Ekonomia

Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian

Polityka innowacyjna w Polsce. Anal...

Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian

Jakub Czerniak

Kluczowe znaczenie innowacji dla wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wyczerpywanie się potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki bazującego na niskich kosztach pracy, w połączeniu z nieskutecznością polskiej polityki innowacyjnej skłaniają do poszukiwania kierunków doskonalenia tejże polityki. W tym celu w książce szczegółowo omówione zostały determinanty innowacyjności oraz przeprowadzono analizę porównawczą polskiej polityki innowacyjnej z polityką innowacyjną wybranych krajów...

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Genetic algorithms for advanced planning and scheduling in supply networks 50% rabatu

Genetic algorithms for advanced pla...

Genetic algorithms for advanced planning and scheduling in supply netw...

Anna Ławrynowicz

Advances in intelligent methods have significantly modified the business organization of enterprises and the way they do business. The efficient management of the new form of business needs new tools. Therefore, this book presents an optimization method with genetic algorithms for operating decision making in supply networks. This book focuses on both the theory and applications of genetic algorithms for planning and scheduling in supply networks and is divided into two parts. Part I presents..

46.00 zł Cena netto: 43.81 zł

Kryzys i przyszłość strefy euro

Kryzys i przyszłość strefy euro

Kryzys i przyszłość strefy euro

Marta Götz

Publikacja jest próbą uporządkowania najważniejszych „kryzysowych” zagadnień. Zestawia i segreguje zarówno zjawiska leżące u podstaw obecnych zawirowań finansowo-gospodarczych, główne problemy z nimi związane, jak i sugerowane rozwiązania. Pierwsza pobieżna konstatacja wskazuje, że już w warstwie koncepcyjnej trudno rozdzielić wiele kwestii. Naturalna potrzeba ich uszeregowania napotyka zatem na barierę kompleksowości – współzależność zagadnień i przenikanie problemów. Mimo tych trudności staran..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Ekonomia starzejącego się społeczeństwa

Ekonomia starzejącego się społeczeń...

Ekonomia starzejącego się społeczeństwa

Łukasz Jurek

prof. nadzw. dr hab. Piotr Błędowski (SGH): Ekonomia starzejącego się społeczeństwa” dostarcza wiedzy o przyczynach i niektórych konsekwencjach starzenia się społeczeństw. Współczesny świat musi liczyć się z tym, że za wielką zdobycz, jaką jest wydłużający się czas trwania życia ludzkiego, trzeba płacić cenę, na którą składają się m.in. zwiększone wydatki emerytalne i na ochronę zdrowia. Dłuższemu trwaniu życia towarzyszy jednak wydłużanie okresu życia w zdrowiu, bez chorób i ograniczeń spraw..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne

Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekono...

Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne

Edward Urbańczyk, Iga Rudawska

Opieka zdrowotna jest ważnym i zarazem kontrowersyjnym – ze względu na potencjalny konflikt socjalnych i ekonomicznych celów działalności podmiotów leczniczych – elementem życia społecznego. Przedkładając niniejszą monografię redaktorzy mają nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do pogłębienia dyskusji nad ekonomicznymi mechanizmami pobudzającymi do racjonalizacji tej sfery ludzkiej aktywności, przy jednoczesnym uwzględnianiu wartości humanitarnych wpisanych w ową działalność. Książka adre..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej

Integracja regionalna wobec wyzwań ...

Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej

Edward Molendowski redakcja naukowa

Monografia jest efektem pracy zespołu pracowników naukowych Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prowadzonej pod kierunkiem prof. UEK dr. hab. Edwarda Molendowskiego. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze wyniki analizy procesów integracyjnych zachodzących w gospodarce światowej na początku XXI wieku. W badaniu przyjęto założenie, że globalny kryzys gospodarczy stawia też znaki zapytania nad sensem kontynuowania integracji regionalnej, bowie..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10). Doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Integracja handlowa w nowych państw...

Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10). Doświadc...

Edward Molendowski

Monografia jest efektem kilkuletnich badań prowadzonych przez Autora w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stanowi pewnego rodzaju kontynuację, poszerzenie i aktualizację wcześniejszych publikacji, w tym monografii Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji. Jest przeznaczona dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych uczelni i kierunków ekonomicznych, z..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy

Wyzwania współczesnej ekonomii. Wyb...

Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy

Stanisław Czaja, Agnieszka Becla, Julia Włodarczyk, Tomasz Poskrobko

Książka ta przybliża Czytelnikowi najważniejsze kierunki rozwoju współczesnej ekonomii oraz towarzyszące im wyzwania poznawcze. Pokazuje złożoną genezę myśli ekonomicznej XXI wieku oraz jej wiodące elementy składowe: ekonomię neoklasyczną, ekonomię pokeynesowską i ekonomię ewolucyjną. Przedstawia główne problemy nowoczesnej myśli ekonomicznej, takie jak: rozwój społeczno- gospodarczy i rozwój zrównoważony, pożądany zakres interwencji państwa w gospodarce czy ekologizację ekonomii. Zwraca także u..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Ujęcie funkcyjne

Giełdowy rynek akcji a gospodarka. ...

Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Ujęcie funkcyjne

Anna Kasprzak-Czelej

Publikacja wpisuje się w nurt rozważań nad kierunkiem, siłą i mechanizmami oddziaływania występującymi pomiędzy systemem finansowym i jego częściami a wzrostem gospodarczym. W sposób szczegółowy zajęto się wpływem giełdowego rynku akcji na realną sferę gospodarki, tj. wycenę i mobilizację kapitału, finansowanie inwestycji, funkcję sygnalizacyjną i alokacyjną. Wymienione funkcje analizowane są na gruncie teoretycznym oraz empirycznym. W książce poruszane jest m.in. zagadnienie zawartości informac..

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność

Mezostruktura gospodarki Polski w o...

Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania...

Jarosław Kaczmarek

Przedmiotem zainteresowania i omówienia w książce jest poznanie, kwantyfikacja i ocena efektów procesów podporządkowanych celom szczegółowym transformacji gospodarczej – dokonania przemian strukturalnych, osiągnięcia wzrostu konkurencyjności, przeprowadzenia restrukturyzacji oraz poprawy i stabilizacji sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Podstawową jej wartością jest zbudowanie konstrukcji teoretyczno-empirycznej o charakterze modelowym, która wyjaśnia, kwantyfikuje i umożliwia ocenę efektów pr..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone

Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i r...

Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone

Franciszek Kapusta

W pracy przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu potrzeb człowieka. Wyjaśniono również różnicę między agrobiznesem i gospodarką żywnościową. Dokonano aktualizacji zagadnień naukowych oraz informacji z zakresu organizacji agrobiznesu. Rozważania w pracy otwiera rozdział Potrzeby człowieka i miejsce wśród nich produktów agrobiznesu. W kolejnych rozdziałach Czytelnik ma możliwość zapoznania się z:  - powstaniem i rozwojem koncepcji agrobiznesu..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej

Wprowadzenie do ekonomii międzynaro...

Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej

Ewa Mińska-Struzik redakcja naukowa

Połączenie doświadczeń dydaktycznych Autorów z wiedzą będącą efektem ich dorobku naukowego zaowocowało podręcznikiem, w którym Czytelnik prowadzony jest od kwestii związanych z handlem zagranicznym i międzynarodowym, przez międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych – takich jak kapitał, ludzie i technologie, do globalizacji gospodarki, wyrażającej się intensyfikacją wszystkich tych przepływów. Opis zagadnień dotyczących kursu walutowego i bilansu płatniczego ukazuje finansowy wymiar współpra..

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania

Rozwój Polski Wschodniej. Ogranicze...

Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania

Bartosz Jóźwik, Mariusz Sagan redakcja naukowa

Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie procesu zmian zachodzących w tym regionie naszego kraju, przede wszystkim w ostatniej dekadzie, oraz wyzwań stojących przed Polską Wschodnią w obliczu planowanych zmian w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wschodnia część Polski zostanie z dużym prawdopodobieństwem zasilona wyższymi transferami w porównaniu z budżetem 2007-2013, zatem zasadne staje się podjęcie próby sformułowania rekomendacji dla polityki gospodarczej kraju, w c..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów

Ewolucja budżetu Unii Europejskiej ...

Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych p...

Katarzyna Tarnawska redakcja naukowa

Problematyka zawarta w publikacji jest bardzo ważna, interesująca i aktualna zarówno w teorii, jak i w praktyce gospodarczej. Wybór tematu jest trafny, gdyż zagadnienie realizacji wymogów ekologicznych wynikających z polityki klimatycznej w kontekście ewolucji budżetu Unii Europejskiej jest istotnym wyzwaniem, a jednocześnie problemem dla Polski opierającej swoją gospodarkę na wykorzystaniu paliw kopalnych, będących źródłem większości zanieczyszczeń powietrza. Opracowanie zawiera oryginalne w..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym. Risk management in foreign trade

Zarządzanie ryzykiem w handlu międz...

Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym. Risk management in fore...

Tadeusz Teofil Kaczmarek

Wymiana międzynarodowa decyduje o wzroście gospodarczym państw. Dla Polski eksport jest niezwykle ważną dziedziną. Coraz więcej firm małych i średnich angażuje się w eksport. Firmy te narażone są na duże ryzyko. Prezentowana książka daje eksporterom narzędzia skutecznego zarządzania ryzykiem w eksporcie i imporcie...

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Pokazuje 106 do 120 z 167 (12 Stron)