• Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom 2

Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom 2

 • Autor: Janusz Ostaszewski Elżbieta Malinowska-Misiąg redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-006-0
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 370/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka obejmuje całościowo istotę współczesnej nauki o finansach, adresowana jest zarówno doktorantom, jak i studentom studiów licencjackich oraz magisterskich, studiujących ten przedmiot. Publikacja ta umożliwi współczesnym menedżerom lepiej zarządzać finansami, a także pozwoli im – w szerszym niż do tej pory zakresie – zaistnieć na międzynarodowym rynku finansowym.

W serii:
      

Spis treści:

Od Redaktora monografii
Wstęp

DZIAŁ 6. FINANSE PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 6.1. Wprowadzenie do finansów publicznych

Elżbieta Malinowska-Misiąg

6.1.1. Pojęcie finansów publicznych
6.1.2. Zadania publiczne
6.1.3. Sektor finansów publicznych
6.1.4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych
6.1.4.1. Jednostki budżetowe
6.1.4.2. Fundusze celowe
6.1.4.3. Agencje wykonawcze oraz państwowe i samorządowe osoby prawne
6.1.4.4. Pozostałe formy organizacyjne
6.1.5. Sektor instytucji rządowych i samorządowych
6.1.6. Sektor publiczny

ROZDZIAŁ 6.2. Budżet państwa

Elżbieta Malinowska-Misiąg

6.2.1. Budżet jako podstawowy plan finansowy państwa
6.2.2. Zasady budżetowe
6.2.3. Dochody budżetu państwa
6.2.4. Wydatki budżetu państwa
6.2.5. Procedura budżetowa
6.2.6. Budżet zadaniowy

ROZDZIAŁ 6.3. Finanse jednostek samorządu terytorialnego
Elżbieta Malinowska-Misiąg

6.3.1. Decentralizacja fiskalna
6.3.2. Samorząd terytorialny w Polsce
6.3.3. Źródła dochodów samorządowych
6.3.3.1. Dochody własne
6.3.3.2. Subwencja ogólna
6.3.3.3. Dotacje
6.3.4. Wydatki samorządowe
6.3.5. Budżet samorządowy

ROZDZIAŁ 6.4. Deficyt i dług publiczny
Elżbieta Malinowska-Misiąg

6.4.1. Saldo budżetu
6.4.2. Dług publiczny
6.4.2.1. Najważniejsze tytuły dłużne
6.4.2.2. Zarządzanie długiem publicznym
6.4.2.3. Zadłużenie sektora finansów publicznych oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych
6.4.3. Reguły fiskalne

ROZDZIAŁ 6.5. Redystrybucja PKB w Polsce na tle innych państw OECD
Janusz Ostaszewski

6.5.1. Skala redystrybucji PKB w odniesieniu do wydatków sektora finansów publicznych
6.5.2. Redystrybucja PKB przy uwzględnieniu dochodów podatkowych i parapodatkowych
6.5.3. PKB per capita w Polsce na tle innych państw
6.5.4. Polska państwem opiekuńczym? Konsekwencje dla wzrostu gospodarczego, dobrobytu narodu i rozwoju przedsiębiorczości

DZIAŁ 7. PODATKI I SYSTEM PODATKOWY

ROZDZIAŁ 7.1. Teoretyczne aspekty podatków i systemu podatkowego

Paweł Felis

7.1.1. Ekonomiczne i prawne aspekty podatku
7.1.2. Istota i klasyfikacja zadań podatków
7.1.3. Systematyka podatków. Kryteria klasyfikacji
7.1.4. Struktura systemu podatkowego. Czynniki determinujące konstrukcję systemu podatkowego

ROZDZIAŁ 7.2. Opodatkowanie dochodów z pracy, działalności gospodarczej i kapitału
Marcin Jamroży, Aleksander Łożykowski

7.2.1. Dochody z pracy
7.2.1.1. Stosunek pracy
7.2.1.2. Emerytury
7.2.1.3. Działalność wykonywana osobiście
7.2.2. Dochody z działalności gospodarczej
7.2.2.1. Dualizm opodatkowania dochodów spółek handlowych
7.2.2.2. Dochód jako przedmiot opodatkowania
7.2.2.3. Zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych
7.2.2.4. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
7.2.2.5. Wycena podatkowa transakcji
7.2.2.6. Restrukturyzacje biznesowe
7.2.3. Zyski kapitałowe

ROZDZIAŁ 7.3. Opodatkowanie międzynarodowe
Magdalena Janiszewska

7.3.1. Unikanie podwójnego opodatkowania
7.3.2. Zasada rezydencji a zasada źródła
7.3.3. Opodatkowanie u źródła
7.3.4. Metody unikania podwójnego opodatkowania
7.3.5. Erozja podstawy opodatkowania
7.3.6. Inicjatywa BEPS

ROZDZIAŁ 7.4. Behawioralny aspekt opodatkowania

Joanna Szlęzak-Matusewicz

7.4.1. Tło behawioryzmu podatkowego
7.4.2. Cechy osobowości a stosunek do obowiązku podatkowego
7.4.3. Płeć a stosunek do obowiązku podatkowego
7.4.4. Religia a stosunek do obowiązku podatkowego
7.4.5. Praktyczne wykorzystanie technik behawioralnych w finansach publicznych

ROZDZIAŁ 7.5. Perspektywy rozwoju systemu podatkowego
Marcin Jamroży, Aleksander Łożykowski

7.5.1. Przyczyny transformacji systemu podatkowego
7.5.2. Luka podatkowa w Polsce
7.5.3. Opodatkowanie gospodarki cyfrowej
7.5.4. Cyfryzacja obowiązków podatkowych
7.5.5. Realizacja funkcji pozafiskalnych

DZIAŁ 8. ODDZIAŁYWANIE BANKU CENTRALNEGO NA RYNKI FINANSOWE ORAZ SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 8.1. Formalno-organizacyjne aspekty bankowości centralnej

Paweł Smaga

8.1.1. Krótki zarys historii bankowości centralnej na świecie i w Polsce
8.1.2. Funkcje banku centralnego
8.1.3. Uwarunkowania instytucjonalne

ROZDZIAŁ 8.2. Kierunki i narzędzia kreowania polityki pieniężnej przez bank centralny
Łukasz Kurowski

8.2.1. Cele i strategie polityki pieniężnej
8.2.2. Standardowe i niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej
8.2.3. Mechanizm transmisji monetarnej

ROZDZIAŁ 8.3. Przeciwdziałanie kryzysom finansowym i ograniczanie ich skutków

Paweł Smaga, Łukasz Kurowski, Krzysztof Melnarowicz

8.3.1. Modele kryzysów finansowych
8.3.1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu stabilności finansowej i kryzysów finansowych
8.3.1.2. Modele kryzysu pierwszej generacji
8.3.1.3. Modele kryzysu drugiej generacji
8.3.1.4. Modele kryzysu trzeciej generacji
8.3.2. Wielki Kryzys (ang. Great Depression)
8.3.3. Historia i przebieg wybranych kryzysów finansowych
8.3.3.1. Meksyk
8.3.3.2. Tajlandia
8.3.3.3. Korea Południowa
8.3.3.4. Rosja
8.3.3.5. Globalny kryzys finansowy 2007+
8.3.3.6. Pandemia koronawirusa COVID-19
8.3.4. Metody identyfikacji, zapobiegania oraz zarządzania kryzysem finansowym
8.3.4.1. Sposoby identyfikacji kryzysów finansowych
8.3.4.2. Sieć bezpieczeństwa finansowego oraz narzędzia do zapobiegania i zarządzania kryzysem

DZIAŁ 9. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ROZDZIAŁ 9.1. Ubezpieczenia społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego

Ewa Cichowicz

9.1.1. Teoretyczne podstawy ubezpieczenia społecznego
9.1.2. Metody zabezpieczenia społecznego
9.1.3. System ubezpieczeń społecznych w Polsce
9.1.3.1. Pracowniczy system ubezpieczeń społecznych – ubezpieczenie emerytalne
9.1.3.2. System ubezpieczeń społecznych – ubezpieczenia rentowe, chorobowe i wypadkowe
9.1.3.3. Ubezpieczenie społeczne rolników
9.1.3.4. System zaopatrzeniowy jako dopełnienie systemu ubezpieczeniowego

ROZDZIAŁ 9.2. Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych ze środków publicznych
Elżbieta Malinowska-Misiąg

9.2.1. System pracowniczy
9.2.1.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
9.2.1.2. Fundusz Emerytur Pomostowych
9.2.1.3. Fundusz Rezerwy Demograficznej
9.2.2. System ubezpieczeń społecznych rolników
9.2.3. Grupy zawodowe wyłączone z ubezpieczeń społecznych

DZIAŁ 10. SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

ROZDZIAŁ 10.1. Konstrukcja systemu ochrony zdrowia

Ewa Cichowicz

10.1.1. Modele systemu ochrony zdrowia
10.1.2. Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce

ROZDZIAŁ 10.2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce
Ewa Cichowicz

10.2.1. Narodowy Fundusz Zdrowia jako główny płatnik w systemie ochrony zdrowia
10.2.2. Pozaubezpieczeniowe finansowanie systemu ochrony zdrowia

DZIAŁ 11. FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 11.1. Unia Gospodarcza i Walutowa – wybrane aspekty
Michał Matusewicz

11.1.1. Przesłanki utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej
11.1.2. Koncepcje budowy unii monetarnej do roku 1990
11.1.3. Etapy budowania Unii Gospodarczej i Walutowej po roku 1990
11.1.4. Perspektywa rozszerzenia UGiW o Polskę i pozostałe nowo przyjęte państwa do UE

ROZDZIAŁ 11.2. Budżet Unii Europejskiej
Piotr Russel

11.2.1. Uwagi wstępne
11.2.2. Dochody budżetu
11.2.3. Wydatki budżetu
11.2.4. Rozliczenia Polski z UE

MISCELLANEA
Kapitalizm państwowy
Olga Mikołajczyk, Andrzej Nikołajczuk

1. Istota kapitalizmu państwowego
2. Kapitalizm państwowy w gospodarce światowej
3. Systemy kapitalizmu państwowego
4. Współczesny nurt kapitalizmu państwowego

ZAŁĄCZNIK 1. Ranking 150 największych gospodarek świata (według wielkości PKB – nominalnie), 2018 r.
Janusz Ostaszewski

ZAŁĄCZNIK 2. Ranking 150 największych gospodarek świata (według wielkości PKB – nominalnie), 2019 r.
Janusz Ostaszewski

ZAŁĄCZNIK 3. Ranking 150 największych gospodarek świata (według wielkości PKB w mld. USD – w parytecie siły nabywczej – PPP), 2019 r.
Janusz Ostaszewski

ZAŁĄCZNIK 4. Ranking 150 państw pod względem PKB per capita w tys. USD (nominalny oraz w PPP), 2018 i 2019 r.
Janusz Ostaszewski

Bibliografia

Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska:

Recenzowana monografia dotyczy aktualnej i ciekawej problematyki. Jest to pozycja kompleksowo i nowatorsko prezentująca zagadnienia z obszaru finansów, a zatem potrzebna i użyteczna dla teoretyków, praktyków, jak też studentów zainteresowanych problematyką finansów (…).

Janusz Ostaszewski
profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w dziedzinie finansów. W latach 2005-2012 przez dwie kadencje Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Zasadniczym przedmiotem prowadzonych przez niego badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową oraz strategią finansową. Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów takich jak: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie a także w licznych opracowanych przezeń materiałach dydaktycznych i publikacjach. Jego dorobek naukowy liczy ponad 150 tytułów różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 44 pozycje książkowe. Dotychczas pod kierunkiem prof. Janusza Ostaszewskiego zostały napisane i obronione 22 prace doktorskie. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy Prezesa Kredyt Lease SA oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo rozwinęły jego zainteresowania finansami. Dzięki wieloletniej aktywności w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, lecz także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co poszerzyło jego zainteresowania badawcze.

Książki tego autora

Elżbieta Malinowska-Misiąg
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998-2012 pracownik naukowy w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r. doradca Ministra Finansów. W Szkole Głównej Handlowej od października 2012 r. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji książkowych, licznych artykułów naukowych, a także raportów i ekspertyz (m.in. dla Sejmu, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). W latach 2002-2009 uczestniczyła w wydawaniu kwartalnika Biuletyn Finansów Publicznych. Współautorka trzech kolejnych wydań podręcznika Finanse publiczne w Polsce (2002, 2007, 2008). Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane m.in. z organizacją sektora finansów publicznych, przejrzystością i stabilnością fiskalną, finansami jednostek samorządu terytorialnego.

Książki tego autora

redakcja naukowa


254. Quak, E., Timmis, H. (2018). Double  Taxation  Agreements  and  Developing  Coun-
tries, K4D Helpdesk Report, Brighton: Institute of Development Studies.
255. Rabiej, E. (2013). Rachunek kosztów leczenia w aspekcie wyceny świadczeń zdro-
wotnych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
256. Rabiej, E. (2018). Jednostka samorządu terytorialnego jako podmiot tworzący
SPZOZ – analiza wybranych aspektów prawnych i finansowych, Optimum. Econo-
mic Studies, 3(93), s. 159–170.
257. Raczkowski, K., Schneider, F., Węgrzyn, J. (2020). Ekonomia systemu podatkowego.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
258. Rada Ministrów. (2020). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Omówienie. Warszawa.
259. Rixen, T., Schwarz, P. (2009). Bargaining over the Avoidance of Double Taxation:
Evidence from German Tax Treaties, FinanzArchiv/Public Finance Analysis, 65(4),
s. 442–471.
260. Rosati, D.K. (2017). Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficy-
na Wydawnicza SGH.
261. Rosińska, M. (2008). Procesy globalizacji jako geneza kreowania globalnej prze-
strzeni gospodarczej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeco-
nomica, 9, s. 15–30.
262. Rostow, W.W. (1971). The Stages of Economic Growth. Non Communist Manifesto.
Cambridge: Cambridge University Press.
263. Russel, P. (2012). Ewolucja wieloletnich ram finansowych. W: Finanse Unii Euro-
pejskiej, G. Gołębiowski (red.), Studia BAS, nr 3(31).
264. Ruśkowski, E. (2015). Decentralizacja zadań na rzecz jednostek samorządu te-
rytorialnego a adekwatność i samodzielność ich finansowania w świetle badań
porównawczych. W: Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza
i perspektywy, W.M. Miemiec (red.). Warszawa: Wolters Kluwer.
265. Ruśkowski, E., Salachna, J.M. (2007). Finanse lokalne po akcesji. Warszawa: Wol-
ters Kluwer.
266. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2012). Ekonomia. Warszawa: Dom Wydawniczy
Rebis.
267. Sarnowski, J., Selera, P. (2018). Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016–2017.
Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.
268. Schaumburg, H. (2017). Internationales Steuerrecht. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt.
269. Schick, A. (2007). Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules
or Analytic Tools?, OECD Journal on Budgeting, vol. 7, no. 2.
270. Schindel, A., Atchabahian A. (2005). Source and Residence: New Configuration
and Principles, Cahiers de droit fiscal international, 90A, Amsterdam: IBFD.
271. Shirai, S. (2018). Mission Incomplete: Reflating Japan’s Economy. Tokyo: Asian
Development Bank Institute.
272. Singelton, J. (2011). Central Banking in the Twentieth Century. Cambridge: Cam-
bridge University Press.
273. Skibińska-Fabrowska, I. (2017). Banki centralne wobec kryzysu: niestandardowe
narzędzia polityki pieniężnej. Warszawa: CeDeWu.
274. Skodlarski, J. (2013). Historia gospodarcza. Warszawa: PWN.
362 Bibliografia
275. Sławiński, A. (red.). (2011). Polityka Pieniężna. Warszawa: C.H. Beck.
276. Słodowa-Hełpa, M. (2013). Budżet zadaniowy w systemie zintegrowanego zarzą-
dzania rozwojem – możliwości, dylematy, obawy, Studia BAS, nr 1(33).
277. Smaga, P. (2014). Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej.
Warszawa: CeDeWu.
278. Smaga, P. (2020). Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym. Teoria
i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
279. Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warsza-
wa: PWN (oryginał 1776).
280. Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warsza-
wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
281. Stahl, M. (2007). Cele publiczne i zadania publiczne. W: Koncepcja  systemu  
prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyj-
nego Zakopane 24–27.9.2006 r., J. Zimmermann (red.). Warszawa: Wolters Klu-
wer Polska.
282. Stiglitz J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
283. Straffin, P.D. (2001). Teoria gier. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
284. Suchecka, J. (2010). Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej. Warszawa: Wydawnic-
two Wolters Kluwer Polska.
285. Supera-Markowska, M., Dzienisiuk, D. (2020). Podatki i składki z tytułu zatrudnie-
nia. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
286. Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce.
Warszawa: PWE.
287. Surówka, K., Owsiak, K. (2018). Administrowanie czy rozwój – 20 lat doświad-
czeń finansowania polskiego samorządu terytorialnego, Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy, nr 4 (56).
288. Sutherland, D., Hoeller, P. Merola, R. (2012). Fiscal consolidation: How much, how
fast and by what means?, OECD Economic Policy Papers 1. OECD Publishing.
289. Swianiewicz, P. (2006). Local Government Organization and Finance: Poland.
W: Local Governance in Developing Countries. A. Shah (ed.). Washington D.C: The
World Bank.
290. Swianiewicz, P. (2011). Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokal-
ne. Warszawa: Municipium S.A.
291. Szczepańska, O. (2008). Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Studium
teoretyczno-porównawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
292. Szczepańska, O., Dobrzańska, A., Zdanowicz, B. (2015). Resolution czyli nowe po-
dejście do banków zagrożonych upadłością. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
293. Szczepański, J., Szyszko, L. (2007). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
294. Szczęsny, W. (1999). Wydajność fiskalna przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
295. Szeląg, K. (2003). Integracja walutowa w Europie Zachodniej w okresie powojen-
nym, Materiały i Studia, Zeszyt nr 166, Warszawa.
296. Szołno-Koguc, J. (2017). Subwencja ogólna jako instrument wsparcia transfe-
rowego samorządu gminnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, nr 485.
363Bibliografia
297. Szpor, G. (2016). Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego. W: Sys-
tem ubezpieczeń społecznych (s. 21–52), G. Szpor (red.). Warszawa: Wydawnictwo
Wolters Kluwer.
298. Szpringer, Z. (2012). Budżet Unii Europejskiej a budżet państwa Polski. W: Finan-
se Unii Europejskiej, G. Gołębiowski (red.), Studia BAS, nr 3(31).
299. Szumlicz, T. (2016). System emerytalny w Polsce – rozwój i organizacja. W: Ubez-
pieczenia (s. 482–504), W. Ronka-Chmielowiec (red.). Warszawa: Wydawnictwo
C.H. Beck.
300. Szwajdler, P. (2015). Analiza porównawcza szwajcarskich, niemieckich i kanadyj-
skich regulacji wewnętrznych przeciwdziałających zjawisku treaty shopping. To-
ruński Rocznik Podatkowy.
301. Szymański, W. (2017). Globalizacja, pieniądz, podatki – historia i współeczesność.
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 44(3), s. 40–49.
302. Świerczek, E. (2012). Komercjalizacja zakładów opieki zdrowotnej w aspekcie
ochrony osoby pacjenta, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 270,
s. 201–209.
303. Świerkot, J. (2016). Zastosowanie Jednorodnych Grup Pacjentów w zarządzaniu
kosztami szpitala publicznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2,
s. 275–284.
304. Świtała, F. (2017). Usługi świadczone przez nierezydentów a orzecznictwo sądów
w sprawach podatku dochodowego, Toruński Rocznik Podatkowy, s. 50–67.
305. Temperton, P. (red. nauk.). (2001). Euro, wspólna waluta. Warszawa: Wyd. Fel-
berg SJA.
306. Torgler, B., & Valev, N.T. (2010). Gender and public attitudes toward corruption and
tax evasion, Contemporary Economic Policy, 28(4), 554–568.
307. Torslov, T., Wier, L., Zucman, G. (2020). The Missing Profits of Nations. National
Bureau of Economic Research Working Paper Series „NBER Working Paper”,
no. 24701.
308. Truby, J., Brown, R., and Dahdal, A. (2020). Banking on AI: mandating a proactive
approach to AI regulation in the financial sector, Law and Financial Markets Re-
view, 14(2), 110–120. https://doi.org/10.1080/17521440.2020.1760454.
309. Truger, A. (2015). Implementing the golden rule for public investment in Euro-
pe, Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr. 138, Working Paper-Reihe der
AK-Wien.
310. UNCTAD. (2003). World Investment Report 2003: FDI  Policies  for  Development  
National and International Perspectives. New York and Geneva: United Nations.
311. Walasik, A. (2008). Dwie koncepcje zdolności podatkowej. W: Współczesne finan-
se. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Toruń: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika.
312. Wantoch-Rekowski, J. (2014). System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa.
Warszawa: Wolters Kluwer SA.
313. Weralski, M. (1984). Finanse publiczne i prawo finansowe. Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe.
314. Wernik, A. (2011). Finanse  publiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne.
364 Bibliografia
315. Weyzig, F. (2013). Tax Treaty Shopping: Structural Determinants of Foreign Direct
Investment Routed through the Netherlands, International Tax and Public Finan-
ce, 20(6), s. 910–937.
316. WHO. (2008). The Tallinn Charter: Health Systems for Health and Wealth, Tallinn.
317. WHO. Preamble to the Constitution of WHO as adopted by the International Health
Conference, New York, 19 June–22 July 1946; signed on 22 July 1946 by the represen-
tatives of 61 States (Official Records of WHO, no. 2, p. 100) and entered into force on
7 April 1948.
318. Wielicka, K. (2014). Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybra-
nych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Orga-
nizacja i zarządzanie, z. 70, nr kol. 1909, s. 491–504.
319. Wójtowicz, G. (2007). Narodowy Bank Polski w okresie transformacji, Bankowość
Centralna od A do Z. Warszawa: NBP.
320. Wójtowicz, G., Wójtowicz, A. (2003). Historia monetarna Polski. Warszawa:
Twigger.
321. Wójtowicz, K. (2013). Udziały samorządów w podatkach państwowych – wła-
sne czy obce źródło dochodów JST? Dylematy teorii a praktyka budżetowa wy-
branych państw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
nr 306.
322. Wyszkowski, A. (2010). Koncepcja tax expenditures w systemie podatkowym,
Gospodarka Narodowa 242(9), s. 65–82.
323. Wywiad: Żakowski i Dembinski o recepcie na kryzys, cz. 1 (2012). Zagubiona rze-
czywistość, Polityka, nr 5.
324. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (2016). Zielona księga. Przegląd emerytalny
2016. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Warszawa.
325. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (2019b). Informacja z wykonania planu budżetu
państwa w części 73 – ZUS, Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Funduszu Emerytur Pomostowych, Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Funduszu Rezerwy Demograficznej za 2018 rok. Warszawa.
326. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (2019a). Zabezpieczenie społeczne w Polsce.
Warszawa.
327. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (2020a). Informacja z wykonania planu budżetu
państwa w części 73 – ZUS, Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Funduszu Emerytur Pomostowych, Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Funduszu Rezerwy Demograficznej za 2019 rok. Warszawa.
328. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (2020b). Ważniejsze informacje z zakresu ubez-
pieczeń społecznych 2019 r. Warszawa.
329. Zawadzka-Pąk, U. (2013). Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów pu-
blicznych. Gdańsk: ODiDK.
330. Zawicki, M. (2007). Instrumenty Nowego Zarządzania Publicznego, Zeszyty  Na-
ukowe, nr 759, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.
331. Zeyneloglu, I. (2018). Fiscal policy effectiveness and the golden rule of public fi-
nance, Central Bank Review, vol. 18 issue 3, s. 85–93.
365Bibliografia
332. Zubik, M. (1999). Ustawa o prowizorium budżetowym w świetle Konstytucji RP,
Przegląd Sejmowy, nr 5(34).
333. Żukowska, H., Skibińska-Fabrowska, I. (2018). Instytucjonalne aspekty budowania
stabilności finansowej w Polsce. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
2. Akty prawne  1. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiają-
cy Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r. Dz.U.
C 306 z 17.12.2007 r.  2. Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sys-
temu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 2014/335/UE,
Euratom. Dz.Urz. UE L. z 12.12.2020 r. L. 424/1.  3. Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól-
nego Wspólnot Europejskich, Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.  4. Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. okre-
ślające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027. Dz.Urz.UE. z 22.12.2020 r.
L 433 I/11.  5. Rozporządzenie Rady (UE) 2020/2094 z dnia 14 grudnia 2020 r. ustanawiające In-
strument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w na-
stępstwie kryzysu związanego z COVID-19. Dz.Urz.UE z 22.12.2020 r. L 433 I/23.  6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z 21 maja
2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych
w Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE L nr 174, s.  1.  7. Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Dz.U. 1994 nr 124, poz. 607.  8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dz.U. 1997 nr 78,
poz. 483 ze zm.  9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, tekst pierw. Dz.U. 1990
nr 16, poz. 95.
10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2020, poz. 713 ze zm.
11. Ustawa  z  dnia  20  grudnia  1990  r.  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników;
Dz.U. 2021, poz. 266.
12. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2019,
poz. 1170.
13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej; Dz.U. 1991
nr 91, poz. 408 ze zm.
14. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej, Dz.U. 2020, poz. 194.
15. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin, Dz.U. 2020, poz. 586 ze zm.
16. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
366 Bibliografia
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więzien-
nej oraz ich rodzin; Dz.U. 2020, poz. 723 ze zm.
17. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz.U. 2020, poz. 902.
18. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
Dz.U. 1997 nr 28, poz. 153 ze zm.
19. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. 2019, poz. 1479.
20. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2020, poz. 920.
21. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2020,
poz. 1668.
22. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
Dz.U. 2021, poz. 423 ze zm.
23. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, tekst pierw.
Dz.U. nr 155, poz. 1014.
24. Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdro-
żeniem reformy ustrojowej państwa, Dz.U. 1998 nr 162, poz. 1126.
25. Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz fi-
nansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2019, poz. 1453 ze zm.
26. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 2020,
poz. 2072.
27. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta, Dz.U. 2002 nr 113, poz. 984.
28. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia; Dz.U. 2003 nr 45, poz. 391 ze zm.
29. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego, Dz.U. 2021, poz. 38.
30. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego; Dz.U. 2019, poz. 1808.
31. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;
Dz.U. 2020, poz. 686 ze zm.
32. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych, Dz.U. 2020, poz. 1398 ze zm.
33. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2021, poz. 305.
34. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz.U. 2020, poz. 1796.
35. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2020,
poz. 295 ze zm.
36. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; Dz.U. 2021,
poz. 523.
37. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze; Dz.U. 2021, poz. 66.
38. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. 2020,
poz. 264 ze zm.
39. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2020,
poz. 85 ze zm.
367Bibliografia
40. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
Dz.U. 2020, poz. 1342.
41. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U.,
poz. 2019 ze zm.
42. Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych,
Dz.U. 2020, poz. 1175.
43. Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r., Dz.U. 2021, poz. 190.
44. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegó-
łowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. 2014, poz. 1053 ze zm.
45. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warun-
ków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej,
Dz.U. 2019, poz. 944.
46. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków
emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skar-
bu Państwa, Dz.U. nr 237, poz. 1574.
47. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warun-
ków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych,
Dz.U. 2016, poz. 1884.
48. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegó-
łowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego dłu-
gu publicznego, Dz.U. nr 298, poz. 1767.
49. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warun-
ków emitowania bonów skarbowych, Dz.U. 2013, poz. 1088 ze zm.
50. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wa-
runków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej,
Dz.U. 2020, poz. 86.
51. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szcze-
gółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały
wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finanso-
wanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych; Dz.U. 2009 nr 193,
poz. 1495.
52. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogól-
nych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Dz.U. 2015,
poz. 1400.
53. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie
zaleceń  dotyczących  standardu  rachunku  kosztów  u  świadczeniodawców,
Dz.U. 2020, poz. 2045.
54. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K14/03;
Dz.U. 2004 nr 5, poz. 37.
55. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. (K 13/11), Dz.U. 2014,
poz. 348.
368 Bibliografia
3. Strony internetowe  1. Domańska, M., Menkiszak, M., Rogoża, J., Wiśniewska, I. Rosja u progu 2021 roku.
Sytuacja  polityczna,  społeczna  i  gospodarcza,  8.01.2021,  OSW,  https://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2021-01-08/rosja-u-progu-2021-
roku-sytuacja-polityczna-spoleczna-i.  2. European Commission (2008). European  Union  Public  Finance. https://ec.euro-
pa.eu/budget/library/biblio/publications/public_fin/EU_pub_fin_en.pdf, dostęp:
6.03.2021.  3. Europejski Bank Centralny, www.ecb.europa.eu, dostęp: 31.01.2021.  4. Europejski Trybunał Obrachunkowy. (2016). Sprawozdanie specjalne nr 10/2016:
Aby  skutecznie  wdrożyć  procedurę  nadmiernego  deficytu,  konieczne  są  dalsze
usprawnienia. Luksemburg. https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?
did=36011, dostęp: 15.02.2021.  5. Ferlie, E.  (2017). The New Public Management and Public Management Studies.
Oxford  Research  Encyclopedia  of  Business  and  Management. https://oxfordre.
com/business/view/10.1093/acrefore/9780190224851.001.0001/acrefore-
-9780190224851-e-129, dostęp: 6.03.2021.  6. http://eteryt.stat.gov.pl/eteryt/raporty/WebRaportZestawienie.aspx, dostęp:
10.01.2021.  7. http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscal.htm, dostęp:
28.02.2021.  8. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_main&lan-
g=en, dostęp: 21.02.2021.  9. https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/polska-agencja-ratingowa-
znow-wystapi-o-rejestracje-do-esma/pfvgttr.
10. https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html, dostęp: 6.02.2021.
11. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/MEMO_13_457.
12. https://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-rules-database_en, dostęp: 15.02.2021.
13. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_
2014_pl.pdf.
14. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3A1403_3.
15. https://europa.eu/euroat20/pl/euro-w-liczbach.
16. https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Methodology-Fiscal-Decen-
tralisation.aspx, dostęp: 21.02.2021.
17. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-
w-statystyce-publicznej/2961,pojecie.html, dostęp: 22.02.2021.
18. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/nabyte-
-uprawnienia-emerytalno-rentowe-w-ramach-ubezpieczen-spolecznych/
uprawnienia-emerytalno-rentowe-gospodarstw-domowych-nabyte-w-ramach-
ubezpieczen-spolecznych-wedlug-stanu-na-dzien-31-grudnia-2015-r-,1,1.html,
dostęp: 15.02.2021.
19. https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1364541391259529221/photo/1,
dostęp: 2.03.2021.
369Bibliografia
20. https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/mff2021-2027-ngeu-final,
dostęp: 9.02.2021.
21. https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/the-eu-budget.
22. https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/euro_area_in_com-
parison.pl.html.
23. https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.4.3.pdf, dostęp: 7.02.2021.
24. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-
-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-
w-latach-2014-2020.
25. https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-roczne, dostęp: 30.03.2021.
26. https://www.gov.pl/web/zdrowie/zadluzenie-spzoz, dostęp: 31.03.2021.
27. https://www.kic.gov.pl/documents/766655/3195141/Komunikat+w+sprawie
+przekazania+cz%C4%99%C5%9Bci+aktyw%C3%B3w+OFE+do+ZUS.pdf, do-
stęp: 15.02.2021.
28. https://www.nielsen.com/us/en/insights/report/2014/the-total-audience-
report, dostęp: 20.02.2021.
29. Informacja o wynikach kontroli. NIK, delegatura w Krakowie. (2020). Działania
na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skuteczne-
go zagospodarowania w Polsce, https://www.nik.gov.pl/plik/id,23272,vp,25980.
pdf, dostęp: 15.02.2021.
30. International Monetary Fund. (2012). Fiscal Transparency, Accountability, and
Risk, https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/
Fiscal-Transparency-Accountability-and-Risk-PP4709, dostęp: 6.03.2021.
31. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, System emerytalny w Polsce, http://
igte.pl/wydawnictwa/edukacyjne/system-emerytalny, dostęp: 10.03.2021.
32. Komisja Europejska. (2017). Europejski Semestr – Zestawienie Informacji Tema-
tycznych. Stabilność Finansów Publicznych, https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-finance-susta-
inability_pl.pdf, dostęp: 6.03.2021.
33. Najwyższa Izba Kontroli (2019). Informacja o wynikach kontroli. Wykonanie bu-
dżetu państwa w 2018 r. w części 46 – zdrowie oraz wykonanie w 2018 r. planu fi-
nansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, https://www.nik.
gov.pl/plik/id,20742.pdf, dostęp: 10.03.2021.
34. Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl, dostęp: 31.01.2021.
35. NBP (2020). Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu
2020  r., https://www.nbp.pl/systemplatniczy/ocena/ocena2020_1.pdf, dostęp:
10.02.2021.
36. Narodowy Fundusz Zdrowia, Plan finansowy NFZ na 2019 r., https://www.nfz.gov.
pl/bip/finanse-nfz, dostęp: 10.03.2021.
37. Mind, Society, and Behavior, http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015.
38. Obwieszczenie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z  dnia  30  września
2020 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2018 r., https://stat.gov.
pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/
obwieszczenie-w-sprawie-narodowego-rachunku-zdrowia-za-2018-rok,283,7.
html, dostęp: 10.01.2021.
370 Bibliografia
39. OECD. (2020). R&D tax incentives database, http://oe.cd/rdtax.
40. OECD. (2008). Performance Budgeting: A Users’ Guide, Policy Brief, https://www.
oecd.org/gov/budgeting/Performance-Budgeting-Guide.pdf, dostęp: 6.03.2021.
41. Rada Ministrów. (2020). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Omówienie, https://www.gov.pl/web/finan-
se/sprawozdanie-roczne-za-2019-rok oraz analogiczne sprawozdania za lata
2004–2018.
42. Yakovlev, A. Pochemu goskapitalizm rabotaet v Kitae i ne rabotaet u nas, RBK,
https://www.rbc.ru/opinions/politics/03/04/2015/551d173a9a7947bd839
55d02, dostęp: 3.04.2015.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podstawy finansowania spółki akcyjn...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Zarządzanie finansami przedsiębiors...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Analiza finansowa przedsiębiorstwa....

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Analiza płynności finansowej przeds...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Wpływ COVID-19 na finanse. Polska p...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Finanse u progu trzeciej dekady XXI...

112.50 zł 125.00 zł Cena netto: 107.14 zł

Pakiet: Finanse u progu trzeciej de...

160.00 zł Cena netto: 152.38 zł

Finanse wobec wyzwań gospodarki kry...

69.30 zł 77.00 zł Cena netto: 66.00 zł

Najczęściej kupowane