• System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa. Obieg informacji

System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa. Obieg informacji

 • Autor: Elżbieta Wrońska-Bukalska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-483-7
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 254/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 52.00 zł

  46.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 46.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W opracowaniu zaprezentowano zagadnienia odnoszące się do sektora MSP, głównie w obszarze finansowych aspektów działania i czynników determinujących finansowe decyzje zarządzających przedsiębiorstwami z sektora MSP.

Struktura pracy obejmuje trzy części wyodrębnione w zależności od rodzaju omawianych zagadnień. W pierwszej części opisano zagadnienia wstępnie charakteryzujące sektor MSP. Część druga, najbardziej obszerna, obejmuje zagadnienia charakteryzujące system informacji finansowej w przedsiębiorstwach sektora MSP oraz czynniki determinujące kształt tego systemu. Część trzecia odnosi się do zagadnień finansowania przedsiębiorstw sektora MSP. Opracowanie zawiera zarówno omówienie wybranych zagadnień w ujęciu teoretycznym, ale też prezentację praktycznego ich zastosowania i wykorzystania w konkretnych przypadkach, przez co omawiane treści zawierają cechy ich aplikowalności.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Ogólna charakterystyka specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw mikro, małych i średnich  

Rozdział 1. Specyfika przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw  

Elżbieta Wrońska-Bukalska

1.1. Historyczne uwarunkowania funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw
1.2. Przedsiębiorca w teoriach przedsiębiorstwa  
1.3. Przedsiębiorczość i cechy jakościowe przedsiębiorstw sektora MSP  
1.4. Demografia sektora MSP   
1.5. Sylwetka polskiego przedsiębiorcy  

Rozdział 2. Istota i znaczenie sektora MSP w Polsce
Klaudia Liszewska

2.1. Definicja przedsiębiorstwa z sektora MSP   
2.2. Znaczenie sektora MSP w Polsce  
2.3. Problemy i bariery funkcjonowania i rozwoju sektora MSP  
2.4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP  

Rozdział 3. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach sektora MSP  
Anna Wawryszuk-Misztal

3.1. Gospodarka finansowa małego i średniego przedsiębiorstwa   
3.2. Definicja płynności finansowej   
3.3. Cykl kapitału obrotowego netto  
3.4. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto w MSP

Część II. Informacja finansowa w zarządzaniu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwem

Rozdział 4. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Katarzyna Roś, Agnieszka Piejak

4.1. Definicja działalności gospodarczej i przedsiębiorcy
4.2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
4.3. Spółki osobowe jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
4.3.1. Spółka cywilna
4.3.2. Spółka jawna
4.3.3. Spółka partnerska
4.3.4. Spółka komandytowa
4.3.5. Spółka komandytowo-akcyjna
4.4. Spółki kapitałowe jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
4.4.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4.4.2. Spółka akcyjna
4.5. Czynności niezbędne dla rejestracji działalności gospodarczej
4.6. Czynniki determinujące wybór formy organizacyjno-prawnej

Rozdział 5. Formy opodatkowania i ewidencji zdarzeń gospodarczych
Agnieszka Piejak

5.1. Wpływ opodatkowania podatkiem dochodowym na ewidencję zdarzeń gospodarczych
5.2. Karta podatkowa najprostszą formą opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności
5.2.1. Zasady opodatkowania
5.2.2. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
5.2.3. Zastosowanie karty podatkowej w praktyce
5.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych formą opodatkowania niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
5.3.1. Zasady opodatkowania
5.3.2. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
5.3.3. Zastosowanie ryczałtu ewidencjonowanego w praktyce
5.4. Opodatkowanie dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
5.4.1. Zasady opodatkowania
5.4.2. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
5.4.3. Zastosowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w praktyce
5.5. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób prawnych
5.5.1. Zasady opodatkowania
5.5.2. Zasady ewidencji zdarzeń dla pełnej księgowości

Rozdział 6. System informacji finansowej w przedsiębiorstwie
Anna Marczewska

6.1. Istota i znaczenie informacji finansowej w przedsiębiorstwie
6.2. Dokumentacja i obieg informacji finansowej
6.3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych
6.4. Obieg informacji finansowej – studium przypadku
6.5. Informacja finansowa jako podstawa do sporządzenia sprawozdania  
finansowego

Rozdział 7. Zawartość informacyjna rachunku zysku i strat w ujęciu kalkulacyjnym i porównawczym
Karolina Zegadło

7.1. Pojęcie i rodzaje kosztów
7.2. Prezentacja kosztów w bilansie
7.3. Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat
7.3.1. Koszty działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym
7.3.2. Koszty działalności operacyjnej w układzie porównawczym
7.3.3. Wynik na sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym  
7.3.4. Pozostałe koszty w rachunku zysków i strat
7.4. Koszty w układzie porównawczym i kalkulacyjnym – studium przypadku

Rozdział 8. Metody wyceny a prezentacja sytuacji finansowej dla potrzeb
sprawozdawczości finansowej (bilansu)

Agnieszka Kukawska

8.1. Znaczenie wyceny w kształtowaniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej
8.2. Przedmiot i determinanty wyceny
8.3. Modele i miary wyceny
8.4. Wartość godziwa w polityce bilansowej podmiotu
8.5. Trwała utrata wartości w wycenie aktywów
8.6. Rola rezerw w kształtowaniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu
8.7. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a rezerwy
8.8. Skutki stosowania polityki bilansowej

Część III. Czynniki determinujące strukturę finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP

Rozdział 9. Finansowanie przedsiębiorstw sektora MSP

Klaudia Liszewska

9.1. Potrzeba finansowania działalności gospodarczej
9.2. Kapitał własny i obcy w finansowaniu przedsiębiorstwa
9.3. Statystyki dotyczące struktury finansowania przedsiębiorstw sektora MSP

Rozdział 10. Czynniki determinujące opłacalność korzystania z kapitałów dłużnych  
Justyna Kaczmarczyk

10.1. Istota i znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej
10.2. Istota i pomiar ryzyka operacyjnego
10.3. Istota i pomiar ryzyka finansowego
10.4. Wpływ ryzyka operacyjnego i finansowego na wybór źródeł finansowania
10.5. Pojemność zadłużeniowa
10.5.1. Pojęcie pojemności zadłużeniowej
10.5.2. Wyznaczenie pojemności zadłużeniowej według modelu LKL
10.6. Analiza opłacalności wykorzystania zadłużenia – analiza przypadku
10.6.1. Pomiar ryzyka operacyjnego na przykładzie spółki XYZ
10.6.2. Efekty dźwigni finansowej w spółce XYZ
10.6.3. Analiza pojemności zadłużeniowej dla badanej Spółki

Rozdział 11. Ograniczanie barier kapitałowych przedsiębiorstw sektora MSP przy wykorzystaniu narzędzi bankowych
Anna Wawryszuk-Misztal

11.1. Wybrane narzędzia zarządzania kapitałem obrotowym netto oferowane przez banki
11.2. Faktoring i wykup wierzytelności
11.2.1. Faktoring klasyczny
11.2.2. Faktoring odwrotny
11.2.3. Wykup wierzytelności
11.3. Pozostałe instrumenty bankowe wspierające dostęp do kapitału
11.3.1. Gwarancja bankowa
11.3.2. Akredytywa dokumentowa
11.3.3. Inkaso dokumentowe
11.3.4. Polecenie zapłaty i obciążenie karty kredytowej
11.3.5. Identyfikacja płatności

dr Karolina Daszyńska-Żygadło, Katedra Finansów Publicznych i Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu:

(…) publikacja dotycząca systemu finansowania MSP może być cennym narzędziem dla przedsiębiorców, wspierając ich proces decyzyjny w zakresie podniesienia efektywności, a także ograniczenia barier funkcjonowania i wsparcia w zakresie rozwiązywania niektórych problemów. Co ważne szczegółowa prezentacja uwarunkowań funkcjonowania MSP w Polsce, możliwych do wyboru form prowadzenia działalności, form opodatkowania, a także systemu informacyjnego pozwala na realne spojrzenie na posiadane opcje przez osoby, które dopiero chcą rozpocząć karierę przedsiębiorcy. Uwrażliwia również na problemy sektora oraz możliwe bariery, które początkujący przedsiębiorca może napotkać. W drugiej części dostajemy porcję wiedzy dla zaawansowanych przedsiębiorców pomagającą w podejmowaniu efektywnych decyzji dotyczących wyboru źródeł finansowania, metod wyceny elementów bilansu, wpływu na poziom płynności, rentowności oraz ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej. Opisywane zagadnienia teoretyczne są zobrazowane przykładami, studiami przypadków, a także analizą danych statystycznych z wykorzystaniem naukowych metod badawczych. (…) układ pracy jest logiczny i spójny, a recenzowana praca podejmuje aktualną i ważną problematykę.


dr Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki:

Należy podkreślić wagę tematyki podjętej przez Autorki opracowania, głównie ze względu na rolę, jaką przedsiębiorstwa z sektora MSP odgrywają w gospodarce każdego kraju. Istotna jest także aktualność podjętej tematyki – wiele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wciąż cierpi na niedostatek wiedzy na temat zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Należy też pamiętać o barierach i ograniczeniach rozwoju, na jakie napotykają na swojej drodze wspomniane przedsiębiorstwa, z czego bariera finansowa zaliczana jest do jednych z ważniejszych. Autorki słusznie wskazują na odmienność (przedsiębiorstw z sektora MSP) w swoim funkcjonowaniu w stosunku do podmiotów dużych, z drugiej zaś strony podkreślają, że pomimo wspólnych cech ilościowych i jakościowych, sektor MSP wykazuje także dość istotne wewnętrzne zróżnicowanie. Istnieje zatem potrzeba odrębnego analizowania i traktowania problematyki finansowej przedsiębiorstw z sektora MSP, co też Autorki czynią, dając właścicielom i zarządzającym analizowanych przedsiębiorstw dawkę niezbędnej teorii i praktycznych przykładów.

Elżbieta Wrońska-Bukalska
dr hab. prof. UMCS. Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów. Zainteresowania naukowe: rachunkowość finansowa i zarządcza, procesy ewidencji zdarzeń, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, a w szczególności struktura kapitału, polityka dywidend, wartość przedsiębiorstwa, modele biznesowe, finanse małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane