Ekonomia

Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie 50% rabatu

Handel aukcyjny. Rynki, metody, tec...

Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie 50% rabatu

Dariusz Tadeusz Dziuba

W pracy zaprezentowano praktyczne obszary zastosowań aukcji (rynków, metod handlu i stosowanych technologii, zwłaszcza informatycznych) w procesie ich ewolucji. Analizom poddano handel aukcyjny z punktu widzenia czterech perspektyw: – rynków, tj. odpowiedzi na pytanie jakie dobra/usługi są, były czy też mogą być aukcjonowane; jak ten obrót jest realizowany w różnych ośrodkach, na różnych rynkach; – metod, tzn. jakimi metodami jest realizowany handel aukcyjny; w szczególności wydzielono mo..

18.00 zł 36.00 zł Cena netto: 17.14 zł

Influencing Management of the Polish Economy by Governments 50% rabatu

Influencing Management of the Polis...

Influencing Management of the Polish Economy by Governments 50% rabatu

Sebastian Bakalarczyk, Rafał Świderek

Zakres merytoryczny książki dotyczy wpływu rządu na gospodarkę w sytuacji zmian zachodzących na skutek wymiany ekip rządzących. W książce badania dotyczą okresu po roku 1989. W części badawczej podjęto próbę określenia powiązań poziomych pomiędzy poszczególnymi rządami a gospodarką z uwzględnieniem okresów oddziaływania i zauważalnych wahań koniunktury gospodarczej. Dokonano tego w oparciu o dane statystyczne i wybrane parametry makroekonomiczne. Adresowana jest do zagranicznych studentów ..

15.00 zł 30.00 zł Cena netto: 14.29 zł

How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition 50% rabatu

How It All Happened. Essays in Poli...

How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition 50% rab...

Andrzej K. Koźmiński

Książka przedstawia i analizuje różne aspekty polskiej transformacji zapoczątkowanej wyborami czerwcowymi w 1989 r. Autor, wybitny polski uczony i założyciel Akademii Leona Koźmińskiego, ukazuje polską transformację na szerokim tle historycznym, sięgając do źródeł tzw. gospodarki socjalistycznej – czyli do modelu stworzonego przez Józefa Stalina. Analizując patologie tego modelu, prof. A. Koźmiński przedstawia także niezwykle ciekawe – i w dużym stopniu zapomniane – próby reform tego modelu, ..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Adam Smith. Życie i idee 50% rabatu

Adam Smith. Życie i idee 50% rabatu

Adam Smith. Życie i idee 50% rabatu

James Buchan (tłumaczenie Krzysztof Rastawicki, przedmowa Leszek Balcerowicz)

Od chwili śmierci w 1790 roku niemogący się bronić Adam Smith bywał różnie i niekiedy niewłaściwie interpretowany. Jego teorie ekonomiczne zostały usunięte w cień przez dzieło Johna Stuarta Milla. W naszej epoce stał się ideologicznym patronem wolności biznesu i zmniejszenia wpływów państwa. Politycy tacy jak Margaret Thatcher i Ronald Reagan uznali słynne dzieło Smitha O bogactwie narodów za biblię liberalizmu.   W swej żywo napisanej książce James Buchan obala mity narosłe wokół Adama Smit..

17.00 zł 34.00 zł Cena netto: 16.19 zł

Diagnosis of the polish economy. Present state and perspectives 50% rabatu

Diagnosis of the polish economy. Pr...

Diagnosis of the polish economy. Present state and perspectives 50% ra...

Sebastian Bakalarczyk

             W książce dokonano analizy wybranych obszarów polskiej gospodarki w ostatnich latach. Adresowana jest do zagranicznych studentów studiujących w Polsce w ramach międzynarodowych programów wymiany (Erasmus). Może być także użyteczna polskim słuchaczom, szczególnie kierunków ekonomicznych - czytającym po angielsku, jako uzupełnienie wiedzy i terminologii z zakresu ekonomii.   The monograph is an analysis of chosen areas of the Polish economy in recent years. Time span for the di..

15.00 zł 30.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji 50% rabatu

Strategiczne szanse polskiej gospod...

Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji 50% ...

Wiesław Breński, Adam Oleksiuk

Autorzy omawiają najistotniejsze wyzwania stojące dziś przed gospodarką Polski. Zaliczają do nich w pierwszym rzędzie: wyzwania globalizacyjne, rozwój gospodarki opartej na wiedzy (realizacja Strategii Lizbońskiej), zmiany makrostruktury polskiej gospodarki, tworzenie społeczeństwa informacyjnego, możliwość absorpcji funduszy unijnych i perspektywę wejścia do strefy euro. Publikacja daje więc przegląd wybranych zagadnień współczesnej ekonomii oraz teorii i praktyki polityki gospodarczej przedsta..

14.00 zł 28.00 zł Cena netto: 13.33 zł

Metody ekonomiki sektora informacyjnego 50% rabatu

Metody ekonomiki sektora informacyj...

Metody ekonomiki sektora informacyjnego 50% rabatu

Dariusz Tadeusz Dziuba

Przedmiotem rozważań jest nowy kierunek w ramach badań ekonomicznych - ekonomika sektora informacyjnego. Zaprezentowano przedmiot, cele, metody i problemy badawcze tej ekonomiki szczegółowej. Przedstawiono stan i perspektywy rozwoju sektora informacyjnego w gospodarce, określono znaczenie tego sektora w procesach rozwojowych oraz główne tkwiące w nim zależności. Wyspecyfikowane cele realizowane są na tle odpowiedzi m.in. na następujące pytania: - jakimi metodami można wydzielać, analizować se..

18.00 zł 36.00 zł Cena netto: 17.14 zł

Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej 50% rabatu

Studia nad transformacją i internac...

Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej 50%...

Marian Gorynia

Książka zawiera wybór najważniejszych artykułów opublikowanych przez autora, niekiedy ze współpracownikami, w czasopiśmie „Ekonomista” w okresie ostatnich 20 lat. Publikacje te zawsze koncentrowały się wokół głównego podmiotu życia gospodarczego, jakim jest przedsiębiorstwo. Szczególnym polem były zachowania przedsiębiorstwa w sferze współpracy gospodarczej z zagranicą i w konsekwencji jego internacjonalizacja. Koncentracja uwagi na internacjonalizacji przedsiębiorstwa w warunkach transformac..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem a moralnością 50% rabatu

Ekonomiczne podstawy negocjacji. Po...

Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem a moralnością 50% rab...

Halina Jastrzębska-Smolaga redakcja naukowa

Autorki przedstawiły w sposób klarowny: przyczyny, przebieg i realizację negocjacji gospodarczych w Polsce. Przyczyny negocjacji gospodarczych tkwią w różnicy interesów podmiotów gospodarczych oraz ich konkurencyjności. Należy też ich szukać we wspólnocie interesów podmiotów gospodarczych wynikających z konieczności korzystania z ograniczonych zasobów w skali globalnej. Przebieg negocjacji gospodarczych obejmuje dwie fazy procesu negocjacji: przy­gotowanie i realizację. Są to konieczne przygo..

12.50 zł 25.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy, przemiany, obciążenia i wyzwania 50% rabatu

Sponsoring sportu w warunkach globa...

Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy, przemiany, obcią...

Tadeusz Sporek

Celem opracowania jest zaprezentowanie znaczenia sponsoringu sportu w nowych warunkach rynkowych, które kształtuje globalizacja działań marketingowych. W pracy omówiono wiele przypadków z życia, przykładów działań sponsorskich firm, kontraktów firm ze znanymi osobowościami sportu czy inicjatyw samych sportowców na rzecz walki z problemami globalizacji. Dzięki temu można także od strony praktyczne spojrzeć na zagadnienie sponsoringu w sporcie, na stronę duchową samych wydarzeń sportowych, zwłaszc..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie 50% rabatu

Wprowadzenie do nauki o przedsiębio...

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie 50% rabatu

Marek Brzeziński redakcja naukowa

Publikacja zawiera przegląd obecnego stanu wiedzy w tej dyscyplinie oraz nowe perspektywy koncepcyjne, co zostało ujęte w trzy zasadnicze części. W pierwszej - Abecadło przedsiębiorstwa - przedstawiono podstawowe pojęcia, modele i formy funkcjonowania przedsiębiorstwa, organizacyjne uwarunkowania procesów produkcyjnych oraz wykorzystywania potencjału i zasobów przedsiębiorstwa. Druga część - Zmieniające się przedsiębiorstwo - ukazuje problemy odnawiania potencjału przedsiębiorstwa, jego restr..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki 50% rabatu

Globalistyka. Przyszłość globalnej ...

Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki 50% rabatu

Tadeusz Teofil Kaczmarek

Książka dotyczy wpływu globalizacji na gospodarkę światową. Globalizacja sprawia, że ekonomia oparta na wiedzy zaczyna wypierać tradycyjne formy eksten­sywnej gospodarki. Autor zauważa, że proces globalizacji powoduje rozchwianie systemu tradycyjnej rynkowej gospodarki. W rezultacie prowadzonych badań stwierdza, że globalizacja tworzy więcej problemów niż je rozwiązuje. W szczególności globalizacja nie radzi sobie z problemami ekonomicznymi państw biednych. Publikacja stanowi ważny przyczynek do..

15.00 zł 30.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym 50% rabatu

Kraje rozwijające się w światowym s...

Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym 50% rabatu

Stanisław Miklaszewski redakcja naukowa

Państwa rozwijające się stanowiące większość uczestników międzynarodowego podziału pracy, są największym problemem gospodarki światowej, jako że luka rozwojowa między krajami słabo a wysoko rozwiniętymi stale się rozszerza. Dlatego przybliżenie polskiemu czytelnikowi tych zagadnień jest celem niniejszej publikacji. W publikacji można znaleźć także takie zagadnienia jak: - kryzys zadłużeniowy; - międzynarodowy rynek finansowy wobec problemu niedorozwoju; - polityka gospodarcza krajów rozw..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Unia monetarna. Teoria i polityka 50% rabatu

Unia monetarna. Teoria i polityka 5...

Unia monetarna. Teoria i polityka 50% rabatu

Sławomir I. Bukowski

Książka jest poświęcona teorii unii monetarnej oraz polityce ekonomicznej związanej z jej tworzeniem i funkcjonowaniem. W pierwszej, zasadniczej części omawia się teorię unii monetarnej, część druga przynosi głównie zilustrowanie zagadnień teoretycznych na przykładzie unii istniejących na przełomie XIX i XX wieku oraz Unii Ekonomicznej i Monetarnej, zwanej też strefą euro. Strefa euro została pokazana jako obszar walutowy ze wskazaniem czynników i uwarunkowań, które dzielą ją od tzw. optymaln..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Wydanie 2 50% rabatu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Wydanie 2 50% r...

Stanisław Miklaszewski redakcja naukowa

Książka stanowi bardzo wartościową analizę wybranych zagadnień z zakresu najbardziej współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Nawiązuje do ujęć tradycyjnych podręczników i książek z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, ale uwzględnia też kwestie stosunkowo nowe i rzadziej analizowane, takie jak procesy globalizacji gospodarki światowej i kryzysy finansowe...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Pokazuje 151 do 165 z 167 (12 Stron)