• Światowy rynek kapitału

Światowy rynek kapitału

 • Autor: Grażyna Kozuń-Cieślak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-547-5
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 276/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  15.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 15.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi analizę wybranych zagadnień, które znacząco determinują funkcjonowanie światowego rynku kapitału, określają jego instytucjonalną architekturę, przesądzają o ponadnarodowym charakterze, czy też stanowią wyzwanie dla teoretyków i praktyków wytyczających ramy funkcjonowania zglobalizowanej gospodarki światowej.

Powyższa problematyka zyskała jeszcze na znaczeniu w obliczu kryzysu finansowego, który rozpoczął się w połowie 2007 roku, uwypuklając rolę światowego rynku kapitału jako kanału rozprzestrzeniania się kryzysu w sferze finansowej i transmisji jego skutków na realną sferę gospodarek na całym świecie.

Dla oddania istoty poruszanego problemu w treści poszczególnych rozdziałów publikacji znaleźć można liczne odwołania do teorii ekonomii i regulacji prawnych, które wpływają na uwarunkowania funkcjonowania światowego rynku kapitału, przedstawione są też obszerne długookresowe analizy danych statystycznych, ilustrujących dotychczasowy rozwój rynku (bądź jego segmentów), a także prognozy na przyszłość. Dobór treści zawartych w książce będzie pożyteczny dla szerokiego grona naukowców, studentów i praktyków gospodarczych.

Spis treści:

Przedmowa

Część I. Międzynarodowe przepływy kapitału na gruncie rozważań teoretycznych oraz ocena rozwoju światowego rynku kapitału i jego instytucjonalne uwarunkowania

Rozdział 1. Zależności i współzależności między handlem międzynarodowym i międzynarodowymi przepływami kapitału w świetle teorii oraz dotychczasowych doświadczeń
Józef Misala

1.1. Zależności i współzależności w świetle klasycznej teorii wymiany międzynarodowej
1.2. Zależności i współzależności w świetle ortodoksyjnej teorii neoklasycznej
1.2.1. Rozważania E. Heckschera, B. Ohlina i P.A. Samuelsona oraz ich rozwinięcia
1.2.2. Rozważania R.A. Mundella i ich ortodoksyjne rozwinięcia
1.3. Zależności i współzależności między handlem międzynarodowym i międzynarodowymi przepływami kapitału w świetle dorobku współczesnej teorii heterodoksyjnej
1.3.1. Współczesne teorie handlu międzynarodowego
1.3.2. Ujęcia autorów współczesnych teorii i koncepcji międzynarodowych przepływów kapitału
1.4. Wstępna ocena zależności i współzależności między handlem międzynarodowym i międzynarodowymi przepływami kapitału w świetle teorii
1.5. Wstępna ocena zależności i współzależności między handlem międzynarodowym i międzynarodowymi przepływami kapitału w warunkach współczesnej gospodarki światowej

Rozdział 2. Liberalizacja rynków finansowych oraz rozwój światowego rynku kapitału – doświadczenia i prognozy
Grażyna Kozuń-Cieślak

2.1. Rynki finansowe w procesie globalizacji gospodarki światowej
2.2. Przyczyny i formy międzynarodowego transferu kapitału
2.3. Wielkość i struktura światowego rynku kapitału (1980–2008)
2.4. Prognozy rozwoju światowego rynku kapitału

Rozdział 3. Miejsce i rola regulatorów ponadnarodowych w nadzorowaniu rynków finansowych
Ireneusz Pszczółka, Andrzej S. Wójtowicz

3.1. Znaczenie umiędzynarodowienia finansów dla nadzorów finansowych
3.2. Konsekwencje nieefektywności amerykańskiego nadzoru finansowego dla światowej gospodarki
3.3. Koncepcje nadzoru transnarodowego
3.4. Rada Stabilności Finansowej przy G-20
3.5. Nadzór finansowy w Unii Europejskiej
3.6. Przyszłość nadzoru międzynarodowego i znaczenia agencji ratingowych

Rozdział 4. Międzynarodowe instytucje finansowe
Elżbieta Siek

4.1. Bank Rozrachunków Międzynarodowych
4.2. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
4.3. Grupa Banku Światowego
4.3.1. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
4.3.2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju
4.3.3. Międzynarodowa Korporacja Finansowa
4.3.4. Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych
4.3.5. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji

Część II. Finansowe instrumenty mobilizacji, transmisji i alokacji kapitału na świecie

Rozdział 5. Międzypaństwowe banki regionalne wspierające rozwój
Elżbieta Siek

5.1. Europejski Bank Inwestycyjny
5.2. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
5.3. Azjatycki Bank Rozwoju
5.4. Afrykański Bank Rozwoju
5.5. Islamski Bank Rozwoju
5.6. Zachodnioafrykański Bank Rozwoju
5.7. Arabski Bank Rozwoju Gospodarczego w Afryce
5.8. Międzyamerykański Bank Rozwoju
5.9. Karaibski Bank Rozwoju

Rozdział 6. Eksterytorialny rynek obligacji
Grażyna Kozuń-Cieślak

6.1. Istota i geneza eksterytorialnych rynków finansowych
6.2. Specyfika i rozwój rynku euroobligacji
6.3. Procedury emisji euroobligacji

Rozdział 7. Kwity depozytowe
Kamil Liberadzki

7.1. Amerykański Kwit Depozytowy – ADR
7.2. Globalny Kwit Depozytowy – GDR
7.3. Uczestnicy programu emisji kwitów depozytowych
7.4. Obrót kwitami depozytowymi
7.5. Rynek kwitów depozytowych
7.6. Kwity depozytowe w Polsce

Rozdział 8. Otwarte fundusze inwestycyjne oraz fundusze hedgingowe – wymogi dotyczące tworzenia i działalności w Polsce a ich wyniki finansowe
Izabela Pruchnicka-Grabias

8.1. Istota funduszu inwestycyjnego
8.2. Wybrane czynniki konkurencyjności funduszy hedgingowych i inwestycyjnych
8.3. Ograniczenia działalności OFI w świetle Ustawy o funduszach inwestycyjnych
8.4. Stopy zwrotu i ryzyko generowane przez fundusze inwestycyjne i fundusze hedgingowe – analiza empiryczna

Część III. Międzynarodowe przepływy kapitału w formie inwestycji bezpośrednich – aspekty ekonomiczne i społeczne

Rozdział 9. Umiędzynarodowienie produkcji w perspektywie historycznej
Leszek Tarasiński

9.1. Od wymiany towarów do wymiany czynników – inwestycje bezpośrednie czynnikiem rozwoju ekonomicznego
9.2. Mikroekonomiczne uwarunkowania procesu rozprzestrzeniania się bezpośrednich inwestycji zagranicznych
9.3. Makroekonomiczny kontekst umiędzynarodowienia produkcji i globalizacji gospodarki światowej

Rozdział 10. Międzynarodowa alokacja kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Aneta Szóstek

10.1. Formy międzynarodowej alokacji kapitału
10.1.1. Kredyty zagraniczne
10.1.2. Zagraniczne inwestycje portfelowe
10.1.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
10.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji i globalizacji
10.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie

Rozdział 11. Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji gospodarki światowej
Katarzyna Sieradzka

11.1. Dyskusja nad istotą globalizacji
11.2. Pojęcie i cechy korporacji transnarodowych
11.3. Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji gospodarki światowej
11.4. Korporacje transnarodowe w Polsce

Rozdział 12. Społeczne uwarunkowania ładu korporacyjnego
Maria Gagacka

12.1. Globalizacja jako proces społeczny
12.2. Budowanie ładu korporacyjnego a logika procesu globalizacji
12.3. Społeczna odpowiedzialność jako podstawa ładu korporacyjnego
12.3.1. Inspiracje idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
12.3.2. Istota i obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Bibliografia

dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski:

Monografia stanowi rozbudowany przegląd wiedzy i danych statystycznych o funkcjonowaniu, regulacjach, instytucjach i praktykach na światowym rynku kapitału, co jest niezwykle przydatne zarówno dla badaczy zajmujących się wybranymi aspektami światowych rynków finansowych, praktyków zainteresowanych pozyskaniem i wykorzystaniem ponadnarodowych źródeł kapitału oraz dla studentów różnych poziomów studiów. Szerokie kompendium wiedzy o przepływie kapitału na rynkach światowych jest niezbędne do zrozumienia zarówno procesów globalizacji, ich przyczyn i skutków dla gospodarek narodowych oraz źródeł i scenariuszy rozwoju kryzysów i niestabilności, które w ostatnich okresach są niezwykle ważnym zjawiskiem wpływającym na gospodarki w sferze finansowej i realnej. Świadomość zasad funkcjonowania globalnych rynków kapitału pozwala definiować skuteczne strategie gospodarcze w skali państwa i poszczególnych podmiotów, więc lektura tej książki powinna być interesująca również dla menedżerów i właścicieli współczesnych firm chcących odnaleźć się w skomplikowanym i burzliwym otoczeniu międzynarodowych rynków finansowych.

Grażyna Kozuń-Cieślak
dr, ukończyła studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu (aktualnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny) na Wydziale Ekonomicznym. W 2001 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie: ekonomia - finanse publiczne, dłużne papiery wartościowe. Jest autorką licznych publikacji na temat zewnętrznych źródeł finansowania w jednostkach samorządu terytorialnego, efektywności funkcjonowania podmiotów sektora publicznego, alokacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ich znaczenia dla lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia ze studentami z następujących przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia sektora publicznego, efektywność sektora publicznego, światowy rynek kapitału.

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane