• Narzędzia rachunkowości podstawą stabilności sektora finansów publicznych

Narzędzia rachunkowości podstawą stabilności sektora finansów publicznych

 • Autor: Anna Kuczyńska-Cesarz Monika Szczerbak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-10-6
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 150/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia jest napisana prostym i zrozumiałym językiem z wykorzystaniem bogatej szaty graficznej: tabele, rysunki. Autorki dokonują porównania systemu rachunkowości jednostek sektora prywatnego i publicznego na podstawie aktualnych przepisów obowiązującego prawa. Pokazują możliwości wykorzystania współczesnych narzędzi rachunkowości (finansowej i zarządczej) -audytu finansowego i rachunku kosztów działań oraz kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego jako mechanizmów przeciwdziałających nadużyciom gospodarczym zarówno w jednostkach sektora publicznego,jak i sektora prywatnego zwłaszcza w kontekście wzrastającej fali nadużyć finansowych i zachowań nieetycznych.Treści te zostały przedstawione w czterech rozdziałach logicznie ze sobą powiązanych.Zdaniem autorek jest to jedyna pozycja na rynku, która pokazuje, że z sukcesem można wdrożyć do sektora publicznego narzędzia stosowane w sektorze prywatnym–rachunek kosztów działań oraz narzędzia usprawniające zarządzanie jednostkami sektora publicznego-kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny do sektora prywatnego.Monografia będzie niezwykle pomocna zwłaszcza w jednostkach, które stoją w obliczu trudności utrzymania bezpieczeństwa finansowego oraz tam gdzie kierujący jednostkami stawiają sobie za cel usprawnianie zarządzania poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi na rynku.

Spis treści:

Spis skrótów
Wstęp

Rozdział. Podstawy prawne funkcjonowania rachunkowości
Anna Kuczyńska-Cesarz

1.1. Bezpieczeństwo finansowe państwa a system rachunkowości
1.2. Ustawa o rachunkowości regulacją ewidencji gospodarczej
1.3. Elementy polityki rachunkowości
1.4. Organizacja rachunkowości z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych

Rozdział 2. Dostosowanie ewidencji w jednostkach sektora finansów publicznych do wytycznych ustawy o finansach publicznych
Anna Kuczyńska-Cesarz

2.1. Podmiotowy i przedmiotowy obszar rachunkowości budżetowej
2.2. Specyfika systemu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
2.3. Porównanie systemu rachunkowości sektora prywatnego i publicznego

Rozdział 3. Kontrola zarządcza – instrumentem zabezpieczającym stabilność sektora finansów publicznych

Monika Szczerbak

3.1. Stabilność finansowa warunkiem rozwoju gospodarczego
3.2. Kontrola wewnętrzna elementem procesu zarządzania
3.3. Nowa jakość w zarządzaniu sektorem publicznym
3.4. Pojemność informacyjna standardów kontroli zarządczej
3.5. Powiązania kontroli zarządczej z rachunkiem kosztów działań

Rozdział 4. Audyt wewnętrzny w funkcji przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym
Monika Szczerbak

4.1. Definicja i znaczenie audytu wewnętrznego
4.2. Audyt finansowy elementem audytu wewnętrznego
4.3. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych w kontekście nadużyć gospodarczych
4.4. Przeciwdziałanie nadużyciom, korupcji i oszustwom gospodarczym
4.5. Kodeks etyczny a zarządzanie ryzykiem nadużyć w jednostkach sektora publicznego

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

prof. dr hab. Kazimiera Winiarska:

Autorki dokonują w publikacji porównania systemu rachunkowości jednostek sektora prywatnego i publicznego na podstawie aktualnych przepisów obowiązującego prawa. Pokazują możliwości wykorzystania współczesnych narzędzi rachunkowości (finansowej i zarządczej) – audytu finansowego i rachunku kosztów działań oraz kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego jako mechanizmów przeciwdziałających nadużyciom gospodarczym, zarówno w jednostkach sektora publicznego, jak i sektora prywatnego, zwłaszcza w kontekście wzrastającej fali nadużyć finansowych i zachowań nieetycznych. Jest to jedyna pozycja na rynku, która pokazuje, że z sukcesem można wdrożyć do sek- tora publicznego narzędzia stosowane w sektorze prywatnym: rachunek kosztów działań oraz narzędzia usprawniające zarządzanie jednostkami sektora publicznego – kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny. Monografia będzie niezwykle pomocna zwłaszcza w jednostkach, które stoją w obliczu trudności z utrzymaniem bezpieczeństwa finansowego, oraz tam, gdzie kierujący jednostkami stawiają sobie za cel usprawnianie zarządzania poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi na rynku.

Anna Kuczyńska-Cesarz
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autorka licznych artykułów i podręczników z obszaru rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kontroli wewnętrznej i rewizji finansowej. Zasłużony nauczyciel akademicki Wojskowej Akademii Technicznej. Kierownik i uczestnik uczelnianych projektów badawczych.

Książki tego autora

Monika Szczerbak
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, specjalista ds. kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, członek Stowarzyszenia Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) Polska oraz prezes spółki konsultingowej zrzeszonej w międzynarodowej grupie podmiotów International Network of Accountants and Auditors (INAA), autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji z zakresu zarządzania, audytu, finansów i rachunkowości zarządczej.

Książki tego autora

Abec A. (red.), Etyka i compliance w organizacji. Przegląd zagadnień, Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu, Warszawa 2015.
Alińska A., Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora
bankowego, SGH, Warszawa 2012.
Andrejczuk M., Mapa etyki i compliance w firmie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
Warszawa 2015.
Babuśka E.W., Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecz-
nego systemu finansowego jednostek samorządowych , „Zeszyty Naukowe PTE”, Kra-
ków 2012, nr 13.
Bartoszewicz A., Kołosowska B., Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrz-
nego w jednostkach sektora finansów publicznych, [w:] Ustawa o finansach publicznych.
Komentarz, P. Smoleń (red.), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2014.
Biadacz R., Czynniki warunkujące rozwój rachunkowości w XXI wieku – wybrane problemy,
„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 2 (80) cz. 2.
Brzozowska  K.,  Gorzałczyńska-Koczkodaj  M.,  Kogut-Jaworska  M.,  Zioło  M.,  Gospo-
darka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego , CeDeWu, Warszawa 2013.
Burczaniuk  M.,  Wdrożenie  zasobowo-procesowego  rachunku  kosztów  w  przedsiębiorstwie
produkcyjno-handlowym SPOMLEK, „Controlling – Wiedza i Narzędzia Praktyczne”
2014, nr 35.
Burkat H., Implementacja szczupłej rachunkowości - metaanaliza badań, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 299.
CBA, Obszary przestępczości korupcyjnej w Polsce w latach 2018/2019, https://antykorup-
cja.gov.pl/ak/analizy-i-raporty/rankingi-korupcji/14017,  Obszary-przestepczosci-
korupcyjnej-w-Polsce-w-latach-20182019.html, [data dostępu: 10.10.2020].
Chojna-Duch E., Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych – aktualna proble-
matyka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 718, „Finanse.
Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 53.
Chojna-Duch E., Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrz-
nego na podstawie ustawy o finansach publicznych , „Kontrola Państwowa” 2010, nr 1.
Chojna-Duch E., Anczakowski M., Aktualne problemy audytu wewnętrznego, „Kontrola
Państwowa” 2012, nr 5.142 Bibliografia
Chojna-Duch E., Litwińczuk H., Prawo finansowe, Warszawa 2010.
Ciak J.M., Voss G., Rola audytu wewnętrznego w sektorze publicznym i prywatnym –
wyniki badań w zakresie problemów wdrażania i korzyści z wykorzystania audytu
wewnętrznego,  „Studia  Prawno-Ekonomiczne”,  Łódzkie  Towarzystwo  Naukowe
2017, t. 104, nr 13.
Ciastek-Zyska A., Wysoka skala przestępstw gospodarczych w polskich firmach , Raport PwC,
Warszawa  2020,  https://www.pwc.pl/pl/media/2020/2020-03-05-badanie-prze-
stepczosci-gospodarczej-2020.html [data dostępu: 18.08.2020].
Czerwińska-Kayzer D., Agrobiznes. Podstawy rachunkowości, WSiP, Warszawa 2010.
Czubakowska K. (red.), Rachunkowość według prawa bilansowego, C.H. Beck, Warszawa
2009.
Dobija D., Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych. Funkcje i praktyka,
Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Dobrzańska A., Kosycarz E., Pietrzak B., Stabilność systemu finansowego w gospodarce -roz -
ważania teoretyczne i praktyczne aspekty, [w:] Mechanizmy stabilności systemu finanso -
wego, Alińska A., Wasiak K. (red.),. C.H. Beck, Warszawa 2016.
Drucker P., Myśli przewodnie P. Druckera, MT Biznes, Warszawa 2001.
Drucker P., Praktyka zarządzania, Biblioteka Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna,
Kraków 1998.
Drucker P., Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
Dźwigoł H., Business Management, Alpha Science International, Oxford 2015.
Fajgielski P., Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych, Wydawnictwo Presscom,
Wrocław 2010.
Filek J., Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego, [w:] Biznes, prawo, etyka,
Gacparski  W.,  Jabłońska-Bonca  J.  (red.),  Wydawnictwo  Akademickie  i  Profesjo-
nalne, Warszawa 2009.
Fleszer D., Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – wybrane zagad -
nienia, „Roczniki Administracji i Prawa” 2018, nr XVIII (2).
Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Wydawnictwo Key Text, War-
szawa 2007.
Gasparski W., Jabłońska-Bonca J. (red.), Biznes, prawo, etyka, Wydawnictwo Akademic-
kie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Gąsiorek K., Klasyfikacja budżetowa , Infor, Warszawa 2017.
Gierba B., Gos W., Hońko S. (i in.), Rachunkowość finansowa , Stowarzyszenie Księgo-
wych w Polsce, Warszawa 2019.
Glumińska-Pawlic J., Sawicka K., Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Zielona Góra
2002.
Gorczyńska M., Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, „Zarządza-
nie i Finanse”, Uniwersytet Gdański 2013, nr 2/2.143 Bibliografia
Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Dysfunkcje systemu sprawozdawczości w jednostkach sektora
finansów publicznych , [w:] Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
–  odpowiedzialność,  etyka,  stabilność  finansowa ,  Borys  G.,  Kurek  R.  (red.),  „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 395.
Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2017.
Grocholski H. (red.), Praktyczne aspekty i audytu wewnętrznego, t. 1, Warszawa 2004.
Hołda A., Ewolucja audytingu i jego rola w gospodarce rynkowej, „Zeszyty Naukowe Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie” 1998, nr 514.
Hołda A., Nowak W., Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu
uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce, „Rachunkowość”, dodatek
„Rachunkowość Audytorów” 2003, nr 8.
Hońko S., Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego , [w:] ABC sprawozdań finan -
sowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, Gos W., Hońko S., Szczypa P. (red.),
CeDeWu, Warszawa 2013.
Huczko P., E-sprawozdania finansowe krok po kroku , https://ksiegowosc.infor.pl/rachun-
kowosc/sprawozdawczosc/2904122,Esprawozdania-finansowe-krok-po-kroku.html
[data dostępu:10.10.2020].
Iwanicz-Drozdowska  M.,  Sieć  bezpieczeństwa  finansowego  –  powrót  do  korzeni?,  [w:]
Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2007.
Jajuga K., Elementy nauki o finansach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2007.
Jarugowa  A.,  Niektóre  wyznaczniki  rozwoju  rachunkowości,  [w:]  Współczesne  problemy
rachunkowości, Jarugowa A. (red.), PWE, Warszawa 1991.
Jastrzębska M., Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciw-
działanie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H Oeconomia”
2017, vol. LI, nr 4.
Jastrzębska M., Jawność i przejrzystość sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego
– ocena i rekomendacje, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2018, nr 56.
Kaczurak-Kozak M., Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych,
[w:] Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych ,
K. Winiarska (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Kałużny S., Kontrola wewnętrzna teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008.
Kałużny S., Kałużna H., Model kontroli i kontrolera w administracji publicznej, [w:] Kon-
trola i audyt w perspektywie europejskiej, B.R. Kuc, L. Smolak (red.), MSWiA, War-
szawa 2004.
Kamela-Sowińska A., Wprowadzenie, [w:] Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań
finansowych , P. Gut (red.), C.H. Beck, Warszawa 2006.144 Bibliografia
Karmańska A., Czy istnienie rachunkowości jest zagrożone?, „Rachunkowość”, Warszawa
2014.
Kiedrowska M., Marszałek P., Stabilność finansowa – pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnie-
nia, „Bank i Kredyt” 2002, nr 3.
Kieżun W., Czterej jeźdźcy apokalipsy polskiej biurokracji, „Kultura” 2000, nr 3.
Kiziukiewicz T., Ogólne zasady rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
[w:] Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych , T. Kiziukiewicz (red.), Pol-
skie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Kiziukiewicz T., Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finanso -
wych, PWN, Warszawa 2014.
Kiziukiewicz T., Sawicki K., Audyt systemu kontroli zarządczej, [w:] Zasady audytu
wewnętrznego  w  sektorze  finansów  publicznych ,  Kiziukiewicz  T.  (red.),  Difin,
Warszawa 2012.
Klimas M., Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa 1997.
Komisja Europejska, Stabilność finansów publicznych, Europejski semestr – zestawienie
informacji  tematycznych,  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/
european-semester_thematic-factsheet_public-finance-sustainabi lity_pl.pdf, 2017
[data dostępu: 26.10.2020].
Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, War-
szawa 2005.
Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych , Warszawa 2005.
Kuc B.R., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Warszawa 2002.
Kuczyńska-Cesarz A., Instrumenty rachunkowości finansowej usprawniające proces zarzą -
dzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”
2019, z. 14, nr 1.
Kuczyńska-Cesarz  A.,  Konsekwencje  finansowe  stosowania  wybranych  metod  amortyzacji
środków trwałych w gospodarce polskiej, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2019,
z. 14, nr 1.
Kuczyńska-Cesarz A., Rachunkowość, cz. 1, Difin, Warszawa 2011.
Kuczyńska-Cesarz  A.,  Rachunkowość  kreatywna  a  bezpieczeństwo  informacji  zawartych
w sprawozdaniu finansowym, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2018, z. 13, nr 1.
Kuczyńska-Cesarz A., System rachunkowości jednostki budżetowej  a system rachunkowości
podmiotu gospodarczego, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2019, z. 14, nr 1.
Kuczyńska-Cesarz A., Zasady rachunkowości, Difin, Warszawa 2011.
Kutera M., Nadużycia finansowe – wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa 2016.
Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, War-
szawa 2006.
Kuzior A., Poniatowska L., Wszelaki A., Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych,
CeDeWu, Warszawa 2018.
Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa 2003.145 Bibliografia
Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w działalności banków - nowe wyzwania, pilna koniecz-
ność zarządzania, „Bank i Kredyt” 2001, nr 5.
Lisiecka K., Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w procesach doskonalenia zarządzania
organizacją sektora publicznego, Warszawa 2012.
Marchewka-Bartkowiak  K.,  Nowe  zarządzanie  publiczne,  „Infos”,  Biuro  Analiz  Sej-
mowych, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2014,  
nr 18(178).
Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego , Difin, Warszawa 2006.
Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer business, Warszawa 2018.
Nadolna B., Przestrzeganie zasad etycznego postępowania jako przedmiot kontroli zarząd-
czej w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych. Wyniki badań ankietowych,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014.
Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.
Narkiewicz  J.,  Jakość  sprawozdań  finansowych  –  teoria  a  praktyka  w  polskich  przedsię-
biorstwach,  Вісник  Національного  університету  „Львівська  політехніка”.
Менеджмент та підприємництво в Україні, етапи становлення і проблеми
розвитку, Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, Lwów 2013.
Okoń J., Zastosowanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu portfelem produktów, Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.
Owsiak S., Stabilność systemu zasilenia finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami
publicznymi  w  warunkach  kryzysu,  [w:]  Nowe  zarządzanie  finansami  publicznymi
w warunkach kryzysu, S. Owsiak (red.), PWE, Warszawa 2011.
Pfaff J., Nowa jakość badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicz -
nego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 2/(80), cz. 2.
Pfaff J., Rachunkowość – podstawy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2019.
Pietrzak  B.,  Polański  Z.,  Woźniak  B.  (red),  System  finansowy  w  Polsce,  Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Płaskonka J., Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 2.
Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce.
Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Ministerstwo Finansów, 2004/2005.
Pokojska A., Nie w każdym przypadku można stosować Krajowe Standardy Rachunkowo-
ści, https://ksiegowosc.infor.pl/vademecum/standardy-rachunkowosci /84178, Nie-
w-kazdym-przypadku-mozna-stosowac-Krajowe-Standardy-Rachunkowo sci.html
[data dostępu: 12.10.2020].
Postuła M., Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki. Teoria a polska praktyka
gospodarcza, Difin, Warszawa 2017.146 Bibliografia
Rachunkowość, Dokumenty sprawozdawcze już wkrótce będą mieć elektroniczną postać,
2018,  https://rachunkowosc.com.pl/dokumenty_sprawozdawcze_juz_wkrotce_
beda_miec_elektroniczna_postac [data dostępu: 10.10.2020].
Raczkowski K., Bezpieczeństwo finansowe, [w:] Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zary-
sie, J. Płaczek (red.), Difin, Warszawa 2014.
Raport COSO, Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa,
Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway’a, 2004.
Raport Obszary przestępczości korupcyjnej w Polsce w latach 2018–2019, CBA, Warszawa
2020.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października
2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicz-
nymi, Dz.U. nr 206, poz. 1518.
Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Akademii
Polonijnej, Częstochowa 2003.
Sawicki K., Relacje między kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, kontrolą zarząd-
czą  i  rewizją  finansową ,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego”  2012,  
nr 718, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 53.
Sawyer L.B., The Practice of Modern Internal Auditing, wyd. II, Altamonte Springs 1981.
Seredyński R., Szaruga K., Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2017.
Skrzypek E., Jakość w oświacie – uwarunkowania i czynniki sukcesu, „Problemy Jakości”
2006, nr 3.
Sołtyk  P.,  Nieprawidłowości  w  gospodarce  finansowej  jednostek  samorządu  terytorialnego
ujawnione  przez  Regionalne  Izby  Obrachunkowe  –  analiza  za  lata  2006–2014,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2016, nr 8 (956).
Standards of the Professional Practice of Internal Auditing, The Institute of Internal Audi-
tors, Altamonte Springs 2016.
Staniłko  J.F.,  Nowy  makijaż  na  starej  twarzy,  https://sobieski.org.pl/komentarz-is-65/
[data dostępu: 10.09.2019].
Strojek-Filus M., Maruszewska E.W., Rachunkowość finansowa. Wprowadzenie, Poltext,
Warszawa 2018.
Szaruga K., Seredyński R., Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, ODDK, Gdańsk
2015.
Szczepankiewicz E., Audyt wewnętrzny a znaczenie etyki w jednostkach - wyniki badań,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 521.
Szczerbak  M.,  Audyt  jakości  sprawozdawczości  finansowej  skutecznym  narzędziem  zarzą -
dzania,  [w:]  Współczesne  problemy  zarządzania  i  bezpieczeństwa,  R.  Runiewicz,  
J. Żylińska, M. Szczerbak, I. Przychocka, K. Gawkowski (red.), UTH, Warszawa 2019.
Szczerbak M., Audyt wewnętrzny w ocenie skuteczności kontroli, procesów zarządzania ryzy-
kiem i ładu korporacyjnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2016, nr 1
(792).147 Bibliografia
Szczerbak M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu nadużyć gospodarczych, „ Nowocze-
sne Systemy Zarządzania” 2019, z. 14, nr 1.
Szczerbak M., Rola wewnętrznego audytu jakości w zarządzaniu spółką konsultingową, [w:]
Mazowiecki klaster Audytu i Consultingu, M. Wasilewski (red.), SGGW, Warszawa
2014.
Szczerbak M., Zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych, [w:] Nauki społeczne w dobie
innowacji, S. Krysiński, A. Wikarczyk, J. Żylińska (red.), Instytut Wydawniczy Euro-
Prawo, Warszawa 2019.
Szczypa P., Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady, zadania, wyd. V zmienione, CeDeWu,
Warszawa 2017.
Szpor A., Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, „Kontrola Państwowa”
2011, nr 5 (340).
Szymańska H., Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, [w:] Audyt wewnętrzny w jed-
nostkach sektora finansów publicznych , T. Kiziukiewicz (red.), Difin, Warszawa 2009.
Terebucha E., Zasady kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Poradnik księgowego, PWE,
Warszawa 1976.
Tokarski M., Sprawozdanie finansowe – niedoskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa.  Rola  przedsiębiorczości  w  kształtowaniu  społeczeństwa  informacyj-
nego, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, CEON Biblioteka Nauki, Toruń 2009.
Trepner C., Audyt – uniwersalny system kontrolny finansów publicznych, „Kontrola Pań-
stwowa” 2006, nr 1.
Trzpioła K., Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont, Oficyna Prawa
Polskiego – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2020.
Tyrańska  M.,  Audyt  wewnętrzny  jako  narzędzie  oceny  działalności  przedsiębiorstw,  
[w:] Współczesne problemy zarządzania organizacjami, E. Piwoni-Krzeszowska (red.),
Mfiles.pl, Kraków 2014.
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej, Dz.U. z 2008 r.,
Nr 209, poz. 1317, z 2013 r., poz. 1012.
Ustawa z dnia 27 sierpnia .2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2020 r., poz. 1175.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2020 r., poz. 568.
Wakuła M., Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”
2015, nr 105.
Waściński T., Sławińska J., Audyt wewnętrzny wspomagający zarządzanie sektorem publicz-
nym –  główne problemy i propozycje usprawnień, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, seria „Administracja i Zarządzanie”
2013, nr 97.
Watkins M., From SWOT to TOWS. Answering a Reader’s Strategy Question, „Harvard
Business Review” 2007, March 27.
Winiarska K., Audyt wewnętrzny, teoria i zastosowanie, Difin, Warszawa 2019.148 Bibliografia
Winiarska K., Ocena realizacji celów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów
publicznych – wyniki badań ankietowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”
2016, t. 86 (142).
Winiarska  K.  (red.),  Podstawy  rachunkowości,  wyd. VII  uaktualnione,  Oficyna Wolters
Kluwer Business, Warszawa 2012.
Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2008.
Winiarska K., Kaczurak–Kozak M., Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od
1 stycznia 2018 roku, wyd. V zaktualizowane, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Wojtczak M., Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych , Stowarzyszenie Księ-
gowych w Polsce, Warszawa 2019.
Żukowska  H.,  Skibińska-Fabrowska  I.,  Instytucjonalne  aspekty  budowania  stabilności
finansowej w Polsce, KUL, Lublin 2018.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane