• Dłużne papiery wartościowe

Dłużne papiery wartościowe

 • Autor: Kamil Liberadzki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-354-0
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 255/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 52.00 zł

  46.80 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Monografia prezentuje narzędzia ekonomiczne, matematyczne i prawne służące analizie obligacji zwykłych, obligacji hybrydowych (z opcją, warrantem itd.)a także instrumentów pochodnych powiązanych z rynkiem obligacji. Omówiona została konstrukcja prawna różnych typów instrumentów dłużnych oraz pokazano zasady emisji i strukturyzowania papierów, w tym złożone struktury obligacyjne (sekurytyzacja, syntetyczna sekurytyzacja). Analiza obligacji dotyczy również analizy ryzyka, w tym zabezpieczania się przed nim z wykorzystaniem kontraktów terminowych na obligacje.

Istotnym zagadnieniem poruszonym w książce jest problematyka modelowania struktury terminowej stóp procentowych. Zarówno studenci, jak i praktycy zajmujący się obligacjami, będą mieli solidne podstawy teoretyczne dotyczące wyznaczania struktury terminowej stóp procentowych. Bez znajomości wspomnianego zagadnienia, niemożliwa jest wycena jakiejkolwiek obligacji, nie wspominając o większości derywatów (np. opcje na stopę procentową kalibruje się do struktury terminowej stóp procentowych).

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Charakterystyka i klasyfikacja papierów dłużnych
1.1. Modele oprocentowania obligacji
1.1.1. Obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu z kuponem kapitalizowanym
1.1.2. Obligacje czteroletnie oszczędnościowe indeksowane
1.1.3. Obligacje trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu
1.1.4. Obligacje dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu
1.1.5. Obligacje dziesięcioletnie o stałym oprocentowaniu
1.1.6. Obligacje zerokuponowe
1.1.7. Obligacje pięcioletnie o stałym oprocentowaniu
1.2. Obligacje uprzywilejowane i podporządkowane
1.3. Obligacje powiązane z udziałem
1.4. Obligacje z prawem pierwszeństwa
1.5. Obligacje partycypacyjne
1.6. Obligacje strukturyzowane
1.7. Dłużne papiery wartościowe oparte na aktywach (Asset – Backed Securities – ABS)
1.8. Covered bonds
1.9. Hybrydowe dłużne papiery wartościowe
1.10. Obligacje przychodowe
1.11. Kryterium podmiotowe zdolności emisyjnej
1.11.1. Organy emitenta uprawnione do podjęcia decyzji o emisji obligacji
1.11.2. Przepisy limitujące emisję obligacji przez emitenta
1.12. Rating obligacji; obligacje śmieciowe
1.13. Operacje warunkowego odkupu
1.13.1. Kwalifikacja prawna
1.13.2. Repo a sell-buy-back
1.13.3. Ujęcie repo i sell-buy-back w prawie bilansowym i podatkowym
1.14. System Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych
1.15. Rynek Catalyst – architektura rynku pozaskarbowych papierów dłużnych
1.16. Ujęcie obligacji przedsiębiorstw w polskim prawie bilansowym

2. Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych – modele statyczne

2.1. Stopy procentowe – wycena dłużnych papierów wartościowych
2.1.1. Podstawowe definicje
2.1.2. Miary rentowności papierów dłużnych
2.2. Struktura terminowa stóp procentowych – definicja
2.2.1. Stopa krótkoterminowa (chwilowa)
2.2.2. Chwilowe terminowe natężenie oprocentowania (forward)
2.3. Struktura terminowa stóp procentowych – własności empiryczne i teorie klasyczne
2.3.1. Teoria oczekiwań
2.3.2. Teoria preferencji płynności
2.3.3. Teoria preferowanych habitatów i teoria segmentacji rynku
2.3.4. Potencjał wyjaśniający teorii klasycznych
2.3.5. Współczesne teorie struktury terminowej stóp procentowych

3. Modele statyczne struktury terminowej stóp procentowych

3.1. Łączone wielomiany
3.1.1. Wielomiany sześcienne (cubic splines)
3.1.2. Wielomiany B-sklejane (polynomial B-splines)
3.1.3. Spliny wykładnicze (exponential splines)
3.2. Modele parametryczne
3.2.1. Model Nelsona-Siegela
3.2.2. Model Nelsona-Siegela rozszerzony (Svensson)
3.2.3. Rozszerzone modele Vasicka
3.3. Metodologia aproksymacji struktury terminowej stóp procentowych
3.3.1. Metoda łańcuchowa (bootstraping)
3.3.2. Odtwarzanie pełnej struktury terminowej stóp procentowych na podstawie cen
3.3.3. Rezultaty i wnioski

4. Modelowanie stopy procentowej jako zmiennej losowej

4.1. Modelowanie dynamiki stopy procentowej z czasem ciągłym
4.2. Modele dynamiki stopy procentowej z czasem dyskretnym
4.2.1. Budowa i kalibracja drzewa z logarytmami stóp procentowych
4.2.2. Wpływ wyboru modelu stopy procentowej na wycenę obligacji
4.3. Wycena obligacji zamiennej na akcje z opcją przedterminowego wykupu na życzenie emitenta (callable convertible bond)
4.3.1. Uwarunkowania wyceny, wycena bilansowa obligacji zamiennej w Polsce
4.3.2. Wycena obligacji zamiennej na akcje z wykorzystaniem modelu dwu- oraz trójmianowego

5. Wrażliwość ceny obligacji na zmiany stóp procentowych

5.1. Koncepcja macaulay duration i wypukłości (convexity)
5.2. Kalkulacja zmiany ceny obligacji stałoodsetkowych w wyniku zmian rentowności do wykupu
5.3. Analiza duration obligacji zmiennoodsetkowych bez marży, z marżą addytywną albo marżą multyplikatywną
5.3.1. Wycena i duration obligacji FRN z marżą addytywną
5.3.2. Wycena i kalkulacja duration obligacji FRN z marżą multyplikatywną
5.3.3. Pozostałe miary duration
5.4. Zabezpieczanie wartości bieżącej portfela obligacji z wykorzystaniem kontraktów terminowych na obligacje – duration hedging
5.4.1. Charakterystyka kontraktów terminowych na obligacje skarbowe
5.4.2. Zastosowanie futures do strategii duration hedging

6. Sekurytyzacja i obligacje zabezpieczone aktywami

6.1. Pojęcie sekurytyzacji
6.2. Techniki sekurytyzacji
6.2.1. Prawdziwa sprzedaż
6.2.2. Emisja papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS)
6.2.3. Subpartycypacja
6.3. Korzyści dla stron transakcji
6.4. Spółka specjalnego przeznaczenia
6.5. Przykłady sekurytyzacji
6.5.1. Sekurytyzacja w USA – model biznesowy Freddie Mac
6.5.2. Sekurytyzacja we Francji
6.5.3. Pierwsza sekurytyzacja w Polsce: Urtica SA
6.6. Mortgage backed securities
6.6.1. Mortgage pass-throughs
6.6.2. Collateralized Mortgage Obligation (CMO)
6.6.3. Stripped MBS
6.6.4. Wycena MBS

7. Kredytowe instrumenty pochodne

7.1. Taksonomia derywatów
7.2. Pojęcie ogólne
7.3. Rodzaje pochodnych kredytowych
7.3.1. Kredytowy kontrakt zamiany (Credit Default Swap – CDS)
7.3.2. Kontrakt zamiany całkowitego przychodu (Total Return Swap – TRS)
7.3.3. Kontrakt zamiany premii za ryzyko kredytowe (Credit Spread Swap – CSS)
7.3.4. Skrypt dłużny indeksowany do zdarzeń kredytowych (Credit Linked Note – CLN)
7.4. Syntetyczna sekurytyzacja
7.5. Regulacje prawne dotyczące derywatów kredytowych
7.5.1. Regulacje międzynarodowe
7.5.2. Regulacje krajowe. Konstrukcja prawna kredytowego kontraktu zamiany
7.5.3. Prawne podstawy sekurytyzacji syntetycznej w Polsce – propozycja
7.6. Ocena koncepcji sekurytyzacji

Spis rysunków

Spis tabel

Bibliografia

dr hab. prof. SGH Paweł Niedziółka:

Konstrukcję monografii podporządkowano jej celowi, którym jest kompleksowa prezentacja zagadnień związanych z papierami dłużnymi. (…) całościowe spojrzenie na problematykę opisaną w publikacji oznacza analizę zarówno z perspektywy prawnej, jak i ekonomicznej, a także finansów, obejmującej również elementy modelowania matematycznego.

(…) Uważam ją za pracę wartościową, niezwykle przydatną dla różnych grup potencjalnych Czytelników, począwszy od studentów, poprzez pracowników naukowych, a skończywszy na emitentach obligacji, analitykach rynków finansowych i inwestorach. To pierwsze, w mojej opinii, kompleksowe, interdyscyplinarne opracowanie poświęcone dłużnym papierom wartościowym, opisujące wszechstronnie i z głębokim znawstwem różne aspekty związane z wyceną, zarządzaniem portfelem i ogólnie rozumianym inwestowaniem w obligacje. Niewątpliwym atutem recenzowanej monografii jest również to, że oparta jest ona na rozległej, dobrze dobranej i aktualnej literaturze, zarówno polsko-, jak i obcojęzycznej. Autor w jasny i logiczny sposób przedstawił zawiłe problemy związane z inwestowaniem na rynku obligacji. Uczynił to (jak wspomniano wcześniej) w sposób jednocześnie kompleksowy oraz syntetyczny, co jest kolejną zaletą recenzowanej publikacji.

 

Kamil Liberadzki
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (od 2018 r.), absolwent SGH (2001 r.) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2005 r.). Za rozprawę doktorską pt. Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych w Polsce obronioną w 2006 r., otrzymał Nagrodę Rektora SGH II Stopnia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Głównej Handlowej z przedmiotów: Portfel inwestycyjny, Bankowość inwestycyjna, Regulacje i nadzór nad rynkami finansowymi jak też seminaria magisterskie i licencjackie. Autor lub współautor 5 monografii wydanych w kraju i za granicą oraz ponad 30 artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane