• Finanse zarys wykładu. Wydanie 2 zaktualizowane

Finanse zarys wykładu. Wydanie 2 zaktualizowane

 • Autor: Wiesław Szczęsny
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-333-4
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 276/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  24.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 24.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których problematyka finansów przedstawiona została w sposób możliwie zwięzły, obejmuje m.in. następujące zagadnienia: pieniądz jako zasób kapitału, komponenty systemu finansowego, rola finansów publicznych we współczesnej gospodarce, finanse publiczne w Polsce, system finansowy przedsiębiorstwa, elementy zarządzania finansami, przepływy pieniężne z inwestycji. Autor zrezygnował z wielu zagadnień i modeli teoretycznych, wymagających kontrowersyjnych założeń lub niemożliwych do spełnienia w warunkach współczesnej gospodarki. Każdy rozdział kończy się pojęciami kluczowymi dla danej tematyki, część rozdziałów zawiera przykłady zastosowań, a także poglądy i opinie wielu znanych ekonomistów. Taki układ treści pozwala nie tylko przyswoić wiedzę z różnych dziedzin finansów, ale przede wszystkim je zrozumieć.

W wydaniu drugim zaktualizowane zostały dane statystyczne i niektóre fragmenty tekstu. Uwzględniają one zmiany w regulacjach prawnych, w szczególności wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych.

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. Finanse we współczesnej gospodarce

1. Istota finansów
2. Klasyfikacja zjawisk finansowych
3. Pieniądz i jego funkcje
4. Ewolucja pieniądza
5. Siła nabywcza pieniądza
5.1. Zasoby pieniężne a wartość nabywcza
5.2. Stopa inflacji
6. Pieniądz jako zasób kapitału
6.1. Teoretyczne podstawy stopy procentowej
6.2. Stopa procentowa a wartość kapitału
6.2.1. Wartość przyszła i wartość bieżąca
6.2.2. Wartość bieżąca przepływów pieniężnych
6.3. Zagadnienie stopy zwrotu
6.3.1. Stopa zwrotu w warunkach kapitalizacji rocznej
6.3.2. Efektywna stopa procentowa
6.3.3. Roczna stopa zwrotu dla dowolnej liczby kapitalizacji
Pojęcia kluczowe
Przykłady zastosowań

Rozdział 2. System finansowy

1. Funkcje sytemu finansowego
2. Instytucje systemu finansowego
3. Bank centralny
4. Narzędzia polityki monetarnej
4.1. Operacje otwartego rynku i operacje kredytowo-depozytowe
4.2. Stopa rezerwy obowiązkowej
5. Banki komercyjne
Pojęcia kluczowe

Rozdział 3. Znaczenie rynków finansowych

1. Rodzaje i charakterystyka rynków finansowych
2. Instrumenty finansowe rynku pieniężnego
3. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego
Pojęcia kluczowe

Rozdział 4. Finanse publiczne jako komponent gospodarki

1. Funkcje finansów publicznych
2. Sektor publiczny
3. Dobra publiczne i dobra prywatne
4. Dobra mieszane
5. Kontrowersje wokół wydatków publicznych
5.1. Myśl klasyczna w teorii finansów
5.2. Myśl interwencjonistyczna w teorii finansów
5.3. Próba podsumowania
6. Modelowe ujęcie polityki gospodarczej państwa
7. Podatek jako narzędzie finansów publicznych
7.1. Kwestia neutralności podatku
7.2. Gospodarcze skutki opodatkowania pośredniego
Pojęcia kluczowe

Rozdział 5. Finanse publiczne w Polsce

1. Sektor finansów publicznych i jego zadania
1.1. Środki publiczne i ich wykorzystanie
1.2. Państwowy dług publiczny i procedury ostrożnościowe
2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa
2.1. Budżet państwa
2.2. Zasady gospodarki budżetowej
2.3. Opracowywanie i wykonywanie ustawy budżetowej
2.4. Deficyt budżetu państwa
2.5. Przepływy między budżetem państwa a budżetami jednostek terenowych
Pojęcia kluczowe

Rozdział 6. System podatkowy

1. Elementy systemu podatkowego
2. Klasyfikacja i treść ekonomiczna podatków
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. Podatek od towarów i usług
6. Przedsiębiorstwo wobec polityki fiskalnej – podsumowanie
Pojęcia kluczowe

Rozdział 7. Cele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie

Rozdział 8. Transakcje gospodarcze i ich ewidencja

1. Standardy sprawozdawczości finansowej
2. Obowiązki w zakresie ewidencji transakcji gospodarczych
3. Bilans przedsiębiorstwa i jego struktura
3.1. Klasyfikacja aktywów i pasywów
3.2. Bilansowe zasady finansowania
3.3. Struktura bilansu a płynność finansowa
4. Wynik finansowy działalności gospodarczej
4.1. Przychody i koszty według rodzaju działalności
4.2. Koszty w układzie porównawczym i kalkulacyjnym
5. Wynik w księgach rachunkowych a przepływy pieniężne
Pojęcia kluczowe

Rozdział 9. Finansowanie przedsiębiorstwa

1. Systematyka podstawowych źródeł finansowania
2. Inne formy finansowania rozwoju i współpracy
2.1. Leasing
2.2. Faktoring
2.3. Franchising
Pojęcia kluczowe

Rozdział 10. Korzyści skali i próg rentowności

1. Właściwości kosztów stałych i zmiennych
2. Klasyczna formuła progu rentowności
3. Modyfikacje progu rentowności
Pojęcia kluczowe
Przykłady zastosowań

Rozdział 11. Znaczenie kapitału obrotowego

1. Cykl gotówkowy
2. Ekonomiczna wielkość zapasów
3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym
Pojęcia kluczowe
Przykłady zastosowań

Rozdział 12. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa

1. Wprowadzenie do analizy finansowej
2. Finansowe wskaźniki oceny
2.1. Wypłacalność krótkookresowa
2.2. Wypłacalność długookresowa
2.3. Wykorzystanie aktywów
2.4. Rentowność przedsiębiorstwa
2.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
3. Modele oceny syntetycznej
3.1. Zagregowany układ wskaźników
3.2. Funkcja dyskryminacyjna
Pojęcia kluczowe
Studium przypadku – wskaźniki finansowe spółki giełdowej

Rozdział 13. Przepływy pieniężne z inwestycji

1. Zasady szacowania przepływów pieniężnych
1.1. Przepływy pieniężne a zmiany w kapitale obrotowym netto
1.2. Operacyjne przepływy pieniężne
1.3. Wpływ metody amortyzacji na przepływy pieniężne
2. Wartość projektu konwencjonalnego
2.1. Kryterium wartości bieżącej
2.2. Dylemat wyboru stopy dyskontowej
3. Ryzyko decyzji inwestycyjnych
3.1. Ryzyko a zasoby informacji
3.2. Ryzyko wyłączne inwestycji
4. Wewnętrzna stopa zwrotu
5. Sposób finansowania a wartość inwestycji
Pojęcia kluczowe
Przykłady zastosowań

Literatura cytowana

Wiesław Szczęsny
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, dr habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów i finansów przedsiębiorstw. Badania naukowe autora koncentrują się wokół zagadnień: sektor publiczny jako element otoczenia finansowego przedsiębiorstwa; makro- i mikroekonomiczne czynniki alokacji kapitału oraz metody i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Autor wielu publikacji na temat finansów i zarządzania.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane