Logistyka i spedycja

Electronic Freight Exchanges in Poland

Electronic Freight Exchanges in Pol...

Electronic Freight Exchanges in Poland

An excerpt from the review of Professor Remigiusz Kozłowski:Electronic freight exchanges deserve special attention among electronic systems managing the activity of transport companies. Electronic freight exchanges have revolutionized the transport sector by facilitating and increasing efficiency of the road transport fleet. Electronic freight exchanges, aside from the economic and technological aspects, also significantly improved the protection of natural environment thanks to limiting empty r..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Vademecum logistyki

Vademecum logistyki

Vademecum logistyki

Powszechność stosowania logistyki, jak również coraz większa jej użyteczność powodują, że jako dziedzina wiedzy i zastosowań praktycznych nieustannie się rozwija. Liczne badania prowadzone na różnych poziomach zarządzania logistycznego nowatorsko uzupełniają lub czasem zmieniają dotychczasowe koncepcje logistyczne, ale także systematycznie wskazują luki teoretyczne i empiryczne.Prezentowana książka wychodzi naprzeciw potrzebie zrozumienia współczesnych podstaw podejmowania decyzji logistycznych ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Efektywność surowcowa w Polsce. Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym

Efektywność surowcowa w Polsce. Wpł...

Efektywność surowcowa w Polsce. Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tw...

Książka prezentuje jak zmieniają się opakowania w kontekście rozwoju znaczenia ekonomii środowiskowej. Analizuje czy w wystarczającym stopniu w procesie ich projektowania uwzględnia się infrastrukturę odpowiedzialną za zagospodarowanie odpadów powstających po zakończonej konsumpcji. Porównana jest automatyczna i manualna segregacja w kontekście realizacji nałożonych dyrektywą unijną wskaźników. W publikacji opisana została logistyka odzysku jako narzędzie wspierające domykanie pętli łańcucha ..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Informatyka dla potrzeb logistyka(i)

Informatyka dla potrzeb logistyka(i...

Informatyka dla potrzeb logistyka(i)

We współczesnych, skomplikowanych dla biznesu czasach, w okresie tworzenia podstaw gospodarki opartej na wiedzy, trudno sobie wyobrazić prawidłowo funkcjonującą logistykę bez dobrej informatyki. Informatyka bowiem zapewnia wymianę danych w trybie online, pozwala ograniczać koszty komunikacji, udostępnia menedżerom logistyki bazy danych pomocne przy podejmowaniu decyzji oraz ułatwia zarządzanie e-logistyką o rozproszonym charakterze. Treść rozdziałów i podrozdziałów monografii została tak dobran..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Elektroniczne giełdy transportowe

Elektroniczne giełdy transportowe

Elektroniczne giełdy transportowe

Elektroniczne giełdy transportowe mimo dużego rozkwitu w ostatniej dekadzie są ciągle jeszcze dla wielu osób pracujących w firmach wytwórczych, transportowych i spedycyjnych mało znane co do zakresu ich działalności i procedur postępowania. Tematyka ta również wzbudza duże zainteresowanie wśród osób chcących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą logistyki. Do tych właśnie czytelników skierowana jest prezentowana publikacja. Praca zawiera rozważania zarówno o charakterze praktycznym, jak ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Badania rynkowe w zarządzaniu łańcu...

Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

W opracowaniu przedstawiono wybrane metody badań rynku, metody statystyczne oraz inne metody ilościowe. Analizę przypadków dobrano tak, by ukazać łatwość ich stosowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz możliwość ich praktycznego zastosowania. Dzięki zaprezentowaniu odpowiednich metod ilościowych czytelnik może w sposób racjonalny podejmować decyzje dotyczące różnych aspektów działalności logistycznej. Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody: - prognozo..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Koncepcja Global Sourcing. Teoria i praktyka

Koncepcja Global Sourcing. Teoria i...

Koncepcja Global Sourcing. Teoria i praktyka

W dobie dzisiejszej silnej konkurencji przedsiębiorcy zmuszeni są do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym będą mogli walczyć o poprawę pozycji swoich firm na tle konkurentów. Jednym z takich rozwiązań jest międzynarodowe zaopatrzenie w niezbędne do produkcji części i elementy. W jego wyniku przedsiębiorstwa mają możliwość zakupu znacznie tańszych, a jakościowo podobnych do dotychczas nabywanych na rynku lokalnym/krajowym, towarów. Zebrane informacje w sposób precyzyjny identyfi..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu

Bezpieczeństwo systemu logistyczneg...

Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu

Publikacja dotyczy problematyki bezpieczeństwa systemów logistycznych – jednego z ważniejszych wyzwań zarządzania logistyką w XXI wieku. W ramach omawianego zagadnienia dokonano identyfikacji i klasyfikacji głównych zagrożeń systemów logistycznych w celu zaprezentowania koncepcji zarządzania bezpieczeństwem procesów w logistyce.Książka opiera się na najnowszych wynikach badań, przez co stanowi swoiste kompendium wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem procesów logistycznych łańcucha dostaw..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie

Elementy logistyczne obsługi klient...

Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, o...

Treści zawarte w książce mają pomóc w badaniach nad skutecznością przedsiębiorstw kooperujących w sieciach i łańcuchach dostaw. Zasadniczy nacisk położony jest na kooperację w sieciach dystrybucji, dlatego też miernik oceny skuteczności odniesiono do poziomu logistycznej obsługi klienta. Książka posiada atuty podręcznika akademickiego. Wskazuje bowiem podstawowe definicje oraz proponuje metodykę prowadzenia badań w ocenie skuteczności. Jednocześnie publikacja wsparta została weryf..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych

Logistyka miasta i regionu. Metody ...

Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennyc...

Obecnie logistyka wywiera coraz większy wpływ na przestrzenną alokację przepływów transportowych i lokalizację powierzchni magazynowych w regionach oraz na obszarach metropolitalnych. Podejmowanie decyzji logistycznych w tym zakresie wymaga zastosowania metod ilościowych pozwalających na racjonalizację i optymalizację przepływów oraz lokalizacji elementów infrastruktury punktowej. Książka pokazuje, jak rozpoznać sytuacje problemowe pojawiające się w związku z decyzjami przestrzennymi oraz jakie ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Marketing usług logistycznych

Marketing usług logistycznych

Marketing usług logistycznych

Książka przedstawia aktualny rynek TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) i zmiany zachodzące na rynku operatorów logistycznych. Praca pokazuje rynek TSL w dwóch aspektach – pierwszy od strony przedsiębiorstwa TSL, a drugi od strony klienta – zakres obsługi, segmenty oraz jego ocenę działań branży TSL. Autor dokonał analizy wykorzystania instrumentów marketingu przez przedsiębiorstwa TSL wchodzące w skład kompozycji marketingu mix: produkt, promocja, dystrybucja, cena, personel, proces i jako..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Eurologistyka. Teoria i praktyka

Eurologistyka. Teoria i praktyka

Eurologistyka. Teoria i praktyka

Monografia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów logistyka, inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz menedżerów zajmujących się procesami logistycznymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, które są ogniwem w łańcuchach dostaw. Zaprezentowany materiał dotyczy logistyki realizowanej w wymiarze gospodarki globalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania i uwarunkowania europejskie. Dzisiaj czołowi ekonomiści dochodzą do wniosku, że efektywność gospo..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych

Modelowanie przepływów materiałowyc...

Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. O...

W rezultacie wzrostu liczby uczestników w łańcuchu dostaw i relacji sieciowych, zwiększa się złożoność całego sytemu, w konsekwencji pojawiają się dodatkowe, potencjalne źródła zakłóceń w przepływach materiałowych. Tym samym rzeczywista relacja pomiędzy strategią odporności budowaną poprzez relacje sieciowe a ograniczaniem negatywnych skutków niepewności środowiska i zakłóceń w przepływach materiałowych, musi być rozpoznana empirycznie. Szczególnie słabo rozpoznaną pod względem ryzyka i zakłóceń..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Logistyka miejska teoria i praktyka. Wydanie 2

Logistyka miejska teoria i praktyka...

Logistyka miejska teoria i praktyka. Wydanie 2

W publikacji zawarte zostały zarówno teoretyczne aspekty zarządzania miastem z uwzględnieniem zasad logistyki, jak i praktyczne przykłady wdrożonych rozwiązań. Takie zaprezentowanie tematyki powinno przyczynić się do jednoznacznego zrozumienia istoty i założeń związanych ze wsparciem logistycznym miast, szczególnie uwzględniając zrównoważoną mobilność. W drugim wydaniu uporządkowano definicje, zwracając większą uwagę na część praktyczną, w której znalazło się wiele nowych koncepcji. Książka może..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Logistyka odzysku w opakowalnictwie

Logistyka odzysku w opakowalnictwie

Logistyka odzysku w opakowalnictwie

Książka powstała w wyniku badań nad wartością dodaną kreowaną z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w sieciach dostaw. Badania te wykazały, że istnieje niewykorzystany potencjał związany z przepływami tych obiektów między kooperującymi przedsiębiorstwami. Celem książki jest przedstawienie odbiorcy możliwości redukowania marnotrawstwa związanego z deponowaniem surowców wtórnych i dążenie do ich zagospodarowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Takie przeprojektowanie procesów wyst..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pokazuje 16 do 30 z 39 (3 Stron)