• Finanse wobec wyzwań gospodarki kryzysu

Finanse wobec wyzwań gospodarki kryzysu

 • Autor: Beata Filipiak Sławomir Franek Adam Adamczyk Dominika Kordela
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-185-2
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 336/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 77.00 zł

  69.30 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 69.30 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W warunkach powszechności zjawiska finansyzacji, oderwania procesów pieniężnych od sfery realnej, a przez to oparcie gospodarki na coraz bardziej skomplikowanych instrumentach finansowych zaspokajających potrzeby bogacenia się inwestorów oraz weryfikowania decyzji podmiotów gospodarczych poprzez wycenę rynkową, ważną rolę odgrywa zarówno wiedza finansowa, umiejętność sprawnego nią posługiwania się, jak i znajomość czynników zapewniających stabilność finansową w turbulentnym otoczeniu. Książka umożliwia zapoznanie się z najnowszymi trendami w zakresie wskazanych powyżej zjawisk, ale również przedstawia kanały, którymi współczesne kryzysy, a zwłaszcza globalny kryzys finansowy lat 2007–2009 oraz kryzys pandemiczny lat 2020–2021, oddziałują na gospodarkę.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Finanse jako dyscyplina naukowa

1.1. Finanse wśród nauk ekonomicznych. Finanse a inne dyscypliny naukowe. Subdyscypliny finansów – podejście funduszowe, podmiotowe i funkcjonalne
1.2. Zjawiska finansowe i ich klasyfikacja. Finansyzacja gospodarki
1.3. Obszary badań nad finansami na tle dokonań laureatów ekonomicznego Nobla

Rozdział 2. System finansowy i jego podsystemy

2.1. System finansowy – istota i funkcje
2.2. Elementy systemów finansowych
2.3. Rodzaje systemów finansowych

Rozdział 3. Stabilność systemu finansowego

3.1. Definicyjne ujęcie stabilności systemu finansowego
3.2. Czynniki destabilizujące system finansowy
3.2.1. Ryzyko systemowe a stabilność systemu
3.2.2. Teorie i rodzaje kryzysów finansowych
3.2.3. Transmisja zjawisk kryzysowych
3.3. Sieć bezpieczeństwa finansowego
3.3.1. Nadzór finansowy i polityka makroostrożnościowa
3.3.2. System gwarantowania depozytów
3.4. Rola banku centralnego w utrzymaniu stabilności finansowej
3.4.1. Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji
3.4.2. Funkcje banku centralnego a jego zadania i cele
3.4.3. Polityka pieniężna i jej wpływ na gospodarkę
3.4.4. Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego

Rozdział 4. Pieniądz jako tworzywo zjawisk finansowych – ewolucja i współczesne wyzwania

4.1. Geneza, ewolucja i funkcje współczesnego pieniądza
4.2. Podstawowe teorie pieniądza a jego rola w gospodarce i społeczeństwie
4.3. Mechanizmy kreowania współczesnego pieniądza w świetle kryzysów finansowych i zjawisk inflacyjnych
4.4. Wymienialność pieniądza i system kursów walut
4.5. Kryptowaluty a kryzysy finansowe i oszustwa finansowe

Rozdział 5. Finanse publiczne – finansowe aspekty realizacji polityki publicznej a system fiskalny

5.1. Finanse instytucji rządowych
5.1.1.Dobra publiczne a zadania publiczne. Klasyfikacja COFOG. Zakres podmiotowy sektora finansów publicznych
5.1.2. Ewolucja funkcji finansów publicznych. Budżet państwa jako główne narzędzie realizacji funkcji finansów publicznych. Tradycyjne i nowoczesne zasady finansów publicznych. Budżet zadaniowy i wieloletnie planowanie budżetowe
5.1.3. Nierównowaga budżetowa – jej przyczyny i skutki. Reguły fiskalne jako narzędzie stabilizowania finansów publicznych
5.2. Finanse samorządowe jako podstawowe ogniwo finansowania realizacji zadań publicznych
5.2.1. Istota samorządności jako wyraz decentralizacji zadań publicznych
5.2.2. Strukturalne ujęcie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
5.2.3. Mechanizm finansowania zadań publicznych
5.2.4. Budżet i wieloletnia prognoza finansowa (WPF) jako podstawowe dokumenty realizacji zadań publicznych
5.3. Podatki
5.3.1. Podatek a system podatkowy – istota i funkcje
5.3.2. Wysokość i struktura opodatkowania a jego wpływ na gospodarkę
5.3.3. Tendencje w systemach podatkowych

Rozdział 6. System bankowy i jego struktura

6.1. Dwuszczeblowość systemu bankowego. Funkcje i zadania banków w gospodarce. Instytucje wsparcia sektora bankowego
6.2. Segmentacja produktów i usług bankowych. Bankowość uniwersalna a specjalizacja banków
6.3. Ryzyko w bankowości. Adekwatność kapitałowa banków
6.4. Banki jako instytucje zaufania publicznego

Rozdział 7. Ubezpieczenia w warunkach niepewności i kryzysu demograficznego

7.1. Ubezpieczenia a dynamizacja czynników ryzyka
7.2. Rynek ubezpieczeń prywatnych – dystrybucja usług i produktów ubezpieczeniowych w Polsce
7.3. Ubezpieczenia społeczne – ubezpieczenia emerytalne na tle tendencji demograficznych

Rozdział 8. Rynek finansowy wobec zmian otoczenia

8.1. Innowacje na rynku finansowym
8.2. Ewolucja giełd papierów wartościowych
8.2.1. Interakcje między gospodarką realną a giełdą papierów wartościowych
8.2.2. Rola giełd papierów wartościowych w dokapitalizowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 9. Finanse przedsiębiorstw w obliczu zmian systemowych i kryzysów

9.1. Finanse a zarządzanie finansami w świetle zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw
9.2. Ewolucja współczesnych celów przedsiębiorstwa w kontekście maksymalizacji zysku, zwiększania wartości oraz sustainability
9.3. Główne wymiary kondycji finansowej przedsiębiorstw w aspekcie pandemii COVID-19
9.4. Teoria struktury kapitału i jej praktyczne implikacje

Rozdział 10. Finanse gospodarstw domowych

10.1. Gospodarstwa domowe a ich środowisko finansowe
10.2. Teorie ekonomicznych zachowań gospodarstw domowych
10.3. Tendencje kształtujące popyt gospodarstw domowych na usługi finansowe

Bibliografia

Prof. dr hab. Marta Postuła:

Brak jest na polskim rynku wydawniczym tak dojrzałych prac na temat roli finansów w burzliwych czasach po kryzysie 2008-2009, kryzysie pandemicznym COVID-19 i w obliczu zbliżającego się dużymi krokami kolejnego (…). Opracowanie obejmuje bardzo ważne i aktualne problemy związane z szeroko rozumianym podejściem do finansów i zmian w ich zakresie w okresach kryzysów, w szczególności w odniesieniu do kryzysu pandemicznego COVID-19.

Beata Filipiak
prof. zw. dr hab. Uniwersytet Szczeciński, Kierownik Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, licencjonowany doradca podatkowy; członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ekspert w zakresie PPP i finansów zrównoważonych.

Książki tego autora

Sławomir Franek
z-ca Dyrektora Instytutu Finansów,autor publikacji naukowych z zakresu finansów, w tym w szczególności:finansów publicznych i samorządowych, bankowości, rynków finansowych i polityki pieniężnej. Uczestnik wielu projektów badawczych i prac eksperckich. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w sektorze bankowym oraz w organach nadzorczych spółek. Pełnił funkcję Doradcy Ministra Finansów oraz Doradcy Ekonomicznego Marszałka Sejmu. W latach 2008-2014 współpracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 2016-2017 roku członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2017 roku członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Książki tego autora

Adam Adamczyk
dr hab., prof. US. Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Książki tego autora

Dominika Kordela
dr, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Książki tego autora

Adamczyk A. (2013), Polski system podatkowy na tle systemów podatkowych UE, w: Opodat-kowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Warszawa, Difin, s. 15–25
Akerlof G.A. (1970), The Market for „Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, “Quarterly Journal of Economics” 1970, Vol. 84, Iss. 3, 2012.
Alińska A. (2012), Rola i pozycja sieci bezpieczeństwa finansowego w utrzymaniu stabilności systemu finansowego, w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowe-go, Warszawa, CeDeWu.
Alińska A. (2019), Pracownicze Plany Kapitałowe jako element współczesnego rynku finanso-wego w Polsce, w: Polityka pieniężna i rynki finansowe wobec wyzwań gospodarki 4.0., red. W. Przybylska-Kapuścińska, K. Perez, Warszawa, CeDeWu.
Alińska A., Wasiak K. (2014), Czy stabilność systemu finansowego można uznać za dobro publiczne? „Studia Ekonomiczne” nr 198.
Aronson J. (1985), Public Finance, New York, McGraw Hill.
Arrow K. (1968), The Economics of Moral Hazard: Further Comment, “American Economic Review” No. 58(3).
Asatryan Z., Castellón C., Stratmann T. (2018), Balanced budget rules and fiscal outcomes: Evidence from historical constitutions, “Journal of Public Economics” Vol. 167.
Azzimonti M., Battaglini M., Coate S. (2016), The costs and benefits of balanced budget rules: Lessons from a political economy model of fiscal policy, “Journal of Public Economics” Vol. 136.
Balling M., Gnan E. (red.), 50 Years of Money and Finance: Lessons and Challenges, chapter 8, pages 263–318, SUERF – The European Money and Finance Forum.
Banaszczak-Soroka U., Zawadzka P. (2019), Struktura systemu finansowego, w: Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, U. Banaszczak-Soroka, red., Warszawa, C.H. Beck.
Bednarczyk T.H. (2010), Powiązania sektora ubezpieczeń z systemem finansowym i sferą realną gospodarki, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 4.
Bednarczyk T.H. (2011), Sektor ubezpieczeń a rozwój systemu finansowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 175.
Bergman U.M., Hutchison M. (2015), Economic Stabilization in the Post-Crisis World: Are Fiscal Rules the Answer? “Journal of International Money and Finance” Vol. 52.
Bera A. (2011), Rola ubezpieczycieli kredytu w zarządzaniu ryzykiem należności w małych przedsiębiorstwach rodzinnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 175.
Bera A. (2013), Ubezpieczenia w małych przedsiębiorstwach w warunkach globalnego spowolnienia gospodarczego, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 102, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”nr 752.
Bernaś B. (2006), Finanse międzynarodowe, Warszawa, WN PWN.
Biegun K. (2017), Ocena stabilizacyjnej roli zmian kursu walutowego w Polsce w kontekście potencjalnego członkostwa w strefie Euro, „Studia i Prace WNEIZ US”.
Bielawska K. (2013), Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego, w: Ubezpieczenia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Biernat S. (1994), Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN.
BIS (Bank for International Settlements) (1986), Recent Innovation in International Banking, BIS, Basel, CGFS Papers, Nr 1.
Błach J. (2018), Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty, mechanizmy, efekty, Warszawa, C.H. Beck.
Blanchard O., Leigh D. (2013), Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, “American Economic Review” No. 103(3).
Blinder A., Ehrmann M., de Haan J., Jansen D. (2022), Central Bank Communication with the General Public: Promise or False Hope? CEPR Discussion Paper No. 17441.
Bludnik I. (2018), Postkeynesowskie teorie endogenicznej podaży pieniądza, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr LXXX (2).
Bodie Z., Merton R. (2003), Finanse, Warszawa, PWE.
Bolton P., Kacperczyk M. (2021), Do Investors Care about Carbon Risk? “Journal of Financial Economics” No. 142(2), s. 517–549. doi: 10.1016/j.jfineco.2021.05.008.
Borio C. (2003), Towards a macro-prudential framework for financial supervision and regula-tion? BIS Working Papers No. 128.
Borsuk M., Klupa K. (2017), Europejski system gwarantowania depozytów (EDIS) jako trzeci filar unii bankowej i jego wpływ na państwa spoza strefy euro: perspektywa Polski, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 15(1).
Boryczka E. (2016), Partycypacja społeczna, w: EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony,
inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Bretyn A. (2006), Geneza, ewolucja i teorie pieniądza, w: Elementy finansów i bankowości, S. Flejterski, B. Świecka, red., Warszawa, CeDeWu.
Britannica (2022), Coinage in Western Continental Europe, Africa and the Byzantine Empire.
Bujnowicz I. (2008), Teoretyczne podstawy wyróżnienia systemów finansowych we współczesnej gospodarce rynkowej – wybrane aspekty, “Atca Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” Issue 221.
Burda M., Wyplosz C. (2000), Makroekonomia. Podręcznik europejski, Warszawa, PWE.
Bywalec C. (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Warszawa, WN PWN.
Capiga M. (2011), Finanse banków, Warszawa, Wolters Kluwer.
Capiga M., Gradoń W., Szustak E. (2018), Sieć bezpieczeństwa finansowego, Warszawa, CeDeWu.
Carone G., Gaëtan N., Schmidt J.H. (2007), Tax Revenue in the European Union: Recent Trends and Challenges Ahead.
Carstens A. (2019), The Future of Money and Payments, Basel, Bank for International Settle-ments.
Caselli F., Reynaud J. (2020), Do fiscal rules cause better fiscal balances? A new instrumental variable strategy, “European Journal of Political Economy” Vol. 63.
Cesarano F. (2014), The puzzle of metallism: searching for the nature of money, “History of Political Economy” Vol. 46(2).
Choe J. (2008), Income Inequality and Crime in the United States, “Economics Letters” Vol. 101(1), s. 31–33. doi: 10.1016/j.econlet.2008.03.025.
Chojna-Duch E. (2017), Prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa, Oficyna Prawa Polskiego.
Chybalski F. (2012), Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego. Koncepcja analizy i próba pomiaru, „Zeszyty Naukowe” nr 1111, „Rozprawy Naukowe” nr 419, Politechnika Łódzka.
Chybalski F. (2016), System emerytalny: definicje, cele, klasyfikacje, w: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, red. F. Chybalski, Warszawa, C.H. Beck.
Claessens S., Van Horen N. (2014), Foreign Banks: Trends and Impact, “Journal of Money, Credit and Banking” No. 46.
Collignon S. (2012), Europe’s Debt Crisis, Coordination Failure, and International Effects, ADBI
Working Paper 370, Tokyo, Asian Development Bank Institute, http://www.adbi.org/ workingpaper/2012/07/11/5141.europe.debt.crisis.effects/.
Czajor P. (2013), Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
Czaplicki M. (2012), Rola banku centralnego w zapobieganiu boomom kredytowym, w: Stabil-ność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa, CeDeWu, s. 25–36.
Czarnota D. (2014), Bank jako instytucja zaufania publicznego w dobie kryzysu – mit czy rzeczywistość? „Studia Ekonomiczne” nr 186, cz. 1.
Czerwonka M., Ostaszewski J., Rzeszutek M., Walczak M. (2014), W poszukiwaniu mainstrea-mu w dyscyplinie finanse, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Warszawa, SGH.
Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne – teoria i praktyka, II. Gliwice, Helion.
Dao N.T. (2022), Climate Policy and Wealth Distribution, “Environmental Modeling & Assess-ment” Vol. 27(6), s. 919–934, https://doi.org/10.1007/s10666-021-09809-y.
Davoodi H., Elger P., Fotiou A., Garcia-Macia D., Lagerborg A., Lam R., Pillai S. (2022), Fiscal Rules Dataset: 1985–2021, Washington, International Monetary Fund.
De Mello L. (2003), Intergovernmental fiscal relations: Coordination failures and fiscal out-comes, “Public Budgeting and Finance” Vol. 19(1), s. 3–25.
De Nicolo G., Kwast M.L. (2002), Systemic Risk and Financial Consolidation: Are They Related? IMF Working Paper, WP/02/55.
Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyka, Warszawa, WN PWN.
Directorate-General for Competition (European Commission), Mathieu Collin A., Cannas G., Casteele K. van de, Ferraro S. (2022), “Competition State Aid Brief” Issue 1– February.
Dobrzańska A. (2012), Wzmacnianie stabilności finansowej poprzez wykorzystanie polityki makro-ostrożnościowej – cel, organizacja, instrumenty, w: Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa, CeDeWu, s. 37–52.
Dobrzańska A. (2014), Polityka makroostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej, „Materiały i Studia” nr 307, Naro-dowy Bank Polski.
Dopierała Ł., Borodo A. (2014), Znaczenie waluty kryptograficznej bitcoin jako środka wymiany, “Contemporary Economy Electronic Scientific Journal” Vol. 2(5).
Dorosz A., Puławski M. (1991), Giełdy pieniężne, w: Giełdy w gospodarce światowej, red. W. Januszkiewicz, Warszawa, PWE.
Dorrucci E., McKay J. (2011), The International Monetary System after the financial crisis, Frankfurt, Occasional Paper Series, European Central Bank.
Duliniec A. (2015), Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsię-biorstwie, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 2(74), s. 10, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dunaszewska A. (2009), Podstawowe zasady gwarantowania depozytów w systemie słowac-kim, „Bezpieczny Bank” nr 1(38).
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe. Narzę-dzia, decyzje, procesy, Warszawa, WN PWN.
Dylewski M. (2007), Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym, Warszawa, Difin.
Dylewski M. (2010), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warun-kach spowolnienia gospodarczego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 26.
Dylewski M. (2014), Zadłużenie JST – problemy nowej perspektywy finansowej UE, „Studia Ekonomiczne” nr 198.
Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 306/41 z 23.11.2011).
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C/ 326/47/ 2012. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Eckhardt P. (2016), Nie tylko stróż nocny. Zakres działalności państwa w myśli Adama Smitha, „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia” nr 2.
Edling H. (1998), Non-Tax Revenue of Subnational Governments: Theoretical Background Experience from the International Perspective and Recommendations, “Economic Commission for Latin America and The Caribbean, Fiscal Policy Series” Vol. 105.
Europejski Bank Centralny (2022), Unia Gospodarcza i Walutowa, Frankfurt a/Main, EBC.
Fama E. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, „Journal
of Finance” Vol. 25.
Fatás A., Mihov I. (2006), The macroeconomic effects of fiscal rules in the US states, “Journal of Public Economics” Vol. 90(1–2).
Fierla A. (2017), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Warszawa, SGH.
Filipiak B.Z. (2016), Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Wiadomości Statystyczne: organ Głównego Urzędu Statystycznego” (ISSN 0043-518X eISSN 2543-8476), nr 11.
Filipiak B. (2008), Finanse publiczne: podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Filipiak B. (2011), Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Warszawa, Difin.
Filipiak B., Dylewski M. (2010), Kontrowersje związane ze sporządzaniem wieloletniej prognozy finansowej w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, „Finanse Komunalne” nr 12.
FINRA (2016), Report on digital investment advice, https://www.finra.org/sites/default/files/digital-investment-advice-report.pdf.
Flejterski S. (2007), Metodologia finansów, Warszawa, WN PWN.
Flejterski S., Solarz J.K. (2014), Komparatystyka finansów, Warszawa, C.H. Beck.
Flotyński M. (2018), Stabilność finansowa w świetle regulacji ostrożnościowych banków, Warszawa, CeDeWu.
Fox N., Ozimek A. (2017), Sądowa kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego – wyłom w systemie czy egzemplifikacja konkretnej kontroli konstytucyjności w polskim porządku prawnym? „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne” nr 17(2).
Franc-Dąbrowska J. (2018), Ufinansowienie gospodarki i finansowy wzrost wartości, „Ekonomista” nr 6.
Franek S. (2013), Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym, Warszawa, Difin.
Franek S. (2022), Klauzule wyjścia jako rozwiązanie zapewniające elastyczność polityki fiskalnej w czasach kryzysu, w: Finanse – kierunki i wymiary zmian, red. A. Adamczyk, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński.
Franek S., Postuła M. (2019), Pomiar siły instrumentów fiskalnych oraz ich skuteczność w poprawie stabilności finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, „Materiały i Studia” nr 334, Warszawa, NBP.
Frańczuk M., Gałązka K. (2014), Pieniądz i jego funkcje, w: Finanse, red. A. Paździor, Lublin, Politechnika Lubelska.
Frydrych S. (2020), Emisja obligacji podporządkowanych przez polski sektor bankowy w latach 2010–2019, „Bezpieczny Bank” nr 3(80).
Fuller E.W. (2020), A source book on early monetary thought, Cheltenham, Edward Elgar.
Gabryelczyk K. (2009), Private asset and wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, Warszawa, C.H. Beck.
Gadanecz B., Jayaram K. (2009), Measures of Financial Stability – a Review, IFC Bulletin, Vol. 31.
Gajewski K., Pawłowska M., Rogowski (2012), Relacje firm z bankami w Polsce w świetle danych ze sprawozdawczości bankowej, „Materiały i Studia” nr 275, Warszawa, NBP.
Gaudemet P., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, Warszawa, PWE.
Giese G., Lee L-E., Melas D., Nagy Z., Nishikawa L. (2019), Foundations of ESG Investing: How ESG Affects Equity Valuation, Risk, and Performance, “The Journal of Portfolio Man-agement” Vol. 45(5), s, 69–83. doi: 10.3905/jpm.2019.45.5.069.
Główny Urząd Statystyczny/Metainformacje/Słownik pojęć/Pojęcia stosowane w statystyce publicznej (2022), https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/103,pojecie.html.
Gołębiowska A. (2012), Uwarunkowania stabilności finansowej systemu emerytalnego w Polsce, w: Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa, CeDeWu, s. 125–134.
Góra M. (2003), System emerytalny, Warszawa, PWE.
Góral K. (2015), Szaleństwo czy racjonalność? Analiza wybranych krachów giełdowych w świetle teorii finansów behawioralnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-go” nr 862, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 75.
Gorczyńska M. (2013), Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, „Za-rządzanie i Finanse” nr 2, s. 99–110.
Górecka K. (2011), Polityka pieniężna wobec globalnego kryzysu, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” nr 4.
Gospodarowicz M. (2013), System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem indywidual-nego ryzyka banku i ryzyka systemowego, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
Graeber D. (2011), Debt. The First 5 000 Years, Brooklyn–London, Melville House.
Grapperhaus F. (2010), Podatki przez wieki. Historia Wizualna, Toruń, TNOiK.
Grostal W. i in. (2016), Alternatywne strategie polityki pieniężnej, Warszawa, NBP.
Group of Ten, Report on Consolidation in the Financial Sector (January), Bank for Internation-al Settlements, Basel.
Gruszczyński M. (2013), Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, Warszawa, CeDeWu.
Gruszecki J. (2015), Problemy z rozumieniem współczesnego pieniądza, “Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” No. 317(6), s. 49–69.
Grzegorczyk M. (2021), Jaka jest definicja prawna kryptowalut według polskich przepisów? Wrocław, Kancelaria Kufieta, Kupajło, Grzegorczyk.
Grzyb M. (2020), Wpływ instrumentów polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego na adekwatność kapitałową i wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych typów ryzyka sektora bankowego w Polsce w latach 2014–2018, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Nau-kowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 393(18).
Hackethal A., Schmidt R. (2000), Finanzsystem und Komplementarität, Frankfurt am Main, “Working Paper Series: Finance & Accounting” No. 50, Johann Wolfgang Goethe Universität, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.
Hałaj G. (2005), Badanie efektu domina w polskim systemie bankowym, „Bank i Kredyt” nr 10.
Halesiak A. (2017), Jaki system finansowy dla Polski? Warszawa, Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P. (2006), Dochody budżetu gminy, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
Hardin G. (1968), The Tragedy of the Commons, “Science” Vol. 162, No. 3859, s. 1243–1248.
https://businessinsider.com.pl/finanse/podwyzka-stop-uderza-w-wyceny-obligacji-skarbowych -banki-licza-straty/sbm5m3t.
Idzik M., Gieorgica J. (2020), Reputacja sektora bankowego 2020 – kluczowe wyniki i wnioski
z badania, „Bezpieczny Bank” nr 3(80).
Informacja na temat sektora bankowego w 2021 roku, Warszawa 2023, UKNF.
International Monetary Fund, Macroprudential Policy – An Organizing Framework, March 2011, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/031411.pdf.
Iwanicz-Drozdowska M. (2002), Kryzysy bankowe – zagadnienia ogólne, „Bezpieczny Bank” nr 4(19).
Iwanicz-Drozdowska M. (2007), Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej, Warszawa, PWE.
Iwanicz-Drozdowska M. (2011), Sieć bezpieczeństwa finansowego – powrót do korzeni? w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Iwanicz-Drozdowska M. (2013), Klasyfikacja ubezpieczeń. Umowy ubezpieczenia, w: Ubezpie-czenia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z. (2010), Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Warszawa, Poltext.
Iwanicz-Drozdowska M., Kerlin J., Smaga P., Tomasik M. (2015), EU Guarantee Schemes: Status Quo and Policy Implications, “Journal of Banking Regulation” Vol. 16, Issue 3, www.palgrave-journals.com/jbr/journal/v16/n3/pdf/jbr20156a.pdf DOI: http://dx.doi.org/10.1057/ jbr.2015.6.
Ivanova D., Stadler K., Steen-Olsen K., Wood R., Vita G., Tukker A., Hertwich E.G. (2016), Environmental Impact Assessment of Household Consumption, “Journal of Industrial Ecology”
Vol. 20(3), s. 526–536, https://doi.org/10.1111/jiec.12371.
Jajuga K. (2007), Elementy nauki o finansach, Warszawa, PWE.
Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Warszawa, WN PWN.
Jajuga K. (2017), Finanse spółek – niektóre wyzwania dla badań i dydaktyki, [w:] Nauki eko-nomiczne w XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy, red. C. Zając, Jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Jajuga K., Jajuga T. (2008), Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Warszawa, WN PWN.
Jajuga K., Karaś M., Kuziak K., Szczepaniak W. (2017), Ryzyko sytemu finansowego. Metody oceny i ich wersyfikacja w wybranych krajach, „Materiały i Studia” nr 329, Narodowy Bank Polski.
Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (2009), Problemy ryzyka instytucji finansowych, w: Wyzwania współczesnych finansów, red. K. Jajuga, Wrocław, Wydawnictwo UE.
Janasz K. (2009), Ryzyko i niepewność w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicz-nych i Zarządzania” nr 14, Wybrane problemy polityki makroekonomicznej.
Janowicz R. (2005), Pieniądz elektroniczny w wybranych krajach – charakterystyka, główne funkcje i zastosowanie, „Bank i Kredyt” nr 1.
Jastrzębska M. (2009), Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, Wolters Kluwer.
Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, Wolters Kluwer.
Jaworski P., Micał J. (2013), Pojęcie ubezpieczanie i podstawowa terminologia, w: Ubezpiecze-nia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Jędrzejowicz T. (2012), Rozwiązania instytucjonalne dla zapewnienia stabilności finansów publicznych w strefie euro – wnioski z kryzysu, w: Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa, CeDeWu, s. 159–170.
Johansson Å., Heady C., Arnold J.M., Brys B., Vartia L. (2008), Taxation and Economic Growth, Paris, OECD. doi: 10.1787/241216205486.
Jurkowska-Zeidler A. (2010), Europejski Nadzór Finansowy. Nowa architektura, w: Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, red. M. Kalinowski, M. Pronobis, Warszawa, CeDeWu.
Jurkowska-Zeidler A. (2016), Europejski System Gwarantowania Depozytów: trzeci brakujący filar do dokończenia Unii Bankowej, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio H, Vol. L, 4. 2016.
Jurkowska-Zeidler A. (2008), Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Euro-pejskiej, Warszawa, Wolters Kluwer business.
Kachniewski M. (2007), Rynki finansowe w Unii Europejskiej – dalsza integracja czy dezintegracja, w: Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, „Bank i Kredyt” (listopad–grudzień).
Kaczorowska-Budek A. (2014), U źródeł marketingu terytorialnego, „Handel Wewnętrzny” nr 2(349).
Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, “Econometrica” No. 47.
Kalisiak-Mendelska M. (2015), Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Kałuzińska V. (2009), Bank centralny wobec kwestii stabilności systemu finansowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Rok LXXI, zeszyt 1.
Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1991), Ekonomia, Gdańsk, Fundacja Gospodarcza „Solidarność”.
Kapitał finansowy banków, red. I. Pyka, Warszawa, PWE.
Karkowska R. (2012), Teoria i funkcje systemu finansowego w kontekście narastającego ryzyka niestabilności, „Zarządzanie i Finanse” nr 2(1).
Karkowska R., Niedziółka P. (2019), Rentowność banków komercyjnych a ich płynność w kontekście implementacji ilościowych norm płynności rekomendowanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, „Bank i Kredyt” nr 50(2).
Kata R. (2012), Stabilność finansowa banków spółdzielczych w warunkach niestabilności ryn-ków finansowych, w: Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa, CeDeWu.
Kaul I., Grunberg I., Stern M. (1999), Global Public Goods, International Cooperation in the 21st Century, New York, Oxford University Press.
Kil K. (2018), Stabilność finansowa Banków Spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych, Warszawa, Poltext.
Kirby E., Worner S. (2014), Crowdfunding: An Infant Industry Growing Fast, Staff Working Paper of the IOSCO Research Department, DWP3.
Klimiuk Z. (2016), Modele systemów bankowych na świecie jako przejaw kultury organizacyjnej, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” nr 8.
Klimontowicz M., Harasim J. (2015), Tendencje rozwojowe na rynku alternatywnych instrumentów finansowych, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio H, Vol. XLIX, 4.
Kluza K., Kluza S. (2021), Finanse publiczne a stabilność systemu finansowego, w: Finanse publiczne, red. M. Zioło, Warszawa, Polska Akademia Nauk.
Kluza S. (2012), Stabilność finansowa jako dobro publiczne, w: Przygotowania obronne w działach administracji rządowej, Z. Piątek, S. Olearczyk, Warszawa, Stow. Ruch Wspólnot Obronnych.
Kluzek M., Wiśniewska D., Waliszewski K. (2021), Finansomania. Podstawy wiedzy o finan-sach, Poznań, Wydawnictwo UEP.
Kneller R., Bleaney M.F., Gemmell N. (1999), Fiscal Policy and Growth: Evidence from OECD Countries, “Journal of Public Economics” Vol. 74(2), s. 171–190. doi: 10.1016/S0047-2727(99)00022-5.
Komisja Europejska (2009), Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, European Economy, 7/2009.
Komisja Europejska (2018), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Euro-pejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2018) 109.
Komisja Europejska, UE (2022), Historia i powody wprowadzenia euro, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej.
Komisja Nadzoru Finansowego, 2019, Cyfrowa Agenda Nadzoru, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Cyfrowa_agenda_nadzoru_68264.pdf.
Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. (2010), Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt” nr 41(6).
Kopits G., Symansky S. (1998), Fiscal policy rules, IMF Occasional Paper No. 162.
Kordela D. (2013), NewConnect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju, Warszawa, CeDeWu.
Kordela D. (2021), Nadzór nad rynkiem kapitałowym, w: Niemiecki system bankowo-finansowy, red. A. Dąbkowska, S. Flejterski, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
Kordela D. (2015), Nowe rynki giełdowe – analiza i ocena rozwoju, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” nr 73.
Korenik D., Korenik S. (2004), Podstawy finansów, Warszawa, PWN.
Kornberger-Sokołowska E., Bitner M. (2018), Prawo finansów samorządowych, Warszawa, Wolters Kluwer.
Korolewska M. Wydatki budżetu państwa, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=3E49B3B2BBE9BCD5C1257A61002F65CF&litera=D.
Kosztowniak A., Misztal P., Pszczółka I., Szelągowska A. (2009), Finanse i rozliczenia między-narodowe, Warszawa, C.H. Beck.
Kowalczyk D., Woźniak H. (2020), Procesy finansjalizacji gospodarki światowej. Wybrane zagadnienia, Sopot, Centrum Myśli Strategicznych.
Kowalewski P., Gąsienica-Szostak T., Tymuła P. (1996), Polityka kursowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990–1996, „Transformacja Gospodarki” nr 78.
Kozłowski T. (2007), Problem struktury systemu finansowego w kontekście relacji pomiędzy przedsiębiorstwami niefinansowymi i sektorem finansowym, „Bank i Kredyt” nr 1.
Kramer J. (2004), Struktura otoczenia polskich gospodarstw domowych – Próba klasyfikacji, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” No. 179, cz. 2, http://cejsh.icm. edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_7477.
Kräussl R., Lehnert T., Stefanova D. (2017), The European sovereign debt crisis: What have we learned? CFS Working Paper Series No. 567, Frankfurt a. M., Goethe University Frankfurt, Center for Financial Studies (CFS).
Król K. (2011), Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce, Warszawa, pobrane z: https://issuu.com (publikacja tylko online).
Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania (2002), red. M. Iwanicz-Drozdowska, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Kuchciński A. (2017), Mezzanine finance – alternatywne źródło finansowania przedsiębiorstw, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” nr 1(51).
Kulp C.A. (1928), Causality Insurance, New York, Ronald Press.
Kurek R. (2019), Ubezpieczenia społecznościowe a rynek tradycyjnych ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia. Wyzwania rynku, red. I. Kwiecień, P. Kowalczyk-Rólczyńska, Warszawa, C.H. Beck.
Lachiewicz W. (2016), System prawa dotacyjnego oraz prawo o dotacjach udzielanych z bud-
żetów samorządów, w: Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, R. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź, WUŁ, s. 259–276.
Lachniewicz W. (2017), System prawa dotacyjnego, w: Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, W. Lachiewicz, A. Talik, Warszawa, C.H. Beck.
Lisowski J. (2009), Wpływ kryzysu finansowego na rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 1.
Łagowski P. (2013), Geneza rynku papierów wartościowych w Polsce, „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” nr 19(4), “Acta Universitatis Wratislaviensis” No. 3586.
Lament M. (2013), Działalność inwestycyjna/lokacyjna zakładów ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Levine R. (1996), Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, The World Bank, Washington, D.C., Policy Research Working Paper No. 1678.
Lioudis N. (2019), The Collapse of Lehman Brothers: a case study, “Journal of Investment Banking” No. 11(1).
Lubińska T. (2010), Budżet a finanse publiczne, Warszawa, Difin.
Lubińska T. (red.) (2009), Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność, Warszawa, Difin.
Macek R. (2015), The Impact of Taxation on Economic Growth: Case Study of OECD Countries, “Review of Economic Perspectives” No. 14(4), s. 309–28. doi: 10.1515/revecp-2015-0002.
Małecka E., Włodarczyk B. (2012), Systemy gwarantowania depozytów: konwergencja rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” nr 4(1).
Malinowska-Misiąg E., Misiąg W. (2007), Finanse publiczne w Polsce, Warszawa–Rzeszów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Marchewka K. (2001), Funkcje pieniądza a funkcje kapitałów (oszczędności) pieniężnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” LXIII(4).
Marchewka-Bartkowiak K. (2012), Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicz-nych, „Ekonomia i Prawo” nr 10(3).
Marcinkowska M. (2013), Produkty i usługi bankowe, w: Bankowość, red. M. Zaleska, Warszawa, CH Beck.
Marcinkowska M. (2013), Segmentacja klientów bankowych, w: Bankowość, red. M. Zaleska, Warszawa, CH Beck.
Marecki K. (red.) (2008), Podstawy finansów, Warszawa, PWE.
Markowitz H.M. (1952), Portfolio Selection, “Journal of Finance” 1952, Vol. 7.
Masciandaro D., Quintyn M. (2013), The Evolution of Financial Supervision: The Continuing Search for the Holy Grail, SUERF 50th Anniversary Volume Chapters.
Maścianiec-Kordela D. (2008), Procesy konsolidacyjne giełd papierów wartościowych, w: Gospodarka w dobie globalizacji – usługi, decyzje, innowacje, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 24, Zeszyty Naukowe nr 507, Szczecin.
Matysek-Jędrych A., (2007), System finansowy – definicja i funkcje, „Bank i Kredyt” nr 10.
Matysek-Jędrych A. (2014), Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej, „Materiały i Studia” nr 303.
Matysek-Jędrych A. (2007), Struktura i modele systemu finansowego, „Bank i Kredyt” nr 11–12.
McKibbin W.J., Stoeckel A. (2009), The Global Financial Crisis: Causes and Conseąuences, Working Papers in International Economics, November 2009, No. 2.09, Sydney, Institute for International Policy.
Merton R., Bodie Z. (1995), A Conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment, w: The Global Financial System. A Functional, D. Crane i in., Boston, Harvard Business School Press.
Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdziel-czych, Warszawa, UKNF.
Miemiec M. (2005), Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Łódź, Kolonia Limited.
Mikita M. (2016), Międzynarodowy system walutowy przyszłości. Optimum, „Studia Ekonomiczne” nr 1(79).
Mill S. (2009), The Principles of Political Economy, Vol. 2. III. Principles of Political Economy, 1, London, Routledge.
Mishkin F.S. (2001), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Warszawa, WN PWN.
Mitręga-Niestrój K. (2012), Skutki światowego kryzysu finansowego w sferze realnej – ujęcie międzynarodowe, „Studia Ekonomiczne” nr 122, Międzynarodowe stosunki gospodar-cze – wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
money.pl (2018), Encyklopedia prawna: Pieniądz elektroniczny, www.money.pl.
Moroz G., Orzeł Z. (2014), Podmiot leczniczy – informacje podstawowe, w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Praktyczny poradnik dla świadczeniodawców, M. Hass-Symotiuk, G. Moroz, Z. Orzeł, Warszawa, C.H. Beck.
Mundry R. (2009), Problemy w realizacji i erozja strategii polityki monetarnej, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” nr 6.
Musgrave R.A. (1959), The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy, London–New York, McGraw-Hill.
Nahotko S. (2001), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
Najlepszy E. (2000), Zarządzanie finansami międzynarodowymi, Warszawa, PWE.
Narodowy Bank Polski (NBP) (2009), Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej, https://www.nbp.pl/systemfinansowy/nadzor_finansowy_ue.pdf (data dostępu 20.04.2021).
Narodowy Bank Polski (NBP) (2021), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2020 roku, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/rozwoj.html (data dostępu 10.05. 2022).
Nathan N., Sullivan R. (2016), Sustainable financial system, principles, impact, London, United Nations Environment Programme Finance Initiative, UN Global Compac.
Nawrot W. (2009a), Teoria kryzysów finansowych Minsky’ego i jej odniesienie do współczesności, „Gospodarka Narodowa” nr 10.
Nawrot W. (2009 b), Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Warszawa, CeDeWu.
NBP (2021), Założenia polityki pieniężnej, Warszawa, Narodowy Bank Polski.
NBP (2022), Polityka pieniężna (data dostępu: 1 03 2022).
NBP/UE (2011), Jakie korzyści euro? https://www.nbp.pl/cie/download/korzysci_z_euro.pdf.
Nicodeme G., Caiumi A., Majewski I. (2018), What Happened to Cit Collection? Solving the Rates-Revenues Puzzle, “SSRN Electronic Journal”, doi: 10.2139/ssrn.3338766.
Niczyporuk P., Talecka A. (2011), Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Białystok, Temida 2.
Niedziółka P. (2010), Model triady jako wyjaśnienie przyczyn globalnego kryzysu finansowego, w: Ryzyko w finansach i bankowości, B. Filipiak, M. Dylewski, Łódź, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości.
Niedźwiedzińska J. (2021), Inflation Targeting and Central Banks: Institutional Set-ups and Monetary Policy Effectiveness, Routledge.
Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, Warszawa, WN PWN.
Nowakowski M. (2020), Fintech. Technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych, Warszawa, Wolters Kluwer.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2021, poz. 1672 (11 sierpnia 2021).
OECD Glossary of Statistical Terms – Household Definition (2022), https://stats.oecd.org/ glossary/detail.asp?ID=1255.
Ortiz-Ospina E., Roser M. (2016), Taxation, OurWorldInData, https://ourworldindata.org/taxation.
Ostrom E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press.
Ostrowska E. (2007), Rynek kapitałowy, Warszawa, PTE.
Owsiak S. (2002), Podstawy nauki o finansach, Warszawa, PWE.
Owsiak S. (2015), Finanse, Warszawa, PWE.
Padoa-Schioppa T. (2002), Central Banks and Financial Stability: Exploring the Land in Between, w: The Transformation of the European Financial System, Second ECB Central Banking Conference Frankfurt am Main 24 and 25 October 2002, European Central Bank.
Pagano M., Financial markets and macroeconomy. Financial markets and growth. An overview, “European Economic Review” No. 37.
Patena W. (2010), System finansowy: funkcje, struktura, instrumenty, w: Podręcznik do ban-kowości, red. W. Patena, W. Cwynar, Warszawa, Wolters Kluwer.
Pawłowska M. (2014), Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne, War-szawa, C.H. Beck.
Paździor A. (2013), Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata, Warszawa, Difin.
Perez K. (2019), Robo-doradztwo – alternatywa czy uzupełnienie tradycyjnego doradztwa inwestycyjnego? w: Polityka pieniężna i rynki finansowe wobec wyzwań gospodarki 4.0.,
red. W. Przybylska-Kapuścińska, K. Perez, Warszawa, CeDeWu.
Piech K. (red.) (2016), Leksykon pojęć na temat technologii blockchain oraz kryptowalut, „Blockchain i Kryptowaluty” programu „Od papierowej do cyfrowej Polski", Warsza-wa.
Piech K. (red.) (2017), Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Warszawa, Instytut Wiedzy
i Innowacji.
Piekarzewska A. (2008), Giełda papierów wartościowych w Wielkiej Brytanii – London Stock Exchange, w: Giełdy kapitałowe w Europie, red. U. Ziarko-Siwek, Warszawa, CeDeWu.
Pietrzak B. (2012), Bank centralny a stabilność sektora bankowego, w: Polityka monetarna
i fiskalna a stabilność sektora finansowego, Warszawa, CeDeWu.
Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (2008), System finansowy w Polsce, t. 1, Warszawa, WN PWN.
Piotrowski W. (1999), Niektóre aspekty prawne reformy systemu emerytalnego, „Ruch Praw-
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Rok LXI, zeszyt 1.
Pluciński E.M. (2011), Kryzys fiskalny krajów strefy euro a programy naprawcze na lata 2010–2012. Euroland 2010 – czy to tylko kryzys fiskalny krajów PIIGS? w: Gospodarka światowa
w dobie globalizacji, red. M. Lasoń, Kraków, Oficyna Wydawnicza AFM.
Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, Warszawa 2022, Narodowy Bank Polski.
Polański Z. (2008), Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Warszawa, WN PWN.
Poniatowicz M. (2012), Reguły fiskalne jako instrument stabilizacji finansowej w sektorze samorządowym, w: Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarun-kowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa, CeDeWu.
Poniatowicz M. (2016), Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samo-rządowych, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 125.
Poniatowicz M., Dziemianowicz R. (2016), Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin – Polonia (t. L, 1 Sectio H).
Postuła M., Kawarska A. (2022), Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej, Warszawa, PWE.
Postuła M. (2011), Budżet zadaniowy w Polsce, w: Instrumenty nowego zarządzani, E. Ruśkowski, Białystok, Temida 2.
Pritsker M. (2000), The Channels for Financial Contagion, August 11, 2000, DOI: 10.1007/978-1-4757-3314-3_4.
Prudential treatment of problem assets – definitions of non-performing exposures and forbear-ance (2016), Basel, BIS.
Puławski M. (2017), Dwieście lat minęło. Krótkie opisanie dziejów giełd papierów wartościo-wych w Polsce, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” nr 5(89), cz. 2.
Pyka I., Malik K. (red.) (2021), Finanse: wybrane zagadnienia, Opole, Politechnika Opolska.
Raczkowski K. (2012), Zarządzanie stabilnością rynku finansowego, w: Bezpieczeństwo eko-nomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, red. K. Raczkowski, Warszawa, Wol-ters Kluwer business.
Rakić D. (2021), Noty Tematyczne Unii Europejskiej. Europejska polityka pieniężna, Bruksela, Parlament europejski, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/86/europejska-polityka-pieniezna.
Ramotowski J. (2015), Frank zaraża bilanse banków nie tylko w środkowej Europie. Obserwa-tor finansowy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/bankowosc/frank-zaraza-bilanse-bankow-nie-tylko-w-srodkowej-europie/.
Raport o stabilności systemu finansowego (grudzień 2020), Warszawa, NBP.
Raport o stabilności sytemu finansowego (czerwiec 2022), Warszawa, NBP.
Ratajczak M. (2012), Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista” nr 3.
Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2008), This Time is Different: Eight Centurie of Financial Folly, This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises, NBER Working Paper No. 13882, March.
Rickards J. (2015), Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walu-towego, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
Ronka-Chmielowiec W. (2017), Ryzyko ubezpieczeniowe – współczesne wyzwania dla zakła-dów ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, red. A. Szymańska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Ross S., Westerfield R., Jaffe J. (2010), Corporate finance, 9e, New York, McGrawHill.
Rószkiewicz M. (2008), Zmienność stopy oszczędzania polskich gospodarstw domowych. Gos-podarka Narodowa, “The Polish Journal of Economics” No. 225(7–8), s. 63–79, https:// doi.org/10.33119/GN/101315.
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz.U. Nr 298, poz. 1767
(28.12.2011).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii
Europejskiej (Dz.Urz. UE L 174 z 26.06.2013).
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. (2010), Warszawa, NBP.
Rudny W. (2018), Wzrost znaczenia sfery finansów i konsekwencje tego zjawiska, „Studia Ekonomiczne” nr 359.
Rydzewska A. (2016), Wpływ procesów demutualizacji na efektywność finansową giełd papierów wartościowych, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Vol. L, 4Sectio H, Lublin – Polonia.
Rydzewska A. (2017), Finansjalizacja a klasyczne funkcje giełdy papierów wartościowych, „Studia i Prace” nr 154, Kolegium Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza SGH.
Samuelson P.A. (1954), The Pure Theory of Public Expenditure, “The Review of Economics and Statistics” Vol. 36, No. 4, s. 387–389.
Samuelson P. (1957), The pure theory of public expenditure, “Review of Economics and Statistics” No. 36.
Scheufell P. (2016), Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech, “Journal of Innovation Management JIM” No. 4.
Schmidt R., Tyrell M. (2003), What constitutes a financial system in general and the German financial system in particular? Frankfurt am Main, Johann Wolfgang Goethe-Universität.
Sharpe W.F. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, “Journal of Finance” Vol. 19.
Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa, WN PWN.
Sironi P. (2016), FinTech Innovation. From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamifi-cation, Chichester, England, John Wiley & Sons.
Sławiński A. (2006), Rynki finansowe, Warszawa, PWE.
Sławiński A. (2015), Kryzys bankowy jako główna przyczyna kryzysu w strefie euro, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio H, Vol. XLIX, 2.
Sławiński A. (2019), Kryptowaluty – zapowiedzi i rzeczywistość, w: Polityka pieniężna i rynki finansowe wobec wyzwań gospodarski 4.0., red. W. Przybylska-Kapuścińska, K. Perez, Warszawa, CeDeWu.
Sławiński A. (2011), Polityka pieniężna, Warszawa, C.H.Beck.
Smaga P. (2013), Istota stabilności finansowej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finan-sów” nr 124.
Smaga P. (2014), Pomiar stabilności finansowej i rola banku centralnego, „Bezpieczny Bank”
nr 4(57), Warszawa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Smolny K. (2012), Ryzyko destabilizacji finansów publicznych poprzez niestabilność systemu
finansowego w Polsce, w: Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa, CeDeWu.
Snowdon B., Vane H. (2005), Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State, Edward Elgar Pub.
Solarz J.K. (2001), Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalno-porównawcza, Warszawa, Biblioteka Menedżera i Bankowca.
Solarz J.K. (2008), Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Warszawa, WN PWN.
Solarz J.K. (2014), Stadne myślenie o stabilności finansowej, w: Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku, red. J.K. Solarz, E. Klamut, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”
t. XV, nr 9, część III Łódź–Warszawa.
Spigarska E. (2007), Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” nr 4.
Spineanu-Georgesc L. (2011), Functions of financial system, “Mircea cel Batran” Naval Acad-emy Scientific Bulletin, Issue XIV (2).
Sporek T. (2015), Perspektywy i konsekwencje wprowadzenia euro w Polsce – bilans korzyści
i kosztów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach” nr 228.
Statistics Explained (2022), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title =Glossary:Household_-_social_statistics.
Stawska J., Stabilność systemu finansowego na tle działalności instytucji gospodarczych – ban-ku centralnego i rządu, „Studia Prawno-Ekonomiczne” t. CII.
Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Warszawa, WN PWN.
Stiglitz J. (1992), The Design of Financial Systems for the Newly Emerging Democracies of Eastern Europe, w: The Emergence of Market Economies in Eastern Europe, red. C. Clague,
G. Rausser, Cambridge, Blackwell Publishers.
Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Warszawa, WN PWN.
Stradomski M. (2006), Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Poznań, Grafika.
Strąk T. (2012), Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Warszawa, Difin.
Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2023–2026 (2022), Warszawa, Ministerstwo Finansów.
Strzelbicki M. (2019), Kryptowaluty jako przedmiot działalności gospodarczej – wybrane uwagi, “Acta Universitatis Wratislaviensis”, CCCXXIX(3977).
System finansowy w Polsce (2008), red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, t. 1, Warszawa,
WN PWN.
Szczechowicz H. (2015), Zadania własne i zlecone w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny. Studium monograficzne, H. Szczechowicz, Wło-cławek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.
Szczepańska O. (2020), Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa, NBP.
Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A. (2004), Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, „Materiały
i Studia” nr 173.
Szewczyk E. (2012), Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu, PWSZ IPiA, „Studia Lubu-skie” nr 8.
Szkołno-Koguc J. (2011), Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finan-sami samorządowymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” nr 76.
Szmyt A. (2020), Europejski Bank Centralny, “Acta Universitatis Wratislaviensis” No. 3996, „Przegląd Prawa i Administracji”, CXXIII.
Szpunar P. (2012), Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, „Materiały i Studia” nr 278, Narodowy Bank Polski.
Strategy for financing the transition to a sustainable economy, Directorate-General for Finan-cial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, COM/2021/390 final, Document 52021DC039.
Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment and amending Regulation (EU) 2019/2088 (Text with EEA relevance). PE/20/2020/INIT, Document 32020R0852.
European green bond standard. European Commission, Strasbourg, 6.7.2021, COM(2021) 391 final 2021/0191 (COD), Proposal for a Regulation Of The European Parliament and of The Council on European green bonds. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri =cellar:e77212e8-df07-11eb-895a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.
Communication from The Commission to The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions, The European Green Deal. COM/2019/640 Final, Document 52019dc0640.
Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Warszawa, Placet.
Taryfa prowizji i opłat bankowych za usługi oferowane klientom detalicznym, wersja obo-wiązująca od 1 marca 2020 r., PKO BP, https://www.pkobp.pl/media_files/85606866-3b09-4d53-81bb-f567a7fa6711.pdf.
Thiel S. (2010), Rynek kapitałowy i terminowy, Warszawa, Cedur, Komisja Nadzoru Finansowego.
Tiebout C. (1956), A Pure Theory of Local Expenditures, “Journal of Political Economy” No. 64(5).
Tobin J. (1984), On the Efficiency of the Financial System, “Lloyds Bank Review” No. 153.
Toporowski J. (2012), Nauka o kryzysach finansowych, „Biuletyn PTE” nr 5.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 326, 26/10/2012).
strefy euro – perspektywa Polski (2017), „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” Vol. 15, No. 1.
Trudnowski P., Kawalec S. (2017), Strefa euro to gra o sumie ujemnej. Rozwiążmy ją, by uratować Unię, Klub Jagielloński.
Trutkowski C. (red.) (2016), Realizacja usług publicznych, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Tymoczko I.D. (2013), Analiza porównawcza systemów kursu walutowego, „Materiały i Stu-dia” No. 287.
Ubezpieczenia (2016), red. W. Ronka-Chmielowiec, Warszawa, C.H. Beck.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) (2021a), Raport o stanie rynku brokerskiego
w 2020 roku, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_z_dzialalnosc_%2 0brokerskiej_2020_76213.pdf.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) (2021b), Informacja o stanie rynku emerytalnego w Polsce 2020 roku.
UOKiK, D. M. P. P. (2021), Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom
w 2020 roku.
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.0.1672, 13 listopada 2003).
Ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. 2022, poz. 633, 15 kwietnia 2022).
Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.2022.0.1634, 27 sierpnia 2009).
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz. 123 ze zm., 25 października 1991).
Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.0.559, 8 marca 1990).
Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.0.1526, 5 czerwca 1998).
Ustawa o samorządzie województwa (Dz.U.2022.0.547, 5 czerwca 1998).
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie (Dz.U., poz. 130, 1349, 11 stycznia 2018).
Ustawa z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 594 ze zm.).
Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-blicznych (Dz.U. 2005 Nr 14, poz. 114 ze zm.).
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140, poz. 939 ze zm.).
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1881).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2021.0.1907).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 199, poz. 1175).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. 1997
Nr 140, poz. 940 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finanso-wym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. 2015, poz. 1513 ze zm.).
von Mises L. (2015), Liberalizm w tradycji klasycznej, Kraków, Arcana.
Wantoch-Rekowski J. (2021), Bankowy Fundusz Gwarancyjny – nowa jednostka sektora finan-sów publicznych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” t. 9, nr 3.
Węcławski J. (2013), Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym, “Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska” Vol. XLVII, No. 1.
Wernik A. (2011), Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, Warszawa, PWE.
Widmalm F. (2001), Tax Structure and Growth: Are Some Taxes Better Than Others? “Public Choice” 22.
Wieczorek-Kosmala M. (2009), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, w: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, red. H. Zadora, Warszawa, C.H. Beck.
Wildavsky A. (1986), Budgeting: A Comparative Theory of Budgetary Processes, New Bruns-wick, Transaction Books.
Wilkinson R.G., Pickett K.E. (2009), Income Inequality and Social Dysfunction, “Annual Review of Sociology” No. 35, s. 493–511.
Wisła R. (2007), Rozwój alternatywnych systemów obrotu instrumentami finansowymi jako efekt liberalizacji przepływu kapitałowego, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, War-szawa.
Witkowski P., Adamczyk A., Franek S. (2021), Does Carbon Risk Matter? Evidence of Carbon Premium in EU Energy-Intensive Companies, “Energies” No. 14(7):1855. doi: 10.3390/ en14071855.
Włodarczyk-Śpiewak K. (2011), Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 3, s. 63–80.
Wojtkowiak A., Płonkowska O. (2020), Porównanie struktury portfeli kredytowych w dwóch głównych modelach systemów bankowych, „Debiuty Naukowe WSB” nr 2.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w spra-wie pomiędzy K. i J. Dziubak oraz Raiffeisen Bank International AG C-260/18 (Dz.U.UE. C.2019/413/11).
Wyszkowska D. (2018), Samorząd terytorialny w ujęciu wybranych koncepcji teoretycznych, “Optimum. Economic Studies” No. 1(91).
Xie P., Zou C. (2013), The theory of internet finance, “China Economist” No. 8(2).
Yu L., Yu H. (2004), Chinese Coins: Money in History and Society, San Francisco, Long River Press.
Zadora H. (2015), Finanse. Kategorie, zjawiska i procesy, podmioty, Warszawa, Difin.
Zalega T. (2007), Mechanizm zachowania się konsumenta na rynku w ujęciu makroekonomicz-nych koncepcji konsumpcji, „Studia i Materiały/Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski” Nr 2, s. 86–95.
Zaleska M. (red.) (2007), Współczesna bankowość, Warszawa, Difin.
Zaleska M., Kozińska M. (2022), Private banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu, Warszawa, SGH.
Założenia polityki pieniężnej na 2023 r. (2022), Warszawa, Narodowy Bank Polski.
Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych (2020), Warszawa, NIK.
Zemke J. (2017), Ryzyko ceny wewnętrznej pieniądza. Studia Ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 324.
Zhang J., Zhang Y. (2022), How emissions trading affects income inequality: Evidence from China, “Climate Policy” 0(0), 1–16, https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2099789.
Zieliński T. (2013), „Zarażanie finansowe” źródłem ryzyka systemowego, „Zeszyty Naukowe Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne” nr 173, Innowacje w bankowości i finansach, Katowice.
Zieliński T. (2015), Separacja bankowości detalicznej i komercyjnej od działalności inwestycyj-nej banków – poszukiwanie dróg do stabilnego systemu finansowego, „Studia Ekono-miczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 246.
Zielona Księga dotycząca rozwoju (2012), http://ec.europa.eu/culture/our policydevelopment/ doc/GreenPapercreativeindustries_pl.pdf.
Zioło M. (2020), Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek, Warszawa, PWE.
Ziolo M., Filipiak B., Bąk I., Cheba K. (2019), How to Design More Sustainable Financial Sys-tems: The Roles of Environmental, Social and Governance Factors in the Decision-Making Process, “Sustainability” No. 11.
Zioło M., Bąk I., Filipiak B.Z., Spoz A. (2022), In search of a financial model for a sustainable economy, “Technological and Economic Development of Economy” No. 28(4), s. 920–947, https://doi.org/10.3846/tede.2022.16632.
Zioło M., Filipiak B., Tundys B. (2021), Sustainability in Bank and Corporate Business Models. The Link between ESG Risk Assessment and Corporate Sustainability, Cham, Palgrave Macmilan.
Żuchowska D. (2016), Polityka kursowa wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” nr 9.
Żukowska H. (2007), Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy: przykład Rosji po 1990 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Analiza płynności finansowej przeds...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Fundusze pożyczkowe w finansowaniu ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Wpływ COVID-19 na finanse. Polska p...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ryzyko faktora w transakcjach fakto...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Finanse u progu trzeciej dekady XXI...

112.50 zł 125.00 zł Cena netto: 107.14 zł

Finanse u progu trzeciej dekady XXI...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane