Finanse

Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi

Zarządzanie gminnymi inwestycjami i...

Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi

Waldemar Kozłowski

Decyzje inwestycyjne samorządów terytorialnych w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej można uznać za najważniejsze decyzje gospodarczo-społeczne, mające istotny wpływ na rozwój danego regionu. Waga tych decyzji wynika między innymi z faktu, iż są kapitałochłonne, obarczone wysokim ryzykiem i wymagają zastosowania kompleksowej metodyki oceny ekonomiczno-społecznej. W książce omówiono najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem inwestycjami infrastrukturalnymi, do k..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego

Rynkowe instrumenty finansowe w alo...

Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego

Irena Pyka

W opracowaniu dokonano analizy i oceny roli rynkowych instrumentów finansowych w modelowaniu działalności operacyjnej współczesnego sektora bankowego. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia charakterystykę problemów alokacji kapitału finansowego. Pojęcie alokacji finansowej i zmian w jej procesie pod wpływem nowych zjawisk cechujących bankowość centralną u progu XXI wieku, jak też rzutujące na nią wydarzenia globalnego kryzysu finansowego wypełniają treść tego ro..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze źródeł bankowych. Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania ZH w ocenie zdolności kredytowej

Finansowanie działalności przedsięb...

Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze źródeł bankowych. Zastoso...

Anita Szyguła redakcja naukowa

Ze względu na teoretyczne oraz praktyczne ujęcie problematyki badawczej książkę można traktować jako pomoc dydaktyczną przeznaczoną dla studentów kierunków ekonomicznych. Dla praktyków bankowych natomiast rozważania teoretyczne poparte wynikami badań empirycznych mogą stanowić źródło poznania istoty systemu wczesnego ostrzegania ZH i rozpatrzenie możliwości jego ewentualnego zastosowania w wewnątrzbankowych systemach oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw. W publikacji autorzy przedstawia..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa

Empiryczne finanse przedsiębiorstw....

Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa

Marek Gruszczyński

Książka to pierwsza w Polsce monografia z obszaru znanego jako empirical corporate finance lub applied corporate finance. Empiryczne finanse przedsiębiorstw tworzą uniwersalną wiedzę o wielu jednostkach, pozwalają ustalić reguły zarządcze i wynikowe dla całych grup przedsiębiorstw. Główne tematy to: czynniki zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, wpływ nadzoru właścicielskiego oraz ujawnień finansowych na wyniki, stopy zwrotu a wartości fundamentalne i wiele innych. Jest to kompendium wiedzy z ..

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat 50% rabatu

Ryzyko finansowe w środowisku globa...

Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej...

Stanisława T. Surdykowska

W warunkach globalnej konkurencji nic nie jest już pewne w długim okresie, również pozycja przedsiębiorstwa czy indywidualnych osób. Jak nigdy przedtem, każdy musi odpowiadać na pytanie: jak przetrwać w środowisku, w którym stale istnieje zagrożenie, że dzisiaj, pojutrze lab za jakiś czas, ktoś inny będzie robił to samo co my, ale lepiej i taniej. Oczywiście nie chodzi tu o przetrwanie  w rozumieniu „przeżycia”, lecz o pozostanie przynajmniej na tym poziomie, do którego przywykliśmy w warunkach ..

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce 50% rabatu

Ewaluacja w planowaniu wydatków ośw...

Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce 50% rabatu

Marcin Będzieszak

Przedmiotem pracy jest koncepcja wykorzystania badań ewaluacyjnych w planowaniu wydatków publicznych na zadania oświatowe, dzięki której uzyskujemy informację o efektywności wykorzystania funduszy publicznych przeznaczonych na zadania oświatowe oraz o skuteczności realizacji tych zadań. Budowie koncepcji wykorzystania ewaluacji posłużyły: omówienie kluczowych aspektów mechanizmów finansowania zadań publicznych, w szczególności oświatowych, przedstawienie tradycyjnych i nowoczesnych metod plan..

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 18.10 zł

Międzynarodowa integracja rynków finansowych

Międzynarodowa integracja rynków fi...

Międzynarodowa integracja rynków finansowych

Sławomir I. Bukowski

W ostatnich 20 latach nastąpiły w gospodarce światowej daleko idące zmiany związane z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, liberalizacją handlu i przepływu czynników produkcji, umiędzynarodowieniem gospodarek oraz rozwojem integracji regionalnej, w tym w ramach Unii Europejskiej. Naturalnym następstwem tych zjawisk jest globalizacja rynków finansowych, oznaczająca wzrost ich integracji w skali świata, oraz szybki postęp w integracji rynków finansowych krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Światowy rynek kapitału

Światowy rynek kapitału

Światowy rynek kapitału

Grażyna Kozuń-Cieślak redakcja naukowa

Książka stanowi analizę wybranych zagadnień, które znacząco determinują funkcjonowanie światowego rynku kapitału, określają jego instytucjonalną architekturę, przesądzają o ponadnarodowym charakterze, czy też stanowią wyzwanie dla teoretyków i praktyków wytyczających ramy funkcjonowania zglobalizowanej gospodarki światowej. Powyższa problematyka zyskała jeszcze na znaczeniu w obliczu kryzysu finansowego, który rozpoczął się w połowie 2007 roku, uwypuklając rolę światowego rynku kapitału jako ..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne

Windykacja należności. Ujęcie inter...

Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne

Katarzyna Kreczmańska-Gigol redakcja naukowa

W publikacji Autorka przedstawiła istotę i złożony charakter windykacji należności (podejście finansowe, zarządcze, prawne i psychologiczne). Książka stanowi kompendium wiedzy o narzędziach windykacji wykorzystywanych na etapie windykacji polubownej i sądowej. Czytelnik otrzyma kompleksową informację na temat każdego etapu windykacji należności – zarówno prowadzonej samodzielnie przez wierzyciela, jak i prowadzonej przez wyspecjalizowane podmioty oraz pozna proces odzyskiwania należności Skarbu ..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Ocena zdolności kredytowej gminy

Ocena zdolności kredytowej gminy

Ocena zdolności kredytowej gminy

Marcin Wiśniewski

prof. dr hab. inż. Dorota Korenik: Książka podejmuje aktualny i ważny temat badania zdolności jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania długu. Problem sformułowania miarodajnej i wiarygodnej oceny zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego, na potrzeby finansowania zadań długiem rynkowym, nadal nie został w pełni rozwiązany, nurtuje potencjalnych i faktycznych wierzycieli finansowych oraz władze wspólnot lokalnych. (…) Niniejsza praca wpisuje się w nurt badań dotyczących r..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Kontrowersje wokół finansów

Kontrowersje wokół finansów

Kontrowersje wokół finansów

Teresa Famulska, Jerzy Nowakowski redakcja naukowa

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez inspirowanie i prowadzenie działalności naukowej i badawczej, prowadzi również forum wymiany poglądów i doświadczeń. Istotna jest również działalność publikacyjna. Prezentowana monografia stanowi szóstą pozycję w cyklu „Studia Finansów i Bankowości”. Przesłankami jej opracowania stały się ranga i aktualność zagadnień dotyczących funkcjonowania współczesnych systemów finansowych. Prezentowane wyniki studiów..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym

Mikrokredyty w Europie sposobem na ...

Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i wal...

Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska redakcja naukowa

W publikacji przedstawiono rolę społeczno-gospodarczą, jaką pełnią współcześnie mikrokredyty oraz ocenę doświadczeń europejskich w tworzeniu systemów mikrofinansów. Opracowanie ma za zadanie ukazać specyfikę mikrokredytu jako instrumentu finansowego, wyodrębnić jego cechy charakterystyczne w porównaniu z tradycyjnym kredytem, ukazać sposób jego udzielania, warunki spłaty i profil instytucji go dystrybuujących. Autorki ukazały cechy właściwe mikrokredytom w Europie (w porównaniu z krajami ubog..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym. Uwarunkowania analizy strategicznej w okresie globalizacji 50% rabatu

Przedsiębiorstwo na rynku finansowy...

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym. Uwarunkowania analizy strategicz...

Andrzej Buszko

W publikacji przedstawiono realia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej na tle procesu globalizacji...

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro

Zarządzanie długiem Skarbu Państwa....

Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro

Kamilla Marchewka-Bartkowiak

Głównym celem książki jest analiza trzech koncepcji zarządzania długiem Skarbu Państwa (portfelowej, stabilizacyjnej oraz bilansowej) na podstawie współczesnej teorii, doświadczeń międzynarodowych oraz rozwiązań proponowanych przez organizacje międzynarodowe, jak OECD, MFW i Bank Światowy. W książce podjęto analizę dwunastu państw członkowskich odnoszącą się zarówno do okresu przed, jak i po utworzeniu strefy euro (do 2007 roku), ale także sytuacji powstałej w świetle obecnego kryzysu finanso..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw

Szkice o kapitale i podatkach w ist...

Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw

Jolanta Iwin-Garzyńska

Praca jest szkicem teorii finansów przedsiębiorstw z uwzględnieniem zagadnieniami prawno-podatkowych. Celem opracowania jest wskazanie na istotę kapitału i podatków w nauce finansów przedsiębiorstw, ich zdefiniowanie, ukazanie systemu powiązań tych kategorii finansowych, a przede wszystkim odniesienie teorii finansów przedsiębiorstw do rzeczywistych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Polsce kształtowanych przez system podatkowy. Książka może być przydatna dla studentów w nauce ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pokazuje 91 do 105 z 128 (9 Stron)