• Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej

Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej

 • Autor: Ewa Mińska-Struzik redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-672-4
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 288
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 53.00 zł

  47.70 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 47.70 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Połączenie doświadczeń dydaktycznych Autorów z wiedzą będącą efektem ich dorobku naukowego zaowocowało podręcznikiem, w którym Czytelnik prowadzony jest od kwestii związanych z handlem zagranicznym i międzynarodowym, przez międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych – takich jak kapitał, ludzie i technologie, do globalizacji gospodarki, wyrażającej się intensyfikacją wszystkich tych przepływów. Opis zagadnień dotyczących kursu walutowego i bilansu płatniczego ukazuje finansowy wymiar współpracy międzynarodowej, eksponując ważne zadanie państwa – jakim jest dążenie do utrzymania równowagi w stosunkach gospodarczych z zagranicą. Przedstawione następnie narzędzia polityki handlowej stanowią część instrumentarium, będącego w dyspozycji państwa pragnącego oddziaływać na wielkość i strukturę obrotów z zagranicą.

Autorzy nie ograniczyli się wyłącznie do analizy poszczególnych zagadnień, ale skonstruowali intrygujące pytania, przykłady, polecenia i zadania, odwołujące się do bieżących wydarzeń i tendencji w światowej gospodarce, prowokując Czytelnika do własnych przemyśleń i dyskusji. Zaletą opracowania jest aktualność prezentowanych statystyk i mierników ekonomicznych, a także zawarte w tekście i wykazach bibliografii, wskazówki, gdzie takich danych poszukiwać.

Znajomość zagadnień prezentowanych we Wprowadzeniu do ekonomii międzynarodowej jest niezbędna dla właściwego zrozumienia i oceny funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej oraz stosunków gospodarczych między państwami. Wiedza ta wydaje się szczególnie ważna w czasie daleko posuniętej współzależności pomiędzy gospodarkami narodowymi oraz wciąż trwającego globalnego kryzysu. Stanowi ona podstawę wykształcenia przede wszystkim przyszłego ekonomisty i menedżera, ale będzie przydatna także socjologowi, politologowi czy prawnikowi.

Spis treści:

Rozdział 1. Handel z zagranicą
Ewa Mińska-Struzik

1.1. Podstawowe pojęcia i zależności
1.1.1. Handel zagraniczny a handel międzynarodowy
1.1.2. Handel międzygałęziowy, wewnątrzgałęziowy i wewnątrzfirmowy
1.1.3. Sprzężenie zwrotne handlu i wzrostu gospodarczego
1.2. Rola handlu zagranicznego w gospodarce
1.2.1. Przyczyny rozwoju eksportu i importu
1.2.2. Znaczenie handlu zagranicznego dla poszczególnych krajów
1.2.3. Wpływ wzrostu gospodarczego na handel zagraniczny
1.3. Miejsce handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym
1.3.1. Wpływ handlu zagranicznego na strukturę dochodu narodowego
1.3.2. Wpływ handlu zagranicznego na wielkość dochodu narodowego
1.3.3. Wpływ handlu zagranicznego na efektywność gospodarowania
1.3.4. Bariery wzrostu gospodarczego związane z handlem zagranicznym
1.4. Warunki wymiany międzynarodowej (terms of trade)
1.4.1. Rodzaje terms of trade
1.4.2. Wpływ wzrostu gospodarczego na terms of trade
1.5. Pytania, polecenia i zadania
Bibliografia

Rozdział 2. Międzynarodowe przepływy kapitału
Wanda Nowara

2.1. Formy i przyczyny migracji kapitału
2.1.1.Międzynarodowa pozycja inwestycyjna kraju
2.1.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
2.2. Znaczenie przepływów inwestycji bezpośrednich i korporacji w gospodarce światowej
2.2.1. Wielkość, kierunki i struktura przepływów BIZ
2.2.2. Działalność korporacji transnarodowych
2.3. Czynniki lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych
2.3.1. Motywy podejmowania inwestycji
2.3.2. Klimat inwestycyjny kraju goszczącego
2.4. Skutki bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarki
2.4.1. Skutki BIZ w kraju przyjmującym inwestycje
2.4.2. Skutki BIZ w kraju pochodzenia inwestycji
2.5. Pytania, polecenia i zadania
Bibliografia

Rozdział 3. Międzynarodowe przepływy siły roboczej
Ewa Mińska-Struzik, Szymon Truskolaski

3.1. Pojęcie i rodzaje migracji
3.2. Przyczyny migracji
3.2.1. Przyczyny ekonomiczne
3.2.2. Przyczyny pozaekonomiczne
3.3. Kierunki i wielkość migracji na świecie i w Polsce
3.4. Makroekonomiczne skutki migracji
3.4.1. Redystrybucja dochodów z czynników wytwórczych
3.4.2. Pozostałe skutki dla kraju przyjmującego imigrację
3.4.3. Skutki dla kraju pochodzenia emigracji
3.5. Polityka migracyjna
3.6. Pytania, polecenia i zadania
Bibliografia

Rozdział 4. Międzynarodowe przepływy wiedzy technicznej
Szymon Truskolaski

4.1. Proces innowacyjny
4.2. Proces dyfuzji technologii
4.3. Kanały transferu wiedzy technicznej
4.3.1. Wiedza publiczna
4.3.2. Wiedza prywatna
4.3.3. Wiedza zawarta w produktach
4.3.4. Wiedza zawarta w kapitale ludzkim
4.4. Teoretyczna interpretacja transferu wiedzy technicznej
4.4.1. Cykl życia technologii
4.4.2. Luka technologiczna
4.4.3. Klubowa konwergencja
4.5. Polityka proinnowacyjna
4.5.1. Indukowanie badań podstawowych
4.5.2. Polityka patentowa
4.5.3. Lokowanie klastrów przemysłowych
4.6. Pytania, polecenia i zadania
Bibliografia

Rozdział 5. Globalizacja

5.1. Proces globalizacji (Szymon Truskolaski)
5.1.1. Charakterystyka i przebieg procesu globalizacji
5.1.2. Defi nicje globalizacji
5.2. Czynniki determinujące proces globalizacji (Wanda Nowara)
5.2.1. Postęp naukowo-techniczny
5.2.2. Konkurencja międzynarodowa
5.2.3. Międzynarodowa polityka ekonomiczna
5.3. Podmioty procesu globalizacji ekonomicznej (Ewa Mińska-Struzik)
5.3.1. Państwa, korporacje i instytucje globalne
5.3.2. „Globalizujący” i „zglobalizowani”
5.4. Sprzeczności i dylematy procesu globalizacji (Szymon Truskolaski)
5.4.1. Antyglobalizm a alterglobalizm
5.4.2. Dylematy globalizacji
5.4.3. Postulaty alterglobalistów
5.5. Pytania, polecenia i zadania
Bibliografia

Rozdział 6. Kurs walutowy
Ewa Mińska-Struzik

6.1. Pojęcie i funkcje kursu walutowego
6.2. Rodzaje i cele transakcji walutowych
6.3. Poziom kursu walutowego
6.3.1. Przyczyny wahań kursu walutowego
6.3.2. Podstawowe parametry gospodarcze a kurs walutowy
6.3.3. Inne determinanty kursu walutowego
6.4. Parytet siły nabywczej
6.5. Pytania, polecenia i zadania
Bibliografia

Rozdział 7. Bilans płatniczy
Konrad Sobański

7.1. Defi nicja bilansu płatniczego
7.2. Struktura bilansu płatniczego
7.2.1. Komponenty bilansu płatniczego
7.2.2. Bilans obrotów bieżących
7.2.3. Bilans obrotów finansowych
7.2.4. Bilans obrotów wyrównawczych
7.3. Zasady sporządzania bilansu płatniczego
7.4. Bilans płatniczy jako źródło informacji o transakcjach międzynarodowych – przykład gospodarki polskiej
7.5. Bilans płatniczy a międzynarodowa pozycja inwestycyjna gospodarki
7.6. Bilans płatniczy a rachunek dochodu narodowego
7.7. Równowaga bilansu płatniczego
7.8. Pytania, polecenia i zadania
Bibliografia

Rozdział 8. Polityka handlowa

8.1. Cła (Ewa Mińska-Struzik)
8.1.1. Pojęcie i klasyfi kacja ceł
8.1.2.Mechanizm ekonomiczny cła
8.1.3. Miary protekcji celnej
8.2. Bariery pozataryfowe (Wanda Nowara)
8.2.1. Ograniczenia ilościowe
8.2.2. Normy techniczne i inne regulacje administracyjne
8.3. Subsydia produkcji krajowej i subsydia eksportowe
8.4. Pytania, polecenia i zadania
Bibliografia

Ewa Mińska-Struzik
doktor nauk ekonomicznych. W Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzi badania nad kształtowaniem się strumieni światowego handlu, ewolucją ich teoretycznego opisu oraz sposobów pomiaru. Interesują ją determinanty wymiany handlowej na różnych poziomach gospodarki ? makro-, mezo- i mikroekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji międzynarodowych systemów produkcyjnych oraz postępu technicznego, jako głównych czynników kształtujących architekturę współczesnej gospodarki światowej.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane