachunkowości i prawa bilansowego
2. Charakterystyka podatku oraz prawa podatkowego
3. Zasady prawa bilansowego a prawo podatkowe

Rozdział 2. Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego

1. Definicja, zakres i moment powstania przychodów
1.1. Ujęcie bilansowe
1.2. Ujęcie podatkowe
1.2.1. Przychody z zysków kapitałowych
1.2.2. Przychody niezaliczane do zysków kapitałowych
1.2.3. Analiza wybranych pozycji przychodów
1.2.4. Data powstania przychodów
1.2.5. Korekta wysokości przychodów
1.2.6. Wyłączenia z przychodów
2. Definicja, zakres i moment powstania kosztów
2.1. Ujęcie bilansowe
2.2. Ujęcie podatkowe
2.2.1. Pojęcie i podział kosztów uzyskania przychodów
2.2.2. Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów
2.2.3. Wybrane pozycje kosztów nieuznawanych podatkowo
2.2.3.1. Wydatki na nabycie i powiększenie wartości aktywów trwałych
2.2.3.2. Koszty o charakterze sankcyjnym
2.2.3.3. Koszty w sferze rozrachunków
2.2.3.4. Pozostałe pozycje kosztów nieuznawanych podatkowo

Rozdział 3. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy

1. Ustalanie wyniku rachunkowego
2. Ustalanie wyniku podatkowego (dochodu)
2.1. Wyłączenia
2.1.1. Przychody niepodlegające opodatkowaniu lub wolne od podatku
2.1.2. Przychody opodatkowane ryczałtowo
2.1.3. Koszty uzyskania przychodów związane z wyłączonymi przychodami
2.1.4. Straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych
2.1.5. Dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej
2.1.6. Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
2.1.7. Dochody z niezrealizowanych zysków
2.2. Odliczenie strat podatkowych
2.3. Odliczenie darowizn
2.4. Odliczenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej
2.5. Ulga na złe długi
2.6. Odliczenia od podatku należnego
3. Różnice pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym dla celów sporządzenia zeznania podatkowego
3.1. Klasyfikacja różnic w przychodach i kosztach
3.2. Różnice trwałe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
3.2.1. Różnice trwałe w przychodach
3.2.1.1. Różnice dodatnie
3.2.1.2. Różnice ujemne
3.2.2. Różnice trwałe w kosztach
3.2.2.1. Różnice dodatnie
3.2.2.2. Różnice ujemne
3.3. Różnice okresowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
3.3.1. Różnice okresowe w przychodach
3.3.1.1. Różnice dodatnie
3.3.1.2. Różnice ujemne
3.3.2. Różnice okresowe w kosztach
3.3.2.1. Różnice dodatnie
3.3.2.2. Różnice ujemne
3.4. Ewidencja w księgach rachunkowych różnic trwałych i przejściowych oraz ich rozliczanie w czasie
3.4.1. Od wyniku brutto do podstawy opodatkowania
3.4.2. Różnice trwałe w księgach rachunkowych

Rozdział 4. Podatek należny na podstawie zeznania CIT-8

1. Pobór podatku
1.1. Obowiązki ewidencyjne
1.2. Wpłata zaliczek
1.2.1. Zaliczki miesięczne
1.2.2. Zaliczki kwartalne
1.3. Uproszczona forma uiszczania zaliczek
1.4. Kredyt podatkowy dla małych przedsiębiorców
1.5. Zeznanie roczne (CIT-8)
2. Układ zeznania rocznego CIT-8
2.1. Ogólna struktura informacji w zeznaniu rocznym CIT
2.2. Charakterystyka poszczególnych pozycji zawartych w CIT-8 za 2019 r.
2.3. Przykład rozliczenia podatkowego

Rozdział 5. Odroczony podatek dochodowy

1. Podatek dochodowy fiskalny i księgowy
2. Ewolucja metod ustalania odroczonego podatku dochodowego
2.1. Historycznie ukształtowane metody ustalania odroczonego podatku dochodowego
2.2. Metoda zobowiązań wynikowych
2.3. Metoda zobowiązań bilansowych
3. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów i pasywów
3.1. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów
3.2. Wartość bilansowa i wartość podatkowa pasywów
4. Strata podatkowa jako element ustalania odroczonego podatku dochodowego
5. Etapy ustalania i rozliczania odroczonego podatku dochodowego
6. Ewidencja odroczonego podatku dochodowego
7. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym
8. Wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego

Bibliografia

Irena Olchowicz
profesor emerytowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskała tytuł naukowy profesora w 2001 roku. W latach 2005-2013 była kierownikiem Katedry Finansów Przedsiębiorstwa, a następnie kierownikiem Zakładu Podatków w Instytucie Finansów. Jest autorytetem i uznanym specjalistą w zakresie rachunkowości podatkowej. Jest autorką, współautorką oraz redaktorką naukową wielu podręczników akademickich. Dorobek naukowy obejmuje liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach, referaty pisane na sympozja naukowe i konferencje oraz liczne ekspertyzy i opinie wykonane dla praktyki gospodarczej. Jako przedstawiciel Ministra Finansów reprezentująca środowisko akademickie była członkiem Komisji Egzaminacyjnej, prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Książki tego autora

Marcin Jamroży
profesor uczelni w Instytucie Finansów SGH, kierownik Zakładu Podatków, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, kierownik Podyplomowych Studiów Opodatkowanie Międzynarodowe oraz Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, doradca podatkowy, radca prawny, członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Autor ponad 140 recenzowanych publikacji. ORCID: 0000-0003-0536-3364.

Książki tego autora


Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.  
Garlicki  L., Uwagi o charakterze prawnym orzeczeń  Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Studia nad prawem konstytucyjnym, red. J. Trzciński, B. Banaszak, Acta Universitatis Wratislaviensis – seria Prawo CCLVII, Wrocław 1997.
Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1997.  
Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2019.
Główka A., Jamroży M., Podatek dochodowy od osób prawnych. Problematyczne przypadki z rozwiązaniami, C.H. Beck, Warszawa 2019.  
Grądalski  F.,  Wstęp  do  teorii  opodatkowania,  Oficyna  Wydawnicza  SGH,  Warszawa 2004.
Helin  A., Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, FRR, Warszawa 2000.
Jajuga K., Instrumenty pochodne, wyd. III, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
Jamroży M., Jednostronne świadczenia spółki kapitałowej na rzecz udziałowca, „Monitor Podatkowy” nr 3/2003.
Jamroży M., Kudert S., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Jamroży M. (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, WoltersKluwer, Warszawa 2016.
Jamroży M. (red.), Dokumentacja podatkowa cen transferowych, ODDK, Gdańsk 2019.
Jakubczyk-Cały E., Szymańska M., Jackowska M., Kotar G., Podatek dochodowy odroczony w praktyce rachunkowości, Difin, Warszawa 2002.  
Janczewski S., Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1946.  
Kulicki J., Sokół P., Podatki i prawo podatkowe, PWE, Warszawa 1995.  
Litwińczuk H., Zysk bilansowy a dochód podatkowy, „Rzeczpospolita” nr 25 z 30.10. 1995.  
Litwińczuk H., Prawo bilansowe, KiK, Warszawa 1995.
Litwińczuk  H.  (red.),  Prawo  podatkowe  przedsiębiorców,  tom  I,  Dom  Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
Litwińczuk H. (red.), Opodatkowanie spółek, WoltersKluwer, Warszawa 2016.
Mastalski R., Interpretacja prawa podatkowego. Źródła prawa podatkowego i jego wykładnia, Wrocław 1989.  
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, JASC (edycja polska), SKwP, 2016.  
Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2015.  
Olchowicz I. (red.), Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015/dodruk 2018.
Szymański K.G., Rachunkowość i podatki, Difin, Warszawa 1998.  
Walińska E., Rachunkowość podatków odroczonych, FRR, Warszawa 2003.  
Zdzitowiecki J., Pojęcie dochodu w polskim prawie podatkowym, Poznań 1939. 

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podstawy rachunkowości. Tom 1. Wykł...

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Podstawy rachunkowości. Tom 2. Zbió...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Rachunkowość małych firm. Tom 1. Po...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Rachunkowość małych firm. Tom 2. Zb...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Podatki i składki w działalności pr...

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Najczęściej kupowane