• Podstawy rachunkowości. Sprawozdanie finansowe, zasady, etyka

Podstawy rachunkowości. Sprawozdanie finansowe, zasady, etyka

 • Autor: Wioletta Baran redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-659-5
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 338/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W prezentowanym podręczniku zawarto m.in. treści merytoryczne odpowiadające rachunkowości – przedmiotowi realizowanemu na pierwszym roku studiów ekonomicznych. Za punkt wyjścia przyjęto produkt finalny rachunkowości, który stanowi sprawozdanie finansowe. W jednym przykładzie zawarto podstawowe zasady ujmowania, wyceny i prezentacji elementów kształtujących sytuację majątkowo-finansową oraz wynik finansowy podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe. Ukazując pojemność informacyjną podstawowych elementów sprawozdania finansowego, zaprezentowano ponadto wybrane elementy analizy ekonomiczno-finansowej.

W celu zainteresowania studiowaniem przedmiotu opisano zagadnienie dotyczące rachunkowości tzw. kreatywnej i agresywnej, posiadającej znamiona oszustwa księgowego. Zaprezentowanie przykładów działań naruszających wybrane zasady rachunkowości miało za zadanie podkreślenie ich znaczenia w kształtowaniu wiarygodnego obrazu sytuacji finansowej jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe. W ślad za tym zwrócono uwagę na przestrzeganie zasad etyki, które są szczególnie istotne w kwestii zapewnienia zaufania i bezpieczeństwa interesów odbiorców informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Informacje te, przygotowywane przez osoby o kwalifikacjach odpowiadających zasadom określonym w kodeksach etyki, powinny stanowić gwarancję wiarygodności i jakości.

Dla tych, którzy lepiej odnajdują się w obszarze zarządzania, proponuje się studiowanie rachunkowości zarządczej. We wprowadzeniu do rachunkowości zarządczej zaprezentowano odmienne, niż rachunkowość finansowa, kategorie kosztów oraz narzędzia zapewniające przygotowanie informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji zarządczych.

W podręczniku przybliżono ponadto możliwości, jakie stwarza posiadanie kwalifikacji związanych z rachunkowością. Informacje te mają pełnić rolę przewodnika dotyczącego wyboru kolejnych zagadnień do studiowania. Zdaniem studentów jest to wiedza niezbędna w budowaniu ścieżki rozwoju w dziedzinie rachunkowości

Errata do książki »

 

 

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Wprowadzenie do rachunkowości jako systemu informacyjnego

1.1. Teoretyczne aspekty rachunkowości
1.1.1. Definicje i przedmiot rachunkowości
1.1.2. Metody poznawcze rachunkowości
1.1.3. Istota, cechy i funkcje rachunkowości finansowej
1.1.4. Sprawozdanie finansowe i jego elementy
1.1.5. Zasady tworzenia i prezentacji oraz cechy jakościowe sprawozdania finansowego
1.1.6. Warunki zachowania wiarygodności sprawozdań finansowych
1.1.7. Odbiorcy sprawozdania finansowego i ich potrzeby informacyjne
1.2. Wpływ zdarzeń gospodarczych na sprawozdanie finansowe
1.2.1. Równanie rachunkowości (równanie bilansowe)
1.2.2. Istota kapitału własnego
1.2.3. Wprowadzenie do przykładu
1.2.4. Wpływ zdarzeń gospodarczych na pozycje bilansu
1.2.5. Wpływ zdarzeń gospodarczych na pozycje rachunku zysków i strat
1.2.6. Wpływ zdarzeń gospodarczych na zestawienie zmian w kapitale własnym
1.2.7. Wpływ zdarzeń gospodarczych na rachunek przepływów pieniężnych
1.2.8. Powiązanie między elementami sprawozdania finansowego oraz ogólna ocena sytuacji Przedsiębiorstwa X
1.2.9. Informacja dodatkowa
1.3. Wprowadzenie do historii i regulacje międzynarodowe w rachunkowości
1.3.1. Historia i podstawowe modele rachunkowości
1.3.2. Harmonizacja i standaryzacja w rachunkowości
1.3.3. Stosowanie MSSF w Polsce

Rozdział 2. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego

2.1. Bilans
2.1.1. Definicja i klasyfikacja aktywów w bilansie
2.1.2. Definicja i klasyfikacja pasywów w bilansie
2.1.3. Uznawanie aktywów i zobowiązań w przykładzie do rozwiązania
2.1.4. Klasyfikacja aktywów i zobowiązań w przykładzie do rozwiązania
2.1.5. Inwentaryzacja składników aktywów i zobowiązań w przykładzie do rozwiązania
2.1.6. Wycena składników aktywów i zobowiązań w przykładzie do rozwiązania
2.1.7. Sporządzenie uproszczonego bilansu w przykładzie do rozwiązania
2.2. Rachunek zysków i strat
2.2.1. Definicja i klasyfikacja przychodów
2.2.2. Wpływ zasad rachunkowości na uznawanie przychodów
2.2.3. Moment uznania przychodów
2.2.4. Uznawanie przychodów w przykładzie do rozwiązania
2.2.5. Definicja i klasyfikacja kosztów
2.2.6. Wpływ zasad rachunkowości na uznawanie kosztów
2.2.7. Moment uznania kosztów
2.2.8. Uznawanie kosztów w przykładzie do rozwiązania
2.2.9. Wynik finansowy
2.2.10. Sporządzenie uproszczonego rachunku zysków i strat w przykładzie do rozwiązania
2.3. Elementy analizy ekonomiczno-finansowej na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat
2.3.1. Analiza ekonomiczna i finansowa
2.3.2. Wstępna analiza bilansu i rachunku zysków i strat

Rozdział 3. Operacje gospodarcze i ich wpływ na sytuację majątkowo-finansową i wynik finansowy

3.1. Definicja, cechy i rodzaje operacji gospodarczych
3.2. Operacje bilansowe i ich wpływ na bilans
3.3. Operacje wynikowe i ich wpływ na bilans i rachunek zysków i strat
3.4. Identyfikacja operacji bilansowych i wynikowych w przykładzie do rozwiązania

Rozdział 4. Zasady ewidencji zdarzeń w księgach rachunkowych. Konto jako urządzenie księgowe – zasady funkcjonowania

4.1. Budowa konta – elementy konta
4.2. Zasady funkcjonowania konta
4.3. Zasady dokonywania zapisów (ewidencji) na kontach
4.4. Funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych
4.4.1. Otwieranie kont bilansowych
4.4.2. Funkcjonowanie kont bilansowych
4.4.3. Funkcjonowanie kont wynikowych
4.5. Podzielność i łączenie kont
4.5.1. Podzielność kont
4.5.2. Łączenie kont
4.6. Poprawianie błędów księgowych
4.7. Zakładowy plan kont
4.8. Elementy ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
4.9. Dowody księgowe
4.10. Polecenia do samodzielnego rozwiązania
4.11. Suplement do zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rozdział 5. Wpływ polityki rachunkowości, w tym wybranych metod wyceny aktywów rzeczowych i obrotowych na wynik finansowy

5.1. Istota, ogólne zasady i metody amortyzacji środków trwałych
5.2. Amortyzacja równomierna
5.3. Metody amortyzacji nierównomiernej
5.3.1. Metoda degresywna
5.3.2. Metoda naturalna
5.3.3. Wpływ metod amortyzacji środków trwałych na wynik finansowy
5.3.4. Uproszczona metoda amortyzacji
5.3.5. Istota i metody bieżącej wyceny zapasów

Rozdział 6. Rachunkowość kreatywna versus oszustwo księgowe

6.1. Istota rachunkowości kreatywnej
6.2. Przyczyny fałszowania sprawozdań finansowych
6.3. Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna
6.3.1. Oszustwo księgowe
6.3.2. Techniki negatywnej inżynierii księgowej
6.4. Konsekwencje oszustw księgowych i próby przeciwdziałania

Rozdział 7. Etyka w rachunkowości

7.1. Istota etyki w rachunkowości
7.2. Międzynarodowe i krajowe regulacje w zakresie etyki w rachunkowości
7.3. Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych IFAC
7.4. Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP)

Rozdział 8. Kariera w rachunkowości

8.1. Kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości
8.2. Kwalifikacje z zakresu rachunkowości finansowej
8.3. Kwalifikacje z zakresu rachunkowości zarządczej

Rozdział 9. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej

9.1. Istota rachunkowości zarządczej
9.2. Definicja i cechy rachunkowości zarządczej
9.3. Rozwój rachunkowości zarządczej
9.4. Narzędzia rachunkowości zarządczej

O autorach
 

dr Mariusz Karwowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:

Powstało i zapewne powstanie wiele podręczników z podstaw rachunkowości. Przekazanie wiedzy z tego obszaru osobom rozpoczynającym edukację na kierunkach ekonomicznych nie jest łatwe. Stosowanie w praktyce jeszcze trudniejsze, gdyż otoczenie, w którym system rachunkowości funkcjonuje, ulega nieustannym zmianom, za którymi trudno nadążyć. (…) Podręcznik zawiera logiczną strukturę treści merytorycznej z zakresu podstaw rachunkowości. W części wprowadzającej szczególną uwagę zwrócono na warunki służące zachowaniu wiarygodności sprawozdań finansowych, które stanowią źródło informacji licznego grona odbiorców. Zaprezentowano zasady tworzenia i prezentacji oraz istotę użytecznej informacji finansowej. Uzupełnienie teorii stanowią rozdziały wykraczające poza zagadnienia z podstaw rachunkowości. Konsekwentnie wskazano w nich, że sprawozdanie finansowe stanowić może przedmiot oszustwa oraz zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania i respektowania zachowań etycznych.

Wioletta Baran redakcja naukowa

Profesor w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie biegły rewident.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane