• Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne

Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne

 • Autor: Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-488-1
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 575/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 85.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji Autorka przedstawiła istotę i złożony charakter windykacji należności (podejście finansowe, zarządcze, prawne i psychologiczne). Książka stanowi kompendium wiedzy o narzędziach windykacji wykorzystywanych na etapie windykacji polubownej i sądowej. Czytelnik otrzyma kompleksową informację na temat każdego etapu windykacji należności – zarówno prowadzonej samodzielnie przez wierzyciela, jak i prowadzonej przez wyspecjalizowane podmioty oraz pozna proces odzyskiwania należności Skarbu Państwa, przedsiębiorstw niefinansowych oraz instytucji finansowych (banków, firm leasingowych, faktorów i ubezpieczycieli).

Spis treści:

Słowo wstępne
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 
Część I. Zarządzanie należnościami
 
Rozdział 1. Zarządzanie należnościami jako proces obejmujący windykację
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 
Rozdział 2. Ryzyko kredytowe w przedsiębiorstwie komercyjnym – uwarunkowania windykacji
Jacek Folga, Paweł Stępień
 
2.1. Rola działu finansów w zarządzaniu kredytem kupieckim
2.2. Wpływ kredytu kupieckiego na przychody ze sprzedaży
2.3. Wpływ kredytu kupieckiego na marżę
2.4. Wpływ kredytu kupieckiego na efektywność wykorzystania aktywów i kapitału
2.5. Zarządzanie ryzykiem kredytu kupieckiego
2.6. Polityka kredytowa
2.6.1. Rola polityki kredytowej
2.6.2. Elementy polityki kredytowej
2.6.3. Kształtowanie polityki kredytowej w praktyce
2.7. Monitoring ryzyka kredytowego
2.7.1. Pomiar rotacji należności
2.7.2. Struktura wiekowa należności
2.7.3. Pomiar koncentracji ryzyka kredytowego
2.7.4. System automatycznych blokad zamówień
2.8. Ocena zdolności kredytowej
2.8.1. Teoretyczne podstawy oceny zdolności kredytowej
2.8.2. Powszechnie znane modele oceny zdolności kredytowej
2.8.3. Model oceny zdolności kredytowej – podejście praktyczne
2.8.4. Proces decyzyjny udzielania kredytu kupieckiego
 
Rozdział 3. Zintegrowany system zarządzania kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie
Jacek Rauk
 
3.1. Scenariusze porażki we wdrażaniu systemu kontroli kredytowej
3.2. Warunki wpływające na budowę systemu kontroli kredytowej
3.3. Elementy systemu kontroli kredytowej
3.4. Skonsolidowany system kontroli kredytowej
Rozdział 4. Zarządzanie należnościami w praktyce korporacyjnej
Maciej Lipiński
 
4.1. Dział zarządzania należnościami
4.2. Proces zarządzania należnościami
4.3. Pomiar efektywności zarządzania należnościami
4.4. ARMS – narzędzia wspomagające zarządzanie należnościami
Część II. Windykacja jako sposób odzyskiwania należności
 
Rozdział 5. Istota windykacji
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 
Rozdział 6. Windykacja należności na etapie polubownym
Monika Bekas
 
6.1. Pojęcie windykacji na etapie polubownym
6.2. Zasady postępowania z nierzetelnymi klientami
6.3. Narzędzia windykacji na etapie polubownym
 
Rozdział 7. Zbieranie informacji o kontrahentach
Maciej Lipiński
 
Rozdział 8. Windykacja masowa
Małgorzata Drozdowska
 
8.1. Istota i zasady skutecznej windykacji masowej
8.2. Przygotowanie efektywnego procesu dochodzenia należności masowych
 
Część III. Psychologiczne aspekty windykacji
 
Rozdział 9. Psychologiczne aspekty zarządzania należnościami
Krzysztof Matela
 
9.1. Windykacja jako proces
9.1.1. Zmiany aktywności i tolerancji wierzyciela
9.1.2. Typowe zachowania dłużnika
9.1.3. Elementy i zachowania wspomagające proces zarządzania należnościami przez wierzyciela
9.1.4. Określenie i zrozumienie reguł gry psychologicznej
9.2. System zarządzania wierzytelnościami i jego elementy
9.3. Zarządzanie operacyjne wierzytelnościami i dłużnikami
9.3.1. Windykować samemu lub zlecić
9.3.2. Postępowanie sądowe
9.3.3. Windykacja na etapie egzekucji komorniczej
9.3.3.1. Polski system egzekucji komorniczej
9.3.3.2. Pozycja wierzyciela i jego uprawnienia w postępowaniu egzekucyjnym
 
Rozdział 10. Komunikacja w procesie windykacji
Krzysztof Matela
 
10.1. Komunikacja werbalna i niewerbalna
10.2. Kanały ekspresji niewerbalnej
10.2.1. Mimika
10.2.2. Kontakt wzrokowy
10.2.3. Dotyk
10.2.4. Gesty
10.2.5. Postawa ciała
10.2.6. Zachowania przestrzenne
10.3. Komunikacja pisemna i jej charakterystyka
10.4. Zasady związane z przygotowaniem korespondencji do dłużnika
10.5. Przekaz elektroniczny jako szczególna forma przekazu pisemnego
 
Rozdział 11. Windykacja wobec nowego pokolenia dłużników
Krzysztof Matela
 
11.1. Nowe pokolenia – nowe oczekiwania, potrzeby i wzorce zachowań
11.2. Młodzi przedsiębiorcy – inny styl prowadzenia działalności biznesowej
11.3. Potrzeby mieszkaniowe nowego pokolenia i lokalizacja ich przedsiębiorstw
11.4. Nowe pokolenie – nowe formy kontaktu, nowe formy płatności
11.5. Nowi dłużnicy – warunki skutecznej komunikacji
 
Rozdział 12. Znaczenie etyki we współczesnej windykacji
Monika Bekas
 
Część IV. Prawne aspekty windykacji
 
Rozdział 13. Prawne uwarunkowania działań windykacyjnych
Radosław Cieciórski
 
13.1. Zasady konstrukcji umów a skuteczność windykacji
13.2. Metody i skuteczność dochodzenia należności w zależności od formy zabezpieczenia
13.3. Tryb dochodzenia należności
13.4. Skierowanie sprawy do postępowania sądowego
13.5. Postępowanie nakazowe
13.6. Postępowanie upominawcze
13.7. Postępowanie uproszczone
13.8. Elektroniczne postępowanie upominawcze
13.9. Europejskie postępowanie nakazowe
13.10. Podstawy postępowania egzekucyjnego
 
Rozdział 14. Obrót wierzytelnościami i zabezpieczenie na wierzytelnościach
Marcin Liberadzki
 
14.1. Pojęcie wierzytelności
14.2. Wielość dłużników lub wierzycieli
14.3. Zmiana wierzyciela
14.4. Podwójny skutek umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności
14.5. Ochrona dłużnika przelanej wierzytelności
14.6. Przenoszenie praw z papierów wartościowych – indos a przelew wierzytelności
 
Rozdział 15. Odpowiedzialność dłużnika wobec wierzycieli w zależności od jego formy prawnej
Tomasz Niepytalski
 
Rozdział 16. Windykacja sądowa z punktu widzenia komornika
Piotr Bukszewicz
 
16.1. Organa egzekucji sądowej
16.2. Tytuły egzekucyjne i tytuły wykonawcze
16.3. Rodzaje i sposoby egzekucji
16.3.1. Egzekucja z ruchomości
16.3.2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
16.3.3. Egzekucja z rachunku bankowego
16.3.4. Egzekucja z innych wierzytelności
16.3.5. Egzekucja z nieruchomości
 
Rozdział 17. Postępowanie egzekucyjne z punktu widzenia wierzyciela
Jacek Ruciński
 
17.1. Cele wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym oraz przeszkody w osiągnięciu skutecznej egzekucji
17.2. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego
17.3. Statystyki dotyczące odzyskania należności?
17.4. Instytucja komornika – elementy istotne dla wierzyciela
17.5. Możliwości zwiększania skuteczności postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela
17.6. Obszary sporów pomiędzy wierzycielami a komornikami
 
Rozdział 18. Podatkowe aspekty windykacji
Marcin Jamroży
 
18.1. Nieodzyskane należności a obowiązki podatkowe wierzyciela
18.2. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne
18.2.1. Zarachowanie jako przychód należny
18.2.2. Udokumentowanie nieściągalności
18.2.3. Brak przedawnienia
18.3. Odpisy aktualizujące
18.4. Ulgi na złe długi
18.5. Wierzytelności umorzone
18.5.1. Umorzenie kwoty głównej
18.5.2. Umorzenie odsetek
18.6. Wierzytelności sprzedane
18.6.1. Straty na sprzedaży
18.6.2. Wydatki na nabycie wierzytelności
18.6.3. Skutki cesji w zakresie VAT
18.7. Obrót wierzytelnościami przez firmę windykacyjną
18.7.1. Źródło przychodów
18.7.2. Koszty windykacji
18.7.3. Usługi windykacyjne a VAT
 
Rozdział 19. Wpływ należności przeterminowanych na sprawozdanie finansowe
Agnieszka Tłaczała
 
19.1. Należności – wprowadzenie do ksiąg i wycena bilansowa
19.2. Ujęcie w sprawozdaniu finansowym faktoringu
 
Część V. Windykacja wewnętrzna
 
Rozdział 20. Ryzyko kredytowe i windykacja w przedsiębiorstwach niefinansowych
 
20.1. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa Renata Pajewska-Kwaśny
20.1.1. Pojęcie ryzyka
20.1.2. Główne elementy składowe procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
20.1.3. Obszary ryzyka w przedsiębiorstwie
20.1.3.1. Kontrowersje dotyczące wyodrębnienia obszarów ryzyka przedsiębiorstwa i ich kategoryzacji
20.1.3.2. Obszary ryzyka w działalności przedsiębiorstwa niefinansowego
20.2. Zarządzanie należnościami a ryzyko przedsiębiorstwa Ilona Tomaszewska
20.2.1. Ryzyko towarzyszące działaniom przedsiębiorstwa
20.2.2. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym
20.2.3. Ubezpieczenia finansowe
20.2.4. Ubezpieczenia kontraktu eksportowego
20.2.5. Ryzyko zarządzania należnościami
20.3. Kredyt obrotowy w ograniczaniu ryzyka kredytowego Jacek Grzywacz
20.3.1. Potrzeba stosowania kredytu obrotowego oraz jego istota
20.3.2. Kredyt w rachunku bieżącym
20.3.3. Kredyt w rachunku kredytowym
20.3.4. Kredyty wekslowe
20.3.5. Kredyt lombardowy
20.3.6. Znaczenie kredytu obrotowego jako instrumentu ograniczającego ryzyko płynności
20.4. Miejsce działu windykacji w przedsiębiorstwie niefinansowym Katarzyna Kreczmańska-Gigol
20.5. Organizacja procesu windykacji w przedsiębiorstwach niefinansowych Marcin Miazga
20.5.1. Specyfika windykacji w przedsiębiorstwie niefinansowym
20.5.2. Miejsce działu windykacji
20.5.2.1. Mała firma lub duża firma z niewielką liczbą transakcji sprzedaży, gdzie każda transakcja sprzedaży ma bardzo dużą wartość
20.5.2.2. Klasyczny model struktury
20.5.2.3. Pełny model struktury
20.5.2.4. Innowacyjny model struktury
20.5.2.5. Korporacyjny model struktury
20.5.3. Podział kompetencji w procesie windykacji
20.5.4. Motywacja pracowników działu windykacji
20.5.5. Skuteczne ulokowanie działu windykacji wśród innych działów – w aspekcie współpracy
20.6. Profil kompetencji pracownika windykacji Tomasz Gigol
 
Rozdział 21. Ryzyko banku i windykacja bankowa
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 
21.1. Istota i rodzaje usług bankowych
21.2. Podmioty usług bankowych
21.3. Ryzyko banku
21.4. Koszty i zabezpieczenie usług bankowych
21.5. Windykacja należności bankowych
 
Rozdział 22. Ryzyko firmy leasingowej i windykacja należności leasingowych
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 
22.1. Istota i rodzaje leasingu
22.2. Podmioty transakcji leasingowej
22.3. Prawa i obowiązki leasingodawcy (finansującego) i leasingobiorcy (korzystającego)
22.4. Umowa leasingu – koszty i zabezpieczenie
22.5. Rodzaje ryzyka związane z działalnością leasingową
22.6. Windykacja należności leasingowych
 
Rozdział 23. Ryzyko faktora i windykacja faktoringowa
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 
23.1. Istota i rodzaje faktoringu
23.2. Podmioty usług faktoringowych
23.3. Prawa i obowiązki faktora i dłużnika faktoringowego
23.4. Koszty i zabezpieczenia usług faktoringowych
23.5. Ryzyko faktora
23.6. Windykacja należności faktoringowych
 
Rozdział 24. Ryzyko ubezpieczyciela i windykacja ubezpieczeniowa
Adam Śliwiński
 
24.1. Definicje i rodzaje ubezpieczeń
24.2. Ryzyko ubezpieczyciela
24.3. Model finansowy funkcjonowania ubezpieczyciela
24.4. Windykacja należności ubezpieczeniowych
 
Rozdział 25. Windykacja wierzytelności Skarbu Państwa
Agnieszka Kurach, Agata Rewerska
 
25.1. Skarb Państwa jako wierzyciel
25.2. Wierzytelności Skarbu Państwa
25.3. Powstanie i windykacja cywilnoprawnych wierzytelności Skarbu Państwa
25.3.1. Reprezentacja Skarbu Państwa w stosunkach cywilnoprawnych
25.3.2. Dochodzenie wierzytelności Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym
25.3.3. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym
25.3.4. Egzekucja wierzytelności w postępowaniu cywilnym
25.4. Windykacja wierzytelności publicznoprawnych
25.4.1. Źródła powstania wierzytelności publicznoprawnych
25.4.2. Egzekucja administracyjna
 
Część VI. Windykacja zewnętrzna
 
Rozdział 26. Rozwój rynku windykacyjnego w Polsce
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 
Rozdział 27. Zasady współpracy z firmami windykacyjnymi
Monika Bekas
 
27.1. Modele windykacji
27.2. Kryteria wyboru firmy windykacyjnej
27.3. Kodeks etyczny firm windykacyjnych
 
Rozdział 28. Sekurytyzacja należności bankowych
 
28.1. Istota sekurytyzacji aktywów Katarzyna Kreczmańska-Gigol
28.2. Sekurytyzacja należności bankowych w Polsce – fundusze sekurytyzacyjne Małgorzata Drozdowska
28.3. Istota sekurytyzacji a sekurytyzacja należności bankowych Jolanta Zombirt
28.3.1. Korzyści z sekurytyzacji
28.3.2. Lekcje z kryzysu i wyzwania dla rynku sekurytyzacyjnego
28.4. Przebieg procesu sekurytyzacji należności bankowych Adam Stopyra
28.4.1. Sekurytyzacja tradycyjna oraz subpartycypacja jako odmiana sekurytyzacji
28.4.1.1. Sekurytyzacja tradycyjna
28.4.1.1.1. Sekurytyzacja tradycyjna z użyciem funduszu
28.4.1.1.2. Sekurytyzacja tradycyjna z podmiotu emisyjnego (spółki kapitałowej)
28.4.1.1.3. Sekurytyzacja tradycyjna – tajemnica bankowa
28.4.1.1.4. Sekurytyzacja tradycyjna – podmiot emisji jako nabywca aktywów
28.4.1.2. Subpartycypacja
28.4.1.2.1. Subpartycypacja – zakres podmiotowy
28.4.1.2.2. Zakres przedmiotowy umowy o subpartycypację
28.4.2. Obrót bankowymi wierzytelnościami nieregularnymi
 
Załączniki. Wzory umów i pism z objaśnieniami
Marcin Liberadzki
 
Bibliografia
 
Informacje o autorach

Katarzyna Kreczmańska-Gigol
dr hab., profesor w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor finansowy, skarbnik korporacyjny i wiceprezes ds. finansowych w dużych korporacjach. Wieloletni pracownik sektora bankowego, w obszarze bankowości korporacyjnej, między innymi jako specjalista w departamencie ryzyka kredytowego. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Ekspert w zakresie faktoringu, bankowości korporacyjnej, finansów przedsiębiorstwa i płynności finansowej. Autorka ponad stu publikacji naukowych, w tym autorka, współautorka lub redaktor naukowy ponad dwudziestu monografii. Między innymi: Faktoring w teorii i w praktyce, Skarbnik korporacyjny, Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Windykacja dla wierzycieli, firm wi...

239.20 zł 299.00 zł Cena netto: 227.81 zł

Windykacja polubowna i przymusowa. ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Postępowanie egzekucyjne w administ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane