• Instrumenty finansowe. Wycena, ewidencja, sprawozdawczość

Instrumenty finansowe. Wycena, ewidencja, sprawozdawczość

 • Autor: Monika Szczerbak Ryszard Waśkiewicz Agnieszka Wikarczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-633-2
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 220/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka obejmuje zaprezentowanie - na podstawie obowiązujących regulacji prawnych (ogólnych i szczegółowych) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - zasad klasyfikowania instrumentów finansowych, sposobów określania ich wartości, prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych, wykorzystania instrumentów finansowych w rachunkowości zabezpieczeń, a także sposobów ujawniania informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu finansowym podmiotu gospodarczego.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka instrumentów finansowych
Agnieszka Wikarczyk

1.1. Istota i pojęcie instrumentów finansowych
1.2. Rodzaje instrumentów finansowych i zasady obrotu
1.3. Kryteria klasyfikacji instrumentów finansowych

Rozdział 2. Prawno-teoretyczne aspekty wyceny instrumentów finansowych

Ryszard Waśkiewicz

2.1. Krajowe regulacje prawne
2.2. Standardy międzynarodowe
2.3. Kategorie ekonomiczne stosowane w wycenie instrumentów finansowych
2.4. Wycena w skorygowanej cenie nabycia (zamortyzowanym koszcie)
2.5. Utrata wartości i odpisy aktualizujące
2.6. Wycena bilansowa instrumentów finansowych

Rozdział 3. Praktyczne aspekty wyceny instrumentów finansowych
Ryszard Waśkiewicz

3.1. Szacowanie wartości godziwej instrumentów finansowych
3.2. Szacowanie efektywnej stopy procentowej
3.3. Wycena w skorygowanej cenie nabycia (zamortyzowanym koszcie)
3.4. Rozliczanie różnic z wyceny

Rozdział 4. Ewidencja obrotu instrumentami finansowymi
Monika Szczerbak

4.1. Polityka rachunkowości w obszarze obrotu instrumentami finansowymi
4.2. Ewidencja aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
4.3. Ewidencja aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności
4.4. Ewidencja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
4.5. Ewidencja pożyczek i należności własnych
4.6. Przykłady do samodzielnego rozwiązania

Rozdział 5. Rachunkowość zabezpieczeń
Agnieszka Wikarczyk

5.1. Cele, zadania i zakres rachunkowości zabezpieczeń
5.2. Instrumenty finansowe w  roli instrumentów zabezpieczanych i zabezpieczających
5.3. Ewidencja księgowa w rachunkowości zabezpieczeń – założenia teoretyczne i przykłady
5.4. Ewidencja księgowa w rachunkowości zabezpieczeń – teoria i przykłady

Rozdział 6. Instrumenty finansowe w sprawozdaniu finansowym
Monika Szczerbak

6.1. Instrumenty finansowe w bilansie
6.2. Wynik obrotu instrumentami finansowymi w  rachunku zysków i strat
6.3. Instrumenty finansowe a przepływy pieniężne
6.4. Wpływ obrotu instrumentami finansowymi na zmiany w  kapitale własnym
6.5. Instrumenty finansowe w informacji dodatkowej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków i schematów

Prof. dr hab. Janusz Płaczek:

Dobrze się stało, że trójka adiunktów z dwóch ośrodków naukowych: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, specjalizująca się w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami, zdecydowała się napisać dobrą pomoc dydaktyczną z obszaru instrumentów finansowych. Wiedza dość obszerna i miejscami interdyscyplinarna – łącząca aspekty m.in. prawa gospodarczego, finansów, zarządzania i rachunkowości. Jednocześnie bardzo pragmatyczna, bowiem instrumenty te są na bieżąco wykorzystywane zarówno przez „zabezpieczanych”, jak i „zabezpieczających.


dr hab. Radosław Ignatowski:

Recenzowane opracowanie podejmuje wciąż aktualną – mimo wielu opracowań z przedmiotowego zakresu – problematykę instrumentów finansowych, które występują w każdym z podmiotów gospodarczych i są ich nieodzownym elementem gospodarowania. Opis problematyki zorientowany jest zasadniczo na ujmowanie instrumentów finansowych, w tym wycenę, prezentację i ujawnianie informacji o nich w sprawozdaniach finansowych, głównie z perspektywy polskich regulacji rachunkowości, które stanowią podstawę do sporządzania statutowych sprawozdań finansowych przez określone prawem polskim jednostki gospodarcze oraz wybranych rozwiązań międzynarodowych.

Monika Szczerbak
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, specjalista ds. kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, członek Stowarzyszenia Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) Polska oraz prezes spółki konsultingowej zrzeszonej w międzynarodowej grupie podmiotów International Network of Accountants and Auditors (INAA), autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji z zakresu zarządzania, audytu, finansów i rachunkowości zarządczej.

Książki tego autora

Ryszard Waśkiewicz
doktor nauk wojskowych i wieloletni wykładowca akademicki. Aktualnie adiunkt w Katedrze Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Promotor ok. 550 prac licencjackich i ok. 300 magisterskich. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu funkcjonowania polskiego systemu podatkowego i budżetu zadaniowego oraz rachunkowości.

Książki tego autora

Agnieszka Wikarczyk
doktor nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca akademicki i pracownik Katedry Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Promotor ponad 200 prac licencjackich i magisterskich z obszaru rachunkowości. Autorka i współautorka artykułów i publikacji (związanych z obszarem jej zainteresowań i działalności dydaktycznej) obejmujących: finanse (w tym przedsiębiorstwa i osobiste), rachunkowość finansową i osłonową oraz analizę finansową.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów d...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w...

6.75 zł 45.00 zł Cena netto: 6.43 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pomiar ryzyka gospodarczego na pods...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Sprawozdawczość finansowa według kr...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Rachunkowość i sprawozdawczość fina...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Sprawozdawczość i rewizja finansowa...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Procedury i dokumentacja badania sp...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Sprawozdawczość i analiza finansowa

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Sprawozdawczość finansowa i budżeto...

111.20 zł 139.00 zł Cena netto: 105.90 zł

Sprawozdawczość finansowa według po...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeb...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Accounting reporting and auditing. ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Wyzwania sprawozdawczości finansowe...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane