• Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Wydanie drugie zmienione i rozszerzone

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Wydanie drugie zmienione i rozszerzone

 • Autor: Gertruda Krystyna Świderska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin/MAC Consulting
 • ISBN: 978-83-8085-355-3
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 608/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 120.00 zł

  108.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 108.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opracowanie jest nową, znacznie rozszerzoną i wzbogaconą, wersją pozycji Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, która znajduje się na rynku od 2010 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem.

Zmieniony został układ książki w kierunku postrzegania rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jako narzędzi pomiaru i zrozumienia tworzenia wartości dla klienta oraz komunikowania i pomiaru realizacji strategii przedsiębiorstwa. Wprowadzone zostały nowe zagadnienia, takie jak np.: decyzje inwestycyjne w rachunkowości zarządczej – budżetowanie kapitałowe oraz rachunkowość zarządcza jako baza informacyjna dla raportowania zintegrowanego. Na szczególne podkreślenie zasługują rozdziały przedstawiające nowoczesne rozwiązania rachunku kosztów, które wkomponowują się w procesy zarządzania kosztami w organizacjach charakteryzujących się zróżnicowanym portfelem produktów, szeroką i różnorodną bazą klientów, skomplikowanymi procesami oraz wysokim udziałem kosztów pośrednich. Rozwiązania te stanowią podstawę do zbudowania w firmach nowoczesnego systemu informacji o kosztach. Menedżerów zarządzających organizacjami jutra zainteresuje część czwarta, przedstawiająca m.in. zrównoważoną kartę wyników (BSC), tworzenie budżetu przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań oraz rolę rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym.

Książka jest napisana w sposób przejrzysty i zrozumiały, zamieszczono w niej wiele praktycznych przykładów. Osobom pragnącym pogłębić wiedzę zawartą w tej publikacji, poprzez rozwiązywanie zadań problemowych i testów, polecamy pozycję Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Przykłady, testy, zadania (e-book), http://macaudit.pl/controlling-zadania/.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Część I. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym

Rozdział  1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Wprowadzenie
1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
1.2. Cel, istota i zakres rachunkowości zarządczej
1.3. Controlling a rachunkowość zarządcza
1.4. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
1.5. Nowoczesny system zarządzania kosztami (controlling kosztów)
1.5.1. Koszty jako efekt celowego wykorzystania zasobów
1.5.2. Obiekty kosztów
1.5.3. System zarządzania (controlling kosztów)
Literatura
Podstawowe terminy
 
Część II. Rachunek kosztów

Rozdział 2. Pomiar i prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym

Wprowadzenie
2.1. Prezentacja i ewidencja kosztów dla celów sprawozdawczości zewnętrznej
2.1.1. Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym
2.1.2. Cele sprawozdawczego rachunku kosztów
2.1.3. Pomiar i rejestracja kosztów w układzie rodzajowym
2.1.4. Funkcjonalna (podmiotowa) struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w rozwiązaniach ewidencyjnych rachunku kosztów
2.1.5. Pomiar i rejestracja kosztów w układzie rodzajowo-kalkulacyjnym
2.2. Kalkulacja kosztów produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów
2.2.1. Cel i obiekt kalkulacji
2.2.2. Wpływ organizacji produkcji na wybór metody kalkulacji
2.2.3. Rodzaje i metody kalkulacji stosowane w sprawozdawczym rachunku kosztów
2.2.4. Kalkulacja podziałowa i jej odmiany
2.2.5. Kalkulacja doliczeniowa i jej odmiany
2.3. Rachunek kosztów normalnych
2.4. Działalność pomocnicza
2.4.1. Rozliczenie kosztów wydziałów pomocniczych
2.4.2. Kalkulacja kosztów świadczeń działalności pomocniczej
2.4.3. Metody rozliczania świadczeń działalności pomocniczej
 
Rozdział 3. Koszty w problemowych rachunkach decyzyjnych

Wprowadzenie
3.1. Proces podejmowania decyzji
3.2. Podstawowe pojęcia w problemowym rachunku kosztów
3.3. Zastosowanie problemowych rachunków decyzyjnych
3.3.1. Decyzja „wytworzyć czy kupić”
3.3.2. Decyzja „utrzymanie czy zaprzestanie produkcji”
3.3.3. Decyzja „przetwarzanie czy sprzedaż produktów”
3.3.4. Realizacja specjalnego zamówienia
3.3.5. Optymalizacja decyzji w warunkach ograniczonych zasobów
 
Rozdział 4. Rachunek kosztów zmiennych

Wprowadzenie
4.1. Rachunek kosztów zmiennych
4.1.1. Zachowanie się kosztów pod wpływem zmian w poziomie aktywności. Koszty stałe i koszty zmienne
4.1.2. Czynniki mające wpływ na zachowanie się kosztów
4.2. Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów zmiennych do wyceny zapasów i ustalania wyniku na sprzedaży
4.3. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych

Rozdział 5. Nowoczesny rachunek kosztów

Wprowadzenie
5.1. Przyczyny powstania i rozwoju nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów
5.2. Zdefiniowanie  rachunku kosztów działań w wybranych podręcznikach amerykańskich i polskich
5.3. Rachunek kosztów działań
5.3.1. Prezentacja koncepcji rachunku kosztów działań przez Kaplana i Coopera
5.3.2. Budowa modelu rachunku kosztów działań
5.3.3. Hierarchiczny model kosztów
5.4. Pożądany model rachunku kosztów działań
5.4.1. Podejście zasobowe
5.4.2. Kalkulacja kosztów w pożądanym modelu rachunku kosztów działań
5.5. Rozwój rachunku kosztów działań
5.5.1. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven activity-based costing)
5.5.2. Obiektowy rachunek kosztów
Literatura
Podstawowe terminy
 
Część III. Rachunkowość zarządcza zorientowana na pomiar i zrozumienie tworzenia wartości dla klienta

Rozdział 6. Wykorzystanie informacji o kosztach dla potrzeb podejmowania decyzji kształtujących rentowność portfela produktów i klientów

Wprowadzenie
6.1. Rola rachunku kosztów w dostarczeniu prawidłowej informacji do zarządzania rentownością portfela produktów
6.1.1. Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów działań do zarządzania rentownością produktów
6.1.2. Znaczenie hierarchii kosztów produktów w prawidłowym podejmowaniu decyzji kształtujących rentowność
6.2. Kształtowanie rentowności portfela klientów, kanałów dystrybucji oraz rynków
6.2.1. Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów działań do zarządzania rentownością klientów, kanałów dystrybucji i rynków
6.2.2. Znaczenie hierarchii kosztów klienta w prawidłowym podejmowaniu decyzji kształtujących rentowność
6.3. Budowanie raportów rentowności we współczesnych przedsiębiorstwach – doświadczenia praktyczne
6.3.1. Definiowanie obiektów o różnej rentowności
6.3.2. Ustalenie przychodów dla zdefiniowanych obiektów
6.3.3. Ustalenie kosztów dla zdefiniowanych obiektów
 
Rozdział 7. Wykorzystanie informacji o kosztach dla potrzeb optymalizacji kosztów w łańcuchu wartości

Wprowadzenie
7.1. Zarządzanie zasobami oraz działaniami w przedsiębiorstwie
7.1.1. Zarządzanie zasobami
7.1.2. Działania dodające wartość dla klienta i niedodające jej
7.1.3. Analiza czynników kosztotwórczych
7.2. Zarządzanie kosztami jakości
7.3. Zarządzanie kosztami dostawców
7.4. Zarządzanie niewykorzystanym potencjałem
7.4.1. Wpływ optymalizacji operacyjnej na wysokość kosztów zasobów zaangażowanych
7.4.2. Identyfikacja niewykorzystanego potencjału
7.4.3. Przypisanie odpowiedzialności za niewykorzystany potencjał w przedsiębiorstwie
7.5. Alternatywne podejścia do zarządzania efektywnością w łańcuchu wartości
7.5.1. Optymalizacja przy wykorzystaniu teorii ograniczeń
7.5.2. Szczupłe zarządzanie i szczupła rachunkowość (lean accounting)
 
Rozdział 8. Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii

Wprowadzenie
8.1. Rachunek kosztów docelowych
8.1.1. Ustalanie kosztu docelowego
8.1.2. Ustalenie kosztu możliwego do osiągnięcia
8.2. Metody wspierające osiąganie kosztu
8.2.1. Analiza kosztów łańcucha wartości nowego produktu
8.2.2. Analiza wartości produktu
8.2.3. Kaizen costing
8.2.4. Proces projektowania produktów zmierzający do łatwiejszego produkowania i obsługi posprzedażnej
8.2.5. Strategia wspólnych platform produktów
 
Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie

Wprowadzenie
9.1. Analiza: koszty – rozmiary produkcji – zysk
9.1.1. Podstawowe założenia analizy: koszty – rozmiary produkcji – zysk
9.1.2. Analiza wrażliwości przy niezmienionych kosztach stałych. Wskaźnik (współczynnik) marży na pokrycie (WMNP)
9.1.3. Punkt krytyczny
9.1.4. Marża bezpieczeństwa
9.1.5. Uwzględnienie w analizie KRPZ planowanego zysku na sprzedaży oraz planowanego zysku ze sprzedaży po opodatkowaniu
9.1.6. Analiza wrażliwości przy zmianach w poziomie kosztów stałych. Dźwignia operacyjna. Stopień dźwigni operacyjnej
9.1.7. Analiza KRPZ przy produkcji wieloasortymentowej
9.2. Podejmowanie decyzji
9.2.1. Uwzględnienie czynników ograniczających przy produkcji wieloasortymentowej
9.2.2. Specjalne decyzje cenowe
9.3. Segmentowy rachunek marż pokrycia
Literatura
Podstawowe terminy
 
Część IV. Rachunkowość zarządcza w procesie pomiaru i komunikowania wyników działalności

Rozdział 10. Balanced scorecard

Wprowadzenie
10.1. Balanced scorecard – sformalizowany sposób wdrożenia strategii przedsiębiorstwa
10.1.1. Balanced scorecard – brakujące narzędzie procesu zarządzania strategicznego
10.1.2. Proces przełożenia strategii na działanie przy wykorzystaniu balanced scorecard
10.2. Budowa balanced scorecard
10.2.1. Perspektywa finansowa
10.2.2. Perspektywa klienta
10.2.3. Perspektywa procesów wewnętrznych
10.2.4. Perspektywa uczenia się i wzrostu
10.2.5. Podstawowe zasady budowy balanced scorecard
10.3. BSC jako system zarządzania strategią
10.3.1. Cykl zarządzania strategią przy wykorzystaniu balanced scorecard
10.4. Wdrażanie balanced scorecard
10.4.1. Klarowanie strategii
10.4.2. Wypracowanie celów strategicznych
10.4.3. Budowanie związków przyczynowo-skutkowych
10.4.4. Wybór miar oraz określenie ich wartości obecnych i docelowych
10.4.5. Opracowanie inicjatyw strategicznych
10.4.6. Uruchomienie balanced scorecard
10.4.7. Sformalizowany proces realizacji strategii a wyniki przedsiębiorstw

Rozdział 11. Budżety jako instrument zarządzania

Wprowadzenie
11.1. Istota ośrodków odpowiedzialności i pomiar efektów ich działalności
11.1.1. Kontrola zarządzania w organizacjach zdecentralizowanych
11.1.1.1. Rachunkowość według ośrodków odpowiedzialności
11.1.1.2. Ośrodki odpowiedzialności
11.1.2. Ośrodki kosztów
11.1.2.1. Koszty kontrolowane i koszty niekontrolowane
11.1.2.2. Ośrodki kosztów standardowych
11.1.2.3. Ośrodki kosztów dyskrecjonalnych
11.1.3. Ośrodki przychodów
11.1.4. Ośrodki rentowności
11.1.5. Ceny wewnętrzne
11.1.5.1. Poziom cen wewnętrznych dla transferu z ośrodka kosztów i rentowności
11.1.5.2. Negocjowana cena wewnętrzna a korzyści przedsiębiorstwa
11.1.6. Ośrodki inwestycji
11.1.6.1. Stopa zwrotu z aktywów (ROI)
11.1.6.2. Nadwyżka wyniku na działalności operacyjnej (RI)
11.1.6.3. Ekonomiczna wartość dodana (EVA)
11.2. Budżety – istota i zasady tworzenia
11.2.1. Pojęcie koncepcji zarządzania z wykorzystaniem budżetów
11.2.1.1. Co to jest budżet?
11.2.1.2. Istota kontroli budżetowej
11.2.2. Planowanie strategiczne, taktyczne, operacyjne (budżet)
11.2.3. Proces budżetowania, jego zadania i zasady funkcjonowania
11.2.3.1. Zadania budżetów
11.2.3.2. Etapy procesu budżetowania
11.2.3.3. Rodzaje i źródła standardów w procesie tworzenia budżetu
11.2.4. Budżet wiodący i jego elementy
11.2.5. Metody tworzenia budżetu wiodącego
11.2.5.1. Budżety kroczące
11.2.5.2. Budżety przyrostowe i „od zera”
11.2.5.3. Budżetowanie odgórne i partycypacyjne
11.2.6. Ilustracja budżetu wiodącego (ogólnego)
11.2.6.1. Dane dotyczące sprzedaży
11.2.6.2. Produkcja
11.2.6.3. Informacje dotyczące kosztów produkcji
11.2.6.4. Koszty sprzedaży
11.2.6.5. Koszty ogólnego zarządu
11.2.6.6. Środki pieniężne
11.2.6.7. Działalność inwestycyjna
11.2.6.8. Informacje dotyczące zobowiązań podatkowych
11.2.6.9. Opracowanie budżetu
11.3. Kontrola wykonania budżetu – wykorzystanie rachunku kosztów standardowych
11.3.1. Budżet statyczny – wyjściowy (static budget) i odchylenia od budżetu statycznego (static budget variances)
11.3.2. Budżet elastyczny (flexible budget), odchylenia od budżetu elastycznego (flexible budget variances)
11.3.3. Analiza odchyleń kosztów
11.3.3.1. Odchylenia kosztów materiałów bezpośrednich
11.3.3.2. Odchylenia kosztów robocizny bezpośredniej
11.3.3.3. Odchylenia zmiennych kosztów pośrednich produkcji
11.3.3.4. Odchylenia stałych kosztów pośrednich produkcji
11.3.4. Ujawnianie i rozliczanie odchyleń – odchylenia istotne i nieistotne
11.4. Krytyka tradycyjnego budżetowania jako narzędzia zarządzania w XXI wieku i kierunki zmian
11.5. Budżetowanie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań
11.5.1. Konstrukcja modelu rachunku kosztów działań dla potrzeb budżetowania
11.5.2. Szacowanie standardu zużycia zasobów i działań w modelu rachunku kosztów działań dla potrzeb budżetowania
11.5.3. Proces sporządzania budżetu według koncepcji Activity Based Budgeting (ABB) – FAZA I – tworzenie planu
11.5.4. Aktualizacja budżetu według koncepcji Activity Based Budgeting (ABB) na podstawie rzeczywistej wielkości produkcji/sprzedaży – FAZA II
11.5.5. Kontrola wykonania budżetu sporządzonego przy wykorzystaniu Activity Based Budgeting (ABB) – FAZA III

Rozdział 12. Decyzje inwestycyjne w rachunkowości zarządczej – budżetowanie kapitałowe

Wprowadzenie
12.1. Istota budżetowania kapitałowego
12.2. Modele budżetowania kapitałowego
12.3. Klasyfikacja projektów
12.4. Etapy procesu budżetowania kapitałowego
12.5. Istotne przepływy pieniężne w budżetowaniu kapitałowym
12.6. Techniki budżetowania kapitałowego
12.6.1. Metody statyczne
12.6.1.1. Rachunek porównawczy kosztów
12.6.1.2. Rachunek porównawczy zysków
12.6.1.3. Metoda okresu zwrotu
12.6.1.4. Księgowa stopa zwrotu
12.6.2. Techniki dynamiczne
12.6.2.1.  NPV
12.6.2.2. Wskaźnik wartości zaktualizowanej netto
12.6.2.3. Indeks zyskowności
12.6.2.4. Wewnętrzna stopa zwrotu
12.6.2.5. Modyfikacje wewnętrznej stopy zwrotu
12.7. Instrukcja budżetowa
12.8. Problemy budżetowania kapitałowego
12.8.1. Ryzyko w procesie budżetowania kapitałowego
12.8.2. Koszt kapitału w budżetowaniu kapitałowym
12.8.3. Inflacja w procesie budżetowania kapitałowego

Rozdział 13. Rachunkowość zarządcza jako baza informacyjna dla raportowania zintegrowanego

Wprowadzenie
13.1. Istota i cele raportowania zintegrowanego
13.2. Elementy raportu zintegrowanego
13.3. Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym
13.4. Rola rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym

Literatura

Podstawowe terminy

Gertruda Krystyna Świderska redakcja naukowa
prof. dr hab. - kieruje zespołem Katedry Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Minister finansów powołał ją na przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów. Jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. Brała udział w pracach nad ustawą o rachunkowości (jako doradca ministra finansów) i jej nowelizacją. W codziennej pracy łączy dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane