• Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych

Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych

 • Autor: Tomasz Strąk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-661-8
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 461/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podstawowym celem pracy jest opracowanie rozwiązań modelowych dotyczących pomiaru dokonań jednostek sektora finansów publicznych, obejmujących:

1) modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych,
2) modele pomiaru dokonań, które po uprzedniej konkretyzacji poprzez wybór właściwych elementów poszczególnych płaszczyzn pomiaru i ich parametryzację można zastosować do każdej jednostki sektora finansów publicznych,
3) koncepcję systemu pomiaru dokonań obejmującego między innymi zasady definiowania celów i doboru wskaźników.

Spis treści:
 
Wstęp
 
1. Systemowe uwarunkowania modelowania i pomiaru dokonań jednostek sektora publicznego
 
1.1. Przedmiot działalności jednostek sektora finansów publicznych – zadania publiczne
1.2. Klasyfikacja i typologia zadań publicznych
1.3. Klasyfikacja i nomenklatura produktów publicznych
1.4. Sektor finansów publicznych – ramy instytucjonalne realizacji zadań publicznych
1.5. Ewolucja paradygmatu działania jednostek sektora publicznego
 
2. Pomiar dokonań jako obszar zainteresowania finansów publicznych
 
2.1. Podstawowe definicje i koncepcje dokonań jednostek sektora finansów publicznych
2.2. Przedmiot nauki o finansach publicznych a pomiar dokonań jednostek sektora finansów publicznych
2.3. Miejsce pomiaru dokonań w zarządzaniu wydatkami jednostek sektora finansów publicznych
2.4. Pomiar dokonań a programowanie budżetowe
 
3. Metodyczne uwarunkowania pomiaru dokonań jednostek sektora finansów publicznych
 
3.1. System pomiaru dokonań jednostek sektora finansów publicznych
3.2. Wdrażanie systemu pomiaru dokonań
3.3. Definiowanie celów i rezultatów dla jednostki sektora finansów publicznych
3.4. Dobór wskaźników dokonań jednostek sektora finansów publicznych
3.5. Wskaźniki dokonań jednostek sektora finansów publicznych
3.6. Pomiar, analiza i raportowanie o dokonaniach
3.7. Podstawowe modele dokonań i ich pomiaru wykorzystywane w jednostkach sektora finansów publicznych
3.8. Syntetyczne wskaźniki dokonań jednostek sektora finansów publicznych
 
4. Analiza polskich doświadczeń w pomiarze dokonań jednostek sektora finansów publicznych
 
4.1. Uwarunkowania formalnoprawne pomiaru dokonań jednostek sektora finansów publicznych
4.2. Ocena jakości wskaźników wykorzystanych w budżecie zadaniowym w świetle wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli
4.3. Ocena polskich doświadczeń w zakresie pomiaru dokonań jednostek podsektora rządowego dla potrzeb budżetu zadaniowego w świetle badań ankietowych
4.4. Analiza mierników wykorzystywanych w planie wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym w latach 2007–2011
 
5. Modelowanie pomiaru dokonań jednostek sektora finansów publicznych
 
5.1. Koncepcja modeli dokonań jednostek sektora finansów publicznych
5.2. Model Wartości Publicznej
5.3. Model wartości publicznej dla obywatela
5.4. Modele Wartości Publicznej bazujące na koncepcji sustainable results
5.5. Modele pomiaru dokonań jednostek sektora finansów publicznych
5.6. Indeks Jakości Systemu Pomiaru Dokonań jednostek sektora finansów publicznych
5.7. Egzemplifikacja modelu wartości publicznej w przestrzeni dwuwymiarowej
5.8. Wielowymiarowy model pomiaru dokonań dla zadań o trudno mierzalnych rezultatach
5.9. Wielowymiarowy model pomiaru dokonań dla zadań o mierzalnych produktach i rezultatach
5.10. Pomiar jakości mierników zadaniowego planu wydatków budżetu państwa
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Spis aktów prawnych
 
Spis rysunków
 
Spis tabel

prof. dr hab. Jerzy Kleer, Uniwersytet Warszawski:

Praca dr. Tomasza Strąka jest rozprawą nowatorską wnoszącą wiele nowych rozwiązań w obszarze, któremu jest ona poświęcona. Wiele Jego propozycji jest zapewne dyskusyjnych, co nie tylko nie podważa ich zalet, ale można je traktować jako wkład do subdyscypliny nauk ekonomicznych, jakim jest nauka o finansach. Istotne jest również, a może przede wszystkim, podkreślenie, iż w rozprawie zostało sformułowanych wiele nowych wątków dotyczących całego kompleksu zagadnień związanych z analizą efektywności nakładów publicznych, a zwłaszcza dotyczących ich pomiaru.

prof. dr hab. Teresa Lubińska, Uniwersytet Szczeciński:

Główny wątek pracy skoncentrowany jest na zadaniach i wydatkach publicznych, jako tych kategoriach badawczych, które winny podlegać wieloaspektowej ocenie pod kątem efektywności i skuteczności działania jednostek sektora finansów publicznych. Autor ten główny wątek badawczy określa jako tzw. modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Jest to ze wszech miar nowatorski obszar badań w subdyscyplinie „finanse publiczne”, stanowiącej składową dyscypliny „Finanse”. Sformułowana w pracy koncepcja „wartości publicznej” stwarza warunki do pomiaru w sposób kompleksowy aspektów efektywności i aspektów skuteczności realizacji zadań publicznych w postaci syntetycznych formuł. Dotychczasowy dorobek „finansów publicznych” skoncentrowany był na rozdzielnym badaniu efektywności i skuteczności, bez formuł syntetycznych. Uzyskane przez Autora wyniki badań weryfikujące modele dokonań są bardzo cenne, nie tylko jako osiągnięcia naukowe, lecz także jako cenne wyniki ewaluacji dla badanych instytucji publicznych. Mogą stanowić materiał do wielu analiz i formułowania postulatów proefektywnościowych. Podkreślić należy, że Autor wybrał obszary badań, które często są traktowane jako niemierzalne lub trudno mierzalne. Takim obszarem jest właśnie wymiar sprawiedliwości.

Tomasz Strąk
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; doradca ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie kieruje jednym z największych w Europie projektów informatycznych dotyczących systemów klasy ERP w sektorze publicznym, a polegającym na wdrożeniu systemu SAP w sądach powszechnych w obszarze zarządzania finansami, zarządzania kadrami oraz raportowania; w latach 2006-2008 dyrektor Departamentu Budżetu Zadaniowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie kierował pracami dotyczącymi wdrożenia budżetu zadaniowego; współautor metodyki budżetu zadaniowego dla polskiego podsektora rządowego; audytor wewnętrzny; w latach 2004-2006 był arbitrem w zakresie zamówień publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu budżetu zadaniowego; autor licznych artykułów na temat budżetu zadaniowego, definiowania mierników w sektorze publicznym, rewizji finansowej oraz restrukturyzacji finansowej. Autor ekspertyzy w zakresie finansów publicznych dla Banku Światowego oraz European Institute of Public Administration.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane