• Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej

Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej

 • Autor: Waldemar Gos
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-657-1
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 210/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest niedobór pieniądza, co powoduje, że jednostki gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania swojej działalności. Dlatego celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na następujące pytania:

- Jakie są relacje między kapitałami, finansowaniem działalności gospodarczej, pieniądzem?
- Co oznacza finansowanie majątku oraz finansowanie działalności gospodarczej?
- Jak interpretować kapitały własne, w tym wynik finansowy oraz zobowiązania
- rezerwy na zobowiązania?
- Na czym polegają i jak ujmować w księgach rachunkowych dopłaty do kapitału, leasing oraz faktoring?
- Jak klasyfikować i ujmować koszty finansowania?
- Co to jest sprawozdanie z całkowitych dochodów?
- Jak prezentuje się kapitały i źródła finansowania działalności w sprawozdaniu finansowym?

Do napisania pracy wykorzystano literaturę z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania, zarządzania finansami oraz aktualne regulacje prawa bilansowego (ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) i przepisy prawa podatkowego. Istotnym materiałem źródłowym była również analiza opublikowanych sprawozdań finansowych przez jednostki gospodarcze, a w szczególności spółki giełdowe.

Książka jest przeznaczona dla menedżerów, kierowników jednostek gospodarczych, pracowników pionów finansowo-księgowych, członków rad nadzorczych oraz studentów uczelni ekonomicznych.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Istota kapitałów, pieniądza oraz źródeł finansowania
 
1.1. Przegląd definicji dotyczących kapitału
1.2. Czy kapitał to pieniądz?
1.3. Źródła finansowania działalności i ich klasyfikacja
 
Rozdział 2. Kapitał (fundusz) podstawowy
 
2.1. Kapitał podstawowy jako składnik kapitałów własnych
2.2. Kapitał podstawowy w spółkach prawa handlowego
2.3. Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o.
2.4. Zasady podwyższania i obniżania kapitału zakładowego
2.5. Ewidencja kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych
2.6. Kapitał podstawowy w firmach osób fizycznych
2.7. Kapitał podstawowy w innych podmiotach gospodarczych
 
Rozdział 3. Kapitały zapasowe i rezerwowe
 
3.1. Istota tworzenia i wykorzystania kapitałów zapasowych
3.2. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe
 
Rozdział 4. Dopłaty do kapitału w spółce z o.o.
 
4.1. Istota dopłat do kapitału
4.2. Ujmowanie dopłat w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym
4.3. Dopłaty do kapitału w świetle przepisów prawa podatkowego
 
Rozdział 5. Wynik finansowy jako składnik kapitałów własnych
 
5.1. Próba definicji wyniku finansowego
5.2. Przychody i zasady ustalania ich poziomu w świetle regulacji bilansowych
5.3. Koszty jako element kształtujący wynik finansowy
5.4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy
5.5. Księgowe ustalenie wyniku finansowego
5.6. Podział wyniku finansowego
 
Rozdział 6. Sprawozdawczość z zakresu kapitałów własnych
 
6.1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
6.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie kapitałów własnych
6.3. Wzory rachunku zysków i strat
6.4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
6.5. Prezentacja kapitałów własnych według MSR/MSSF
 
Rozdział 7. Kapitały obce – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 
7.1. Rezerwy i ich klasyfikacja
7.2. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania
7.3. Fundusze specjalne
7.4. Rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach
7.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie zobowiązań i rezerw
 
Rozdział 8. Koszty finansowania i ich ujmowanie w księgach rachunkowych
 
8.1. Kryteria klasyfikacji kosztów finansowania
8.2. Koszty finansowania zewnętrznego
8.3. Zasady ujmowania zewnętrznych kosztów finansowania według uor
8.4. Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego według MSR/MSSF
8.5. Ujawnienie informacji o zewnętrznych kosztach finansowania
8.6. Koszty finansowania zewnętrznego w świetle podatku dochodowego
8.7. Koszty finansowania wewnętrznego
 
Rozdział 9. Charakterystyka i dylematy dotyczące wybranych źródeł finansowania
 
9.1. Nadwyżka finansowa jako źródło finansowania – prawdy i mity
9.2. Aktywa niewidzialne – kapitał intelektualny
9.3. Leasing
9.4. Faktoring i forfaiting
9.5. Warto zapamiętać – studia przypadków
 
Bibliografia

Waldemar Gos
profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych; kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego; ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno-księgowych, zasad sporządzania sprawozdań finansowych, a w szczególności rachunku przepływów pieniężnych; członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i zespołu biorącego udział w przygotowaniu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury; wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych; na jego dorobek naukowy składa się ponad 400 publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane