Finanse

Słownik finansów 1200 haseł (określeń używanych w finansach). Wydanie 2 uzupełnione

Słownik finansów 1200 haseł (określ...

Słownik finansów 1200 haseł (określeń używanych w finansach). Wydanie ...

Andrzej Bień, Witold Bień

W ostatnich latach rola finansów znacznie wzrosła, a jednocześnie poważnemu wzbogaceniu uległ ich język. Wiele pojęć z dziedziny finansów nie zawsze jest jednoznacznie zdefiniowane, co utrudnia studiowanie tej dyscypliny, a także posługiwanie się nimi w praktyce. Stanowiło to przesłankę dla autorów do opracowania słownika zawierającego syntetyczne definicje 1200 haseł dotyczących różnych pojęć z zakresu finansów. Autorzy wyrażają nadzieję, że słownik będzie stanowił uzupełniającą pomoc dla Czyte..

28.80 zł 32.00 zł Cena netto: 27.43 zł

Rynki finansowe

Rynki finansowe

Rynki finansowe

Adam Dmowski, Dariusz Prokopowicz

Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005 i 2008 roku. W poprzednich publikacjach autorzy skoncentrowali się na wyjaśnieniu podstawowych zagadnień wchodzących w zakres finansów i bankowości. Publikacja zawiera analizę  najważniejszych problemów z zakresu funkcjonowania rynków finansowych. Szczególny nacisk położono m.in. na skutki, jakie spowodowało d..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Finanse zarys wykładu. Wydanie 2 zaktualizowane

Finanse zarys wykładu. Wydanie 2 za...

Finanse zarys wykładu. Wydanie 2 zaktualizowane

Wiesław Szczęsny

Książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których problematyka finansów przedstawiona została w sposób możliwie zwięzły, obejmuje m.in. następujące zagadnienia: pieniądz jako zasób kapitału, komponenty systemu finansowego, rola finansów publicznych we współczesnej gospodarce, finanse publiczne w Polsce, system finansowy przedsiębiorstwa, elementy zarządzania finansami, przepływy pieniężne z inwestycji. Autor zrezygnował z wielu zagadnień i modeli teoretycznych, wymagających kontrowersyjnych z..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego

Dług Skarbu Państwa jako źródło fin...

Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego

Tomasz Uryszek

Książka jest jedną z nielicznych pozycji na polskim rynku wydawniczym w całości poświęconych tematyce deficytu budżetu państwa i długu Skarbu Państwa. Usystematyzowano w niej pojęcia związane z deficytem budżetowym i długiem Skarbu Państwa (jako częścią długu publicznego), przedstawiono najważniejsze teorie ukazujące mechanizm powstawania deficytu budżetowego i kreowania zadłużenia publicznego na szczeblu centralnym, a także wyodrębniono czynniki mające istotny wpływ na rozmiary deficytu budżetu..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Ryzyko w finansach i bankowości

Ryzyko w finansach i bankowości

Ryzyko w finansach i bankowości

Beata Filipiak, Marek Dylewski redakcja naukowa

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej, organizuje również forum wymiany poglądów i doświadczeń. Istotną rolę w realizacji tych celów odgrywa działalność publikacyjna. Przesłankami opracowania piątej z cyklu Studia Finansów i Bankowości monografii Ryzyko w finansach i bankowości stały się ranga i aktualność omawianych zagadnień, a przede wszystkim ich wpływ na funkcjonowanie go..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Zarządzanie finansami publicznymi

Zarządzanie finansami publicznymi

Zarządzanie finansami publicznymi

Krystyna Piotrowska-Marczak, Tomasz Uryszek

Pracę można określić jako pierwsze na rynku polskim kompleksowe, zintegrowane podejście do zarządzania w obszarze finansów publicznych. Otwiera ją teoretyczne wprowadzenie do problematyki zarządzania, finansów i finansów publicznych. Część druga zawiera profesjonalne ujęcie problematyki zarządzania finansami publicznymi w aspekcie organizacyjnym, legislacyjnym, finansowym i zarządczym w odniesieniu do deficytu i długu publicznego oraz planowania i wykonania budżetu. Z podziwu godną solidnością i..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Metodyka kompleksowej oceny gospoda...

Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu ...

Beata Filipiak redakcja naukowa

Głównym celem monografii jest stworzenie – na podstawie studiów literaturowych oraz badań empirycznych – modelu kompleksowej oceny gospodarki finansowej wraz z zaprezentowaniem instrumentów i narzędzi służących realizacji tego celu w praktyce. Autorzy reprezentujący zarówno praktykę samorządową, jak i środowisko naukowe przedstawili w kolejnych częściach pracy: - znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji w jednostkach samorządu terytorialnego; - zarys prawnych wyznaczników funk..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie 50% rabatu

Niewypłacalność gospodarstw domowyc...

Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziała...

Beata Świecka

Zadaniem pracy jest ukazanie istoty niewypłacalności, przyczyn, skutków oraz identyfikacji sygnałów wczesnego ostrzegania i metod przeciwdziałania temu zjawisku. W książce uwzględniono najistotniejsze aspekty kryzysu finansowego, odnosząc się również do wprowadzonej w Polsce 31 marca 2009 r. ustawy dającej możliwość skorzystania z upadłości osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej...

26.00 zł 52.00 zł Cena netto: 24.76 zł

Migracja kapitału w globalnej gospodarce

Migracja kapitału w globalnej gospo...

Migracja kapitału w globalnej gospodarce

Andrzej Szablewski redakcja naukowa

Książka przedstawia aktualną problematykę migracji kapitału w globalnej gospodarce. Szczególnymi obszara­mi zainteresowania autorów są: procesy akumulacji kapitału, w tym m.in. w Chinach i Indiach; wpływ zjawisk akumulacji na gospodarkę świa­tową oraz intrygujący – zwłaszcza w obliczu niedawnych skokowych zmian – mechanizm kształtowania się cen ropy naftowej. Odrębne miej­sce zajmują rozważania na temat koncepcji utworzenia globalnego banku centralnego, uważanego w pewnych kręgach opiniotwórc..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Federalizm fiskalny w teorii i praktyce 50% rabatu

Federalizm fiskalny w teorii i prak...

Federalizm fiskalny w teorii i praktyce 50% rabatu

Krystyna Piotrowska-Marczak redakcja naukowa

Rozważania autorów koncentrują się wokół wzajemnych implikacji federalizmu fiskalnego i procesów decentralizacji finansów publicznych. Uwypuklili oni najistotniejsze aspekty badawcze w problematyce fiskalizmu federalnego, zaliczając do nich zagadnienia: decentralizacji kompetencji i zadań publicznych (warunki polityczno-formalne istnienia federalizmu fiskalnego), zasilania finansowego poszczególnych szczebli systemu finansów publicznych oraz zarządzanie deficytem budżetowym i długiem publicznym ..

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa 50% rabatu

Fundusze hedgingowe a stabilność fi...

Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa 50% rabatu

Paweł Niedziółka

Opracowanie jest pierwszą publikacją książkową poświeconą wyłącznie funduszom hedgingowym, nazywanym w literaturze również funduszami arbitrażowymi. Stanowi kompendium wiedzy o genezie, rynku oraz zasadach funkcjonowania funduszy hedgingowych. Autor przedstawił zarówno korzyści wynikające z oddziaływania funduszy hedgingowych na rynek finansowy, jak i zagrożenia związane zwłaszcza z niedostateczną przejrzystością inwestycji i brakiem możliwości oceny faktycznego wpływu hedge funds na stabilno..

14.00 zł 28.00 zł Cena netto: 13.33 zł

Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania

Kryzysy bankowe i metody ich przezw...

Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania

Agnieszka Ostalecka

Od ponad dekady obserwujemy kolejną falę kryzysów bankowych, niejednokrotnie wykraczających daleko poza kraj, w którym się pojawiają. Zjawiska ostatniego półrocza ukazują, jak dalekosiężne i dotkliwe skutki dla gospodarki i systemu finansowego niesie za sobą pojawienie się kryzysu. Książka jest rzetelną i wnikliwą analizą kryzysów bankowych w krajach rozwijających się dwóch regionów świata: Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej. W każdym z analizowanych krajów szczegółowo omówiono: ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach 50% rabatu

Zarządzanie kredytem handlowym w ma...

Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach ...

Piotr Rytko

Książka podejmuje problematykę zarządzania kredytem handlowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wskazuje na uwarunkowania skuteczności rozliczeń z kontrahentami. Autor przeprowadził analizę motywów stosowania kredytu handlowego i jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Scharakteryzował proces zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwach obejmujący: - ocenę wiarygodności kredytowej klienta, w tym pozyskiwanie informacji dotyczących jego wiarygodności, - ust..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty 50% rabatu

Instytucje otoczenia biznesu. Rozwó...

Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty 50% rabatu

Beata Filipiak, Jerzy Ruszała

Książka stanowi obszerne i wieloaspektowe studium teoretyczno-poznawcze i analityczne miejsca oraz roli instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu przedsiębiorczości w środowisku lokalnym (ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji i oceny instrumentów stymulowania przedsiębiorczości). Odznacza się oryginalnym i nowatorskim podejściem do problematyki kształtowania relacji między samorządem terytorialnym a instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. Autorzy kładą nacisk nie tylko na potrze..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Współczesna polityka pieniężna 50% rabatu

Współczesna polityka pieniężna 50% ...

Współczesna polityka pieniężna 50% rabatu

Wiesława Przybylska-Kapuścińska redakcja naukowa

Książka zawiera przejrzysty, usystematyzowany wykład na temat współczesnej polityki pieniężnej, prezentuje najnowsze spojrzenie na jej istotę, rolę i dylematy funkcjonowania – zarówno w koncepcjach teoretycznych, jak i w praktyce banków centralnych. Autorzy wykorzystują bogatą literaturę przedmiotu, wprowadzając w aktualne kwestie polityki monetarnej. W pracy wyeksponowano kluczową rolę stabilności cenowej i polityki stóp procentowych, nadających nowoczesny kształt sterowaniu pieniądzem w jego n..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Pokazuje 106 do 120 z 128 (9 Stron)