• Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro

Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro

 • Autor: Kamilla Marchewka-Bartkowiak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-419-5
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 288/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Głównym celem książki jest analiza trzech koncepcji zarządzania długiem Skarbu Państwa (portfelowej, stabilizacyjnej oraz bilansowej) na podstawie współczesnej teorii, doświadczeń międzynarodowych oraz rozwiązań proponowanych przez organizacje międzynarodowe, jak OECD, MFW i Bank Światowy.

W książce podjęto analizę dwunastu państw członkowskich odnoszącą się zarówno do okresu przed, jak i po utworzeniu strefy euro (do 2007 roku), ale także sytuacji powstałej w świetle obecnego kryzysu finansowego i uwarunkowań, które mogą w najbliższej przyszłości wpłynąć na wykorzystanie nowych rozwiązań w zarządzaniu długiem Skarbu Państwa w badanych krajach.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które naukowo i zawodowo zajmują się finansami publicznymi oraz polityką gospodarczą (w tym fiskalną i pieniężną) strefy euro. Podjęte zagadnienia strategiczne zarządzania długiem Skarbu Państwa powinny zainteresować zarówno decydentów działających w tej dziedzinie, jak też uczestników rynku finansowego. Ponadto książka kierowana jest do studentów studiujących ekonomię, finanse publiczne, fi­nanse państw Unii Europejskiej, a także integrację europejską oraz do wszystkich osób, które zainteresowane są pogłębieniem wiedzy na temat problemów związanych z zadłużeniem sektora publicznego w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej przed i po wybuchu kryzysu finansowego.

Spis treści:

Wstęp
 
Wykaz skrótów
 
Rozdział 1. KONTROWERSJE WOKÓŁ ISTOTY I OGRANICZEŃ DŁUGU PUBLICZNEGO – przykład krajów strefy euro
 
Wprowadzenie
1.1. Analiza poglądów na temat istoty długu publicznego w teorii ekonomii
1.1.1. Kontrowersje wokół długu potencjalnego
1.1.2. Kontrowersje wokół długu emerytalnego
1.1.3. Kontrowersje wokół długu netto
1.2. Klasyfikacja zobowiązań publicznych w świetle macierzy ryzyka fiskalnego
1.3. Dług konwencjonalny w standardach rachunkowych i statystycznych
1.3.1. Dług ESA a dług EDP – różnice metodologiczne
1.3.2. Struktura sektora general government a Skarb Państwa
1.3.3. Dług EDP a potrzeby pożyczkowe
1.3.4. Dług ESA w ujęciu bilansowym
1.4. Reguły ograniczające zadłużenie publiczne
1.4.1. Przyczyny wprowadzania i cechy reguł fiskalnych
1.4.2. Ograniczenie zaciągania długu publicznego jako rodzaj reguły fiskalnej
Podsumowanie
 
Rozdział 2. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM SKARBU PAŃSTWA – konkurencja, koordynacja, centralizacja w strefie euro
 
Wprowadzenie
2.1. Istota zarządzania długiem Skarbu Państwa
2.1.1. Synteza poglądów teoretycznych
2.1.2. Koncepcje zarządzania długiem Skarbu Państwa
2.2. Uwarunkowania zarządzania długiem Skarbu Państwa w strefie euro
2.2.1. Konkurencja
2.2.2. Koordynacja
2.2.3. Centralizacja
Podsumowanie
 
Rozdział 3. KONCEPCJA PORTFELOWA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SKARBU PAŃSTWA – w krajach strefy euro
 
Wprowadzenie
3.1. Istota podejścia portfelowego w zarządzaniu długiem Skarbu Państwa
3.2. Cele zarządzania długiem Skarbu Państwa w podejściu portfelowym
3.3. Strategia zarządzania długiem Skarbu Państwa w podejściu portfelowym
3.3.1. Zarządzanie kosztem a zarządzanie ryzykiem
3.3.2. Strategia pasywna a strategia aktywna
3.4. Organizacja zarządzania długiem Skarbu Państwa w podejściu portfelowym
3.5. Analiza zmian strategii zarządzania portfelem długu Skarbu Państwa w krajach strefy euro z uwzględnieniem kryzysu finansowego
3.5.1. Cele strategiczne
3.5.2. Strategia zarządzania portfelem zadłużenia Skarbu Państwa w krajach strefy euro
3.6. Rola modelu agencyjnego w portfelowej koncepcji zarządzania długiem Skarbu Państwa w krajach strefy euro
Podsumowanie
 
Rozdział 4. KONCEPCJA STABILIZACYJNA W ZARZĄDZANIU DŁUGIEM SKARBU PAŃSTWA – analiza krajów strefy euro
 
Wprowadzenie
4.1. Teoretyczne podstawy podejścia stabilizacyjnego
4.1.1. Optymalizacja podatków a zarządzanie długiem Skarbu Państwa
4.1.2. Stabilizowanie długu publicznego
4.2. Koncepcje stabilizacyjne w praktyce strefy euro
4.3. Uwarunkowania podejścia stabilizacyjnego w zarządzaniu długiem Skarbu Państwa
4.4. Analiza relacji kosztów obsługi długu do wybranych wskaźników makroekonomicznych i budżetowych w krajach strefy euro
4.5. Koncepcja stabilizacyjna w zarządzaniu długiem Skarbu Państwa w krajach strefy euro – próba weryfikacji i ocena uwarunkowań
Podsumowanie
 
Rozdział 5. KONCEPCJA ZARZĄDZANIA AKTYWAMI I PASYWAMI WŁADZ PUBLICZNYCH – w krajach strefy euro
 
Wprowadzenie
5.1. Istota koncepcji ALM w ujęciu zagregowanym
5.2. Przyczyny zastosowania koncepcji ALM w sektorze publicznym
5.2.1. Wzrost znaczenia pozycji aktywów bilansu sektora publicznego
5.2.2. Zmiany w zakresie polityki rezerw walutowych
5.2.3. Wzrost ryzyka fiskalnego w sektorze publicznym
5.3. Istota zarządzania aktywami i pasywami władz publicznych
5.3.1. Koncepcja ALM w wąskim ujęciu
5.3.2. Koncepcja ALM w szerokim ujęciu
5.4. Doświadczenia wybranych państw świata w wykorzystaniu podejścia ALM
5.4.1. Doświadczenia nowozelandzkie i australijskie
5.4.2. Doświadczenia brytyjskie
5.4.3. Doświadczenia duńskie
5.5. Koncepcja ALM w krajach strefy euro
5.5.1. Analiza pozycji bilansowych w krajach strefy euro w latach 1995–2007
5.5.2. Uwarunkowania wykorzystania koncepcji ALM w krajach strefy euro
5.5.3. Bariery wykorzystania koncepcji ALM w krajach strefy euro
Podsumowanie
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Załączniki
 
Spis tabel
 
Spis wykresów
 
Spis schematów
 
Spis przykładów

prof. dr hab. Hanna Sochacka-Krysiak:

Sądzę, że recenzowana książka wzbogaci polską literaturę przedmiotu, dotyczącą problematyki długu publicznego, dzięki prezentacji obfitej wiedzy, zaczerpniętej zarówno z nader licznych publikacji, w dużej części z oryginalnych prac autorów zagranicznych (w języku angielskim), jak też z niezwykle bogatych materiałów źródłowych skrupulatnie powołanych w odsyłaczach do tekstu oraz umieszczonych w bibliografii.

prof. dr hab. Witold Małecki:

Książkę Kamilli Marchewka-Bartkowiak uważam za pozycję bardzo wartościową. Po pierwsze, stanowi ona istne kompendium wiedzy na temat długu publicznego, a w szczególności sposobów zarządzania tym długiem we współczesnej gospodarce. Po drugie, książka ma dużą wartość naukową. Badanie ankietowe i analizy empiryczne przeprowadzone przez autorkę pozwoliły jej na sformułowanie interesujących wniosków odnośnie do aktualnego stanu zarządzania długiem publicznym w strefie euro oraz perspektyw ewolucji stosowanych koncepcji zarządzania tym długiem. Po trzecie, książka jest świetnie napisana zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym.

Kamilla Marchewka-Bartkowiak
dr, jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Specjalizuje się głównie w problematyce finansów publicznych, finansów Unii Europejskiej oraz rynku finansowego. Jest autorką książek, artykułów naukowych, publicystycznych oraz opinii i opracowań dla Sejmu i Senatu RP. Wyniki swoich badań prezentowała m.in. na seminariach wewnętrznych organizowanych przez Narodowy Bank Polski.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane