• Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Aspekty podatkowe księgowe i finansowe

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Aspekty podatkowe księgowe i finansowe

 • Autor: Elżbieta Wrońska-Bukalska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-300-3
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 190/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka prezentuje zagadnienia związane ze sposobami finansowania (w szczególności podwyższenie kapitału zakładowego, podział wyniku finansowego, wypłata dywidendy, zatrzymanie zysku, pozyskanie kredytu, emisja obligacji, pozyskanie leasingu operacyjnego, finansowego) z uwzględnieniem opodatkowania podatkiem dochodowym oraz VAT zarówno na etapie pozyskania, jak i spłaty danego źródła. Przedstawione są również sposoby księgowania pozyskania, jak i spłaty danego źródła (łącznie z opłatami dodatkowymi takimi jak marże, opłaty), a także odzwierciedlenie w bilansie, rachunku zysków i strat oraz przepływach pieniężnych pozyskania i spłaty danego źródła i wpływ na sytuację finansową mierzoną wskaźnikami płynności i rentowności.

Oryginalność publikacji przejawia się w uwzględnieniu podatków, sposobów księgowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym oraz wpływie na sytuację finansową pozyskania oraz spłaty różnych źródeł finansowania. Niniejsze opracowanie jest w tym względzie odmienne, gdyż położony został nacisk na zagadnienia związane z kwestiami dotychczas nie poruszanymi w literaturze, a ważnymi z punktu widzenia praktyki, osób pracujących w księgowości (ewidencji zdarzeń gospodarczych, rozliczaniu podatków) oraz przygotowywaniu sprawozdań finansowych. Znajomość tych zagadnień pozwoli dobrać sposoby finansowania firmy z uwzględnieniem dążenia do zmniejszenia błędów w rozliczeniach podatkowych. Ponadto, znajomość opisywanych zagadnień pozwoli dobierać sposoby finansowania, które korzystnie oddziałują na sytuację finansową (np. pozyskiwać te źródła, które w bilansie są prezentowane w długoterminowych zobowiązaniach, gdyż wówczas sytuacja firmy w zakresie płynności jest lepiej oceniana np. przez banki, potencjalnych inwestorów).

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Amortyzacja
Elżbieta Kozieł

1.1. Pojęcie i funkcje amortyzacji
1.2. Różnice bilansowe i podatkowe w przepisach dotyczących amortyzacji
1.3. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1.4. Metody i stawki amortyzacji środków trwałych
1.5. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
1.6. Uwzględnienie podatku VAT w amortyzacji
1.7. Wpływ amortyzacji na podatek dochodowy
1.8. Podatek odroczony w księgach rachunkowych
1.9. Ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z amortyzacją
1.10. Prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
1.11. Wpływ amortyzacji na analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych

Rozdział 2. Zysk netto
Kamila Lipiec

2.1. Istota zysku netto jako elementu kapitałów własnych
2.2. Podział zysku w spółkach osobowych
2.3. Podział wyniku finansowego w  spółkach kapitałowych
2.3.1. Formalne aspekty podziału wyniku finansowego
2.3.2. Podatkowe aspekty podziału wyniku finansowego
2.3.3. Rachunkowe aspekty podziału wyniku finansowego
2.4. Wpływ podziału wyniku finansowego na  sprawozdanie finansowe
2.5. Wynik finansowy i jego podział w analizie wskaźnikowej

Rozdział 3. Podwyższenie kapitału podstawowego
Natalia Krzewińska

3.1. Pojęcie i cechy kapitału własnego oraz sposoby podwyższania kapitału zakładowego
3.2. Kapitał podstawowy w ujęciu podatkowym i rachunkowym
3.2.1. Podatek VAT a podwyższenie kapitału
3.2.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
3.2.3. Podatek dochodowy od osób prawnych a podwyższenie kapitału podstawowego
3.2.4. Podwyższenie kapitału podstawowego a podatek dochodowy od osób fizycznych
3.3. Ewidencja rachunkowa podwyższenia kapitału
3.4. Ujęcie zmian w kapitale podstawowym a sprawozdanie finansowe
3.5. Wpływ podwyższenia kapitału podstawowego na sytuację finansową

Rozdział 4. Kredyt bankowy i pożyczka
Magdalena Kłopotek

4.1. Istota i znaczenie kredytów bankowych i pożyczek
4.2. Kredyt i pożyczka w ujęciu podatkowym
4.2.1. Podatek dochodowy od osób prawnych
4.2.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
4.2.3. Odsetki jako koszt rozliczany za pośrednictwem amortyzacji
4.2.4. Umowa kredytu i pożyczki a VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych
4.3. Ewidencja zaciągania i spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych
4.4. Zaciąganie i spłata zobowiązań kredytowych i pożyczkowych a sprawozdania finansowe
4.5. Zaciąganie i spłata zobowiązań kredytowych i pożyczkowych a analiza finansowa

Rozdział 5. Obligacje i krótkoterminowe papiery dłużne
Małgorzata Gzik

5.1. Istota i funkcje instrumentów dłużnych
5.1.1. Obligacje jako wierzytelnościowy instrument finansowy
5.1.2. Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe
5.2. Emisja dłużnych instrumentów finansowania przedsiębiorstw
5.3. Aspekty podatkowe emisji dłużnych papierów wartościowych w Polsce
5.3.1. Podatek od towarów i usług a emisja dłużnych instrumentów finansowych
5.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
5.3.3. Przychody z emisji dłużnych papierów wartościowych w świetle ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych
5.4. Aspekty rachunkowe emisji obligacji i krótkoterminowych dłużnych papierów przedsiębiorstw
5.4.1. Ewidencja księgowa emisji obligacji
5.4.2. Ewidencja emisji weksli
5.4.3. Ewidencja emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na podstawie Kodeksu cywilnego
5.5. Dłużne papiery wartościowe w sprawozdaniu finansowym
5.6. Wpływ pozyskania finansowania w  drodze emisji dłużnych papierów wartościowych na wybrane wskaźniki finansowe

Rozdział 6. Leasing
Monika Dycha

6.1. Istota i klasyfikacje leasingu
6.2. Strony transakcji leasingu
6.3. Opodatkowania leasingu podatkiem od towarów i usług
6.4. Leasing w prawie podatkowym – podatek dochodowy
6.5. Ewidencja transakcji leasingu wg ustawy o rachunkowości
6.6. Leasing w sprawozdaniu finansowym
6.7. Leasing a sytuacja finansowa podmiotu gospodarczego
6.8. Różnice w klasyfikowaniu leasingu w  świetle ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości

Rozdział 7. Dotacje
Dominika Karwacka

7.1. Istota, rodzaje i formy dotacji
7.2. Podatkowe aspekty dotacji
7.2.1. Podatek od towarów i usług
7.2.2. Dotacje w świetle ustaw o podatku dochodowym
7.3. Ewidencja księgowa i prezentacja dotacji w sprawozdaniach finansowych
7.3.1. Dotacja do zakupu środków trwałych
7.3.2. Dotacje do działalności
7.4. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym
7.5. Wpływ dotacji na sytuację finansową przedsiębiorstwa

Rozdział 8. Faktoring
Ewelina Krzysztoń

8.1. Pojęcie i istota faktoringu
8.2. Umowa faktoringu i podmioty biorące udział w transakcji
8.3. Podatkowy aspekt faktoringu właściwego i faktoringu niewłaściwego
8.3.1. Opodatkowanie faktoringu podatkiem VAT
8.3.2. Opodatkowanie faktoringu – podatek od czynności cywilnoprawnych
8.3.3. Opodatkowanie faktoringu podatkiem dochodowym
8.3.4. Opodatkowanie oprocentowania i opłat faktoringowych
8.4. Księgowy aspekt faktoringu właściwego i faktoringu niewłaściwego
8.4.1. Ewidencja faktoringu właściwego
8.4.2. Ewidencja faktoringu niewłaściwego
8.5. Wpływ faktoringu na sprawozdanie finansowe
8.6. Wpływ faktoringu na wskaźniki finansowe

dr hab. Marta Kluzek, prof. nadzw. UEP:

Jest to pozycja, która z powodzeniem może być wykorzystana jako podręcznik akademicki na wielu przedmiotach z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, czy opodatkowania. (…) Może ona stanowić również bardzo ciekawe źródło informacji dla osób pracujących w działach księgowych oraz odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstw. Syntetyczne ujęcie zagadnień związanych z finansowaniem działalności gospodarczej będzie źródłem wiedzy także dla osób „nieekonomistów”, które chcą zmierzyć się z wyzwaniem zakładania własnej firmy.

 

Elżbieta Wrońska-Bukalska
dr hab. prof. UMCS. Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów. Zainteresowania naukowe: rachunkowość finansowa i zarządcza, procesy ewidencji zdarzeń, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, a w szczególności struktura kapitału, polityka dywidend, wartość przedsiębiorstwa, modele biznesowe, finanse małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane