Logistyka i spedycja

Koncepcja Global Sourcing. Teoria i praktyka

Koncepcja Global Sourcing. Teoria i...

Koncepcja Global Sourcing. Teoria i praktyka

Barbara Galińska

W dobie dzisiejszej silnej konkurencji przedsiębiorcy zmuszeni są do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym będą mogli walczyć o poprawę pozycji swoich firm na tle konkurentów. Jednym z takich rozwiązań jest międzynarodowe zaopatrzenie w niezbędne do produkcji części i elementy. W jego wyniku przedsiębiorstwa mają możliwość zakupu znacznie tańszych, a jakościowo podobnych do dotychczas nabywanych na rynku lokalnym/krajowym, towarów. Zebrane informacje w sposób precyzyjny identyfi..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu

Bezpieczeństwo systemu logistyczneg...

Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu

Andrzej Szymonik, Maciej Bielecki

Publikacja dotyczy problematyki bezpieczeństwa systemów logistycznych – jednego z ważniejszych wyzwań zarządzania logistyką w XXI wieku. W ramach omawianego zagadnienia dokonano identyfikacji i klasyfikacji głównych zagrożeń systemów logistycznych w celu zaprezentowania koncepcji zarządzania bezpieczeństwem procesów w logistyce.Książka opiera się na najnowszych wynikach badań, przez co stanowi swoiste kompendium wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem procesów logistycznych łańcucha dostaw..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie

Elementy logistyczne obsługi klient...

Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, o...

Marzena Kramarz

Treści zawarte w książce mają pomóc w badaniach nad skutecznością przedsiębiorstw kooperujących w sieciach i łańcuchach dostaw. Zasadniczy nacisk położony jest na kooperację w sieciach dystrybucji, dlatego też miernik oceny skuteczności odniesiono do poziomu logistycznej obsługi klienta. Książka posiada atuty podręcznika akademickiego. Wskazuje bowiem podstawowe definicje oraz proponuje metodykę prowadzenia badań w ocenie skuteczności. Jednocześnie publikacja wsparta została weryf..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych

Logistyka miasta i regionu. Metody ...

Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennyc...

Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak

Obecnie logistyka wywiera coraz większy wpływ na przestrzenną alokację przepływów transportowych i lokalizację powierzchni magazynowych w regionach oraz na obszarach metropolitalnych. Podejmowanie decyzji logistycznych w tym zakresie wymaga zastosowania metod ilościowych pozwalających na racjonalizację i optymalizację przepływów oraz lokalizacji elementów infrastruktury punktowej. Książka pokazuje, jak rozpoznać sytuacje problemowe pojawiające się w związku z decyzjami przestrzennymi oraz jakie ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Marketing usług logistycznych

Marketing usług logistycznych

Marketing usług logistycznych

Joanna Dyczkowska

Książka przedstawia aktualny rynek TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) i zmiany zachodzące na rynku operatorów logistycznych. Praca pokazuje rynek TSL w dwóch aspektach – pierwszy od strony przedsiębiorstwa TSL, a drugi od strony klienta – zakres obsługi, segmenty oraz jego ocenę działań branży TSL. Autor dokonał analizy wykorzystania instrumentów marketingu przez przedsiębiorstwa TSL wchodzące w skład kompozycji marketingu mix: produkt, promocja, dystrybucja, cena, personel, proces i jako..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Eurologistyka. Teoria i praktyka

Eurologistyka. Teoria i praktyka

Eurologistyka. Teoria i praktyka

Andrzej Szymonik

Monografia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów logistyka, inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz menedżerów zajmujących się procesami logistycznymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, które są ogniwem w łańcuchach dostaw. Zaprezentowany materiał dotyczy logistyki realizowanej w wymiarze gospodarki globalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania i uwarunkowania europejskie. Dzisiaj czołowi ekonomiści dochodzą do wniosku, że efektywność gospo..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Logistyka miejska teoria i praktyka. Wydanie 2

Logistyka miejska teoria i praktyka...

Logistyka miejska teoria i praktyka. Wydanie 2

Blanka Tundys

W publikacji zawarte zostały zarówno teoretyczne aspekty zarządzania miastem z uwzględnieniem zasad logistyki, jak i praktyczne przykłady wdrożonych rozwiązań. Takie zaprezentowanie tematyki powinno przyczynić się do jednoznacznego zrozumienia istoty i założeń związanych ze wsparciem logistycznym miast, szczególnie uwzględniając zrównoważoną mobilność. W drugim wydaniu uporządkowano definicje, zwracając większą uwagę na część praktyczną, w której znalazło się wiele nowych koncepcji. Książka może..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych

Modelowanie przepływów materiałowyc...

Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. O...

Włodzimierz Kramarz

W rezultacie wzrostu liczby uczestników w łańcuchu dostaw i relacji sieciowych, zwiększa się złożoność całego sytemu, w konsekwencji pojawiają się dodatkowe, potencjalne źródła zakłóceń w przepływach materiałowych. Tym samym rzeczywista relacja pomiędzy strategią odporności budowaną poprzez relacje sieciowe a ograniczaniem negatywnych skutków niepewności środowiska i zakłóceń w przepływach materiałowych, musi być rozpoznana empirycznie. Szczególnie słabo rozpoznaną pod względem ryzyka i zakłóceń..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Logistyka odzysku w opakowalnictwie

Logistyka odzysku w opakowalnictwie

Logistyka odzysku w opakowalnictwie

Katarzyna Michniewska

Książka powstała w wyniku badań nad wartością dodaną kreowaną z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w sieciach dostaw. Badania te wykazały, że istnieje niewykorzystany potencjał związany z przepływami tych obiektów między kooperującymi przedsiębiorstwami. Celem książki jest przedstawienie odbiorcy możliwości redukowania marnotrawstwa związanego z deponowaniem surowców wtórnych i dążenie do ich zagospodarowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Takie przeprojektowanie procesów wyst..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Sektor usług logistycznych w teorii i w praktyce. Wydanie 2

Sektor usług logistycznych w teorii...

Sektor usług logistycznych w teorii i w praktyce. Wydanie 2

Anna Maria Jeszka

Jest to drugie wydanie podręcznika – pełniejsza wersja książki. Autorka opisuje współczesne trendy i różne aspekty rozwoju sektora usług logistycznych i należących do niego przedsiębiorstw. Celem jest zaprezentowanie wiedzy i wzbudzenie zainteresowania czytelników omawianą problematyką w kontekście zróżnicowanych podejść teoretycznych i w odniesieniu do spopularyzowanej w literaturze logistycznej koncepcji łańcucha dostaw. W książce podjęto próbę uporządkowania wiedzy na temat przedsiębiorstw za..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka

Ekonomika transportu dla potrzeb lo...

Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka

Andrzej Szymonik

Książka przeznaczona jest dla logistyków, którzy w firmie będą uczestniczyć (lub uczestniczą) w zarządzaniu transportem, mając na uwadze tworzenie wartości dodanej i ochronę środowiska. Opracowanie zawiera nowoczesne spojrzenie na takie problemy, jak: organizacja transportu w przedsiębiorstwach sieciowych, wirtualnych, branży TSL, usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych. Zostały zaprezentowane najnowsze rozwiązania w transporcie takie, jak automatyczna identyfikacja (znakowanie opakowań, RF..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Logistyka produkcji. Procesy, systemy, organizacja

Logistyka produkcji. Procesy, syste...

Logistyka produkcji. Procesy, systemy, organizacja

redakcja naukowa Andrzej Szymonik

W monografii w sposób kompleksowy zostały omówione następujące zagadnienia: - przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw, - istota logistyki produkcji,  - uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach, - planowanie zadań i zasobów logistyki produkcji, - zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów, - logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa, - widzenie maszynowe jako narzędzie wspomagające logistykę przepływu materia..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw

Funkcjonowanie sektora handlu w łań...

Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw

Władysław Szczepankiewicz

Przedmiotem prezentowanych w podręczniku rozważań są możliwości adaptacyjne sektora handlu w dynamice uwarunkowań rynkowych. Dynamika procesów rynkowych stawia szczególne wymagania przed przedsiębiorstwem handlowym, które stanowi ogniwo łączące głównych partnerów wymiany towarowej - producentów i finalnych użytkowników/konsumentów dóbr i usług. Wskazane tendencje pokazują rosnącą rolę handlu, który wyzwala się od presji producenta („biernego dystrybutora”) i przekształca się w aktywny i agresywn..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dos...

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B

Grażyna Wieteska

Monografia stanowi opracowanie z zakresu zwiększania skuteczności działań firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw. Przedstawia zarządzanie ryzykiem jako narzędzie determinujące ciągłość prowadzonych przez przedsiębiorstwa procesów operacyjnych. Opracowanie wprowadza w tematykę partnerstwa na rynku B2B, wskazując na zagrożenia pojawiające się podczas współpracy, w tym również w wyniku korzystania z outsourcingu i offshoringu. W monografii opisano ilościowe oraz jakościowe metody i techniki służ..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Systemy logistyczne. Część 2

Systemy logistyczne. Część 2

Systemy logistyczne. Część 2

T. Nowakowski redakcja naukowa

W książce bardzo szczegółowo omówiono podstawowe pojęcia z zakresu ekologistyki. Scharakteryzowano ekologistykę odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych. Zasadnicza część podręcznika poświęcona jest zagadnieniom logistyki miejskiej, infrastrukturze przesyłowej i transportowej. W tej części omówiono również problematykę zarządzania kryzysowego w mieście. Oddzielne rozdziały poświęcone są logistyce wojskowej, szpitalnej, pocztowej oraz hotelarskiej...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pokazuje 16 do 30 z 34 (3 Stron)