• Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP

 • Autor: Bożena Mikołajczyk redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 83-7251-682-0
 • Data wydania: 2006
 • Liczba stron/format: B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  16.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Opracowanie charakteryzuje finansowe otoczenie przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem MSP. Autorzy zaakcentowali instrumenty i mechanizmy konkurencji, pomoc publiczną i fundusze pomocowe Unii Europejskiej, sprawozdaw­czość podatkową i finansową oraz komercyjne formy finansowania.

Spis treści:
 
Wstęp
Bożena Mikołajczyk
 
1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych
Krystyna Brzozowska
 
1. Wstęp
2. Planowanie przepływów pieniężnych
3. Ryzyko planowania przepływów pieniężnych
4. Zastosowanie instrumentów finansowych dla ograniczania ryzyka planowanych przepływów pieniężnych
5. Zakończenie
 
2. Istota zarządzania i finansowania proekologicznego w przedsiębiorstwie
Dorota Burzyńska
 
1. Wstęp
2. Specyfika zarządzania proekologicznego
3. Istota Unijnego Systemu Zarządzania Środowiskowego
4. Źródła finansowania inwestycji ekologicznych przedsiębiorstw
5. Zakończenie
 
3. Kredyty obrotowe a formy skupu wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw
Agnieszka Czajkowska
 
1. Wstęp
2. Pojęcie skupu wierzytelności
3. Istota faktoringu
4. Charakterystyka forfaitingu
5. Zestawienie porównawcze wad i zalet skupu wierzytelności, faktoringu i forfaitingu
6. Współczesne problemy z płynnością finansową sektora MSP a rynek faktoringowy
7. Zakończenie
 
4. Możliwości zastosowania metod budżetowania w małych firmach
Marek Dylewski
 
1. Wstęp
2. Istota i cele budżetowania
3. Ocena możliwości zastosowania budżetowania w praktyce funkcjonowania małych firm
4. Model wdrażania budżetowania w małej firmie
5. Zakończenie
 
5. Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie lokalnych i regionalnych uwarunkowań współpracy oraz partnerstwa lokalnego
Konrad Rokoszewski
 
1. Wstęp
2. Globalizacja a rozwój lokalny i regionalny MSP
3. Rozwój regionalny a polityka UE
4. Sieć jako miejsce rozwoju MSP w układzie lokalnym i regionalnym
5. Klastery jako wyraz współczesnych tendencji współpracy w układach przestrzennych
6. Rozwój przedsiębiorczości a proces zarządzania strategicznego na szczeblu lokalnym i regionalnym
7. Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego (LOG) - metoda na rzecz rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy
8. Zakończenie
 
6. Wpływ pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw na wzrost ich konkurencyjności
Beata Filipiak
 
1. Wstęp
2. Analiza pomocy publicznej udzielonej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
3. Ocena wpływu pomocy publicznej udzielonej małym i średnim przedsiębiorcom na wzrost ich konkurencyjności
4. Zakończenie
 
7. Dodatek inwestycyjny i podwyższone stawki amortyzacji  jako instrumenty stymulowania inwestycji  przedsiębiorstw w Niemczech
Małgorzata Magdalena Hybka
 
1. Wstęp
2. Dodatek inwestycyjny
3. Podwyższone stawki amortyzacji
4. Zakończenie
 
8. Polityka w zakresie wypłaty dywidend polskich spółek giełdowych
Bogna Kaźmierska-Jóźwiak
 
1. Wstęp
2. Polityka dywidend a wartość przedsiębiorstwa
3. Modele wypłaty dywidend
4. Metoda badań
5. Polityka dywidend polskich spółek giełdowych w latach 1995-2005
6. Zakończenie
 
9. Nadzór właścicielski a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na przykładzie spółek giełdowych
Mirosław Wypych, Zygmunt Konieczny
 
1. Wstęp
2. Konkurencyjność na rynku giełdowym i jej ocena
3. Nadzór właścicielski i struktura akcjonariatu w spółce publicznej
4. Nadzór właścicielski a pozycja konkurencyjna spółki w praktyce
5. Zakończenie
 
10. Wprowadzenie na giełdę (going public) jako efektywny sposób dezinwestycji funduszu venture capital
Marzena Krawczyk
 
1. Wstęp
2. Istota dezinwestycji funduszy venture capital
3. Going public
4. Timing - wybór optymalnego momentu wprowadzenia spółki portfelowej na giełdę
5. Rola funduszy przy wprowadzaniu spółki portfelowej na giełdę - case
6. Dezinwestycje na polskim rynku podwyższonego ryzyka
7. Wady i zalety going public
8. Zakończenie
 
11. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce francuskiej
Agnieszka Kurczewska
 
1. Wstęp
2. Ogólna charakterystyka sektora MSP
3. Specyfika finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanie sektora MSP we Francji
4. Pomoc publiczna dla MSP we Francji
5. Procesy wpływające na stan sektora MSP
6. Zakończenie
 
12. Wyzwania i nadzieje business angels w finansowaniu przedsiębiorstw
Jakub Marszałek
 
1. Wstęp
2. Charakterystyka private equity
3. Wyzwania i dążenia aniołów biznesu
4. Zakończenie
 
13. Wykorzystanie oferty kredytowej BRE Banku Hipotecznego SA w podniesieniu konkurencyjności  podmiotów gospodarczych
Agnieszka Mikulska
 
1. Wstęp
2. Charakterystyka BRE Banku Hipotecznego SA w latach 2001-2004
3. Działalność kredytowa BRE Banku Hipotecznego SA w latach 2001-2004
4. Zakończenie
 
14. Wokół przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Bożena Mikołajczyk, Tomasz Rynkowski
 
1. Wstęp
2. Przedsiębiorczość i innowacyjność
3. Bariery rozwoju sektora MSP i przedsiębiorczości
4. Polityka przedsiębiorczości a polityka wspierania MSP
5. Zakończenie
 
15. Centra zaawansowanych technologii źródłem innowacyjności MSP
Konstanty Owczarek, Cecylia Żurak-Owczarek
 
1. Wstęp
2. Sieci innowacji, klastry i Centra Zaawansowanych Technologii
3. Wybrane Centra Zaawansowanych Technologii w Polsce
4. Zakończenie
 
16. Specjalne Strefy Ekonomiczne - próba oszacowania ich efektywności. Model „enklaw”
Radosław Pastusiak
 
1. Wstęp
2. Środowisko gospodarcze Specjalnych Stref Ekonomicznych
3. Model „enklaw”
4. Charakterystyka zmiennych w modelu
5. Pomiar efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w wybranych krajach
6. Zakończenie
 
17. Struktura majątkowo-kapitałowa a wielkość przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek giełdowych
Artur Paździor
 
1. Wstęp
2. Wskaźniki struktury majątkowo-kapitałowej w ocenie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa
3. Zakończenie
 
18. Finansowanie działalności gospodarczej pożyczką od udziałowca a podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych - analiza porównawcza
Błażej Prusak
 
1. Wstęp
2. Uregulowania podatkowe dotyczące wybranych źródeł finansowania
3. Ekonomiczna analiza porównawcza wybranych źródeł finansowania
4. Zakończenie
 
19. Analiza czynników wpływających na ocenę inwestycji zagranicznych
Jerzy Różański
 
1. Wstęp
2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
3. Kryteria opłacalności inwestycji
4. Zakończenie
 
20. Public Relations jako instrument konkurencyjności przedsiębiorstwa
Anna Samek
 
1. Wstęp
2. Zewnętrzny public relations
3. Metody i techniki stosowane w wewnętrznym public relations
4. Zakończenie

21. Koncepcja zaangażowania państwa w program wsparcia MSP  z wykorzystaniem Private Equity/Venture Capital w Polsce. Formy organizacyjno-prawne oraz prognozowane skutki działalności
Sebastian Skuza
 
1. Wstęp
2. Problematyka finansowania sektora MSP oraz programy wsparcia ze strony państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego
3. Rola funduszy Private Equity/Venture Capital
4. Zakończenie
 
22. Finansowe uwarunkowania zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach
Iwona Staniec
 
1. Wstęp
2. Zarządzanie ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach
3. Narzędzia wykorzystywane w prewencji ryzyka
4. Zakończenie
 
23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o kapitale własnym przedsiębiorstwa
Ewa Stasiukiewicz
 
1. Wstęp
2. Kapitał własny i jego miejsce w sprawozdawczości finansowej
3. Bilans jako źródło informacji o kapitale własnym przedsiębiorstwa
4. Informacje o kapitale własnym zawarte w „zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym”
5. Zmiany w kapitale własnym przedsiębiorstwa w informacji dodatkowej
6. Zakończenie
 
24. Świadomość ekologiczna a ograniczanie kosztów u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych
Piotr Szczypa
 
1. Wstęp
2. Podejście do problemów ochrony środowiska - poziomy świadomości ekologicznej
3. Zakończenie
 
25. Oferta ubezpieczeń majątkowo-osobowych jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Stanisław Wieteska
 
1. Wstęp
2. Stan ubezpieczeń MSP
3. Oferta ubezpieczeń majątkowych TUR Warta SA i PZU SA
4. Oferta ubezpieczeniowa dla small biznesu wybranych towarzystw ubezpieczeniowych
5. Zakończenie
 
26. Zasady sporządzania dokumentacji w podatku dochodowym przez MSP stosujące ceny transferowe
Radosław Witczak
 
1. Wstęp
2. Zakres podmiotowy dokumentacji podatkowej
3. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej
4. Zakończenie
 
27. Korzyści i uwarunkowania faktoringu dla MSP
Danuta Zawadzka
 
1. Wstęp
2. Istota faktoringu
3. Cechy faktoranta - uwarunkowania faktoringu
4. Zalety faktoringu dla dostawców towarów lub usług
5. Koszty usług faktoringowych
6. Zakończenie
 
28. Finansowe uwarunkowania rozwoju małych przedsiębiorstw
Wiesław Janik
 
1. Wstęp
2. Opodatkowanie małych przedsiębiorstw podatkiem dochodowym
3. Pozapodatkowe obciążenia finansowe małych przedsiębiorstw
4. Źródła finansowania małych przedsiębiorstw
5. Zakończenie
 
29. Austriacki system podatkowy a wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw 
Krzysztof Gzyl
 
1. Wstęp
2. Zarys reform podatkowych w Austrii
3. Formy wsparcia w regulacjach podatkowych dla MSP
4. Zakończenie
 
30. Problematyka wykorzystania zewnętrznego kapitału własnego w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech
Joanna Fila
 
1. Wstęp
2. Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech
3. Aspekty finansowania MSP w Niemczech
4. Działania na rzecz poprawy struktury kapitałowej w sektorze MSP
5. Zakończenie
 
 

       

prof. nadzw. dr hab. Krystyna Kietlińska:

Zmiany systemowe, jakie dokonują się w Polsce od 16 lat, miały duży wpływ na po­wstanie i rozwój MSP. Ich udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wynosi obecnie prawie 99%, co odpowiada wskaźnikom notowanym w wysoko rozwiniętych krajach UE. Na funkcjonowanie MSP ogromny wpływ mają procesy globalizacji, jakie ob­serwujemy we współczesnym świecie. Jednym z podstawowych problemów małych i średnich przedsiębiorstw jest konieczność dostosowania się do wymogów globalnych rynku. W recenzowanej pracy starano się odpowiedzieć na pytanie, jak takie firmy radzą sobie w tych nowych warunkach, czyli jakie podejmują działania, aby sprostać rosnącej konkurencji w globalnej gospodarce. Główny nurt rozważań koncentruje się bezpośrednio lub pośrednio na problemach konkurencyjności MSP. (...) Należą do nich: wykorzystanie odpowiednich instrumentów finansowych dla poprawy efektów działalności MSP, wprowadzanie różnych form innowacyjności, wybór najbardziej korzystnych źródeł zasilania, wykorzystanie różnych form pomocy publicznej. Roz­ważania zawarte w książce odnoszą się nie tylko do Polski, ale także do doświadczeń wysoko rozwiniętych krajów europejskich, takich jak Niemcy i Francja. Praca opiera się na aktualnej literaturze przedmiotu i dotyczy zarówno teoretycznych, jak i prak­tycznych aspektów konkurencyjności. Jej walory poznawcze są bardzo duże, stąd może być wykorzystana nie tylko dla celów dydaktyki, ale także w praktyce gospodarczej.

Bożena Mikołajczyk
prof. nadzw. dr hab., kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości MSP Uniwersytetu Łódzkiego, Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek stowarzyszeń międzynaro­dowych: European Financial Management Association (EFMA) oraz European Finance Association (EFA). Autorka licznych opracowań z zakresu finansów i bankowości. Szczególne zainteresowania dotyczą otoczenia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej.

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane