• Płynność finansowa przedsiębiorstwa

Płynność finansowa przedsiębiorstwa

 • Autor: Katarzyna Kreczmańska-Gigol redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-758-6
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 576/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 98.00 zł

  88.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

W publikacji autorzy przedstawili istotę i znaczenie płynności w szerokim ujęciu – finansowym, zarządczym i prawnopodatkowym. Omówili nowatorskie sposoby mierzenia poziomu płynności finansowej, Książka łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną, pomaga zrozumieć proces i kluczowe narzędzia zarządzania płynnością.

Spis treści:
 
Wstęp
Katarzyna Kreczmańska-Gigol   

Część pierwsza. Zagadnienia podstawowe   

Rozdział I. Istota płynności finansowej  

Tomasz Cicirko
 
1. Płynność w ujęciu majątkowym  
2. Płynność w ujęciu majątkowo-kapitałowym
3. Płynność finansowa a przepływy pieniężne
4. Powiązania między podstawowymi aspektami płynności
5. Analiza płynności finansowej
6. Podsumowanie

Rozdział II. Pomiar płynności finansowej  
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 
1. Pojęcie płynności strukturalnej, płynności potencjalnej  i zdolności płatniczej  
2. Istota miernika i cel pomiaru płynności finansowej  
3. Tradycyjne mierniki płynności finansowej
4. Mierniki płynności strukturalnej
5. Mierniki płynności potencjalnej
6. Podsumowanie

Rozdział III. Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie jako mechanizm kreowania wartości
Jan Komorowski  
 
1. Wstęp
2. Przepływy pieniężne jako instrument zarządzania płynnością finansową
3. Zarządzanie płynnością a wartość przedsiębiorstwa
4. Proces decyzyjny w sferze zarządzania przepływami finansowymi
5. Wykorzystanie przepływów finansowych w procesie kreacji wartości przedsiębiorstwa
6. Podsumowanie

Rozdział IV. Rola skarbnika w przedsiębiorstwie
Jacek Rauk   

1. Misja i zakres obowiązków skarbnika
2. Typowe struktury działów skarbowych w przedsiębiorstwie
3. Stopień centralizacji treasury
4. Podsumowanie

Część druga. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa   

Rozdział V. Istota ryzyka

Renata Pajewska-Kwaśny
 
1. Pojęcie i rodzaje ryzyka w działalności biznesowej
2. Zasady zarządzania w warunkach ryzyka
3. Ubezpieczenie jako jedno z narzędzi zarządzania w warunkach ryzyka
4. Ryzyko w działalności menedżerskiej
5. Podsumowanie

Rozdział VI. Zarządzanie ryzykiem  kredytu kupieckiego ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia należności
Ilona Tomaszewska   

1. Kredyt kupiecki a ryzyko przedsiębiorstwa
2. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym
3. Ubezpieczenie należności  
4. Podział rynku oraz dostępność ubezpieczeń finansowych
5. Podsumowanie

Rozdział VII. Kryzys płynności w przedsiębiorstwie
Tomasz Gigol   

1. Rodzaje kryzysu w przedsiębiorstwie
2. Spostrzeganie kryzysu płynności
3. Finansowe przyczyny kryzysu płynności
4. Reakcje na kryzys płynności
5. Podsumowanie
 
Rozdział VIII. Rola i znaczenie informacji w zarządzaniu płynnością finansową  
Monika Bekas, Waldemar Rogowski
 
1. Znaczenie informacji
2. Podaż informacji gospodarczej
3. Źródła informacji
4. Oferta biur informacji gospodarczej
5. Modele dyskryminacyjne jako narzędzie prognozowania zagrożenia przedsiębiorstwa
niewypłacalnością  
6. Potencjalni interesariusze informacji o zagrożeniu przedsiębiorstwa niewypłacalnością  
7. Podsumowanie
 
Rozdział IX. Wykorzystanie informacji w praktyce korporacyjnej
Jacek Rauk, Maciej Lipiński   

1. Wstęp
2. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji a zapotrzebowanie na informację
3. Informacje ekonomiczne
4. Know-how
5. Informacje potrzebne do zarządzania ryzykiem współpracy  
6. Wewnętrzne źródła informacji
7. Podsumowanie

Część trzecia. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto  
 
Rozdział X. Kapitał obrotowy netto i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

1. Wstęp
2. Pojęcie kapitału obrotowego netto
3. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto jako element zarządzania finansami
przedsiębiorstwa
4. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto a cykl konwersji gotówki w przedsiębiorstwie
5. Rodzaje strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto
6. Podsumowanie

Rozdział XI. Kredyt kupiecki jako źródło należności
Jacek Folga   

1. Kredyt kupiecki w teorii przedmiotu
2. Determinanty udzielania kredytu kupieckiego
3. Polityka kredytowa w przedsiębiorstwie
4. Ocena zdolności kredytowej odbiorcy
5. Organizacja procesu zarządzania kredytem kupieckim
6. Podsumowanie

Rozdział XII. Istota zarządzania zobowiązaniami handlowymi
Jacek Folga   

1. Korzyści wynikające z zarządzania zobowiązaniami handlowymi
2. Zaangażowanie pionu finansowego w proces zarządzania zobowiązaniami handlowymi
3. Szacowanie dodatkowego zysku z tytułu wykonania przyspieszonej płatności do dostawcy
4. Kontrola zobowiązań handlowych i procesu wykonywania płatności
5. Podsumowanie

Rozdział XIII. Zarządzanie zapasami
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 
1. Zapasy w bilansie przedsiębiorstwa
2. Funkcje zapasów
3. Koszty zapasów
4. Optymalna wielkość zamówienia  
5. Termin składania zamówienia – sterowanie i monitorowanie zapasów
6. Podsumowanie

Rozdział XIV. Środki pieniężne w przedsiębiorstwie
Katarzyna Kreczmańska-Gigol   

1. Środki pieniężne w przedsiębiorstwie i cel ich utrzymywania
2. Możliwości przechowywania rezerw płynności
3. Cel zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie  
4. Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi
5. Podsumowanie

Rozdział XV. Proces zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie
Aleksandra Filipowicz   

1. Wstęp
2. Przebieg procesu zarządzania środkami pieniężnymi
3. Strategie i metody zarządzania środkami pieniężnymi
4. Rola poszczególnych jednostek operacyjnych przedsiębiorstwa w procesie zarządzania środkami pieniężnymi
5. Optymalny poziom środków pieniężnych
6. Podsumowanie

Część czwarta. Źródła i surogaty finansowania przedsiębiorstwa
   
Rozdział XVI. Przedsiębiorstwo i bank

Jacek Grzywacz   

1. Potrzeba współpracy i rola rachunku bieżącego
2. Racjonalny wybór banku
3. Cena usług bankowych  
4. Podsumowanie

Rozdział XVII. Przelew wierzytelności jako instrument zarządzania płynnością
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 
1. Istota przelewu wierzytelności
2. Podmioty i przedmioty przelewu wierzytelności  
3. Rodzaje przelewu wierzytelności
4. Zabezpieczenia i koszt przelewu wierzytel
5. Podsumowanie
 
Rozdział XVIII. Faktoring jako instrument zarządzania płynnością
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
   
1. Pojęcie faktoringu
2. Podmioty i przedmioty faktoringu
3. Funkcje faktoringu
4. Rodzaje faktoringu
5. Zabezpieczenia i koszt faktoringu
6. Rynek faktoringowy w Polsce
7. Podsumowanie

Rozdział XIX. Forfaiting jako instrument zarządzania płynnością
Katarzyna Kreczmańska-Gigol   

1. Pojęcie forfaitingu
2. Podmioty i przedmioty forfaitingu
3. Funkcje forfaitingu
4. Zabezpieczenia i koszt forfaitingu  
5. Usługi forfaitingowe w Polsce
6. Podsumowanie
 
Rozdział XX. Sekurytyzacja aktywów
Jolanta Zombirt   

1. Wstęp
2. Sekurytyzacja kredytów hipotecznych w USA  
3. Rola ratingu w procesach sekurytyzacyjnych  
4. Sekurytyzacja a światowy kryzys finansowy
5. Działania antykryzysowe Komisji Europejskiej a sekurytyzacja
6. Podsumowanie

Rozdział XXI. Kapitały podwyższonego ryzyka
Tomasz Gigol   

1. Istota i klasyfikacja kapitałów podwyższonego ryzyka
2. Fundusze private equity
3. Fundusze venture capital
4. Korporacyjne venture capital
5. Krajowy Fundusz Kapitałowy
6. Aniołowie biznesu
7. Podsumowanie

Rozdział XXII. Pozyskanie kapitału przez wprowadzenie spółki na giełdę
Tomasz Gigol   

1. Motywy wejścia na giełdę i związane z tym obawy  
2. Koszty debiutu giełdowego
3. Wartość IPO w Europie i w Polsce  
4. Proces wejścia na giełdę
4.1. Reorganizacja  
4.2. Podmioty uczestniczące w IPO
4.3. Prospekt emisyjny
4.4. Marketing pierwszej oferty publicznej akcji
5. Podsumowanie

Rozdział XXIII. Zastosowanie leasingu a płynność finansowa
Piotr Russel   

1. Wstęp
2. Leasing w świetle prawa cywilnego
3. Leasing a podatek dochodowy  
4. Leasing a podatek od towarów i usług  
5. Zalety i wady leasingu jako instrumentu zarządzania płynnością finansową
6. Podsumowanie
 
Część piąta. Prawne i podatkowo-księgowe aspekty zarządzania płynnością
 
Rozdział XXIV. Prawne zabezpieczenia należności przedsiębiorstw

Izabela Heropolitańska
   
1. Wstęp
2. Weksel własny in blanco  
2.1. Wystawienie weksla in blanco
2.2. Elementy weksla in blanco  
2.3. Deklaracja do weksla in blanco
3. Poręczenie wekslowe – awal  
3.1. Udzielenie poręczenia wekslowego  
3.2. Zakres odpowiedzialności poręczyciela
4. Poręczenie  
4.1. Udzielanie poręczenia  
4.2. Rodzaje poręczenia  
4.3. Treść poręczenia
4.4. Zakres zobowiązania poręczyciela
4.5. Uprawnienia i obowiązki wierzyciela
4.6. Wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela  
5. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe  
6. Przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie  
6.1. Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu  
6.2. Zawarcie umowy przelewu wierzytelności
6.3. Treść umowy
6.4. Prawa i obowiązki stron   
7. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym  
8. Zastaw rejestrowy
8.1. Definicja zastawu  
8.2. Przedmiot zastawu rejestrowego
8.3. Powstanie zastawu rejestrowego   
8.4. Umowa zastawnicza
8.5. Strony umowy zastawniczej
8.6. Zbieg obciążeń  
8.7. Przeniesienie zastawu rejestrowego
8.8. Wygaśnięcie zastawu  
8.9. Zaspokojenie zastawnika  
8.10. Rejestr zastawów  
9. Zastaw na prawach  
10. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
10.1. Zagadnienia wstępne  
10.2. Forma przewłaszczenia   
10.3. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości  
10.4. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku
11. Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
12. Hipoteka  
12.1. Zagadnienia wstępne  
12.2. Prawny charakter hipoteki
12.3. Przedmiot hipoteki
12.4. Wierzytelność hipoteczna
12.5. Ustanowienie hipoteki
12.6. Rodzaje hipoteki
12.7. Powstanie hipoteki  
12.8. Ubezpieczenie nieruchomości obciążonej hipoteką  
12.9. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki
12.10. Wygaśnięcie hipoteki
12.11. Opróżnione miejsce hipoteczne  
12.12. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela z nieruchomości
12.13. Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji
13. Podsumowanie

Rozdział XXV. Ubezpieczenie należności
Jacek Kukiełka   

1. Zasady działalności ubezpieczeniowej i umowy ubezpieczenia  
1.1. Zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej
1.2. Podstawowe reguły umowy ubezpieczenia
2. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego udzielanego przez dostawcę
2.1. Ogólne cechy ubezpieczeń finansowych
2.2. Ryzyko kredytu kupieckiego  
2.3. Metody zabezpieczania ryzyka kredytu kupieckiego  
2.4. Podstawowe zasady ubezpieczenia kredytu kupieckiego  
2.5. Należności obejmowane ubezpieczeniem  
2.6. Zdarzenia ubezpieczeniowe
2.7. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela  
2.8. Zawieranie umowy ubezpieczenia należności
2.9. Funkcjonowanie umowy ubezpieczenia należności
2.10. Kryteria oceny oferty ubezpieczyciela
2.11. Korzyści ubezpieczania należności
3. Ubezpieczenia transakcji eksportowych
4. Podsumowanie
 
Rozdział XXVI. Formy prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność z tym związana
Tomasz Niepytalski
 
1. Wstęp
2. Odpowiedzialność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  
3. Odpowiedzialność w spółkach prawa handlowego
4. Odpowiedzialność w spółce jawnej
5. Odpowiedzialność w spółce partnerskiej
6. Odpowiedzialność w spółce komandytowej
7. Odpowiedzialność w spółce komandytowo-akcyjnej
8. Odpowiedzialność wspólników i członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  9. Odpowiedzialność cywilna członków organów spółki akcyjnej  
10. Podsumowanie
 
Rozdział XXVII. Wykorzystanie rachunkowości  w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa
Joanna Wielgórska-Leszczyńska
   
1. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji o przedsiębiorstwie
1.1. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych  
1.2. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego  
2. Ocena dokonań przedsiębiorstwa a polityka rachunkowości
3. Płynność aktywów i wymagalność pasywów  
4. Wycena bilansowa aktywów i jej znaczenie w ocenie płynności aktywów
5. Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie dokonań przedsiębiorstwa, jego zdolności płatniczej i sposobów finansowania działalności  
6. Podsumowanie  
 
Rozdział XXVIII. Opodatkowanie a płynność finansowa przedsiębiorstwa
Marcin Jamroży
 
1. Wstęp
2. Podatki dochodowe
2.1. Sposoby ustalania podstawy opodatkowania
2.2. Wierzytelności nieściągalne jako koszty uzyskania przychodów
2.3. Korekta kosztów w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami
2.4. Działania restrukturyzacyjne
2.5. Cash pooling
2.6. Ulgi w realizacji zobowiązań podatkowych
3. Podatki pobierane u źródła
4. Podatek od towarów i usług  
4.1. Neutralność podatku od towarów i usług (VAT)
4.2. Powstanie obowiązku podatkowego  
4.3. Ulgi za złe długi
4.4. Wybór zwolnienia przez drobnego przedsiębiorcę  
4.5. Rozliczanie podatku naliczonego  
4.6. Zwroty nadwyżek podatku naliczonego nad należnym  
5. Podatki majątkowe i od obrotu majątkowego  
6. Podsumowanie

Część szósta. Windykacja należności   

Rozdział XXIX. Rynek windykacyjny w Polsce

Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 
1. Wstęp
2. Pojęcie rynku windykacyjnego
3. Stan rynku windykacyjnego w Polsce i perspektywy jego rozwoju
4. Podsumowanie

Rozdział XXX. Psychologiczne uwarunkowania skuteczności windykacji
Krzysztof Matela   

1. Wstęp
2. Wywieranie wpływu przez otoczenie
3. Otoczenie dłużnika
4. Mechanizmy wyboru a praktyka windykacyjna
5. Potrzeby w teorii Maslowa  
6. Emocje  
7. Teoria Skinnera  
8. Podstawowe pojęcia  
9. Podsumowanie

Rozdział XXXI. Ścieżki windykacji i komunikacja w procesie windykacji
Monika Bekas   

1. Zasady i narzędzia windykacji
2. Klasyfikacja dłużników i układanie ścieżek windykacji  
3. Wywieranie wpływu społecznego na dłużnika
4. Sztuka negocjacji i komunikacji z dłużnikami  
5. Podsumowanie

Rozdział XXXII. Prawne aspekty windykacji  
Radosław Cieciórski   

1. Podstawowe pojęcia  
2. Źródła zobowiązań  
3. Weryfikacja osób reprezentujących przedsiębiorstwo
4. Umowy handlowe i dochodzenie roszczeń z zabezpieczeń umów handlowych
5. Tryb dochodzenia należności
6. Klauzula wykonalności
7. Postępowanie egzekucyjne
8. Podsumowanie

Rozdział XXXIII. Organizacja procesu windykacji w przedsiębiorstwie
Maciej Lipiński   

1. Wstęp  
2. Organizacja działu zarządzania należnościami i windykacji  
3. Procedura zarządzania należnościami i windykacji  
4. Ocena pracy działu zarządzania należnościami i windykacji
5. Narzędzia informatyczne  
6. Podsumowanie

Rozdział XXXIV. Proces windykacji w przedsiębiorstwie na przykładzie Company SA
Dorota Strubel   

1. Miejsce działu windykacji w strukturze organizacyjnej Company SA
2. Zespół windykacji
3. Algorytm działań windykacyjnych w Company SA
4. Podsumowanie  
 
Bibliografia

Informacje o autorach

dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. WSFiZ:

Do najważniejszych zalet książki należy kompleksowość i wyczerpanie tematu prezentowanych zagadnień. (...) Kolejną pozytywną cechą są występujące w niej oryginalne fragmenty – autorskie mierniki płynności strukturalnej i płynności potencjalnej. (...) Książka ma cechy monografii naukowej, podręcznika i opracowania problemowego, tym samym staje się dziełem uniwersalnym.

Katarzyna Kreczmańska-Gigol
dr hab., profesor w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor finansowy, skarbnik korporacyjny i wiceprezes ds. finansowych w dużych korporacjach. Wieloletni pracownik sektora bankowego, w obszarze bankowości korporacyjnej, między innymi jako specjalista w departamencie ryzyka kredytowego. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Ekspert w zakresie faktoringu, bankowości korporacyjnej, finansów przedsiębiorstwa i płynności finansowej. Autorka ponad stu publikacji naukowych, w tym autorka, współautorka lub redaktor naukowy ponad dwudziestu monografii. Między innymi: Faktoring w teorii i w praktyce, Skarbnik korporacyjny, Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane