• Obrazy na rynku finansowym. Analiza efektywności inwestowania

Obrazy na rynku finansowym. Analiza efektywności inwestowania

 • Autor: Anna Lucińska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-675-2
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 364/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  72.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 72.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Traktowanie sztuki jako inwestycji w klasycznym ujęciu nauki finansów wymaga odniesienia się do efektywności inwestycji, czyli podejścia ilościowego do tego problemu. Celem publikacji jest zdobycie nowej w polskich warunkach wiedzy na temat mechanizmów cenotwórczych i efektywności inwestycji w obrazy. Jest to istotne novum w rozwoju wiedzy na temat funkcjonowania rynku malarstwa jako segmentu rynku finansowego i oznacza wzmocnienie pozycji obrazów jako aktywa inwestycyjnego w głównym nurcie nauki finansów. Nowatorstwo i oryginalny wkład prezentowanej monografii dotyczą przedmiotu badań i metody badawczej. Obejmują: zbadanie i opisanie aukcyjnego rynku malarstwa w Polsce, wykorzystanie narzędzi wielorakiej regresji hedonicznej dla identyfikacji i kwantyfikacji determinant cen i ich zmienności. Dotyczą także zbudowania unikalnego, adekwatnego do warunków polskiego rynku malarstwa, hedonicznego indeksu cen dzieł sztuki, w którym cena obrazu jest funkcją jego charakterystyk.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Czynniki cenotwórcze

Wprowadzenie
1. Cechy rynku sztuki
1.1. Charakter rynku i dóbr występujących na nim
1.2. Cele inwestycyjne na rynku sztuki
1.3. Popyt na dzieła sztuki
1.4. Podaż dzieł sztuki
1.5. Uczestnicy rynku
1.5.1. Perspektywa finansowa
1.5.2. Wpływ uczestników rynku na jego kondycję
1.6. Skala rynku sztuki w Polsce
1.7. Nawyki, świadomość, moda, gust, edukacja
1.8. Instytucje rynkowe
1.8.1. Działania marketingowe
1.8.2. Rankingi malarzy
1.8.3. Młodzi twórcy
1.8.4. Eksperci – autentyczność obrazów i falsyfikaty
1.8.5. Aukcje i domy aukcyjne
1.8.5.1. Katalogi aukcyjne
1.8.5.2. Ceny estymacyjne i ceny rezerwowe
1.8.5.3. Funkcjonowanie domów aukcyjnych
1.8.5.4. Anomalie aukcyjne
2. Czynniki makroekonomiczne
3. Cechy obrazu i jego twórcy
3.1. Znaczenie i pochodzenie obrazu
3.2. Cechy obrazu
3.2.1. Tematy malarskie
3.2.2. Kierunki w malarstwie polskim
3.2.3. Techniki malarskie
3.2.4. Sygnatura, datowanie, prezencja, stan zachowania, powierzchnia i orientacja obrazu
3.3. Informacje o twórcy
4. Podsumowanie

Rozdział II. Indeksy hedoniczne cen, stopy zwrotu i ryzyko inwestowania na rynkach sztuki

Wprowadzenie
1. Indeksy cen na rynku sztuki
1.1. Indeksy naiwne NI
1.2. Indeksy powtórzonej sprzedaży RSR
1.3. Indeksy hedoniczne HI
1.4. Komercyjne bazy danych i indeksy rynku sztuki
2. Hedoniczne indeksy cen
2.1. Indeksy hedoniczne w ujęciu historycznym
2.2. Model regresji hedonicznej
2.2.1. Założenia metody szacowania parametrów modelu regresji na rynku sztuki
2.2.2. Postać modelu regresji
2.2.3. Interpretacja parametrów strukturalnych modelu regresji
2.2.4. Rodzaje indeksów hedonicznych na rynku sztuki i metody ich wyznaczania
3. Stopy zwrotu, ryzyko, korelacja stóp zwrotu na rynku sztuki i metody ich wyznaczania
3.1. Rentowność inwestycji
3.2. Identyfikacja ryzyka
3.3. Pomiar ryzyka i efektywności na rynku sztuki
3.4. Ograniczenia stosowalności metod oceny efektywności inwestycji
3.5. Stopy zwrotu, ryzyko i efektywność inwestycji na rynkach sztuki i rynkach aktywów tradycyjnych
3.5.1. Przegląd literatury światowej
3.5.2. Podsumowanie badań światowego rynku sztuki
3.5.3. Stopy zwrotu i ryzyko na polskim rynku sztuki
3.5.4. Podsumowanie badań polskiego rynku sztuki

Rozdział III. Stopy zwrotu i ryzyko na polskim aukcyjnym rynku sztuki w latach 2007–2017


1. Opis metody badawczej
2. Próba badawcza
3. Opis zmiennych objaśniających – statystyka opisowa
4. Wyniki badań empirycznych
4.1. Badania całościowe próby badawczej
4.2. Badania indywidualne twórców
4.2.1. Wyniki analizy regresji
4.2.2. Indywidualne indeksy hedoniczne cen i stopy zwrotu z inwestycji
4.2.3. Indywidualne wskaźniki efektywności i korelacji z aktywami tradycyjnymi
4.2.4. Wnioski
4.2.4.1. Wskaźnik Sharpe’a – Israelsena
4.2.4.2. Współczynnik β i D-β
4.2.4.3. Współczynnik korelacji Pearsona i test istotności współczynnika korelacji
4.2.4.4. Konkluzje
5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Prof. dr hab. Krzysztof Borowski:

Monografia dotyczy mało poruszanego w polskim piśmiennictwie tematu inwestowania na rynku sztuki, a zwłaszcza ekonomicznej strony tego aspektu (…). Recenzowaną monografię uważam za bardzo wartościową pozycję na rynku polskim. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter naukowo-edukacyjny i wzbogacają wiedzę czytelnika, zarówno na temat samego rynku sztuki, jak i mechanizmów rządzących w obrocie dziełami sztuki. Z kolei rozdział trzeci, będący pewnego rodzaju wisienką na torcie, będzie cieszył się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród profesjonalnych inwestorów na rynku finansowym. Zawiera ona unikalne i bardzo szerokie badania dotyczące aspektów inwestowania na rynku sztuki wraz z odniesieniami do inwestowania w innych segmentach rynku finansowego.

Anna Lucińska
dr, pracownik Katedry Rynku i Inwestycji Kapitałowych Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka i Cybernetyka Ekonomiczna zdobywała doświadczenia zawodowe w charakterze programisty, projektanta systemów informatycznych i analityka finansowego. Pracę na Uniwersytecie Łódzkim podjęła w 1999 roku. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych zdobyła w 2003 roku. W latach 2004-2008 nakładem wydawnictwa Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego ukazały się podręczniki naukowe, których była autorką: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (współautorstwo dr. W. Lucińskiego), Finanse publiczne i Rynek pieniężny i kapitałowy. Podjęcie tematyki badawczej inwestowania w aktywa spoza kręgu inwestycji klasycznych pozwoliło na uzyskanie projektu badawczego pt.: Inwestowanie w malarstwo na rynku finansowym finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanie nim. Celem projektu było zdobycie nowej, w warunkach polskich, wiedzy na temat mechanizmów cenotwórczych, rentowności i ryzyka inwestycji w obrazy. Dzięki utworzeniu unikalnej bazy zapisów aukcyjnych i zastosowaniu metod statystycznych i ekonometrycznych wyznaczony został hedoniczny indeks cen malarstwa, traktowanego jako jeden z segmentów inwestycji alternatywnych. Jest autorką licznych artykułów z zakresu inwestowania w malarstwo, publikowanych czasopismach naukowych m.in.: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zarządzanie i Finanse, Quantitive Methods in Economics, International Advances of Economic Research. Ponadto uczestniczyła, prezentując wyniki swoich badań, w wielu konferencjach naukowych zarówno krajowych np.: The International Colloquium on Current Economic and Social Topics CEST-2013, SGGW, Konferencja Naukowa Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Uniwersytet Gdański, Konferencja Naukowa Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, Międzynarodowa Konferencja Finanse Neoklasyczne a Finanse Behawioralne, Uniwersytet Łódzki, Konferencja Naukowa Wielowymiarowa analiza statystyczna, Uniwersytet Łódzki, jak i zagranicznych np.: International Atlantic Economic Conferences IAES w Filadelfii, Madrycie, Mediolanie, Bostonie, International Journal of Arts & Sciences IJAS Conference we Fryburgu.

Książki tego autora

Accominotti F. (2009), Creativity from Interaction: Artistic Movements and the Creativity Care-
ers of Modern Painters, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1396415
[dostęp: 4.07.2013].
Adam G. (2013), W jakim stopniu sztuka jest zależna od mechanizmów rynkowych?, [w:] Ko-
zioł M., Piekarska D., Potocka M., A. (red.), katalog wystawy Ekonomia w sztuce, wyd.
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków.
Adler M. (1985), Stardom and Talent, The American Economic Rewiev, Vol. 75, http://
www.columbia.edu/~ma820/Stardom%20and%20Talent.pdf [dostęp: 22.12.2016].
Agnello R.J. (2002), Investment Returns and Risk for Art: Evidence from Auctions of American
Paintings 1971–1996, Eastern Economic Journal, Vol. 28, No.4.
Agnello R.J., Pierce R.K. (1996), Financial Returns, Price Determinants, and Genre Effects in
American Art Investment, Journal of Cultural Economics, Vol. 20, Issue 4.
Agnello R.J., Xu X. (2008), Prices for Paintings by African American Artists and Their Contem-
poraries: Does Race Matter?, University of Delaware, Department of Economics, Wor-
king  Paper  No.  08–06,  http://graduate.lerner.udel.edu/sites/default/files/ECON/
PDFs/RePEc/dlw/WorkingPapers/2008/UDWP2008-06.pdf [dostęp: 2.11.2017].
Akerlof G. (1970), The Market for „Lemons”, Quality Uncertainty and the Market Mecha-
nism, Quarterly Journal of Economics, Vol. 84(3), https://www2.bc.edu/thomas-chem-
manur/phdfincorp/MF891%20papers/Ackerlof%201970.pdf [dostęp: 5.05.2019].
Anderson R.C. (1974), Painting as an Investment, Economic Inquiry, Vol. 12(1).
Ang A., Chen J., Xing Y. (2005), Downside Risk, NBER Working Paper Series, No. 11824,
http://www.nber.org/papers/w11824 [dostęp:21.05.2019].
Ashenfelter O. (1989), How Auctions Work for Wine and Art, Journal of Economic Perspec-
tives,  Vol.  3  No.  3,  http://classes.maxwell.syr.edu/ecn612/Ashenfelter.pdf  [dostęp:
13.10.2017].
Ashenfelter O., Genesove D. (1992), Testing  for  Price  Anomalies  in  Real-Estate  Auctions,
American Economic Review, Vol. 82.
Ashenfelter O., Graddy K. (2003), Auctions and the Price of Art, Journal of Economic Lite-
rature, Vol. XLI.
Ashenfelter O., Graddy K. (2011), Sale Rates and Price Movements in Art Auctions, CEPS
Working Paper No. 214, s. 3, ... [dostęp: 28.01.2017].274 Bibliografia
Aukcje Desa Unicum: Polskie malarstwo powojenne czeka na docenienie, http://www.rp.pl/
Kolekcje/307239982-Aukcje-Desa-Unicum-Polskie-malarstwo-powojenne-czeka-na-
docenienie.html#ap-1, publikacja: 23.07.2016 [dostęp: 17.11.2016]
Bailey M., Muth J.F., Nourse H.O. (1963), A regression method for real estate price index con-
struction, Journal of the American Statistical Association, Vol. 58.
Barbosa R.L., Campos N.F. (2008), Paintings and Numbers: An Econometric Investigation of
Sales Rates, Prices and Returns in Latin American Art Auctions, IZA Discussion Paper
Series No. 3445, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1136250 [do-
stęp: 13.09.2017].
Barre de la N., Docclo S., Ginsburg V. (1994), Return of impressionist, Modernist, Modern
and Contemporary European Paintings 1962–1991, Annales d’economie et de satistique,
No. 35, July-September.
Baumol W. (1986), Economic Issues in the Arts.Unnatural Value: or Art Investment as Flo-
ating Crap Game, The American Economic Review, Vol. 76, No. 2, s. 10–14, http://
www.1stmuse.com/adonis/BAUMOL_1986.PDF [dostęp: 23.08.2017].
Baumol W.J. (1986), Unnatural Value: or Art Investment as Floating Crap Game, American
Economic Review, No. 76 (May).
Beggs A., Graddy K. (1997), Declining Values and the Afternoon Effect: Evidence from Art
Auctions, Rand Journal of Economics, Vol 28(3), http://links.jstor.org/sici?sici=074
1-6261%28199723%2928%3A3%3C544%3ADVATAE%3E2.0.CO%3B2-7  [dostęp:
13.10.2017].
Beksiak J. (red.) (2001), Ekonomia, PWN Warszawa.
Ben-David I., Hirschleifer D. (2012), Are investors really reluctunt to realize their losses? Tra-
ding responses to past returns and the disposition effect, Review of Financial Studies 25(8),
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1876594 [dostęp: 18.12.2017].
Bendyk E. (2013), Bajka o pszczołach, dywidenda artystyczna i gospodarka Warhola, katalog
wystawy „Ekonomia w sztuce”, [w:] Kozioł M., Piekarska D., Potocka M., A. (red.),
wyd. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków.
Berg van den G.J., van Ours J. C., Pradhan M.P. (2001), The Declining Price Anomaly in Dutch
Rose Auctions, American Economic Review, Vo. 91, http://personal.vu.nl/g.j.vanden.
berg/2001aer.pdf [dostęp:13.10.2017].
Bernaś P. (2016), Klasyfikacja indeksów na rynku sztuki, Kwartalnik KES Studia i Prace,
nr 2(26), Wyd. SGH Warszawa.
Bernhardt D., Scoones D. (1994), A Note on Sequential Auctions, American Economic Re-
view, Vol. 84(3).
Białowąs S.A., Potocki T., Rogozińska A. (2018), The art price index for Poland – the cultural
transition perspective, Acta Oeconomica Vol. 68(4), Akadémiai Kiadó, Budapeszt.
Białynicka-Birula J. (2002), Rola technik aukcyjnych w kształtowaniu cen licytowanych produk-
tów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Vol. 586.
Białynicka-Birula J. (2005), Rynek dzieł sztuki w kontekście mikroekonomicznej teorii rynku,
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 680, Kraków, http://gol-
lum.uek.krakow.pl/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/104690887.pdf [dostęp: 8.12.2016].275 Bibliografia
Białynicka-Birula J. (2011), Raport o rynku dzieł sztuki. 2009, www.kongreskultury.pl [do-
stęp: 4.12.2011].
Białynicka-Birula J. (2013), Investment in Art – Specificity, Risks, and Rates of Return , Mate-
riały Konferencyjne 14th International Conference on Finance and Banking, Ostrava
2013 www.researchgate.net/publication/261071062_Investment_in_Art_-_Specifici-
ty_Risks_and_Rates_of_Return [dostęp: 19.03.2018].
Białynicka-Birula J. (2014), Statistical Methods Used for Identification of Art Prices Determi-
nants,  https://www.researchgate.net/publication/261070813_Statistical_Methods_
Used_for_Identification_of_Art_Prices_Determinants [dostęp: 12.09.2017].
Biey M., Zanola R. (2005), The Market for Picasso Prints: A Hybrid Model Approach, Journal
of Cultural Economics, Vol. 29, Issue 2.
Bocart F., Oosterlinck K. (2011), Discoveries of fakes: Their impact on the art market, Econo-
mics Letters, Vol. 113, Issue 2.
Bołdok S. (2004), Antykwariaty artystyczne salony i domy aukcyjne, Wyd. Neriton, Warszawa.
Bongard W. (2013), Art aktuell (1981–1985), katalog wystawy „Ekonomia w sztuce”, [w:]
Kozioł M., Piekarska D., Potocka M., A. (red.), wyd. Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie, Kraków.
Bonus H., Ronte D. (1997), Credibility and economic value in the visual arts, Journal of Cul-
tural Economics, Vol. 21.
Borowski K. (2007), Rynek dzieł sztuki a rynek papierów wartościowych, Studia i Prace kole-
gium Zarządzania i Finansów, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Zeszyt 80, https://
ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_
kzif/Documents/z.%2080.pdf [dostęp: 24.06.2020], Warszawa.
Borowski K. (2013), Sztuka inwestowania w sztukę, Difin, Warszawa.
Borowski K. (2014), Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych, Difin Warszawa.
Borowski K. (2014), Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji, Difin Warszawa.
Borowski K. (2014), Prowizje płacone przez kupujących i sprzedających w wybranych domach
aukcyjnych  w  Polsce,  https://www.researchgate.net/publication/279960069_Prowi-
zje_placone_przez_kupujacych_i_sprzedajacych_w_wybranych_domach_aukcyj-
nych_w_Polsce [dostęp: 17.10.2018].
Borowski K. (2014), Teoria i praktyka benchmarków, Difin Warszawa.
Borowski K. (2016), Inwestycje alternatywne, jak zarobić na inwestowaniu w dzieła sztuki,
znaczki, wino, whisky i inne przedmioty (pr. zbior.), Warszawa Wiedza i Praktyka.
Borowski K. (2016), Rynek inwestycji emocjonalnych, CeDeWu Warszawa.
Bots A. (2009), Is the Future of the Art Market at Stake? The Effects of the Financial Crisis on
the Secondary Art Market in Amsterdam, https://thesis.eur.nl/pub/6670, Erasmus Uni-
versity Rotterdam [dostęp: 22.08.2017].
Brachinger H.W. (2008), A new index of perceived inflation: assumptions, method, and applica -
tion to Germany, Journal of Economic Psychology Vol. 29, Issue 4.
Bruno B., Nocera G. (2008), Investing in Art: The Informational Content of Italian Pre-Sale
Estimates, http://ssrn.com/abstract=1179183 [dostęp: 17.08.2017].276 Bibliografia
Bryl M. (2016), Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, PWN War-
szawa.
Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. (2009), Koniunktura giełdowa a zmiany w realnej
sferze gospodarki w Polsce, Przegląd Organizacji, nr 7/8, TNOiK Warszawa.
Buccola S. (1982), Price Trends at Livestock Auctions, American Journal of Agricultural
Economics, Vol. 64.
Buelens N., Ginsburgh V. (1993), Revisiting Baumol’s ‘Art as a Floating crap game’, Working
Paper Universite Libre de Bruxelles – C.E.M.E., https://econpapers.repec.org/paper/
ulbulbeco/2013_2f1727.htm [dostęp: 24.11.2017].
Campbell R.A.J. (2009), Art as a Financial Investment, The Journal of Alternative Inve-
stments, Vol. 10, No. 4, https://www.researchgate.net/publication/228430525_Art_
as_a_Financial_Investment [dostęp: 23.05.2018].
Candela G., Figini P., Scorcu E.A. (2004), Price Indices for Artists – a Proposal, Journal of
Cultural Economics, Vol. 28, No. 4.
Candela G., Scorcu A.E. (1997), A Price Index for Art Market Auctions, An Application to the
Italian Market for Modern and Contemporary Oil Paintings, Journal of Cultural Economics,
Vol. 21, Issue 3, Google Scholar.
Chancellor E. (2001): Historia spekulacji finansowych , Wyd. Literackie MUZA, Warszawa.
Chanel O. (1995), Is Art Market Behavior Predictable?, European Economic Review, Vol. 39,
Issue 3–4.
Chanel O., Gérard-Varet L., Ginsburgh V. (1996), The relevance of hedonic price indices. The
case of paintings The Journal of Cultural Economics, Vol. 20, http://ecares.ulb.ac.be/
ecare/personal/ginsburgh/papers/096.hedonic%20indices.pdf [dostęp: 25.09.2017].
Chanel O., Gérard-Varet L.-A., Vincent S. (1996), Auction Theory and Practice: Evidence
from the Market for Jewellery, [red.]: Ginsburgh V., Menger P.-M., Economics of the Arts:
Selected Essays, Amsterdam, Elsevier.
Chorafas  D.N.  (2003),  Alternative  Investments  and  the  Mismanagement  of  Risk,  Palgrave
Macmillan, New York, https://b-ok.cc/book/2683712/171e54 [dostęp: 10.03.2019].
Chow G.C. (1967), Technological Change and the Demand for Computers, American Econo-
mic Review, Vol. 57, No. 5.
Chung, K., Cox, R. (1994), A stochastic model of superstardom: An application of the Yule di-
stribution, Review of Economics and Statistics Vol. 76.
Coase R. (1972), Durability and Monopoly, Journal of Law and Economics, Vol. 15, Issue 1.
Conniffe D., Duffy D. (1999), Irish house price indices – methodological issues, The Economic
and Social Review, Vol. 30.
Court A. (1939), Hedonic Price Indexes with Automotive Examples, The Dynamics of Auto-
mobile Demand, General Motors Corporation.
Crewdson W.R. (1984), An International Register of Stolen Valuables, International Legal
Protection of Cultural Property, Council of Europe, Strasbourg.
Cwynar W. (2010), Zmienność – dobra, czy zła? Analiza polskiego rynku kapitałowego, Finan-
sowy Kwartalnik Internetowy eFinanse, Vol. 6, No. 2.
Czapska-Michalik M. (2007), Rafał Malczewski, Edipresse, Warszawa. 277 Bibliografia
Czerwińska T. (2016), Architektura instytucjonalna i regulacja w zarządzaniu ryzykiem instytu-
cji finansowych – przegląd nowych rozwiązań, [w:] Czerwińska T., Jajuga K. (2016) (red.),
Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania, Wyd. C.H. Beck Warszawa
Czerwińska T. (2016), Regulacje mikroostrożnościowe sektora ubezpieczeniowego, [w:] Czer-
wińska T., Jajuga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wy-
zwania, Wyd. C.H. Beck Warszawa.
Czerwińska T. (2016), Zarządzanie ryzkiem instytucji pośrednictwa finansowego: instytucje za -
rządzające funduszami i aktywami, domy maklerskie, instytucje rozliczeniowe, giełdy, [w:]
Czerwińska T., Jajuga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy
i wyzwania, Wyd. C.H. Beck Warszawa.
Czerwińska  T.,  Monkiewicz  J.,  Gąsiorkiewicz  L.  (2016),  Regulacje  makroostrożnościowe
w sektorze ubezpieczeń, [w:] Czerwińska T., Jajuga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji fi-
nansowych. Współczesne trendy i wyzwania, Wyd. C.H. Beck Warszawa.
Czerwonka  M.,  Gorlewski  B.  (2012),  Finanse  behawioralne.  Zachowania  inwestorów
i rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Czujack C. (1997), Picasso Paintings at Auction, 1963–1994, Journal of Cultural Econo-
mics, Vol. 21, Issue 3.
David G., Oosterlinck K., Szafarz A. (2013), Art market inefficiency , Economics Letters,
Vol. 121, Issue 1.
de Piles, R. (1708), Cours de peinture par principes, Gallimard, Paris, [w:] Ginsburgh V., Mei
J., Moses M. (2006), The Computation of Prices Indices, [w:] Ginsburgh V., Throsby D.
(red.), Handbook of the Economics of Art. and Culture, 1(27), Elsevier North Holland,
Amsterdam.
De Silva D.G., Pownall R.A.J., Wolk L. (2012), Does the sun „shine” on art prices?, Journal of
Economic Behavior & Organization, Vol. 82, Issue 1.
Dębski W. (2014), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN
Warszawa.
Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik S. (2018), Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr
beta i jego zastosowanie, PWN Warszawa.
Deloitte Luksemburg, ArtTactic (2019), Raport: Rynek sztuki. Art & Finance Report 2019,
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/consumer-business/articles/art-sztuka-fi-
nanse-raport.html [dostęp: 3.07.2020].
Diamond E.L. (2016), A New Era: An Analysis of the Contemporary Art Market Bubble, Ma-
ster’s  thesis,  Harvard  Extension  School,  https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/
1/33797312/DIAMOND-DOCUMENT-2016.pdf?sequence=1 [dostęp: 1.07.2020].
Dickie G. (1976), What is Art?, Culture and Art, ed. L. Aagard-Mogensen, Nyborg – Atlan-
tic Highlands.
Diewert E. (2003), Hedonic Regressions: A Review of Some Unresolved Issues, http://www.
nber.org/criw/papers/diewert.pdf [dostęp: 17.11.2018].
Diewert E., Greenlees J., Hulten C.R. (red.) (2010), Price Index Concepts and Measurement,
The University of Chicago Press Books, NBER Studies in Income and Wealth Vol. 70.278 Bibliografia
Dimson E., Spaenjers C. (2014), The Investment Performance of Art and Other Collectibles,
[w:] Dempster A. (Ed), Risk and Uncertainty in the Art World, Bloomsbury Publishing,
rozdz. 10, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2319338 [dostęp:
20.12.2017].
Dobrowolski T. (1957, 1964), Nowoczesne malarstwo polskie, t. I–III (t. I–II wyd. 1957, t. III
wyd. 1964), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Dobrowolski T. (1989), Malarstwo polskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Dobry obraz, ale bez historii, publikacja: 14.06.2015 r., http://www.rp.pl/artykul/1208355-
-Dobry-obraz--ale-bez-historii.html#ap-1 [dostęp: 29.11.2016].
Dolfsma W. (1997), Communications, De Economist 145, No. 2.
Druś M. (2016), Pękła bańka na rynku sztuki nowoczesnej, Puls Biznesu, 19.09.2016 r., https://
www.pb.pl/pekla-banka-na-rynku-sztuki-nowoczesnej-842315 [dostęp: 12.12.2017].
Dürr F. (2010), The Swiss Art Index, Lucerne University of Applied Sciences and Arts,
School of Management and Law, Master Thesis, https://digitalcollection.zhaw.ch/
bitstream/11475/91/1/409376712.pdf [dostęp: 13.10.2017].
Dziechciarz J. (2004), Regresja Hedoniczna: Próba Wskazania Obszarów Stosowalności, w:
Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych, Zeliaś A. (red.), Wyd. Akade-
mii Ekonomicznej, Kraków.
Dziechciarz-Duda M., Król A. (2014), Regresja hedoniczna i conjoint analysis w badaniu cen
rynkowych i preferencji konsumentów, mat. XVIII Warsztaty Metodologiczne im. Profe-
sora Stefana Mynarskiego, Metody Ilościowe w Badaniach Marketingowych, Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach.
Dziemidok B. (1985), Nowa wersja instytucjonalnej teorii sztuki, Studia Filozoficzne nr 10,
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Edwards S. (2004), The Economics of Latin American Art: Creativity Patterns and Rates of
Return, National Bureau of Economic Research NBER Working Paper 10302, http://
www.nber.org/papers/w10302.pdf [dostęp: 8.09.2017].
Ekelund Jr. R.B., Jackson J.D., Tollison R.D., (2013), Are art auction estimates biased?, So-
uthern Economic Journal, Vol. 80, No. (2).
Ekelund Jr. R.B., Ressler R.W., Watson J.K. (2000), The „Death-Effect” in Art Prices: A De-
mand-Side Exploration, Journal of Cultural Economics, Vol. 24, s. 283–300.
Ekelund Jr. R.B., Ressler R.W., Watson J.K., (1998), Estimates, bias and ‘No Sales’ in Latin
American art auctions, 1977–1996, Journal of Cultural Economics, Vol. 22, Issue 2.
Fama E. (1970), Efficient Capital Markets. A  Review of Theory and Empirical Work, Jour-
nal of Finance, Vol. 25 (2), http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20
Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Empirical%20Work.pdf
[dostęp: 4.05.2019].
Fase M.M.G. (1996), Communications – Purchase of Art: consumption and investment, The
Economist, Vol. 144, Issue 4.
Feldman F., Burnham B. (1978), An Art Theft Archive: Principles and Realization, Connec-
ticut Law Review, Vol. 10.279 Bibliografia
Filipiak D., Filipowska A. (2016), Towards data oriented analysis of the art market: survey and
outlook, Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, Vol. 12, No. 1.
Frank R., Cook P.J. (1995), The Winner-Take-All Society, Martin Kessler Books at The Free
Press, New York.
Frey B.S. (1997), Art Markets and Economics: Introduction, Journal of Cultural Economics,
Vol. 21, Kluwer Academic Publishers, http://culturalheritage.ceistorvergata.it/virtu-
al_library/Art.%20-%20Art%20Market%20and%20Economics%20-%20Introduc-
tion_B.%20FREY.pdf [dostęp: 17.10.2018].
Frey B.S. (2003), Art Markets and Economics: Introduction, University of Zurich, Journal of
Cultural Economics, Vol. 21.
Frey B.S., Cueni R. (2013), Why invest in art?, The Economist’s Voice, Vol. 10(1).
Frey B.S., Eichenberger R. (1995), On the Rate of Return in the Art Market: Survey and Eva-
luation,  European  Economic  Review  Vol  39,  https://pdfs.semanticscholar.org/1e-
5f/09418b76e2b6382a293c11d1e570b0ec89ba.pdf [dostęp: 17.10.2018].
Frey B.S., Pommerehne W.W. (1988), Is Art such a Good Investment?, The Public Interest,
(Spring  1988),  s.  79–86,  https://www.bsfrey.ch/articles/C_163_1988.pdf  [dostęp:
23.08.2017].
Frick B., Knebel C. (2007), Is there really a death effect in art market?, https://www.rese-
archgate.net/profile/Bernd_Frick/publication/228456929_Is_there_really_a_De -
ath-Effect_in_Art_Markets/links/0c960514c8cebc55b3000000/Is-there-really-a-De-
ath-Effect-in-Art-Markets.pdf,  unpublished  manuscript,  University  of  Paderborn,
Paderborn, Germany [dostęp: 4.09.2017].
Gajdka J., Pietraszewski P. (2014), Wzrost gospodarczy a ceny akcji, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu  Szczecińskiego.  Finanse,  Rynki  Finansowe,  Ubezpieczenia,  nr  67,  Wyd.
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Gajdka J., Walińska E. (1998), Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, FRRwP, Warszawa, t. I.
Galenson D.W. (2002), Masterpieces and Markets. Why the Most Famous Modern Paintings
Are Not by American Artists, NBER Working Paper No. 8549, http://www.nber.org/
papers/w8549.pdf [dostęp: 16.01.2017].
Galenson D.W. (2004), A Portrait of the Artist as a Very Young or Very Old Innovator: Creati-
vity at the Extremes of the Life Cycle, NBER Working Paper No. 10515.
Galenson D.W. (2006), And Now for Something Completely Different: The Versatility of Con-
ceptual Innovators, NBER Research Working Paper No. 6888.
Galenson D.W. (2006), You Cannot Be Serious: The Conceptual Innovator as Trickster, NBER-
Research Working Paper No. w12599.
Galenson D.W. (2007), Artists and the Market: From Leonardo and Titian to Andy Warhol
and Damien Hirst, NBER Working Paper No. 13377, http://www.nber.org/papers/
w13377.pdf [dostęp:16.01.2017].
Galenson D.W. (2008), The Back Story of Twentieth-Century Art, NBER Research Working
Paper No. w14066.
Galenson D.W., Weinberg B.A. (2000), Age and the Quality of Work: The Case of Modern
American Painters, Journal of Political Economy Vol. 108, No. 4.280 Bibliografia
Gandal N. (1997), Sequential Auctions of Interdependent Objects: Israeli Cable Television Licen-
ses, Journal of Industrial Economics, Vol. 45.
Garay U. (2019), Determinants of art prices and performance by movements: Long-run evi-
dence from an emerging market, Journal of Business Research, April, https://www.re-
searchgate.net/publication/332648893_Determinants_of_art_prices_and_perfor-
mance_by_movements_Long-run_evidence_from_an_emerging_market  [dostęp:  
27.09.2020].
Genovese D., Mayer C. (2001), Loss aversion and seler behavior: Evidence form the housing
market, Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 5, http://www.nber.org/
papers/w8143.pdf [dostęp: 18.12.2017].
Gibbs M., Tapia M., Warzyński F. (2019), Globalization, Superstars and the Importance of Re-
putation: Theory & Evidence from the Vine Industry, Chicago Booth School of Business
Research Paper No. 09–13, http://ssrn.com/abstract=1343732 [dostęp: 29.10.2019].
Gierałtowska  U.,  Putek-Szeląg  E.  (2017),  Indeksy  hedoniczne  cen  jako  sposób  wyznaczania
zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpiecze-
nia nr 2/2017 (86), s. 423–434. DOI: 10.18276/frfu.2017.86–35, https://www.research-
gate.net/publication/320470279_Indeksy_hedoniczne_cen_jako_sposob_wyznacza-
nia_zmian_cen_na_rynku_nieruchomosci_mieszkalnych [dostęp: 6.06.2019].
Ginsburg V., Jeanfils P. (1995), Long-Run Comovements in International Markets for Pain-
tings, European Economic Review, Vol. 39, Issue 3–4.
Ginsburgh V. (1998), Absentee Bidders and the Declining Price Anomaly in Wine Auctions,
Journal of Political Economy, Vol. 106.
Ginsburgh V. (2001), The Economics of Art and Culture, [w:] Smelser N., Baltes P., (red.),
International Encyclopaedia of the Social and Behavioural Sciences, Amsterdam, Elsevier.
Ginsburgh V., Mei J., Moses M. (2006), On the Computation of Prices Indices, [w:] Ginsburgh
V., Throsby D. (red.), Handbook of the Economics of Art. and Culture, 1(27), Elsevier
North Holland, Amsterdam, https://www.researchgate.net/publication/222418706_
Chapter_27_The_Computation_of_Prices_Indices [dostęp: 22.03.2018].
Global art market in H1 2019 by Artprice.com, https://www.artprice.com/artprice-re-
ports/global-art-market-in-h1-2019-by-artprice-com/artprice-global-art-market-re-
port-1st-semester-2019 [dostęp: 1.07.2020].
Goetzmann W.N. (1990), Accounting for taste: an analysis of art returns over three centuries,
First Boston Working Paper Series FB-90-11, November.
Goetzmann W.N. (1993), Accounting for Taste: Art and the Financial Markets Over Three
Centuries, The American Economic Review, Vol. 83, No. 5.
Goetzmann W.N., Walden J. (2004), Beauty is in the Bid of the Beholder: An Empirical Basis
for Style, Yale ICF Working Paper No. 04–46, http://ssrn.com/abstract=621821 [do-
stęp: 7.10.2017].
Goetzmann W., (1993), Accounting for Taste: Art and the Financial Markets Over Three Cen-
turies, The American Economic Review, Vol. 83 No. 5.
Goetzmann W., Renneboog L., Spaenjers C. (2009), Art and Money, NBER Working Paper
Series 15502, http://www.nber.org/papers/w15502 [dostęp: 16.01.2017].281 Bibliografia
Goetzmann W., Renneboog L., Spaenjers C. (2011), Art and Money, American Economic
Review 101 (AEA Papers and Proceedings).
Goldthwaite, R.A. (1993), Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300–1600, The John
Hopkins University Press, London.
Golka M. (1991), Rynek sztuki, Agencja Badawczo-Promocyjna, Poznań.
Gospodarowicz A. (2015), Ryzyko operacyjne w banku, [w:] Jajuga K. (2015), Zarządzanie
ryzykiem, PWN Warszawa.
Grampp W.D. (1989), Pricing the Priceless, Art, Artists and Economics, Basic Books Inc., New
York.
Greń J. (1980), Ogólna postać liniowego modelu ekonometrycznego, [w:] Sadowski W. [red.],
Elementy ekonometrii i programowania matematycznego, PWN Warszawa.
Griliches Z. (1971), Hedonic Price Indexes for Automobiles: An Econometric Analysis of Qu-
ality Change: in Price Indexes and Quality Change, Studies in New Methods of Measure-
ment, Harvard University Press.
Grinblatt M., Keloharju M. (2000), What makes investors trade?, Yale ICF Working Paper
No.  00–02,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=228801  [dostęp:
18.12.2017].
Hałka A., Łyziak T. (2015), How to Define the Consumer Perceived Price Index? An Applica -
tion to Polish Data, Eastern European Economics, Vol. 53, Issue 1, DOI:10.1080/0012
8775.2015.1033201 [dostęp: 9.02.2016].
Halvorsen  R.,  Palmquist  R.  (1980),  Interpretation  of  dummy  variables  in  semilogarithmic
equations,  American  Economic  Association,  American  Economic  Rewiev,  Vol.  70,
No. 3, https://fvela.files.wordpress.com/2010/11/dummyinterpretation.pdf [dostęp:
16.01.2019].
Hanssens T., Karuranga D. (2017), Price setting in art auction markets, Ghent University,
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/350/858/RUG01-002350858_2017_0001_
AC.pdf [dostęp: 14.08.2018].
Harasimowicz J. (2014), Kim jest rzeczoznawca?, Portal Rynek i Sztuka, http://rynekisztu-
ka.pl/2014/02/13/kim-jest-rzeczoznawca/ [dostęp: 11.07.2017].
Hardy M.A. (1993), Regression with dummy variables, Sage University Paper series on Quan-
titive Applications in the Social Sciences, series no. 07–093, Newbury Park, CA: Sage.
Harlow W.V., Rao R.K.S. (1989), Asset Pricing in a Generalized Mean-Lower Partial Moment
Framework:  Theory  and  Evidence,  Journal  of  Financial  and  Quantitative  Analysis,
Vol. 24, No. 3.
Hartzmark S.M., Solomon D.H. (2012), Efficiency and the disposition effect in NFL prediction
markets, Quarterly Journal of Finance, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=1540313 [dostęp: 18.12.2017].
Harvey B.W., Meisel F. (2006), Auctions law and practice, Oxford University Press
Heath C., Huddart S., Lang M. (1999), Psychological factors and stock option excercise, Quar-
terly Journal of Economics, Vol. 114, https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?ab-
stractid=77488 [dostęp: 18.12.2017].282 Bibliografia
Henning T., Ridker R. (1967), The Determinants of Residential Property Values with Special
Refer-ence to Air Pollution, Review of Economics and Statistics, Vol. 44.
Heungju Park H., Ju L., Liang T., Tu Z. (2017), Horizon analysis of art investments: Evidence
from the Chinese market, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 41.
Higgs H. (2010), Australian Art Market Prices during the Global Financial Crisis and two ear-
lier  decades,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1614645  [dostęp:
27.10.2017].
Higgs H., Foster J. (2011), The Auction Market for Artworks and their Physical Dimensions
Including  Golden  Ratio:  Australia  1986–2009,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1867836 [dostęp: 2.02.2017].
Higgs H., Worthington A.C. (2006), A Note on Financial Risk, Return and Asset Pricing in
Australian Modern and Contemporary Art, Journal of Cultural Economics, Vol. 30.
Hiraki T., Ito A., Speth D.A., Takezawa N. (2005), How Did Japanese Investments Influence
International Art Prices, Yale ICF Working Paper No. 03–09, https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=404800 [dostęp: 16.01.2017].
Hodgson D. (2011), An analysis of pricing and returns in the market for French Canadian
paintings, Applied Economics, Vol. 43, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downlo-
ad?doi=10.1.1.523.3698&rep=rep1&type=pdf [dostęp: 29.09.2017].
Hodgson D.J. (2011), Age-Price Profiles for Canadian Painters at Auction , CIRANO Scien-
tific Publications No. 2011.
Hodgson D., Vorkink K. (2004), Asset pricing theory and the valuation of Canadian pain-
tings, Canadian Journal of Economics, Vol. 37, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.201.6563&rep=rep1&type=pdf [dostęp: 5.10.2017].
Hoffman J., Leifer H.-A., Lorenz A. (2006), Index of Perceived Inflation or EU Consumer
Surveys?  An  Assessment  of  Professor  H.W.  Brachinger  Approach,  Intereconomics, DOI:
10.1007/s10272-006-0176-5 [dostęp: 9.02.2016].
Hołyst B. (2010), Kryminalistyka, Warszawa, LexisNexis.
Horowitz N. (2011), Art of the Deal: Contemporary Art in a Global Financial Market, Prince-
ton University Press, Princeton.
https://www.christies.com/lot/lot-jeff-koons-b-1955-balloon-dog-orange-5739099/,
[dostęp: 17.12.20202].
http://www.kompasmlodejsztuki.pl/ranking/2008/ [dostęp: 2.02.2017].
http://www.kompasmlodejsztuki.pl/ranking/2010/ [dostęp: 2.02.2017].
http://www.kompasmlodejsztuki.pl/ranking/2012/ [dostęp: 2.02.2017].
http://www.kompasmlodejsztuki.pl/ranking/2014/ [dostęp: 2.02.2017].
http://www.kompasmlodejsztuki.pl/ranking/2017/ [dostęp: 7.11.2018].
http://www.kompassztuki.pl/ranking/2007/ [dostęp: 2.02.2017].
http://www.kompassztuki.pl/ranking/2008/ [dostęp: 2.02.2017].
http://www.kompassztuki.pl/ranking/2009/ [dostęp: 2.02.2017].
http://www.kompassztuki.pl/ranking/2010/ [dostęp: 2.02.2017].
http://www.kompassztuki.pl/ranking/2011/ [dostęp: 2.02.2017].283 Bibliografia
http://www.kompassztuki.pl/ranking/2012/ [dostęp: 2.02.2017].
http://www.kompassztuki.pl/ranking/2013/ [dostęp: 2.02.2017].
http://www.kompassztuki.pl/ranking/2014/ [dostęp: 2.02.2017].
http://www.kompassztuki.pl/ranking_2017 [dostęp: 2.02.2017].
https://rynekisztuka.pl/2018/12/27/ranking-najdrozej-sprzedanych-obrazow-na-
aukcjach-w-2018-roku/ [dostęp: 2.01.20120].
https://rynekisztuka.pl/2020/01/24/7-najdrozej-wylicytowanych-obrazow-na-swiecie/
[dostęp: 08.12.2020].
https://www.artprice.com/artmarketinsight/ [dostęp: 1.07.2020].
Hull J.C. (2011), Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, PWN Warszawa.
Hulten C. (2003), Price Hedonics: A Critical Review, Economic Policy Review, Vol. 9, No 3,
http://www.newyorkfed.org/research/epr/03v09n3/0309hult.pdf [dostęp: 18.04.2010].
Hutter M. (2011), Kultura w gospodarce ery kreatywności i doznań, [w:] Jung B. (red.), Eko-
nomika kultury. Od teorii do praktyki, Narodowe Centrum Kultury i Instytut Adama
Mickiewicza, Warszawa.
Israelsen C.L. (2005), A Refinement to the Sharpe Ratio and Information Ratio , Journal of
Asset Management Vol. 5(6).
Itaya J., Ursprung H.W. (2016), Price and death: modeling the death effect in art price formation,
Research in Economics, Vol. 70, Issue 3.
Iwanicz-Drozdowska M. (2017), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext Warszawa.
Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, PWN Warszawa.
Jajuga K. (2015), Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem. Część I, [w:] Jajuga K. (2015),
Zarządzanie ryzykiem, PWN Warszawa.
Jajuga K. (2016), Pomiar i analiza ryzyka – przegląd narzędzi, [w:] Czerwińska T., Jajuga K.
(2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania, Wyd. C.H. Beck
Warszawa
Jajuga K. (2016), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu ryzykiem finansowym, [w:]
Czerwińska T., Jajuga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy
i wyzwania, Wyd. C.H. Beck Warszawa.
Jajuga K. Jajuga T. (2015), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Jajuga K. (2015),
Zarządzanie ryzykiem, PWN Warszawa.
Jajuga K., Jajuga T. (2015), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko fi-
nansowe, inżynieria finansowa, PWN Warszawa
Jelveh Z. (2008), In Praise of the Wealth Effect – Economics, Blog – Zubin Jelveh – Odd Numbers
– Portfolio.com, http://www.portfolio.com/views/blogs/oddnumbers/2008/06/17/in-
praise-of-the-wealth-effect [dostęp: 20.04.2009].
Jones, C., Menezes F., Vella F. (1996), Auction Price Anomalies: Evidence from Wool Auctions in
Australia, Economic Record, Vol. 80, Issue 250, doi:10.1111/j.1475-4932.2004.00188.x.
Jungermann H., Brachinger H.W., Belting J., Grinberg K., Zacharias E. (2007), The Euro
Changeover and the Factors Influencing Perceived Inflation , Journal of Consumer Policy
Vol. 30, Issue 4, DOI: 10.1007/s10603-007-9051-4 [dostęp: 9.02.2016]. 284 Bibliografia
Kacprzak D. (2015), Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielko-
przemysłowej w latach 1880–1939, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbio-
rów, Warszawa.
Kania E., Rosiński P. (2015), Ryzyko w działalności bankowej, Ryzyko kredytowe w banku,
[w:] Jajuga K. (2015), Zarządzanie ryzykiem, PWN Warszawa.
Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. (2013), Porównanie efektywności inwestycyjnej FIO
z wykorzystaniem Information Ratio i wskaźnika Sortino, Zeszyty Naukowe Uniwersyte-
tu Szczecińskiego, nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 63.
Karpio  A.,  Żebrowska-Suchodolska  D.  (2014),  Ocena  zarządzania  portfelami  otwartych
funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem różnych miar efektywności inwestycyjnej, Studia
Ekonomiczne, UE Katowice, wyd. 207.
Kasperkiewicz W. (1998), Rynkowy mechanizm popytu i podaży, [w:] Caban W. (red.), Eko-
nomia, Absolwent, Łódź, s. 73.
Keller T., Groysberg B., Podolny J. (2004), Fernwood Art Investments: Leading in an Imperfect
Marketplace, Harvard Business School Case 405–032, September 24.
Kiedroń S. (2015), Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach rynku sztuki, [w:] Pręd-
ki A. (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w badaniach ekonomicznych,
Mfiles, Kraków.
Kindleberger C.P. (1999), Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych , WIG-
-Press, Warszawa.
Klimczuk A. (2012), Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie miasta Białystok, Wiedza
i Edukacja, Lublin.
Kłudkiewicz K. (2014), Kolekcjonerstwo europejskie na przełomie XIX i XX wieku. Szkic o róż-
norodności gustów oraz stosunku kolekcjonerów do sztuki współczesnej, Biuletyn Historii
Sztuki, Instytut Sztuki PAN, LXXVI, nr 2, Warszawa.
Kompa K., Witkowska D. (2014), Construction of Hedonic Price Index for the „Most Liquid”
Polish  Painters,  Folia  Oeconomica  Stetinensia,  Wyd.  Uniwersytetu  Szczecińskiego,
Szczecin, Vol. 14(2).
Kompa K., Witkowska D., (2014), Returns from the Art Market. Price Index Evaluated for the
most-traded Polish Painters, Quantitive Methods in Economics, Vol. VX, No.2, SGGW
Warszawa.
Konwencja UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury, Studia
i Materiały nr 102, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1996.
Korteweg A.G., Kräussl R., Verwijmeren P. (2016), Does It Pay to Invest in Art? A Selec-
tion-Corrected Returns Perspective, Review of Financial Studies, Vol. 29, No. 4, https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2280099 [dostęp: 30.10.2017].
Korzeniowska-Marciniak M. (2001), Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Wyd. Univer-
sitas Kraków.
Kowalczuk P. (2009), Zachowania i preferencje inwestorów indywidualnych na rynku akcji,
Optimum – Studia Ekonomiczne nr 41, Wydział Ekonomii i Finansów, Wydawnic-
two Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.285 Bibliografia
Kowalski W. (2011), Problematyka prawna obrotu dobrami kultury, [w:] Kowalski W., Zala-
sińska K., Rynek sztuki. Aspekty prawne, LEX WoltersKluwer, Warszawa, s. 30, https://
books.google.pl/books?id=hzZSAwAAQBAJ&pg=PA242&lpg=PA242&dq=licytow
anie+spod+%C5%9Bciany&source=bl&ots=reaPmEiHSn&sig=9hy61Oonp_8yKq
yHl6ros-caGB0&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwi9l9efrqbUAhXKF5oKHeynDgo4C
hDoAQgxMAU#v=onepage&q=licytowanie%20spod%20%C5%9Bciany&f=false
[dostęp: 7.07.2017].
Kowalski W. (2015), Droga do Konwencji UNIDROIT z 1995 roku oraz jej podstawowe roz-
wiązania, Santander Art and Culture Law Review No. 1, s. 85, DOI: 10.4467/24500
50XSR.15.001.3769 [dostęp: 26.06.2017].
Kozakiewicz S. (red.) (1969), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN Warszawa.
Kozubal M., Ślad zaginionej kolekcji, http://www.rp.pl/Kultura/311259944-Slad-zaginio-
nej-kolekcji.html#ap-1 [dostęp: 25.11.2016].
Kräussl R, Lee J. (2009), Art as an Investment: The Top 500 Artists, http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=1536047 [dostęp: 10.04.2010].
Kräussl R. (2014), Art as an Aternative Asset Class: Risk and Return Characteristics of the
Middle Eastern & Northern African Art Markets, LSF Research Working Paper Series,
No.  14–10,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2518131  [dostęp:
30.10.2017].
Kräussl R., Elsland N. (2008), Constructing the true art market index: A novel 2-step hedonic
approach and its application to the German art market, CFS Working Paper Series, Uni-
versität Frankfurt a. M., No. 2008/11, https://www.econstor.eu/handle/10419/25546
[dostęp: 29.09.2017].
Kräussl R., Lehnert T., Martelin N. (2016), Is There a Bubble in the Art Market?, Journal
of  Empirical  Finance,  Vol.  35,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2433597, [dostęp: 4.09.2017].
Kräussl R., Logher R. (2010), Emerging Art Markets, Emerging Markets Review, Vol. 11,
No. 4, http://ssrn.com/abstract=1304856 [dostęp: 26.09.2017].
Kräussl R., Schellart E. (2007), Hedonic Pricing of Artworks – Evidence from German Pain-
tings, VU University Amsterdam Working Paper, Vol. 4, http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=968198 [dostęp: 8.09.2017].
Król T. (2009), Nauka  malowania.  Ucz  się  od  polskich  mistrzów, Wydawnictwo Szkolne
PWN, Warszawa – Bielsko Biała.
Krysiak Z., Metrycki P. (2016), Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku, [w:] Czerwiń-
ska T., Jajuga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwa-
nia, Wyd. C.H. Beck Warszawa.
Kuc M. (2015), Kolekcja Grażyny Kulczyk, http://www.rp.pl/Sztuka/307299853-Kolekcja-
-Grazyny-Kulczyk.html#ap-1 publikacja 29.07.2015 [dostęp: 25.11.2016].
Kuziak K. (2016), Zarządzanie ryzykiem rynkowym w instytucjach finansowych, [w:] Czer-
wińska T., Jajuga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wy-
zwania, Wyd. C.H. Beck Warszawa.286 Bibliografia
Landes W.M. (1999), Winning the Art Lottery: The Economic Returns to the Ganz Collection,
John M. Olin Law & Economics Working Paper No. 76, http://papers.ssrn.com/pa-
per.taf?abstract_id=163770 [dostęp: 30.08.2017].
Lanyon G.R., Smith L. (1999), A portrait of an Artist as a Young, Middle-Aged and Elderly Man,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=182218 [dostęp: 4.07.2013].
Łaszek J., Widłak M. (2008), Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez
właściciela z perspektywy banku centralnego, Bank i Kredyt, nr 8.
Li W., Prud’homme M., Yu K. (2006), Studies in hedonic resale housing price indexes, OECD-
-IMF Workshop on “Real Estate Price Indexes”, OECD, IMF, 6–7 November, Paris,
https://economics.ca/2006/papers/0406.pdf [dostęp: 2.01.2019].
Lintner J. (1965), The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock.
Portfolios and Capital Budget, The Review of Economics and Statistics, Vol. 47, No. 1,
http://fdjpkc.fudan.edu.cn/_upload/article/files/4f/2a/802786034881887e425ffb -
4d258a/9b1f9d38-cb13-4248-88f5-49dc3c1f545a.pdf [dostęp: 14.05.2019].
Lucińska A. (2011), Malarstwo na polskim rynku aukcyjnym, [w:] Kalinowski M. (red.), Ryn-
ki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości, Prace Naukowe, Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdańsku, Tom 11/2011, Gdańsk.
Lucińska A. (2012), Rozwój artystyczny malarzy a ceny obrazów na polskim rynku sztuki, [w:]
Zarzecki D. (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena, przedsię-
biorstw, zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690
Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 51, wyd. Uniwersytet Szczeciński.
Lucińska A. (2013), Wiek malarzy a ceny obrazów na rynku aukcyjnym w Polsce, Zarządzanie
i Finanse nr 3 cz. 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Lucińska A. (2015), Art Market in the European Union, International Advances of Econo-
mic Research, Vol. 21, International Atlantic Economic Society.
Lucińska A. (2015), Zastosowanie narzędzi regresji hedonicznej do oceny poziomu stopy zwrotu
i ryzyka inwestycji na rynku malarstwa polskiego, Zarządzanie i Finanse tom 4(1), Wy-
dział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Lucińska A., Schabek T., (2014), Factors affecting the prices of artworks in the Polish auction
market, Quantitive Methods in Economics, Wydział Zastosowań Informatyki i Mate-
matyki SGGW w Warszawie XV(1).
Łysiński J. (2013), Blog ZLIKWIDOWAĆ ROZENKRANCA CZYLI EFEKT BAUMO-
LA. Czy można grać Szekspira w szóstkę i dlaczego Jan Klata budzi kontrowersje [dostęp:
16.11.2013].
Maddala G.S. (1992), Introduction to Econometrics, (2nd ed.), Macmillan New York, https://
jigjids.files.wordpress.com/2011/05/introduction-to-econometric-2nd.pdf  [dostęp:
15.01.2019].
Malczyk K. (2013), Kultura i rynek, [w:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura
a  rozwój,  Narodowe  Centrum  Kultury,  https://nck.pl/upload/2014-01-21/podrecz-
nik_copy1.pdf [dostęp: 26.10.2018].
Mamarbachi R., Day M., Favato G. (2008), Art as an alternative investment asset, http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1112630 [dostęp: 3.07.2013].287 Bibliografia
Maneker M. (2011), Mei Moses: Art Beat S&P 500 in 2010, Art Market Monitor, Feb. 7,
https://www.artmarketmonitor.com/2011/02/07/mei-moses-art-beat-sp-500-in-2010/
[dostęp: 1.07.2020].
Marbutt M. (2011), Rozmowa z M. Morką: Sztuka oszustwa, Rzeczpospolita nr 281(9097)
z 3–4.12.2011 r., s. P14–P15.
Marcinkowska M. (2016), Regulacje mikroostrożnościowe sektora bankowego, [w:] Czerwiń-
ska T., Jajuga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwa-
nia, Wyd. C.H. Beck Warszawa.
Markowski D. (2009), Sygnatura a dzieło, Cenne, Bezcenne, Utracone, Narodowy Instytut
Muzealnictwa  i  Ochrony  Zbiorów,  Warszawa,  http://nimoz.pl/upload/wydawnic-
twa/cenne_bezcenne_utracone/2009_3/3-2009_s_10-12.pdf [dostęp: 29.11.2016].
Matheson V.A., Baade R.A. (2003), The “Death-Effect” on Collectible Prices, http://web.wil-
liams.edu./Economics/wp/mathesonmemorabilia.pdf [dostęp: 9.08.2017].
McAfee R.P., Vincent D. (1993), The Declining Price Anomaly, Journal of Economic The-
ory, Vol. 60(1).
Mei J., Moses M. (2002), Art as An Investment and the Underperformance of Masterpieces, The
American Economic Review, Vol. 92, No. 5 (Dec., 2002),  [dostęp: 13.10.2017 r.
Mei J., Moses M. (2005), Vested interest and biased price estimates. Evidence from an auction
market, Journal of Finance Vol. 60.
Mercik A. (2016), Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, [w:] Czerwińska T., Jajuga K.
(2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania, Wyd. C.H.
Beck Warszawa.
Michalak A., Ginter A. (2016), Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komen-
tarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Mierzejewska – Majcherek J. (2010), Podstawy ekonomii. Część I. Mikroekonomia, Difin,
Warszawa.
Mikosik S., (1998), Rynek czynników produkcji, [w:] Caban W. (red.), Ekonomia, wyd. Ab-
solwent, Łódź.
Miliszkiewicz J. (2015), 12 marca 2015 r. Desa Unicum sprzedała obraz Rafała Malczewskiego za
950 tys. zł, http://www.rp.pl/artykul/1187865-12-marca-2015-r--Desa-Unicum--sprze-
dala-obraz-Rafala-Malczewskiego-za-950-tys--zl.html#ap-1, publikacja 21.03.2015 r.
[dostęp: 21.11.2016].
Miliszkiewicz J. (2010), Młoda sztuka lekarstwem na kryzys. Rozmowa z Wojciechem Niewia-
rowskim, Rzeczpospolita nr 247 (8758) z 21 października 2010 r.
Miliszkiewicz J. (2010), Wartość dodana do obrazu, Rzeczpospolita nr 77(8588) z 01.04.2010 r.
Miliszkiewicz J. (2011), Rozmowa z A. Konopackim: Ekspertyzę powinien zamawiać kupujący,
Rzeczpospolita nr 221(9037) z 22.09.2011 r.
Miliszkiewicz J. (2011), Rozmowa z prof. A.K. Koźmińskim: Wiarygodne ceny to podstawa,
Rzeczpospolita nr 279 (9095) z 12.2011 r.
Miliszkiewicz J. (2011), Rozmowa z R. Kluszczyńskim: Fałszywy obraz spłonął w kominku,
Rzeczpospolita nr 251(9067) z 27.10.2011 r.288 Bibliografia
Miliszkiewicz J. (2011), Życie na niby, czyli krajowy rynek sztuki i antyków, [w:] (red.) Ko-
walski W., Zalasińska K., Rynek sztuki, aspekty prawne, LEX Wolters Kluwer, Warszawa,
https://books.google.pl/books?id=hzZSAwAAQBAJ&pg=PA242&lpg=PA242&dq
=licytowanie+spod+%C5%9Bciany&source=bl&ots=reaPmEiHSn&sig=9hy61Oon
p_8yKqyHl6ros-caGB0&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwi9l9efrqbUAhXKF5oKHey
nDgo4ChDoAQgxMAU#v=onepage&q=licytowanie%20spod%20%C5%9Bciany-
&f=false [dostęp: 7.07.2017].
Miliszkiewicz J. (2015), Aukcje młodej sztuki oceniane przez antykwariuszy i marszandów, http://
www.rp.pl/artykul/1209803-Aukcje-mlodej-sztuki-oceniane-przez-antykwariuszy-i-
marszandow.html#ap-1, publikacja 20.06.2015 r. [dostęp: 18.11.2016].
Miliszkiewicz  J.  (2015),  Boznańska  na  eksport,  http://www.rp.pl/artykul/1184436-Bo-
znanska-na-eksport.html#ap-1, publikacja 07.03.2015 r. [dostęp: 21.11.2016].
Miliszkiewicz  J.  (2015),  Obrazy  na  papierze:  dekoracyjne  i  niedrogie,  http://www.rp.pl/
Kolekcje/307019776-Obrazy-na-papierze-dekoracyjne-i-niedrogie.html#ap-1,  publi-
kacja 16.07.2016 r. [dostęp: 17.11.2016].
Miliszkiewicz J. (2015), Po wystawie ceny obrazów rosną, http://www.rp.pl/Sylwetki/309309
800-Po-wystawie-ceny-obrazow-rosna.html#ap-1,  publikacja:  30.09.2015  r.  [dostęp:
z 17.11.2016].
Miliszkiewicz J. (2015), Rozmowa z A. Konopackim: Otwórzmy się na malarstwo europejskie,
http://www.rp.pl/Sylwetki/310219872-Otworzmy-sie-na-malarstwo-europejskie.
html#ap-1, publikacja 21.10.2015 r. [dostęp: 17.11.2016].
Miliszkiewicz J. (2015), Tadeusz Matuszczak o malarstwie Józefa Chełmońskiego, http://www.
rp.pl/artykul/1205890-Tadeusz-Matuszczak-o-malarstwie-Jozefa-Chelmonskiego.
html#ap-1, publikacja 02.06.2015 r. [dostęp: 18.11.2016].
Miliszkiewicz  J.  (2016),  10  milionów  za  Wyspiańskiego,  http://www.rp.pl/Kolekcje/307
169977-10-milionow-za-Wyspianskiego.html#ap-1, publikacja 16.07.2016 r. [dostęp:
17.11.2016].
Miliszkiewicz J. (2016), 14. Warszawskie Targi Sztuki: Świetni artyści do obejrzenia i kupienia,
http://www.rp.pl/Kolekcje/310159991-14-Warszawskie-Targi-Sztuki-Swietni-artysci-
do-obejrzenia-i-kupienia.html#ap-1, publikacja: 15.10.2016 r. [dostęp: 16.11.2016].
Miliszkiewicz J. (2016), Do kupienia rzeźba Archipenki, prace Malczewskiego i Beksińskiego,
http://www.rp.pl/Kolekcje/302209950-Do-kupienia-rzezba-Archipenki-prace-Mal
czewskiego-i-Beksinskiego.html#ap-1 [dostęp: 28.11.2016].
Miliszkiewicz  J.  (2016),  Księga  policyjna  zrewolucjonizuje  handel,  http://www.rp.pl/
Kolekcje/303139963-Ksiega-policyjna-zrewolucjonizuje-handel.html#ap-1,  publika-
cja 13.03.2016 r. [dostęp: 28.11.2016].
Miliszkiewicz  J.  (2016),  Młodzi  opanowali  aukcje  sztuki,  http://www.rp.pl/Kolekcje/30
5229966-Mlodzi-opanowali-aukcje-sztuki.html#ap-1,  publikacja  22.05.2016  r.  [do-
stęp: 17.11.2016].
Miliszkiewicz  J.  (2016),  Poszukiwane  są  antyki  z  rodowodem,  http://www.rp.pl/Kolek-
cje/301309947-Poszukiwane-sa-antyki-z-rodowodem.html#ap-1 [dostęp: 17.11.2016].289 Bibliografia
Miliszkiewicz J. (2016), Rośnie zapotrzebowanie na pracę prawników znających rynek sztuki
i  antyków,  http://www.rp.pl/Uslugi-ceny-zarobki/302289996-Rosnie-zapotrzebow
anie-na-prace-prawnikow-znajacych-rynek-sztuki-i-antykow.html#ap-1,  publikacja
28.02.2016 r. [dostęp: 28.11.2016].
Miliszkiewicz J. (2016), Szkoła Paryska w prywatnym muzeum, Rzeczpospolita nr 224(10577)
z 24.09.2016  r.,  http://www.rp.pl/Kolekcje/309249978-Szkola-Paryska-w-prywatnym-
-muzeum.html#ap-1 [dostęp: 16.11.2016].
Miliszkiewicz  J.  (2016),  Zawsze  modna  malarka  dworów,  http://www.rp.pl/Kolek-
cje/301279821-Zawsze-modna-malarka-dworow.html#ap-1 [dostęp: 17.11.2016].
Miliszkiewicz J. (2017), Dobre pochodzenie podwaja cenę obrazu, Rzeczpospolita nr 51(10689)
z 02.03.2017 r.
Miliszkiewicz J. (2017), Rozmowa z A. Konopackim: Kossak sygnowany tuszem do rzęs, Rzecz-
pospolita nr 4(10642) z 5-6.01.2017 r.
Miliszkiewicz J. (2019), Rozmowa z A. Konopackim: Kossak jest jak złoty dolar, Rzeczpospo-
lita nr 14(11257) z 17.01.2019 r.
Miliszkiewicz  J.(2016),  Jak  zwalczać  wyzysk  na  rynku  sztuki,  http://www.rp.pl/Kolek-
cje/310059887-Jak-zwalczac-wyzysk-na-rynku-sztuki.html#ap-1 [dostęp: 16.11.2016].
Miliszkiewicz  J.,  Musiał  K.  (2016),  Wartość  mojej  kolekcji  przez  dziesięć  lat  się  podwoiła,
http://www.rp.pl/Kolekcje/305159982-Krzysztof-Musial-Wartosc-mojej-kolekcji-
przez-dziesiec-lat-sie-podwoila.html [dostęp: 28.11.2016].
Miszczyńska D., Miszczyński M. (b.d.), Ekonometria – materialy do wykładu, Model ekono-
metryczny,  http://wsehsk.pl/files/zarzadzanie/materialy/materialydowykladu.pdf  [dostęp:
6.01.2019].
Miziołek T., Trzebiński A. (2017), Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych – przegląd me-
tod i literatury, Finanse No 1, PAN, http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117824/
edition/102461/content [dostęp: 10.03.2019].
Mok H.M.K., Ko V.W.K., Woo S.S.M., Kwok K.Y.S. (1993), Modern Chinese Paintings: An
Investment Alternative, Southern Economic Journal, Vol. 59, No. 4.
Monkiewicz M. (2016), Systemy ochrony ubezpieczonych w zarządzaniu ryzykiem niewypłacal-
ności zakładów ubezpieczeń, [w:] Czerwińska T., Jajuga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji
finansowych. Współczesne trendy i wyzwania, Wyd. C.H. Beck Warszawa.
Narbutt M (2010), Rozmowa z M. Morką: Sztuka oszustwa, Rzeczpospolita nr 281(9097)
z 3–4.12.2011 r.
Narbutt M. (2011), Fałszerze śpią spokojnie, Rzeczpospolita nr 7(8821) z 8–9.01.2011 r.
Nerlove M. (1995), Hedonic price functions and the measurement of preferences: The case of
Swedish wine consumers, European Economic Review, Vol. 39, Issue 9, http://agecon2.
tamu.edu/people/faculty/capps-oral/agec%20635/Readings/Hedonic%20Price%20
Functions%20and%20the%20Measurement%20of%20Preferences%20The%20
Case%20of%20Swedish%20Wine%20Consumers.pdf [dostęp: 13.09.2017].
Niedziółka P. (2010), Inwestycje w sztukę oraz perspektywy rozwoju rynku sztuki w Polsce, [w:]
Pruchnicka-Grabias I. (red.): Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa.290 Bibliografia
Nierenberg B. (2015), O chorobie Baumola i jej następstwach dla sztuki i nauki, Przegląd
Kulturoznawczy  Nr  4(26),  http://www.ejournals.eu/search/results/?search-journa-
l=22&link-back=http%3A%2F%2Fwww.ejournals.eu%2FPrzeglad-Kulturoznawczy
%2F&search=Nierenberg&x=0&y=0 [dostęp: 18.10.2018].
Niewiarowski W., Rzeźnicka E. (2015), Rynek młodej sztuki w Polsce w 2014 roku, Rynek
Sztuki, Łódź, http://ryneksztuki.eu/images/stories/Artykuly/rynek-mlodej-sztuki-
-w-polsce-w-2014-roku.pdf [dostęp: 8.06.2017].
Nowa Encyklopedia Powszechna (1995), PWN, Warszawa.
Olszak M. (2016), Zintegrowany nadzór finansowy a  ryzyko instytucji finansowych, [w:] Czer-
wińska T., Jajuga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wy-
zwania, Wyd. C.H. Beck Warszawa.
Osińska M., Owsian P, (2016), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem
wybranych metod ilościowych, Wyd. Naukowe UMK Toruń.
Ossowska M. (1985), Moralność mieszczańska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wro-
cław.
Ostrowska E. (2011), Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa.
Pénasse J., Renneboog L., Spaenjers Ch. (2014), Sentiment and art prices, Economics Let-
ters, Vol. 122, Issue 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2377401
[dostęp: 13.08.2018].
Peng B., (2009), Superstars, Winner-Take-All Markets and Economic Growth, Research Paper
No.  2009–06,  Nottingham  University  Business  School,  Malaysia  Campus,  http://
ssrn.com/abstract=1392642 [dostęp: 14.01.2017].
Pesando J.E. (1993), Art as an Investment. The Market for Modern Prints, American Econo-
mic Review, Vol. 83(5).
Pesando J.E. (2002), The Auction Market for Modern Prints: What Have we Learned about Art
as  an  Investment?,  https://culturalpolicy.uchicago.edu/sites/culturalpolicy.uchicago.
edu/files/pesando-artpaper.pdf [dostęp: 13.10.2017].
Pesando J.E., Shum P.M. (1999), The Returns to Picasso’s Prints and to Traditional Financial
Assets, 1977 to 1996, Journal of Cultural Economics, Vol. 23, No. 3, s. 183–192.
Pesando J., Shum P. (1996), Price Anomalies at Auction: Evidence from the Market of Modern
Prints, [w:] Ginsburgh V., Menger P-M. (red.), Economics of the Arts: Selected Essays, El-
sevier, Amsterdam.
Pezanis-Christou P. (2000), Sequential Descending-Price Auctions with Asymmetric Buyers, https://
sites.google.com/site/paulpezanischristou/Fish_Setemarket.pdf [dostęp: 28.01.2017].
Piechaczek A. (2008), Wpływ specyficznych cech dzieła sztuki na kształtowanie się jego ceny ,
Współczesne problemy zarządzania, Prace Doktorantów AE we Wrocławiu, Wyd.
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Piechaczek A. (2010), Istota i znaczenie „efektu śmierci” na rynku sztuki, [w:] Jajuga K., Ron-
ka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a pol-
ski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 117, wyd.
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.291 Bibliografia
Porcenaluk  P.  (2016),  Wpływ  efektu  dyspozycji  na  płynność  akcji  debiutujących  w  okresie  
2005–2012 na GPW w Warszawie, [w:] Czernik T. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice.
Potocka M.A., (2013), Sztuka w ekonomii, [w:] Kozioł M., Piekarska D., Potocka M., A.
(red.), katalog wystawy Ekonomia w sztuce, wyd. Muzeum Sztuki Współczesnej w Kra-
kowie, Kraków.
Potocki M. (2011), Opinia, Rzeczpospolita nr 262 (9078) z 10–11.11.2011 r., s. F7.
Prott L.V., O’Keefe P.J. (1989), Law and the cultural heritage, Vol. 3, Butterworths, London.
Rapicka J., Morek M., Budacz M., Gębica J., Bołdok S. (red.) (2004), Malarze polscy XIX
i XX wieku. Mała encyklopedia rynku sztuki, Wyd. Antiquarius, Kraków.
Raport KPMG (2012), Rynek dóbr luksusowych w Polsce.
Raport KPMG (2016), Rynek dóbr luksusowych w Polsce.
Raport KPMG (2017), Rynek dóbr luksusowych w Polsce.
Raport GUS (2016), Koniunktura konsumencka, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ko-
niunktura/koniunktura/koniunktura-konsumencka-listopad-2016-roku,1,45.html
[dostęp: 26.11.2016].
Raport  GUS  (2018),  Koniunktura  konsumencka,  https://stat.gov.pl/files/gfx/portalin -
formacyjny/pl/defaultaktualnosci/5516/1/64/1/koniunktura_konsumencka_czer-
wiec_2018.pdf [dostęp: 8.11.2018].
Raport RYNEK SZTUKI 2017, Portal Rynek i Sztuka, Wrocław.
Raport RYNEK SZTUKI W POLSCE 2018 artinfo.pl
Renneboog L., Spaenjers C. (2013), Buying Beauty: On Prices and Returns in the Art Market,
Management Science, Vol. 59, Issue 1, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=1352363 [dostęp: 27.10.2017].
Renneboog L., van Houtte T. (1999), The Monetary Appreciation of Paintings: from Realism to
Magritte,   Cambridge Journal of Economics 26(3) · February, https://www.research-
gate.net/publication/4757930_The_Monetary_Appreciation_of_Paintings_From_
Realism_to_Magritte [dostęp: 7.09.2017].
Ronka-Chmielowiec W. (2015), Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, Część III,
[w:] Jajuga K. (2015), Zarządzanie ryzykiem, PWN Warszawa.
Ronka-Chmielowiec W. (2016), Ryzyko zakładu ubezpieczeń – modelowanie i zarządzanie,
[w:] Czerwińska T., Jajuga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne
trendy i wyzwania, Wyd. C.H. Beck Warszawa.
Rosen S. (1974), Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Compe-
tition,Journal of Political Economy, Vol. 82.
Rosen S. (1981), The Economics of Superstars, The American Economic Rewiev, Vol. 71,
Issue 5, http://home.uchicago.edu/~vlima/courses/econ201/Superstars.pdf [dostęp:
12.01.2017].
Rozmowa z W. Włodarczykiem, Rzeczpospolita z 23–24.01.2010 r., s. A20–A21.
Rush R.H. (1961), Art as an investment, How to buy and sell works of art for profit and pleasure
– an analysis of the art market and collector’s guide, Prentice-Hall Inc., Engelwood Cliffs, 292 Bibliografia
N.J., USA, https://ia902701.us.archive.org/16/items/invest00rush/invest00rush.pdf
[dostęp: 29.08.2017].
Russel J. (1974), The Meanings of Modern Art, Museum of Modern Art, New York, s. 97.
Rzeczkowski G., Antkiewicz Ł., Weber M. (2009), Kolekcja Art-B w muzeum, Dziennik
Gazeta Prawna nr 111 (2487) z 09.06.2009 r.
Sarzyński P. (1999), Przewodnik po rynku malarstwa, ISKRY, Warszawa.
Sawicki Ł., Borowski K. (2018), Rynek dzieł sztuki. Podejście inwestycyjne i behawioralne, Di-
fin Warszawa.
Schroeder J.E. (2010), The Artist in Brand Culture, [w:] O’Reilly D. (red.), Marketing the Arts:
A  Fresh  Approach,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1397552
[dostęp: 28.12.2016].
Sharpe W. (1963), A Simplified Model for Portfolio Analysis, Management Science, Vol. 9,
No.  2,  http://icmspecialist.com/wp-content/uploads/2014/01/Simplified-Model-
-of-Portfolio-Analysis-Sharpe.pdf [dostęp: 23.04.2019].
Shefrin H., Statman M. (1985), The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too
Long: Theory and Evidence, The Journal of Finance, Vol. 40, No. 3.
Shubik M. (2001), Dealers in Art, Yale University School of Management, Working Paper
No. ES-17, http://papers.ssrn.com/abstract=294380 [dostęp: 17.08.2017].
Silver M., Heravi S. (2007), Why elementary price index number formulas differ: Evidence on
price dispersion, Journal of Econometrics, Vol. 140.
Singer L.P., Lynch G.A. (1997), Are Multiple Art Markets Rational?, Journal of Cultural
Economics, Vol. 21, Kluwer Academic Publishers.
Sobczyk M. (1997), Statystyka, PWN Warszawa.
Sokołowska E. (2010), Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych,
Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Spaenjers Ch., Goetzmann W.N., Mamonova E. (2015), The economics of aesthetics and re-
cord prices for art since 1701, Explorations in Economic History, Vol. 57, https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2478687, [dostęp: 16.08.2018].
Srakar A., Copic V. (2012), Private Investments, Public Values: A Value-Based Approach to
Argumenting for Public Support to the Arts, Cultural Trends, Vol. 21, Issue 3.
Stein J.P. (1977),  The  Monetary  Appreciation  of  Paintings,  Journal of Political Economy,
Vol. 85, Issue 5.
Stopczyński A. (2016), Zarządzanie ryzykiem płynności banku, [w:] Czerwińska T., Jajuga K.
(2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania, Wyd. C.H. Beck
Warszawa.
Szafrański W. (2011), Handel dziełami sztuki w Polsce a gry rynkowe – zarys problematyki,
[w:] Kowalski W., Zalasińska K. (red.), Rynek sztuki. Aspekty prawne, LEX Wolters Klu-
wer,  Warszawa,  https://books.google.pl/books?id=hzZSAwAAQBAJ&pg=PA242&l
pg=PA242&dq=licytowanie+spod+%C5%9Bciany&source=bl&ots=reaPmEiHSn&
sig=9hy61Oonp_8yKqyHl6ros-caGB0&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwi9l9efrqbUA
hXKF5oKHeynDgo4ChDoAQgxMAU#v=onepage&q=licytowanie%20spod%20
%C5%9Bciany&f=false [dostęp: 7.07.2017].293 Bibliografia
Szczepańska O. (2016), Gwarancje sektora bankowego, [w:] Czerwińska T., Jajuga K. (2016)
(red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i  wyzwania, Wyd. C.H. Beck
Warszawa.
Szeląg M., Górajec P. (2012), Podsumowanie Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce,
[w:] Szeląg M. (red.), Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy roz-
woju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, http://kultura.gminick.
megiteam.pl/download/is_www/Edukacja_muzealna.pdf [dostęp: 5.12.2016].
Szpunar P. (2016), Regulacje makroostrożnościowe sektora bankowego, [w:] Czerwińska T., Ja-
juga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania, Wyd.
C.H. Beck Warszawa.
Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitało-
wym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Szyszka A., Białowąs S.A. (2019), Prices of Works of Art by Living and Deceased Artists Auctio-
ned in Poland from 1989 to 2012, Economics and Business Review, 5(4).
Tarczyński  W.,  Mojsiewicz  M.  (2001),  Zarządzanie  ryzykiem.  Podstawowe  zagadnienia,
PWE Warszawa.
Tarczyński W., Witkowska D., Kompa K. (2013), Współczynnik beta. Teoria i praktyka, Pie-
laszek Research, Warszawa.
Tatarkiewicz W. (1988), Dzieje sześciu pojęć, PWN Warszawa.
Taylor W. (1991), Declining Prices in Sequential Auctions: An Empirical Investigation, Wor-
king Paper No. 90, Rice University.
Throsby D. (1990), Perception of quality in demand for the theatre, Journal of Cultural Eco-
nomics, Vol. 14(1).
Throsby D. (1994), The production and consumption of the arts: a view of cultural economics,
Journal of Economic Literature, Vol. 32.
Throsby D., Zednik A. (2014), Chapter 4 – The Economic and Cultural Value of Paintings:
Some  Empirical Evidence, [w:] Ginsburgh V.A., Throsby D. (ed.), Handbook of the
Economics of Art and Culture, Vol. 2, Elsevier, http://www.econ.nyu.edu/user/bisi-
na/BVHandbookArt.pdf [dostęp: 17.10.2018].
Tomczyk E., Widłak M. (2010), Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań
dla Warszawy, Bank i Kredyt, nr 41/1.
Torański B. (2014), Wywiad z J. Miliszkiewiczem: Jak inwestować w dzieła sztuki i czy można
ustrzec się falsyfikatu , http://www.sdp.pl/wywiady/9726,z-januszem-miliszkiewiczem-
o-tym-jak-inwestowac-w-dziela-sztuki-i-czy-mozna-ustrzec-sie-falsyfikatu-
rozmawia-blazej-toranski,1399534827 [dostęp: 16.11.2016].
Towse R. (2011), Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Triplett J. (1991), Hedonic Methods in Statistical Agency Environments: An Intellectual Biopsy:
in Fifty Years of Economic Measurement: The Jubilee of the Conference on Research in Inco-
me and-Wealth, NBER Studies in Income and Wealth, Vol. 54, University of Chicago
Press, s. 207–233.294 Bibliografia
Triplett J. (2004), Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes: Spe-
cial Application to Information Technology Products, OECD, STI Working Paper No. 9.
Ursprung H.W., Wiermann C., (2010), Reputation, price, and death: An empirical analysis of
art formation, Cesifo Working Paper, No. 2237, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1102963 [dostęp: 10.03.2017].
Ustawa o Muzeach z 21 listopada 1996 r. ze zm., Dz.U. 1997 nr 5, poz. 24.
Ustawa o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r., Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971.
Vecco M., Zanola R. (2017), Don’t let the easy be the enemy of the good. Returns from art invest-
ments: What is wrong with it?, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 140.
Velthuis O. (2008), Accounting for Taste: the Economics of Art,   Artforum International April
2008, https://www.researchgate.net/publication/241888901_Accounting_for_taste_
the_economics_of_art [dostęp: 25.11.2017].
Walewska D. (2012), Wielki  sukces  przeoczonych  i  niedocenionych, Rzeczpospolita nr 303
(9423) z dn. 29–30.12.2012 r., ss. P4–P5.
Waugh F.V. (1928), Quality Factors Influencing Vegetable Prices, Journal of Farm Economics,
Vol. 10.
Widłak M. (2010), Dostosowanie indeksów cenowych do zmian jakości. Metoda wyznaczania
hedonicznych indeksów cen i możliwości ich zastosowania dla rynku mieszkaniowego, Naro-
dowy Bank Polski, Materiały i Studia Zeszyt nr 247.
Wielka encyklopedia malarstwa polskiego (2011), praca zbiorowa, słowo wstępne Ostrow-
ski J.K., wyd. Kluszczyński, Kraków
Witkowska D. (2009), Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005–2007, Eko-
nomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowj Zeszyty Naukowe, nr 74.
Witkowska D. (2012), Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Warszawa Wolters Klu-
wer business, s. 62.
Witkowska D. (2014), An Application of Hedonic Regression to Evaluate Prices of Polish Pain-
tings, International Advances in Economic Research, Springer, Vol. 20, Issue 3, s. 289.
Witkowska D. (2014), Wrażliwość hedonicznych indeksów cen na pzykładzie indeksów cen dzieł
znanych malarzy polskich, Ekonometria, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław,
Vol. 2(44).
Witkowska D., Kompa K. (2013), Indeks rynku sztuki. Badania pilotażowe dla wybranych
malarzy polskich, Zarządzanie i Finanse, nr 3 cz. 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego.
Witkowska D., Kompa K. (2014), Indeks hedoniczny malarstwa polskiego dla najbardziej po-
pularnych autorów na rynku aukcyjnym w latach 2007–2010, ACTA UNIVERSITATIS
NICOLAI COPERNICI, tom 45(1), UMK w Toruniu.
Witkowska D., Kompa K. (2014), Prices of paintings on Polish art market in years 2007–2010
– hedonic price index application, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, Vol. 13(3).
Witkowska D., Kompa K. (2015), Constructing hedonic art price indexes for the Polish painting
market using direct and indirect approaches, AESTIMATIO The International Journal of
Finance, Vol. 10, Instituto de Estudios Bursatiles, Complutense University.Witkowska D., Lucińska A. (2015), Hedoniczny indeks cen obrazów sprzedanych na polskim
rynku  aukcyjnym  w  latach  2007–2013,  Finanse,  Rynki  Finansowe,  Ubezpieczenia
862(75), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2012), Wprowadzenie do ekonometrii dyna-
micznej i finansowej, Wyd. SGGW Warszawa.
Włodarczyk W. (2000), Sztuka polska 1918–2000, Arkady Warszawa.
Włodarczyk W. (red. nauk.) (1996), Sztuka świata, t. 10, Arkady Warszawa.
Worthington A., Higgs H. (2004), Art as an investment: Risk, return and portfolio diversi-
fication in major painting markets, Accounting and Finance, Vol. 44, Issue 2, https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=544293 [dostęp: 31.12.2013].
Worthington A., Higgs H. (2006), A Note on Financial Risk, Return and Asset Pricing in Au-
stralian Modern and Contemporary Art, Journal of Cultural Economics, Vol. 30, Issue 1.
Zaleska M. (2016), Ryzyko bankowe – zmiany w sektorze bankowym Unii Europejskiej, [w:]
Czerwińska T., Jajuga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy
i wyzwania, Wyd. C.H. Beck Warszawa.
Zamojska A. (2013), Badanie zgodności rankingów wyznaczonych według różnych wskaźników
efektywności zarządzania portfelem na przykładzie funduszy inwestycyjnych, Prace Nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 279, Wrocław.
Zamojska A. (2013), Wskaźnik Sharpe’a w teorii i w praktyce, [w:] Jajuga K., Ronka–Chmie-
lowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek
polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 323.
Zawadka G. (2011): Zanim kupisz zabytek, sprawdź, czy nie jest kradziony, Rzeczpospolita
nr 267 (9083) z 17.11.2011 r., s. A8.
Zawiła-Niedźwiecki J. (2016), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym instytucji finanowej, [w:]
Czerwińska T., Jajuga K. (2016) (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy
i wyzwania, Wyd. C.H. Beck Warszawa.
Zielonka P. (2005), Efekt dyspozycji a teoria perspektywy, Decyzje nr 3, Wydawnictwo Aka-
demii Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Zielonka P. (2011), Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papie-
rów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.
Żuk G. (2011), Twórcze  aspekty  działalności  muzeów, [w:] Myrdzik B., Karwatowska M.
(red.), Twórczość  w  szkole.  Rzeczywiste  i  możliwe  aspekty  zagadnienia, Lublin, http://
kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Edukacja_muzealna.pdf  [dostęp:
5.12.2016].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Sztuka inwestowania w sztukę

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Rynek dzieł sztuki. Podejście inwes...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane