• Współczesne finanse publiczne

Współczesne finanse publiczne

 • Autor: Agnieszka Alińska Barbara Woźniak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-976-4
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 484/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 78.00 zł

  39.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasadnicze dziedziny współczesnych finansów publicznych: sektora finansów publicznych, systemu budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, systemu ubezpieczeń społecznych i polityki fiskalnej. Napisany został przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nie ograniczają się oni jedynie do badania gospodarki funduszami publicznymi, ale wyjaśniają podstawowe zjawiska ekonomiczne i społeczne związane z funduszami publicznymi, zmierzając do zidentyfikowania zasadniczych związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych oraz zjawiskami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi, które mają miejsce w gospodarce rynkowej.

Główne atuty podręcznika:

- rzetelne i wyczerpujące omówienie głównych dziedzin współczesnych finansów publicznych,
- ukazanie realiów polskich finansów publicznych,
- systematyka i merytoryczny porządek, obecne w przedstawianiu wszystkich problemów,
- oparcie wykładu na aktualnych danych statystycznych,
- odniesienia do najnowszej literatury przedmiotu,
- ukazanie wielowymiarowości omawianych zjawisk i procesów,
- klarowny język.

Spis treści:

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Sektor finansów publicznych

1.1. Finanse publiczne – podstawowe założenia
1.1.1. Pojęcie finansów publicznych
1.1.2. Publiczny system finansowy
1.1.3. Funkcje finansów publicznych
1.2. Środki publiczne
1.2.1. Istota i zasady gospodarowania środkami publicznymi
1.2.2. Klasyfikacja środków publicznych
1.2.2.1. Dochody i przychody publiczne
1.2.2.2. Wydatki i rozchody publiczne
1.3. Sektor finansów publicznych
1.3.1. Pojęcie i zakres sektora finansów publicznych
1.3.2. Podstawowe formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
1.3.3. Agencje wykonawcze
1.3.4. Instytucje gospodarki budżetowej
1.3.5. Fundusze celowe
1.4. Sektor finansów publicznych – ujęcie statystyczne

Rozdział 2. System budżetowy

2.1. Budżet państwa
2.1.1. Pojęcie budżetu, zasady budżetowe
2.1.2. Procedura budżetowa – kalendarium
2.1.3. Klasyfikacja budżetowa
2.1.4. Budżet środków europejskich
2.1.5. Wykonywanie budżetu
2.1.5.1. Proces wykonywania budżetu
2.1.5.2. Instrumenty wykonywania budżetu
2.1.5.3. Bankowa obsługa budżetu państwa
2.2. System dochodów budżetowych
2.2.1. Charakterystyka dochodów budżetu państwa
2.2.2. System podatkowy w Polsce
2.2.2.1. Pojęcie i funkcje systemu podatkowego
2.2.2.2. Zasady podatkowe
2.2.2.3. Elementy konstrukcji podatków
2.2.2.4. Klasyfikacja podatków
2.2.2.5. Rodzaje podatków
2.2.2.6. Normy prawne i administracja podatkowa
2.3. Wydatki budżetu państwa
2.3.1. Klasyfikacja wydatków
2.4. Budżet w układzie zadaniowym
2.4.1. Historia wprowadzania budżetu zadaniowego na świecie
2.4.2. Etapy wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce
2.4.3. Elementy budżetu zadaniowego
2.4.4. Wieloletni Plan Finansowy Państwa
2.5. Deficyt budżetowy
2.5.1. Pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego
2.5.2. Deficyt budżetowy w  latach 2007–2013
2.6. Dług publiczny
2.6.1. Pojęcie i rodzaje długu publicznego
2.6.2. Instrumenty zaciągania długu publicznego
2.6.3. Czynniki wpływające na wielkość długu publicznego
2.6.4. Zarządzanie długiem publicznym
2.6.4.1. Metody pomiaru długu publicznego
2.6.4.2. Zadłużenie Polski w latach 2007–2013
2.7. Deficyt i dług publiczny w państwach Unii Europejskiej

Rozdział 3. Finanse jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Istota i podstawy funkcjonowania JST
3.2. Źródła dochodów budżetowych JST
3.2.1. Dochody własne JST
3.2.2. Dochody uzupełniające JST
3.3. Zewnętrzne źródła finansowania JST
3.4. Rodzaje wydatków JST
3.5. Struktura dochodów i wydatków JST
3.6. Przychody i rozchody budżetów JST
3.7. Deficyt budżetowy i dług komunalny w JST
3.8. Planowanie budżetowe w JST
3.8.1. Budżet zadaniowy w JST
3.8.2. Wieloletnia prognoza finansowa JST
3.9. Finanse JST – porównania międzynarodowe

Rozdział 4. System ubezpieczeń społecznych

4.1. Pojęcie i istota ubezpieczeń społecznych
4.2. Zasady i funkcje ubezpieczeń społecznych
4.3. System ubezpieczeń społecznych w Polsce
4.3.1. Elementy systemu ubezpieczeń społecznych
4.3.2. Powszechne ubezpieczenia społeczne pracowników
4.3.3. Ubezpieczenia społeczne rolników
4.3.4. Powszechne ubezpieczenia zdrowotne
4.3.5. Zaopatrzeniowy system ubezpieczeń
4.4. Organizacja i finansowanie powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych
pracowników
4.4.1. Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych
4.4.2. Źródła finansowania świadczeń z  ubezpieczeń społecznych pracowników
4.4.3. Finansowanie repartycyjne i kapitałowe
4.4.4. Fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
4.5. Ubezpieczenia emerytalne pracowników
4.5.1. Podstawowe założenia systemu emerytalnego
4.5.2. Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne – I filar
4.5.3. Ubezpieczenia emerytalne – II filar
4.5.4. Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne – III filar
4.6. Ubezpieczenia rentowe
4.7. Ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa
4.8. Ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
4.9. Fundusze ubezpieczeń społecznych jako element systemu finansów publicznych
4.10. Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle wybranych krajów
Unii Europejskiej

Rozdział 5. Polityka fiskalna

5.1. Istota i funkcje polityki fiskalnej
5.1.1. Pojęcie polityki fiskalnej
5.1.2. Ewolucja polityki fiskalnej
5.1.3. Funkcje polityki fiskalnej
5.1.4. Rodzaje polityki fiskalnej
5.1.5. Reguły fiskalne jako sposób stabilizacji finansów publicznych
5.2. Wydatki publiczne jako instrumenty polityki fiskalnej w  Polsce
5.2.1. Wielkość wydatków publicznych w Polsce i w państwach europejskich
5.2.2. Wydatki publiczne jako instrument polityki fiskalnej
5.3. Daniny publiczne jako instrument polityki fiskalnej w  Polsce
5.3.1. Wielkość i struktura wpływów z danin publicznych w Polsce i w państwach europejskich
5.3.2. Funkcje ekonomiczne danin publicznych
5.3.2.1. Obciążenia fiskalne pracy – spojrzenie mikro
5.3.2.2. Obciążenia fiskalne konsumpcji – spojrzenie mikro
5.3.2.3. Obciążenia fiskalne kapitału – spojrzenie mikro
5.3.2.4. Obciążenia fiskalne pracy, konsumpcji i kapitału – spojrzenie makro
5.4. Stabilizacyjne działanie polityki fiskalnej w  warunkach kryzysu finansowego
5.4.1. Stabilizatory koniunktury podczas kryzysu gospodarczego
5.4.2. Kryzys gospodarczy i finansowy a  kryzys sektora finansów publicznych
5.4.3. Wydatki i dochody sektora publicznego w Polsce na tle państw UE przed  
kryzysem finansowym i po nim

Bibliografia

Agnieszka Alińska
stopień doktora uzyskała w 1999 r., a doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w 2009 r. Obecnie jest zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Skarbowości na stanowisku profesora, kierownika katedry. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół problematyki związanej z finansami, funkcjonowaniem i stabilnością zarówno rynkowego, jak i publicznego systemu finansowego. Specjalizuje się w tematyce alternatywnych finansów i lokalnych instytucji pośrednictwa finansowego. Istotnym obszarem zainteresowań naukowych oraz prowadzonych badań i analiz są także tematy z zakresu finansów publicznych i samorządowych oraz specyfiki zarządzania finansami w warunkach kryzysowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i publikacji książkowych poświęconych zagadnieniom finansów i bankowości oraz finansów publicznych. Aktywność naukową łączy z pracą zawodową w publicznych instytucjach finansowych. Ponadto jest ekspertem i wykładowcą w projektach edukacyjnych i szkoleniowych.

Barbara Woźniak
stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1977 r. Obecnie emerytowany pracownik Katedry Skarbowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problemów związanych z funkcjonowaniem publicznego i rynkowego systemu finansowego. Specjalizuje się w tematyce form organizacyjno-prawnych jednostek sektora publicznego, zarządzania funduszami celowymi oraz udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych poświęconych zagadnieniom finansów publicznych, w tym współautorką i współredaktorką podręcznika System finansowy w Polsce. Jako ekspert brała udział w pracach Komisji Sejmowej nad aktualną ustawą o finansach publicznych.

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane