Ekonomia

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w...

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu p...

Ewa Gołębiowska

Publikacja została zainspirowana wieloma skandalami występującymi w świecie finansów, związanymi z praniem pieniędzy przez instytucje zaufania publicznego. Ponieważ pranie pieniędzy jest zjawiskiem wyjątkowo szkodliwym dla gospodarki, a szczególnie systemu finansowego, konieczne jest wdrożenie efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dla zobrazowania problemu w polskim systemie finansowym w latach 2013–2014 zostało przeprowadzone badanie w instytucjach finansowych. Dotychczasowe p..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Zarządzanie gospodarcze w strefie euro

Zarządzanie gospodarcze w strefie e...

Zarządzanie gospodarcze w strefie euro

Jacek Pietrucha, Joanna Żabińska redakcja naukowa

W wyniku doświadczeń globalnego kryzysu finansowego oraz kryzysu w strefie euro, w latach 2011–2013 w Unii Europejskiej dokonano istotnych korekt w mechanizmach zarządzania gospodarczego. W znacznym stopniu zmieniły one dotychczasową architekturę instytucjonalną obszaru wspólnej waluty. Autorzy tej książki nie skupili się na dyskrecjonalnej reakcja Unii Europejskiej w postaci działań ratunkowych, ale właśnie na względnie trwałej korekcie w zasad funkcjonowania strefy euro. W książce omówiono ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce

Formy i przejawy współczesnej przed...

Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce

Kazimierz Zieliński redakcja naukowa

Przedsiębiorczość stymuluje rozwój gospodarczy i społeczny, pozwala tworzyć nowe miejsca pracy. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wymaga określonej polityki wykorzystującej i ukierunkowującej środki publiczne, użycia. Jednocześnie indywidualistyczny aspekt działalności gospodarczej może rzutować na osiąganie celów gospodarczych i społecznych, stąd w rozwiniętych gospodarkach kładzie się nacisk na wspieranie przedsiębiorczości organizacyjnej, sprzyjającej wzrostowi konkurencyjności firm. Prze..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpanii

Edukacja w zakresie przedsiębiorczo...

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpan...

Małgorzata Kokocińska, Hanna Nowak redakcja naukowa

Głównym przesłaniem książki jest konieczność wzmocnienia roli edukacji w zakresie przedsiębiorczości w programach nauczania akademickiego. Opracowanie ma stanowić wkład do dyskusji nad rolą edukacji w zakresie kształcenia umiejętności przedsiębiorczych w polskich warunkach społeczno-gospodarczych. Ponadto, książka ma na celu ukazanie związku pomiędzy szeroko rozumianym otoczeniem edukacyjnym, obejmującym kontekst społeczno-kulturowy, a tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw. Nakreślono główne ele..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kier...

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością inte...

Helena Tendera-Właszczuk redakcja naukowa

W prezentowanej publikacji Autorzy dokonali wieloaspektowego spojrzenia na kondycję projektu europejskiego. Projekt ten zmaga się aktualnie ze skutkami ostatniego kryzysu na rynkach finansowych, powodującego poważne trudności gospodarcze państw członkowskich UE. Choć kryzys ten nie miał swych początków w Unii Europejskiej, to doświadczył ją znacząco. Jednocześnie ujawnił ewidentny deficyt przywództwa politycznego w obrębie projektu europejskiego, wyeksponował trudności z ustaleniem politycznej w..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Od eksportu do innowacji. Uczenie się przez eksport polskich przedsiębiorstw

Od eksportu do innowacji. Uczenie s...

Od eksportu do innowacji. Uczenie się przez eksport polskich przedsięb...

Ewa Mińska-Struzik

Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie ekonomicznym zwartym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy koncepcję uczenia się przez eksport (learning by exporting). Tytułowe uczenie się dotyczy przedsiębiorstw, które wchodząc w interakcje z podmiotami rynku zagranicznego, stają przed koniecznością wdrożenia innowacji. Spełnianie innych niż krajowe standardów jakościowych, skutkujące niezbędnymi zmianami dostawców materiałów, wprowadzaniem nowych funkcji w oferowanym produkcie, mo..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych

Perspektywy rozwoju polskiego ekspo...

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych

Stanisław Wydymus, Bożena Pera redakcja naukowa

W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej. Wielu badaczy koncentruje się wyłącznie na współpracy gospodarczej z Unią Europejską, a pomijają w pracach naukowych równie istotną problematykę odnoszącą się do krajów niebędących członkami tego ugrupowania. Monografia składa się z dwunastu autorskich opracowań, w których zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z reorientacją polskiego eksportu. Przedstawiono w niej..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja. Ćwiczenia i zadania

Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ...

Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja. Ćwiczenia i zadania

redakcja naukowa Grażyna Wolska, Agnieszka Bretyn

Zawartość merytoryczna podręcznika akademickiego obejmuje nie tylko standardowy kurs mikroekonomii realizowany w polskich szkołach wyższych, lecz także w pewnym zakresie wykracza poza niezbędne minimum, tym samym służąc bardziej zaawansowanym programom z obszaru mikroekonomii. Opracowanie w postaci zbioru ćwiczeń i zadań pozwala na zrozumienie teorii, jej sprawdzenie i umieszczenie w kontekście podejmowania decyzji o charakterze gospodarczym. Autorzy omówili w nim takie zagadnienia, jak: - Po..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Efektywność decentralizacji. Analiza zdecentralizowanego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym

Efektywność decentralizacji. Analiz...

Efektywność decentralizacji. Analiza zdecentralizowanego dostarczania ...

Agnieszka Kopańska

Decentralizacja stanowi sposób na poprawienie efektywności dostarczania usług publicznych. Niestety pełna decentralizacja, rozumiana jako całkowita samodzielność wydatkowa i finansowa samorządów nie występuje. Jedną z przyczyn tego stanu, jest to, że wiele dóbr, które są dostarczane przez konkretne samorządy, oddziałuje bezpośrednio lub pośrednio na mieszkańców większego obszaru - regionu, kraju a nawet ma efekty ponadnarodowe. Klasycznym rozwiązaniem tego problemu jest interwencja rządu - pole..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Ekonomia i finanse międzynarodowe. Zbiór zadań i materiały do ćwiczeń

Ekonomia i finanse międzynarodowe. ...

Ekonomia i finanse międzynarodowe. Zbiór zadań i materiały do ćwiczeń

Józef Bogusław Osoba

W prezentowanej książce autor omawia najważniejsze teorie wymiany międzynarodowej, począwszy od teorii kosztów absolutnych i komparatywnych, aż do najnowszych teorii neoczynnikowych i neotechnologicznych. Następnie przedstawia istotę i instrumenty polityki handlowej państwa wobec zagranicy. W dalszej części omawia bilans handlowy i płatniczy oraz sposoby prowadzenia polityki gospodarczej, równoważącej nierównowagę bilansu płatniczego. Autor przedstawia również problematykę walutowych rozliczeń m..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Polski system penitencjarny. Racjonalizacja kosztów

Polski system penitencjarny. Racjon...

Polski system penitencjarny. Racjonalizacja kosztów

Joanna Felczak

W opracowaniu dokonano analizy polskiego systemu penitencjarnego w kontekście kosztów związanych z realizacją jego zadań - porównano wybrane systemy penitencjarne oraz zaproponowano rozwiązania racjonalizujące koszty polskiego systemu penitencjarnego. Dokonano charakterystyki kar izolacyjnych i nieizolacyjnych ze wskazaniem na ich konsekwencje. Poruszono temat pomiaru efektywności ekonomicznej wykonywania kar. Na przykładzie Systemu Dozoru Elektronicznego wykazano warunki konieczne do spełnienia..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla wolnego handlu?

Międzyregionalne porozumienia handl...

Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm ja...

Bartosz Michalski

Monografia jako pierwsza podejmuje problem porozumień międzyregionalnych, zawierających oprócz liberalizacji ceł rozwiązania dotyczące polityki konkurencji, inwestycji, ochrony praw własności intelektualnej, standardów pracy oraz standardów środowiskowych. Pogłębiony model międzyregionalnej integracji jest nowym, przybierającym na sile trendem w ramach współczesnego regionalizmu handlowego. Tendencje te są szczególnie zauważalne w regionie Azji i Pacyfiku (współpraca transpacyficzna), a ta probl..

48.60 zł 54.00 zł Cena netto: 46.29 zł

Procesy modernizacyjne rolnictwa

Procesy modernizacyjne rolnictwa

Procesy modernizacyjne rolnictwa

Kazimierz Zieliński

Zasadniczym celem opracowania jest analiza i ocena procesów modernizacyjnych rolnictwa, a zwłaszcza identyfikacja ich przesłanek, determinant przebiegu i skutków. Wiele miejsca przeznaczono również na ocenę reakcji gospodarstw rolniczych, a także na określenie zakresu możliwych sposobów kształtowania przebiegu modernizacji...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii

Zofia Sepkowska

Proponowany podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wyższych uczelni pierwszego stopnia i zawiera podstawowe treści kształcenia, dostosowane do stawianych wymagań studiowania ekonomii na kierunkach nieekonomicznych. Istotę podręcznika stanowią: zwięzłość, przejrzystość i prostota języka wykładowego, dzięki czemu studenci nie powinni mieć trudności zarówno w zrozumieniu przedstawianych klasycznych problemów i zjawisk ekonomicznych, jak i w odniesieniu ich do funkcjonowania ws..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw...

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność g...

Bogusław Balza

Publikacja wyjaśnia, w jakim stopniu system podatkowy wpływa na decyzje inwestorów oraz tempo wzrostu gospodarczego kraju. Procesy globalizacji i idąca za tym większa mobilność kapitału sprawia, iż inwestorzy, szukając atrakcyjnych lokat do pomnożenia swoich aktywów, wybierają kraje oferujące najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób rozpoczyna się konkurencja podatkowa zmierzająca do pozyskania jak największej liczby kluczowych inwestorów zagranicznych. Autor w..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Pokazuje 76 do 90 z 166 (12 Stron)