• Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie 2

Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie 2

 • Autor: Monika Foremna-Pilarska Ewa Radawiecka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-108-8
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 512/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  16.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W opracowaniu przedstawiono zasady i podstawowe reguły rachunkowości oraz rozwiązania szczegółowe dotyczące identyfikacji, wyceny i rejestracji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, a także zasady konstrukcji tych sprawozdań zgodnie z wymogami prawa bilansowego i standardów międzynarodowych.

Kolejne wydanie książki jest uzasadnione zmieniającym się prawem bilansowym oraz standaryzacją regulacji międzynarodowych. Uwzględniono rozwiązania wynikające z postanowień polskiej ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Publikacja jest wzbogacona o przykłady wyceny i ewidencji księgowej wraz z rozwiązaniami przedstawionych problemów. Duża liczba schematów, rysunków i tabel ułatwia zrozumienie treści. Poszczególne rozdziały zawierają szczegółowy zestaw pytań, które mogą być pomocne w utrwalaniu wiedzy.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Polskie i międzynarodowe regulacje rachunkowości
 
1.1. Polskie prawo bilansowe
1.2. Dyrektywy europejskie
1.3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
1.4. Krajowe Standardy Rachunkowości
1.5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w porządku prawnym Unii Europejskiej
1.6. Proces konwergencji MSSF i US GAAP
 
Rozdział 2. Istota współczesnej rachunkowości
 
2.1. Definicja i zakres rachunkowości
2.2. Podmiot rachunkowości
2.3. Funkcje rachunkowości
2.4. Zasady rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości
 
Rozdział 3. Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
 
3.1. Struktura majątku jednostki
3.2. Charakterystyka aktywów
3.3. Charakterystyka pasywów
3.4. Bilans i jego elementy
 
Rozdział 4. Organizacja rachunkowości podmiotów gospodarczych w świetle prawa bilansowego
 
4.1. Ogólne zasady i narzędzia organizacji rachunkowości
4.2. Organizacja ustawowego zakresu rachunkowości
4.3. Organizacja ewidencji księgowej
4.4. Zakładowy plan kont
4.5. Istota i organizacja inwentaryzacji
 
Rozdział 5. Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie
 
5.1. Klasyfikacja operacji gospodarczych
5.2. Dokumentacja operacji gospodarczych
5.3. Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych
5.4. Kontrola dowodów księgowych
5.5. Opracowanie i obieg dowodów księgowych
 
Rozdział 6. Organizacja ewidencji księgowej
 
6.1. Metoda podwójnego zapisu
6.2. Klasyfikacja kont księgowych
6.3. Funkcjonowanie kont bilansowych
6.4. Funkcjonowanie kont wynikowych
6.5. Funkcjonowanie kont pozabilansowych
6.6. Zestawianie obrotów i sald
 
Rozdział 7. Rzeczowe aktywa trwałe
 
7.1. Istota i zakres rzeczowych aktywów trwałych
7.2. Klasyfikacja środków trwałych
7.3. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
7.4. Amortyzacja środków trwałych
7.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych
7.6. Ewidencja zmian w stanie środków trwałych
7.7. Leasing środków trwałych
7.8. Istota środków trwałych w budowie
7.9. Wycena i ewidencja środków trwałych w budowie
 
Rozdział 8. Wartości niematerialne i prawne
 
8.1. Pojęcie i klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych
8.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
8.3. Dokumentacja obrotu wartości niematerialnych i prawnych
8.4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 
Rozdział 9. Inwestycje
 
9.1. Istota i klasyfikacja inwestycji
9.2. Wycena inwestycji
9.3. Aktywa finansowe
9.4. Ewidencja inwestycji
9.5. Aktywa pieniężne
9.6. Zasady gospodarki kasowej
9.7. Rozliczenia bezgotówkowe
9.8. Inne środki pieniężne
 
Rozdział 10. Rzeczowe aktywa obrotowe
 
10.1. Istota i klasyfikacja rzeczowych aktywów obrotowych
10.2. Wycena rzeczowych aktywów obrotowych
10.3. Ewidencja materiałów
10.4. Obrót towarowy
10.5. Ewidencja obrotu towarowego
10.6. Ewidencja produktów
 
Rozdział 11. Rozrachunki
 
11.1. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków
11.2. Wycena rozrachunków
11.3. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług
11.4. Rozrachunki publicznoprawne
11.5. Rozrachunki z pracownikami
11.6. Pozostałe rozrachunki i rozliczenia
 
Rozdział 12. Kapitał (fundusz) własny
 
12.1. Podstawowa klasyfikacja kapitałów i funduszy
12.2. Kapitał w spółkach akcyjnych
12.3. Kapitał w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
12.4. Fundusze w przedsiębiorstwach państwowych
12.5. Fundusze w spółdzielniach
12.6. Kapitał własny w jednostce prowadzonej przez osobę fizyczną
 
Rozdział 13. Rezerwy, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 
13.1. Ogólny podział zobowiązań i rezerw
13.2. Rezerwy na zobowiązania
13.3. Zobowiązania długoterminowe
13.4. Zobowiązania krótkoterminowe
13.5. Rozliczenia międzyokresowe
 
Rozdział 14. Przychody, koszty i wynik finansowy
 
14.1. Elementy wyniku finansowego
14.2. Przychody i koszty działalności operacyjnej
14.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
14.4. Przychody i koszty finansowe
14.5. Zyski i straty nadzwyczajne
14.6. Zasady ustalania wyniku finansowego
14.7. Podział wyniku finansowego
 
Rozdział 15. Sprawozdawczość finansowa
 
15.1. Założenia koncepcyjne Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
15.2. Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej według ustawy o rachunkowości
15.3. Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej według MSR
15.4. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
15.5. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
 
Bibliografia

Monika Foremna-Pilarska
Starszy wykładowca z doktoratem w jednostce Wydział Nauk Ekonomicznych.

Ewa Radawiecka
doktor nauk ekonomicznych, pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Rachunkowości na Politechnice Koszalińskiej. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej, implementacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zagadnieniach audytu. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane