• Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom 1

Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom 1

 • Autor: Janusz Ostaszewski Małgorzata Iwanicz-Drozdowska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-005-3
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 562/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 125.00 zł

  112.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 112.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka obejmuje całościowo istotę współczesnej nauki o finansach, adresowana jest zarówno doktorantom, jak i studentom studiów licencjackich oraz magisterskich, studiujących ten przedmiot. Publikacja ta umożliwi współczesnym menedżerom lepiej zarządzać finansami, a także pozwoli im – w szerszym niż do tej pory zakresie – zaistnieć na międzynarodowym rynku finansowym.

W serii:
      

Spis treści:

Od Redaktora monografii
Wstęp

DZIAŁ 1. PODSTAWY NAUKI O FINANSACH ORAZ WYBRANE JEJ NURTY BADAWCZE

ROZDZIAŁ 1.1. Istota, funkcje finansów oraz systematyka zjawisk finansowych

Zdzisław Fedorowicz, Michał Matusewicz

1.1.1. Definicja finansów i ich funkcje w literaturze przedmiotu
1.1.1.1. Ujęcie definicyjne
1.1.1.2. Funkcje finansów
1.1.2. Systematyka finansów
1.1.2.1. Systematyka podmiotowa
1.1.2.2. Systematyka przedmiotowa

ROZDZIAŁ 1.2. Wstęp do teorii finansów

Janusz Ostaszewski

1.2.1. Podstawy metodologiczne nauki o finansach
1.2.2. Czy ekonomia behawioralna jest w kontrze do ekonomii mainstreamowej?
1.2.3. W kierunku nowego paradygmatu w nauce o finansach

ROZDZIAŁ 1.3. Ekonomia głównego nurtu jako podstawa nauki o finansach
Ryszard Bartkowiak

1.3.1. Cel działalności gospodarczej. Produkt. Pieniądz
1.3.2. Funkcje pieniądza. Pieniądz jako miernik wartości. Istota teorii pieniądza
1.3.3. Pieniądz w obrocie i poza nim. Dualizm teorii pieniądza
1.3.4. Klasyczna zasada neutralności pieniądza. Neoklasyczna ilościowa teoria pieniądza
1.3.5. Przełom wicksellowski. Keynesowska teoria pieniądza
1.3.6. Monetarystyczna teoria pieniądza. Eklektyzm teoretyczny
1.3.7. Nurt główny ekonomii. Teoria ekonomii jako podstawa teorii finansów

ROZDZIAŁ 1.4. Finanse behawioralne
Monika Czerwonka

1.4.1. Podstawy teoretyczne finansów behawioralnych
1.4.2. Teoria oczekiwanej użyteczności i aksjomatyzacja preferencji
1.4.3. Teoria perspektywy
1.4.3.1. Anomalie w kształtowaniu się preferencji
1.4.3.2. Funkcja wartości
1.4.3.3. Funkcja wag prawdopodobieństwa
1.4.4. Racjonalność ograniczona oraz heurystyki
1.4.5. Efekt predyspozycji
1.4.6. Efektywność rynku kapitałowego w kontekście teorii finansów behawioralnych

ROZDZIAŁ 1.5. Finanse kulturowe
Monika Czerwonka

1.5.1. Model kulturowy Hofstede
1.5.1.1. Wskaźnik dystansu władzy (ang. Power Distance, PDI)
1.5.1.2. Wskaźnik indywidualizmu (ang. Individualism, IDV)
1.5.1.3. Wskaźnik męskości (ang. Masculine, MAS)
1.5.1.4. Wskaźnik unikania niepewności (ang. Uncertainty Avoidance, UAI)
1.5.1.5. Wskaźnik orientacji długoterminowej (ang. Long-Term Orientation, LTO)
1.5.2. Finanse kulturowe w ujęciu behawioralnym

ROZDZIAŁ 1.6. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI)
Monika Czerwonka

1.6.1. Definicja SRI
1.6.2. Historia SRI
1.6.3. Zakres i charakterystyka inwestycji odpowiedzialnych społecznie
1.6.4. Strategie SRI
1.6.5. Rozwój SRI
1.6.5.1. SRI na świecie
1.6.5.2. SRI w Polsce

ROZDZIAŁ 1.7. Neuroekonomia i neurofinanse
Magdalena Walczak

1.7.1. Neuroekonomia – próba zdefiniowania
1.7.2. Wybrane metody badawcze stosowane w neuroekonomii
1.7.3. Ekonomiczno-finansowa neuroanatomia procesów decyzyjnych
1.7.4. Teoria perspektywy w kontekście neuroekonomii
1.7.5. Badania neuroekonomiczne nad ryzykiem finansowym

ROZDZIAŁ 1.8. Mikrofinanse
Krzysztof Melnarowicz

1.8.1. Przesłanki i znaczenie społeczne mikrofinansów
1.8.2. Mikrofinanse – zarys historyczny
1.8.3. Mikrofinanse – zakres działania i instytucje

ROZDZIAŁ 1.9. Ekonomia i finanse współdzielenia
Renata Małkowska

1.9.1. Ekonomia współdzielenia – zarys historyczny
1.9.2. Ekonomia współdzielenia – podstawowe pojęcia
1.9.3. Obszary stosowania ekonomii współdzielenia, jej podział oraz finansowe implikacje
1.9.4. Korzyści oraz zagrożenia

ROZDZIAŁ 1.10. Ekonomia finansowa
Michał Wrzesiński, Piotr Wiśniewski

1.10.1. Przedmiot analizy, metody i podstawowe teorie
1.10.2. Wycena i wartość w kontekście ekonomii finansowej
1.10.3. Wycena a zarządzanie wartością na poziomie mikro

DZIAŁ 2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

ROZDZIAŁ 2.1. Zasada true and fair view jako imperatyw w analizie finansowej przedsiębiorstw

Janusz Ostaszewski, Agnieszka Tłaczała

2.1.1. Sprawozdawczość finansowa w kontekście przestrzegania zasady true and fair view
2.1.1.1. Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstw – realizacja teorii trzech soczewek
2.1.1.2. Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
2.1.1.3. Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
2.1.2. W kierunku true and fair view w sprawozdawczości finansowej

ROZDZIAŁ 2.2. Gestia ekonomiczna, finansowa i majątkowo-kapitałowa w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
Janusz Ostaszewski, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Tomasz Cicirko, Olga Mikołajczyk, Grzegorz Sobiecki

2.2.1. Gestia ekonomiczna
2.2.1.1. Wynik operacyjny
2.2.1.2. EBIT – Earnings Before Interest and Taxes
2.2.1.3. Wynik netto
2.2.2. Gestia finansowa
2.2.2.1. Rachunek przepływów pieniężnych
2.2.2.2. Pojęcie płynności finansowej
2.2.2.3. Czynniki warunkujące poziom płynności i zdolności płatniczej a przepływy pieniężne
2.2.2.4. Proces strategicznego i operacyjnego zarządzania płynnością finansową
2.2.3. Gestia majątkowo-kapitałowa

ROZDZIAŁ 2.3. Mierniki oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Janusz Ostaszewski

2.3.1. Wskaźniki rentowności
2.3.2. Wskaźniki płynności finansowej
2.3.3. Wskaźniki rotacji wybranych składników majątkowo-kapitałowych
2.3.4. Wskaźniki wspomagania finansowego

ROZDZIAŁ 2.4. Analiza rentowności i płynności finansowej polskich przedsiębiorstw
Leszek Mosiejko

2.4.1. Analiza rentowności polskich przedsiębiorstw
2.4.2. Analiza płynności finansowej polskich przedsiębiorstw
2.4.3. Synteza przeprowadzonych badań dotyczących rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw

ROZDZIAŁ 2.5. Długookresowe decyzje przedsiębiorstw

Paweł Felis

2.5.1. Decyzje finansowe przedsiębiorstw
2.5.2. Koszt i struktura kapitału w decyzjach finansowych przedsiębiorstw
2.5.3. Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw

DZIAŁ 3. BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE BANKAMI

ROZDZIAŁ 3.1. Pośrednicy finansowi

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

3.1.1. Miejsce, rola i zadania pośredników finansowych
3.1.2. Klienci pośredników finansowych i ich ochrona

ROZDZIAŁ 3.2. Zarządzanie finansami banków
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Agnieszka K. Nowak

3.2.1. Modele funkcjonowania banków i regulacje prawne
3.2.2. Zarządzanie finansami z perspektywy rachunkowości finansowej
3.2.3. Ujęcie zarządcze

ROZDZIAŁ 3.3. Zarządzanie ryzykiem banków
Agnieszka K. Nowak

3.3.1. Rodzaje ryzyka bankowego
3.3.2. Ryzyko kredytowe
3.3.3. Ryzyko struktury bilansu. Ryzyko płynności i stopy procentowej
3.3.4. Ryzyko rynkowe
3.3.5. Ryzyko operacyjne

DZIAŁ 4. FINANSE UBEZPIECZEŃ

ROZDZIAŁ 4.1. Zasady funkcjonowania zakładu ubezpieczeń

Renata Pajewska-Kwaśny

4.1.1. Ramy prawne działalności ubezpieczeniowej
4.1.2. Rodzaje zakładów ubezpieczeń
4.1.3. Ryzyko a ubezpieczenia

ROZDZIAŁ 4.2. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
Renata Pajewska-Kwaśny

4.2.1. Źródła przychodów zakładu ubezpieczeń
4.2.2. Rodzaje kosztów zakładu ubezpieczeń
4.2.3. Rola rezerw w finansach ubezpieczeniowych
4.2.4. Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń

ROZDZIAŁ 4.3. Wypłacalność zakładu ubezpieczeń
Renata Pajewska-Kwaśny

4.3.1. Charakterystyka dyrektywy Solvency II
4.3.2. Kapitałowy wymóg wypłacalności

DZIAŁ 5. RYNEK KAPITAŁOWY JAKO SEGMENT RYNKÓW FINANSOWYCH

ROZDZIAŁ 5.1. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

Olga Mikołajczyk, Grzegorz Sobiecki, Leszek Mosiejko

5.1.1. Kluczowe definicje związane z rynkami finansowymi oraz cele i zasady ich funkcjonowania
5.1.2. Nowoczesne technologie na rynkach finansowych
5.1.2.1. Historia rozwoju technologii
5.1.2.2. Rodzaje stosowanych technologii
5.1.2.3. FinTechy dziś
5.1.2.4. FinTechowe alternatywy
5.1.3. Charakterystyka polskich rynków finansowych
5.1.3.1. Rynek pieniężny
5.1.3.2. Rynek kapitałowy
5.1.3.3. Rynek walutowy
5.1.3.4. Rynek terminowy
5.1.3.5. Rynek depozytowo-kredytowy

ROZDZIAŁ 5.2. Istota, funkcje oraz narzędzia rynku kapitałowego
Michał Wrzesiński, Olga Mikołajczyk, Krzysztof Melnarowicz

5.2.1. Istota rynku kapitałowego
5.2.2. Podstawowe funkcje rynku kapitałowego
5.2.3. Podział rynku kapitałowego
5.2.4. Uczestnicy rynku kapitałowego

ROZDZIAŁ 5.3. Akcje i ich wycena
Michał Wrzesiński, Rafał Tuzimek

5.3.1. Istota i pojęcie akcji
5.3.2. Klasyfikacja akcji według rodzajów
5.3.3. Uprawnienia akcjonariuszy
5.3.4. Emisje akcji
5.3.5. Wartość akcji
5.3.6. Wskaźniki związane z akcjami
5.3.7. Wycena akcji metodą porównawczą
5.3.8. Wycena akcji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
5.3.9. Inne metody wyceny akcji

ROZDZIAŁ 5.4. Obligacje i ich wycena
Michał Wrzesiński, Rafał Tuzimek  

5.4.1. Definicja i najważniejsze rodzaje i cechy obligacji
5.4.2. Podział obligacji ze względu na typ emitenta
5.4.3. Podział obligacji ze względu na długość życia (czas do wykupu)
5.4.4. Obligacje senioralne i junioralne
5.4.5. Podział obligacji ze względu na standing kredytowy emitenta
5.4.6. Podział obligacji ze względu na typ oprocentowania
5.4.7. Rynki obrotu oraz tryby emisji obligacji
5.4.8. Formy rejestracji obligacji
5.4.9. Formy zabezpieczenia obligacji
5.4.10. Najważniejsze kowenanty finansowe i zdarzeniowe
5.4.11. Wycena obligacji zerokuponowych
5.4.12. Wycena obligacji o stałym kuponie
5.4.13. Wycena obligacji o zmiennym kuponie
5.4.14. Czynniki wpływające na zmiany cen obligacji
5.4.15. Wycena obligacji zawierających opcje
5.4.16. Mierniki konwersji obligacji

ROZDZIAŁ 5.5. Inne instrumenty finansowe
Michał Wrzesiński, Rafał Tuzimek, Czesław Martysz, Grzegorz Sobiecki

ROZDZIAŁ 5.6. Nadużycia na rynku finansowym i ich istota
Czesław Martysz

5.6.1. Pojęcie nadużycia, przestępstwa, oszustwa i fraudu
5.6.2. Klasyfikacja nadużyć na rynku finansowym
5.6.3. Kluczowe cechy i skutki nadużyć na rynku finansowym
5.6.4. Teorie wyjaśniające przyczyny nadużyć finansowych
5.6.5. Socjotechnika jako narzędzie władzy sprawcy nad ofiarą nadużyć finansowych
5.6.6. Wybrane badania na temat nadużyć finansowych
5.6.7. Zapobieganie nadużyciom na rynku finansowym

ROZDZIAŁ 5.7. Charakterystyka wybranych nadużyć na rynku finansowym
Czesław Martysz

5.7.1. Nadużycia rynkowe
5.7.1.1. Manipulacje na rynku
5.7.1.2. Insider trading i informacje poufne
5.7.2. Pranie pieniędzy
5.7.2.1. Definicja i geneza prania pieniędzy
5.7.2.2. Etapy prania pieniędzy
5.7.2.3. Rola instytucji obowiązanych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (PPP, AML)
5.7.3. Agresywna rachunkowość
5.7.3.1. Podstawowe cele i zasady rachunkowości
5.7.3.2. Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna
5.7.3.3. Przykładowe mechanizmy agresywnej rachunkowości
5.7.4. Piramidy finansowe i schematy Ponziego
5.7.4.1. Mechanizm działania schematu Ponziego
5.7.4.2. Mechanizm działania piramidy finansowej
5.7.4.3. Piramidy finansowe i schematy Ponziego jako działalności prawnie zakazane
5.7.4.4. Podsumowanie różnic pomiędzy piramidą finansową a schematem Ponziego
5.7.5. Misselling
5.7.6. Fraudy i inne nadużycia na rynku finansowym

Bibliografia

Prof. dr hab. Maria Sierpińska:

Książka Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku to kreatywne, złożone, ale jednocześnie bardzo przystępne opracowanie naukowe, które pozwala czytelnikowi zrozumieć różnorodność relacji finansowych i wykorzystać tę wiedzę w podejmowaniu właściwych decyzji. Uważam, że jest to – u progu trzeciej dekady XXI wieku – najbardziej kompleksowa monografia na temat finansów na polskim rynku. Jej odbiorcami mogą być pracownicy naukowi, studenci kierunków ekonomicznych i prawniczych, animatorzy życia gospodarczego oraz wszyscy ci, którzy chcą poznać skomplikowany system finansowy, integralnie związany z otaczającym nas światem.

Publikacja została napisana przez dojrzały merytorycznie zespół pracowników Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który pod kierunkiem profesora dr. hab. Janusza Ostaszewskiego, przy współudziale osób z innych jednostek organizacyjnych, przedstawił najistotniejsze i aktualne zagadnienia dotyczące finansów. Autorzy zadbali o wysoką jakość prezentowanych treści merytorycznych, przybliżając czytelnikowi trudne zagadnienia finansowe. Wykorzystali przy tym nie tylko wiedzę ekonomiczną, ale również prawniczą i psychologiczną. Atutami recenzowanej książki są: wysoki poziom merytoryczny, rzetelność naukowa, argumentacja stanowisk, kompleksowość i aktualność przekazywanych treści oraz przystępność w ich artykułowaniu. Bez wątpienia monografia pogłębi wiedzę w obszarze finansów nawet najbardziej wytrawnemu czytelnikowi. Szczerze polecam tę monografię.

Janusz Ostaszewski
profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w dziedzinie finansów. W latach 2005-2012 przez dwie kadencje Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Zasadniczym przedmiotem prowadzonych przez niego badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową oraz strategią finansową. Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów takich jak: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie a także w licznych opracowanych przezeń materiałach dydaktycznych i publikacjach. Jego dorobek naukowy liczy ponad 150 tytułów różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 44 pozycje książkowe. Dotychczas pod kierunkiem prof. Janusza Ostaszewskiego zostały napisane i obronione 22 prace doktorskie. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy Prezesa Kredyt Lease SA oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo rozwinęły jego zainteresowania finansami. Dzięki wieloletniej aktywności w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, lecz także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co poszerzyło jego zainteresowania badawcze.

Książki tego autora

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Prof. dr hab., absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Na SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów SGH. Od ponad 25 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher/Fellow na New York University - Stern School of Business (marzec 2013 r.) i Columbia University (marzec 2017 r.) oraz visiting professor w ramach programu Erasmus. Autorka ponad 170 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem, oraz edukację finansową.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podstawy finansowania spółki akcyjn...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Zarządzanie finansami przedsiębiors...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Analiza finansowa przedsiębiorstwa....

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Analiza płynności finansowej przeds...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Wpływ COVID-19 na finanse. Polska p...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ryzyko faktora w transakcjach fakto...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Finanse u progu trzeciej dekady XXI...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Pakiet: Finanse u progu trzeciej de...

160.00 zł Cena netto: 152.38 zł

Finanse wobec wyzwań gospodarki kry...

69.30 zł 77.00 zł Cena netto: 66.00 zł

Najczęściej kupowane