• Metody i procedury w ocenie inwestycji rzeczowych

Metody i procedury w ocenie inwestycji rzeczowych

 • Autor: Paweł Felis Mateusz Kopiec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-245-3
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 302/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  63.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 63.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W książce w sposób kompleksowy przedstawiono zagadnienie oceny inwestycji rzeczowych, jak i wiele praktycznych wskazówek, rozwiązań i modeli, które stosowane są w profesjonalnej ocenie inwestycji przez fundusze inwestycyjne, firmy doradcze, zarządy i rady nadzorcze, banki czy instytucje publiczne. Podjęte rozważania teoretyczno-metodyczne zweryfikowane zostały na przykładach liczbowych, a autorzy zaprezentowali także praktyczne rozwiązania poprzez prezentację case studies.

Książka może być wykorzystana na kilku poziomach zaawansowania. Adresowana jest do wielu grup czytelników, tj. osób studiujących ekonomię, finanse, zarządzanie. Kolejną grupą czytelników mogą być menedżerowie i inwestorzy oczekujący interesujących publikacji, stanowiących pomoc w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota projektów inwestycyjnych, ich opłacalność i ryzyko

1.1. Inwestycje – pojęcia, podstawowe cechy
1.2. Klasyfikacje inwestycji rzeczowych
1.3. Czynniki determinujące opłacalność inwestycji
1.4. Rachunek ekonomicznej opłacalności inwestycji
1.5. Etapy przygotowania projektu inwestycyjnego
1.6. Metody realizacji inwestycji
1.7. Podstawowe źródła finansowania inwestycji rzeczowych
1.8. Proces decyzyjny w projektach inwestycyjnych (data-driven decision making)

Rozdział 2. Opracowanie studium wykonalności

2.1. Podstawowe cechy studium wykonalności
2.2. Etapy procesu przygotowania studium wykonalności
2.3. Kluczowe elementy studium wykonalności
2.3.1. Opis i charakterystyka projektu
2.3.2. Analiza rynku i koncepcji marketingowej
2.3.3. Nakłady inwestycyjne (CAPEX)
2.3.4. Koszty eksploatacji (OPEX)
2.3.5. Kapitał obrotowy
2.3.6. Plan finansowy projektu
2.3.7. Analiza opłacalności finansowej projektu
2.3.8. Analiza ryzyka
2.3.9. Benchmarking inwestycji
2.3.10. Środowisko, ład korporacyjny, społeczeństwo (ESG)
2.3.11. Harmonogram i plan projektu
2.4. Źródła danych i ich prezentacja na potrzeby przygotowania studium wykonalności

Rozdział 3. Szacowanie przepływów pieniężnych

3.1. Informacje podstawowe o prognozowaniu przepływów pieniężnych
3.2. Zasady ustalania przepływów pieniężnych
3.2.1. Różnicowe ujęcie przepływów pieniężnych
3.2.2. Koszty zapadłe (koszty utopione)
3.2.3. Koszty utraconych korzyści
3.2.4. Okresy planowania
3.2.5. Efekty pośrednie (skutki uboczne)
3.2.6. Modelowanie realne i nominalne
3.2.7. Wiarygodność źródeł
3.2.8. Koszty przygotowanej prognozy
3.3. Przepływy pieniężne w poszczególnych fazach cyklu projektu
3.3.1. Przepływy pieniężne w fazie uruchomienia projektu
3.3.2. Przepływy pieniężne w fazie eksploatacji projektu
3.3.3. Przepływy pieniężne w fazie likwidacji projektu
3.3.4. Praktyczne wskazówki szacowania wybranych kategorii przepływów
3.3.4.1. Przepływy operacyjne
3.3.4.2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
3.3.4.3. Przepływy finansowe (finansowanie projektu kapitałem obcym)
3.3.4.4. Strumienie pieniężne podatkowe
3.4. Formuły i algorytmy stosowane do ustalania przepływów pieniężnych netto

Rozdział 4. Charakterystyka stopy dyskontowej i modeli wykorzystywanych do jej obliczania

4.1. Istota wyznaczania stopy dyskontowej
4.2. Modele i metody wspomagające wyznaczanie stopy dyskontowej
4.2.1. Określanie stopy dyskontowej za pomocą metody składania czynników ryzyka
4.2.2. Określanie stopy dyskontowej za pomocą metody wyceny aktywów
4.2.3. Określanie stopy dyskontowej za pomocą średniego ważonego kosztu kapitału
4.2.4. Określanie stopy dyskontowej za pomocą krańcowego kosztu kapitału

Rozdział 5. Narzędzia wykorzystywane do oceny finansowej projektów inwestycyjnych

5.1. Proste metody oceny opłacalności
5.1.1. Prosty okres zwrotu (PP)
5.1.2. Księgowa stopa zwrotu (ARR)
5.1.3. Próg rentowności (BEP)
5.2. Dyskontowe metody oceny opłacalności
5.2.1. Podstawowe metody dyskontowe
5.2.1.1. Wartość bieżąca (zaktualizowana) netto (NPV)
5.2.1.2. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
5.2.1.3. Indeks rentowności inwestycji (PI)
5.2.2. Zmodyfikowane metody dyskontowe
5.2.2.1. Zmodyfikowana wartość zaktualizowana netto (MNPV)
5.2.2.2. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
5.2.2.3. Zmodyfikowany indeks rentowności inwestycji (MPI)
5.2.3. Pozostałe metody dyskontowe
5.2.3.1. Zdyskontowany okres zwrotu (DPP)
5.2.3.2. Równoważna rata roczna (EAA) oraz wartość bieżąca netto nieskończonej powtarzalności (NPV∞)
5.2.3.3. Metoda skorygowanej wartości bieżącej (APV)
5.2.3.4. Metoda stosunku korzyści do kosztów (BCR)
5.3. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie opłacalności

Rozdział 6. Metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych

6.1. Ryzyko w planowaniu inwestycji
6.2. Statystyczne miary ryzyka
6.3. Metoda równoważnika pewności
6.4. Analiza wrażliwości
6.5. Analiza scenariuszy
6.6. Analiza drzew decyzyjnych
6.7. Metody symulacyjne

Rozdział 7. Aspekt ESG w realizacji inwestycji


7.1. Istota ESG i ich wpływ na inwestycję
7.2. Otoczenie regulacyjne obszaru ESG
7.3. Dobór wskaźników monitorowania
Case studies
Case study 1: Zakup i uruchomienie linii produkcyjnej obróbki metali z wykorzystaniem maszyny do wycinki techniką CNC
Case study 2:  Powstanie aplikacji webowej do zarządzania należnościami w firmach – ocena rentowności
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Indeks rzeczowy

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

Książka pt. Metody i procedury w ocenie inwestycji rzeczowych stanowi wartościową publikację do przedmiotów, na których wykładane są zagadnienia związane z rachunkiem efektywności inwestycji rzeczowych. To co ją wyróżnia na tle innych tego typu, jest zwarty, syntetyczny przekaz najważniejszych kwestii wraz z praktycznym ukazaniem ich zastosowania. Podręcznik jest drugim, rozszerzonym i zmienionym wydaniem. Jako element pozytywny należy odnotować fakt, że w tym wydaniu Autorzy dokonali zarówno doprecyzowania poszczególnych zagadnień (np. z zakresu studium wykonalności), aktualizacji (np. danych rynkowych i wyliczeń), jak i rozszerzenia o kilka nowych obszarów (ESG czy opis metody ANPV czy B/C) oraz uzupełnienia (dwa ciekawe opisy studiów przypadków).

dr Rafał Kusy, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie:

Recenzowana książka to oryginalne opracowanie zagadnienia tematyki metod i procedur w ocenie inwestycji rzeczowych. Autorzy niewątpliwie wykazują się wszechstronną wiedzą teoretyczną i praktyczną w tym zakresie. Na szczególne uznanie zasługuje uporządkowany i przemyślany układ publikacji, który został dostosowany do potrzeb merytorycznych i praktycznych wgłębiających Czytelnika w tematykę metod oceny projektów inwestycyjnych. W publikacji przedstawiono zarówno kompleksowo zagadnienie oceny inwestycji rzeczowych, jak i szereg praktycznych wskazówek, rozwiązań i modeli, które stosowane są w profesjonalnej ocenie inwestycji przez fundusze inwestycyjne, firmy doradcze, zarządy i rady nadzorcze, banki czy instytucje publiczne.

Paweł Felis
profesor uczelni, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. Zainteresowania naukowe obejmują finanse i podatki, ze szczególnym uwzględnieniem podatków majątkowych. Członek rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse SGH. Redaktor naczelny czasopisma Studia i Analizy Instytutu Finansów, członek kolegium redakcyjnego Studia BAS. Autor ok. 150 publikacji naukowych i popularyzatorskich, a także opinii i ekspertyz dla Kancelarii Sejmu. ORCID: 0000-0002-2072-7245.

Książki tego autora


Mateusz Kopiec
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zarządzający butikiem doradztwa biznesowego dla startupów, MŚP i dużych przedsiębiorstw. Doradca w obszarze poprawy efektywności i rentowności przedsiębiorstw z branży technologicznej, medycznej, handlu i produkcji. Autor publikacji w zakresie efektywności finansowania przedsiębiorstw.

Książki tego autora

Analiza finansowa efektywności projektów inwestycyjnych, Economic Financial Feasibility Expertise, Consulting & Training, Warszawa 1999.
Bednarski L ., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998 .
Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993 .
Bezamat F., Schwertner  A.L., 8 innovations in advanced manufacturing that support enhanced ESG reporting, World Economic Forum, 2022, https://www .weforum .org/agenda/2022/01/8-innovations-advanced-manufacturing-support-esg-reporting/ (dostęp: 3 .10 .2022).
Blohm H., Lüder K., Investition, München 1988.
Botsari A., Lang F., ESG considerations in Venture Capital and Business Angel investment decisions: Evidence from two pan-European surveys, European Investment Fund, Luxembourg 2020.
Brealey R.A ., Myers S C ., Podstawy finansów przedsiębiorstw , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Brigham E.F ., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
Brynjolfsson E., Hitt L., Heekyung Hellen K., Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance?, b .m . 2011.
Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Czemiel-Grzybowska W. (red.), Projekty inwestycyjne finansowane z funduszy strukturalnych na lata 2007–2013, wybrane aspekty, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
Czupiał J., Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowa-cyjnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
Damodaran A., Damodaran on Valuation Security Analysis for Investment and Corporate Finance, John Wiley and Sons, New York 1994.
Dębski W., Zarządzanie finansami, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996.
Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, PAANAPOL Poznań 1992.
Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Drucker P., Then Information Executives Truly Need, „Harvard Business Review” 1995, January-February.
Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Dussud M. i in., Optimizing mining feasibility studies: The $100 billion opportunity, McKinsey 2019.
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, https://eur-lex .europa .eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095 (dostęp: 18.03.2023).
Fedorowicz Z., Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993.
Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, wyd. 2, Difin, Warszawa 2015.
Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe, Wydawnictwo FRR w Polsce, Warszawa 1998.
Gawron H., Rachunek efektywności inwestycji, AE, Poznań 1993.
Gostkowska-Drzewicka T. (red .), Projekty inwestycyjne, finansowanie, metody i procedury oceny, Wydawnictwo ODiDK, Gdańsk 1996.
Grzywacz J., Okońska A., Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
Hirshleifer J., Investment Decision under Uncertainty: Choice–Theoretic Approaches, „The Quarterly Journal of Economics” 1965.
Ickiewicz J., Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2001.
Iwin J., Znaczenie kapitału amortyzacyjnego w finansowaniu inwestycji rzeczowych polskich przedsiębiorstw – wyniki badań ankietowych, „Bank i Kredyt” Vol. 34, No. 8, Warszawa.
Jajuga K. i T., Jak inwestować w papiery wartościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, 1997.
Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, K.E. Liber, Warszawa 2000.
Kałowski A., Wysocki J. (red. nauk.), Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych, SGH, Warszawa 2013.
Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność” Gdańsk, 1991.
Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
Kasiewicz S., Rogowski W., Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności, SGH, Warszawa 2009.
Kawa P., Wydymus S., Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów UE, Wydawnictwo WSZiB w Krakowie, 1998.
Knight F.H., Risk Uncertainty and Profit, University of London, London 1921.
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, raport końcowy 2008.
Kopiec M., Ćwiek P., Borucki M., Tynska S., Ignacik J., NewConnect – 15 lat dynamicznego rozwoju, GPW, Warszawa 2022.
Krzysztofik M., Fleury M., During N., Scheepens W., Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW, GPW, European Bank, b.m. 2021.
Kryński H., Rachunek ekonomicznej efektywności zamierzeń inwestycyjnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
Kurek W. (red.), Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
Kurtys E., Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach, WSZiB w Poznaniu, Poznań 1998.
Lodh A., ESG and the cost of capital, MSCI, 2020, https://www.msci.com/www/blog-posts/esg-and-the-cost-of-capital/01726513589 (dostęp: 3.10.2022).
Luenberger D.G., Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Łukaszewski T., Ocena efektywności inwestycji wiatrowych metodą opcji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.
Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE im. K. Adamieckiego, Katowice 1998.
Marcinek K., Pera K., Tworek P., Adamek-Hyska D., Tomecki M., Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw.
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2000.
Marciniak Z., Analiza projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości, Warszawa 1997.
Marecki K., Wieloch M. (red.), Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej, SGH, Warszawa 2008.
Mizerka J., Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
Myers S.C., Determinants of corporate borrowing, „Journal of Financial Economics” 1997, nr 5.
Nogalski B., Piwecki M., Projektowanie przedsięwzięć kapitałowych – inwestycje rzeczowe, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1999.
Nowak E ., Pielichaty E ., Poszwa M ., Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa 1999 .
Orsagh M., Allen J., Sloggett J., Georgieva A., Bartholdy S., Doumai K., Guidance and case studies for ESG integration: equities and fixed income, CFA Institute, Charlottesville 2018.
Ostrowska E., Ryzyko inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999 .Pazio W .J ., Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
Pluta W. (red.), Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa 2000.
Pluta W ., Jajuga T., Inwestycje, capital budgeting – budżetowanie kapitałowe, FRR w Polsce, Warszawa 1995.
Pomykało W. (red.), Encyklopedia biznesu, FI, Warszawa 1995.
PwC, ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?, 2021, https://www.pwc.pl/
pl/pdf-nf/2021/ESG_Miecz_Damoklesa_raport_PwC_2021 .pdf (dostęp: 26.03.2022).
Rębilas R. Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2014.
Rogowski W. (red. nauk.), Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, SGH, Warszawa 2008.
Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, wyd. 3 zmienione i rozszerzone, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Rogowski W ., Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018.
Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Twigger, Warszawa 1997.
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Szczepański J., Szyszko L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, wyd. 3 zmienione i rozszerzone, PWE, Warszawa 2007.
Szlęzak-Matusewicz J., Felis P. (red. nauk.), Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Szulce H., Strategia cen, [w:] Podstawy marketingu, (red.) H. Mruk, Wydawnictwo AE, Poznań 1996.
Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, 2001.
Trigeorgis L., Real options; Managerial Flexibility and Strategy in Resorce Allocation, MIT Press, Cambridge 1996.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.).
Wierzbicki A.P., Large-Scale Modelling and Interractive Decision Analysis: Proceedings of a Workshop, Eisenach 1985.
Wojewnik-Filipowska A., Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych, CeDeWu, Warszawa 2008.
Wrzosek S., Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Sygma, Wrocław 1994.
Yescombe E.R., Project finance, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo FRR w Polsce, Warszawa 1999.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podatki i składki w działalności pr...

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Najczęściej kupowane