• Własność intelektualna w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa

Własność intelektualna w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa

 • Autor: Aldona Małgorzata Dereń Jan Skonieczny
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-304-7
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 276/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  63.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 63.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Strategiczne zarządzanie własnością intelektualną może być dla wielu przedsiębiorstw źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Monografia skupia się na problematyce wyboru skutecznych strategii, taktyk oraz działań i procesów zmierzających do powstania nowatorskiego rozwiązania lub nowego produktu, czy pozyskiwania ich na zewnątrz, np. w drodze nabycia licencji bądź praw wyłącznych na produkt lub technologię już istniejące na rynku. Autorzy analizują strategię własności intelektualnej jako ogólną strategię przedsiębiorstwa, strategię biznesu, a także strategię funkcjonalną spójną z innymi strategiami funkcjonalnymi w przedsiębiorstwie.

Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych zarządzaniem własnością intelektualną w różnych przedsiębiorstwach. Będzie to wartościowa publikacja dla menedżerów, zwłaszcza tych, którzy są odpowiedzialni za formułowanie i wdrażanie strategii innowacji opartych na zasobach własności intelektualnej, oraz dla akademików zajmujących się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami efektywnego wykorzystania zasobów intelektualnych w organizacjach.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka własności intelektualnej

1.1. Własność intelektualna w ujęciu historycznym
1.2. Własność intelektualna – charakterystyka pojęcia
1.3. Prawa własności intelektualnej
1.3.1. Prawa własności intelektualnej uzyskane w formalnej procedurze rejestracji
1.3.2. Prawa własności intelektualnej nieuzyskiwane w procedurze rejestracji
1.4. Cechy własności intelektualnej
1.5. Własność intelektualna jako źródło przewagi konkurencyjnej

Rozdział 2. Środowisko własności intelektualnej w przedsiębiorstwie


2.1. Zasoby własności intelektualnej
2.2. Procesy generowania własności intelektualnej
2.2.1. Procesy twórcze
2.2.2. Procesy innowacyjne
2.2.3. Procesy przedsiębiorcze
2.2.4. Procesy ekspansywne

Rozdział 3. Własność intelektualna a strategia przedsiębiorstwa

3.1. Strategia w ujęciu historycznym
3.2. Współczesne rozumienie strategii
3.3. Własność intelektualna jako funkcjonalna strategia przedsiębiorstwa
3.4. Własność intelektualna jako strategia jednostki biznesu
3.5. Własność intelektualna jako strategia ogólna przedsiębiorstwa
3.6. Strategia własności intelektualnej w przedsiębiorstwach – przegląd wybranych badań

Rozdział 4. Zarządzanie własnością intelektualną

4.1. Wprowadzenie
4.2. Taktyki w obszarze własności intelektualnej
4.3. Proces zarządzania własnością intelektualną
4.3.1. Poziomy zarządzania własnością intelektualną
4.3.2. Wdrażanie własności intelektualnej
4.3.3. Monitorowanie i egzekucja praw własności intelektualnej
4.4. Własność intelektualna wobec wyzwań współczesności – propozycja rozwiązań praktycznych
4.4.1. Własność intelektualna jako spoiwo strategiczne
4.4.2. Własność intelektualna - filozofia działania
4.4.3. Własność intelektualna – propozycje rozwiązań organizacyjnych
4.4.4. Własność intelektualna a nowe technologie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba, Politechnika Warszawska, były Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej:

Przedmiotem recenzowanej publikacji jest wskazanie roli i znaczenia ochrony dóbr niematerialnych w formułowaniu strategii i taktyk w przedsiębiorstwie. Praca zawiera udaną, oryginalną próbę wskazania sposobów wykorzystania systemu własności intelektualnej do formułowania strategii i taktyk przedsiębiorstwa. Sposoby te mogą być z powodzeniem przenoszone na inne organizacje. Opracowanie wyróżnia oparcie rozważań na bogatym zbiorze literatury przedmiotu. Publikacja będzie przydatna w zarządzaniu organizacjami (głównie przedsiębiorstwami) oraz w realizacji procesu krzewienia wiedzy w przedmiotowym temacie, w tym nauczycielom akademickim i studentom kierunków ekonomicznych i technicznych.

Aldona Małgorzata Dereń
doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, profesor uczelni w Katedrze Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania wiedzą i własnością intelektualną w przedsiębiorstwie oraz zarządzania ochroną informacji w organizacjach, a także zajmuje się działalnością naukowo-badawczą w wymienionych dziedzinach. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z twórczością organizacyjną, procesami komercjalizacji i zarządzania wiedzą oraz własnością intelektualną. Szczególną uwagę w swoich badaniach poświęca kwestii zarządczej, organizacyjnej i prawnej związanej z ochroną własności intelektualnej jako zasobu niematerialnego oraz narzędzi transferu wiedzy (technologii).

Książki tego autora

Jan Skonieczny
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, magister inżynier organizator przemysłu, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania biznesem, zarządzania strategicznego, zarządzania przedsięwzięciami innowacyjnymi, a także zajmuje się działalnością naukowo-badawczą w wymienionych dziedzinach. Zainteresowania naukowe koncentruje na strategii przedsiębiorstwa, twórczości organizacyjnej oraz przedsiębiorczości inżynierskiej.

Książki tego autora

Literatura zwarta
Aaker D.A., Managing Brand Equity – Capitalizing on the Value of a Brand Name, The
Free Press, New York 1991.
Abell D.F., Dualizm w zarządzaniu. Dziś, jutro firmy , Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2000.
Andrews K.R., The Concept of Corporate Strategy, R.D. Iwin, Homewood 1980.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Aplin T., Bently L., Johnson P., Malynicz S., Gurry on Breach of Confidence: The protec -
tion of confidential information , Oxford University Press, Oxford 2012.
Balcerek A., Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyj-
nej, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem
ludzkim, Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
Barczewski  M.,  Leksykon  prawa  własności  intelektualnej.  100  podstawowych  pojęć,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.
Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wydawnictwo Wolters Klu-
wer, Warszawa 2021.
Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wie-
ku, IBnDiPP, Warszawa 2009.
Bąk M., Kulawczuk P., Poradnik eksportera z IP dla MSP, Krajowa Izba Gospodarcza,
Warszawa 2010.
Bilton C., Cummings S., Creative strategy. Reconnecting business and innovation, John
Wiley and Sons, Chichester 2010.
Bird B., Towards a theory of entrepreneurial competency, [w:] J.A. Katz, R.H. Brockhaus
(red.), Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth , CT: JAI Press,
Greenwich 1995.
Blacker F., Knowledge, knowledge work and organizations: an overview and interpre-
tation, „Organization Studies”, 1995, Nr 16(60).251 Bibliografia
Blair R.D., Cotter T.F., Intellectual property: economic and legal dimensions of rights
and remedies, Cambridge University Press, Nowy Jork 2005.
Blank A., Dorf B., Podręcznik start-upu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku , Wydaw-
nictwo Helion, Gliwice 2013.
Boldren M., Levine D., Against Intellectual Monopoly, Cambridge University Press, Cam-
bridge 2008.
Bowman C., Faulkner D., Competitive and corporate strategy, Irwin, New York 1997.
Bugbee B., Genesis of American Patent and Copyright Law, Public Affairs Press, Washing -
ton 1967.
Burgelman R.A., Christensen C.M., Wheelwright S.C., Strategic Management of Techno-
logy and Innovation, McGrow-Hill, Boston–Toronto 2009.
Burgunder L., Legal Aspects of Managing Technology, Thomson/Southwestern/West,
Mason 2004.
Byczko Sz., Trzmielak D.M., Własność intelektualna na uczelni i w działalności gospo-
darczej. Analiza porównawcza i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu pa-
tentowania w Polsce i wybranych krajach, Centrum Transferu Technologii Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Capron  L.,  Mitchell  W.,  Budować,  pożyczyć  czy  kupić?  Zarządzanie  wzrostem  firmy ,
Wydawnictwo ICAN Institute, Warszawa 2015.
Chandler A.D., Strategy and Structure. Chapters in History of Industrial Enterprise,
MIT Press, Cambridge 1962.
Chesbrough H.W., Open Innovation: The New Imperative for Creating And Profiting
from Technology, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2003.
Chesbrough H.W., West J., Vanhaverbeke W., Open innovation: Researching a new pa-
radigm, Oxford University Press, Oxford 2006.
Chesbrough H.W., Ghafele R., Open innovation and intellectual property: A two-sided
market perspective. In New frontiers in open innovation, Oxford University Press,
Oxford 2014.
Chevalier-Roignant L., Trigeorgis L., Competitive strategy. Options and games, The MIT
Tress, Cambridge, Massachusetts, London 2011.
Cięgotura J., Koczorowski P., Musiał B., Podszywałow A., Tomtas-Anders A., Walas U.,
Podręcznik zarządzania własnością intelektualną, J. Anders (red.), Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2009.
Claudio P., Brunelleschi, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2006.
Clausewitz C., O wojnie, Wydawnictwo MON, Warszawa 1958.
Collins J.C., Porras J.I., Zbuduj wizję swojej strategii, [w:] O strategii, ICAN Institute,
Warszawa 2012.
Csikszentmihalyi  M.,  Przepływ.  Psychologia  optymalnego  doświadczenia,  Moderator,
Taszów 2005.
Cyrkon E., Kompendium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa–Poznań 2000.252 Bibliografia
Czajkowska-Dąbrowska  M.,  Cywilnoprawna  ochrona  praw  na  dobrach  niematerial-
nych, Biblioteka Przeglądu Prawa Handlowego, Warszawa 2002.
Czajkowska-Dąbrowska  M.,  Własność  czy  własności  (intelektualne)?,  [w:]  A.  Kidyba,  
R. Skubisz (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa
dedykowana  prof.  dr  hab.  Marii  Poźniak-Niedzielskiej,  Oficyna a   Wolters  Kluwer  
Business, Kraków 2007.
David P.A., Intellectual Property Institutions and the Panda’s Thumb: Patents, Copyri-
ghts, and Trade Secrets in Economic Theory and History. Global Dimensions of In-
tellectual Property Rights in Science and Technology. M.B. Wallerstein, M.E. Mogee
and R.A. Schoen. Washington, D.C., National Academy Press, 1993.
Davis J.L., Harrison S.S., Edison in the Boardroom Revisited: How Leading Companies
Realize Value from Their Intellectual Property Assets, Wiley, June 13, 2001, Series:
Intellectual Property-General, Law, Accounting & Finance, Management, Licensing,
Special Topics, 2001.
Dereń A.M., Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Difin, War -
szawa 2014.
Dereń A.M., Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną jako komponenty spo-
łecznej  odpowiedzialności  przedsiębiorstwa,  [w:]  Z.  Malara  (red.),  Przyzwoitość
w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław -
skiej, Wrocław 2014.
Dereń A.M., Skonieczny J., Zarządzanie twórczością organizacyjną. Podejście procesowe,
Difin, Warszawa 2016.
Dereń A.M., Skonieczny J., Cykl rozwoju przedsiębiorczości intelektualnej w organizacji
– zarys problemu, [w:] A. Balcerak, Z. Malara (red.), Innowacyjność w gospodarce,
organizacji i technice, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2017.
Dereń A.M., Zarządzanie zasobami intelektualnymi w innowacyjnej organizacji – ujęcie
strukturalne, [w:] A. Balcerak, Z. Malara (red.), Innowacyjność w gospodarce, orga-
nizacji i technice, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2017.
Dereń A.M., Skonieczny J., Zarządzanie i ochrona własności intelektualnej w przedsię-
biorstwie, [w:] A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce.
Księga  jubileuszowa  Urzędu  Patentowego  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Wydawnictwo
Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Dereń A.M., Skonieczny J., Zarządzanie i ochrona własności intelektualnej w przedsię-
biorstwie, [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce, Księga Jubileuszo-
wa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Diamond J., Strzelby zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, Prószyński i S-ka,
Warszawa 2000.
Dolinger M.J., Entrepreneurship, Strategies and Resources, Marsh Publikation, Lom-
bard 2008.
Doyle P., Marketing wartości, FELBERG SJA, Warszawa 2003.
Drewniak R., Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny. Cele i uwarunkowa-
nia w praktyce polskiej, TNOiK, Toruń 2004.253 Bibliografia
Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne PWE, Warszawa 1992.
Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
Dyer J., Gregersen H., Christensen C.M., DNA innowatora. Zostań mistrzem we wdraża-
niu innowacji, Wydawnictwo ICAN Institute, Warszawa 2012.
Faix A., Patente im strategischen marketing – Sicherung der Wettbew- erbsfähigkeit
durch systematische Patentanalyse und Patentnutzung, Erich Schmidt, Berlin 1998.
Fazlagić J., Kreatywni w biznesie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015.
Felchner K. (red.), Jasińska K. Lampart M. Marek D., Ustawa o ochronie prawnej od-
mian roślin. Komentarz, wyd. II, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Gajos  M.  (red.),  Ochrona  informacji  niejawnych,  biznesowych  i  danych  osobowych,
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice 2011.
Giles W.D., Making strategy work, Long Range Planning, Helsinki 1991.
Glazier S., Patent Strategies for Business, Law and Business Institute, New York 1997.
Głodek P., Gołębiowski M., Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach,
„Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy”, Warszawa 2006.
Gogulski S., Sołtysiński S., Komentarz do art. 11, [w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji, C.H. Beck, Warszawa 2019.
Gollin M.A., Driving Innovation Intellectual Property Strategies for a Dynamic World,
Venable LLP, Washington DC 2008.
Grabska A., Zasoby przedsiębiorstwa a trwałość przewagi konkurencyjnej, [w:] J. Sza-
błowski (red.), Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia,
WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2004.
Grant R.M., Współczesna analiza strategii, Oficyna a  Wolters Kluwer Business, War-
szawa 2011.
Grene R., The 33 Strategies of War, Wydawnictwo Profile  Books Ltd, Warszawa 2007.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2004.
Grudzewski W.M., Heiduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
Gwarda-Gruszczyńska E., Strategie przedsiębiorstw a ochrona własności intelektualnej,
[w:] D. Trzmielak (red.), Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektual-
na, „Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego”. 2010.
Gwarda-Gruszczyńska E., Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przed-
siębiorstwach. Uwarunkowania wyboru – kluczowe obszary decyzyjne, Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy
ABC, Kraków 2000.
Hentschel M., Patentmanagement, Technologieverwertung und Akquise externerTech-
nologien, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 2007.
Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa
2000.254 Bibliografia
Hurst D.K., Rush J.C., White R.E., Top management teams and organizational renewal,
[w:] J. Henry (red.), Creative Management, SAGE Publications, London 1991.
Innowacje i transfer pojęć. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
Intelektualne złoto. Znaczenie własności intelektualnej w gospodarce oraz w sektorze
dóbr konsumpcyjnych, KPMG, Warszawa 2009.
Isaacson W., Einstein, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2013.
Jabłonowska A., Opóźnianie wejścia na rynek generycznych produktów leczniczych na
tle prawa patentowego oraz prawa konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, Warszawa 2015.
Jakubecki A., Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własnością
intelektualnej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002.
Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń
amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 1990.
Johnson G., Scholes K., Whittington R., Podstawy strategii, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne PWE, Warszawa 2010.
Karlof B., Strategia biznesu. Koncepcje i modele – przewodnik, Biblioteka Menedżera
i Bankowca, Warszawa 1992.
Karwowski M., Twórcze przewodzenie, Wydawnictwo Instytutu Przedsiębiorczości i Samo-
rządności, Warszawa 2013.
Kasprzycki D., Matczewski A., Okoń-Horodyńska E., Vall du M., Wisła R., Zarządzanie
własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – regulaminy korzystania z wyni-
ków prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Jagielloń-
ski, Kraków 2008.
Katner W.J., Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną naruszeniem tajemnicy
przedsiębiorcy, zwłaszcza w razie uznania jej za informację publiczną, [w:] M. Pyziak-
-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora
Adama Szpunara, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
Knight H.J., Patent Strategy for Research Managers, Wiley, New York 1996.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, t. 4,
cz. 1, HPS, Warszawa 2007.
Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, Twórczość, Kultura, Wydaw-
nictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu
do  wymogów  Unii  Europejskiej  i  Światowej  Organizacji  Handlu,  Wydawnictwo  
Instytutu Organizacji i Zarządzania, „Orgmasz”, Warszawa 2000.
Kotarba W., Strategie ochrony wiedzy, [w:] W. Kotarba (red.), Ochrona wiedzy a kapi-
tał intelektualny organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa
2006.
Kotarba W., Okoń-Horodyńska E., Żurawowicz L., Zarządzanie własnością intelektualną,
[w:] A. Adamczak, M. du Vall (red.), Ochrona własności intelektualnej, Uniwersytecki
Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.255 Bibliografia
Koźmiński  A.K.,  Jemielniak  D.,  Zarządzanie  od  podstaw,  Wydawnictwa  Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Koźmiński A.K., Obój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, Państwowe Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, Prace Naukowe Wałbrzy-
skiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych 2006.
Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Wydawnictwo  
Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
Kwieciński M., Wywiad gospodarczy a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:]
System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność R. Boro-
wiecki, M. Romanowska (red.), Difin, Warszawa 2001.
Leone  M.I.,  Intellectual  property  and  open  innovation,  McGraw-Hill  Education,  New
York 2016.
Lévêque  F.,  Shelanski  H.,  Antitrust,  Patents  and  Copyright,  EU  and  US  Perspectives,
Cheltenham–Northampton 2005.
Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposoby mierzenia, [w:] Między-
narodowa  konkurencyjność  gospodarki  Polski  –  uwarunkowania  i  perspektywy.  
„Raporty. Studia nad konkurencyjnością”, IRiSS, Warszawa 1995.
Łopatka A., Prawo do swobodnego wyrażania opinii, Agencja Scholar, Warszawa 1993.
Mamica Ł., Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej, [w:] T. Geodeci,
Ł. Mamica (red.), Polityka innowacyjna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE,
Warszawa 2014.
Mała Encyklopedia Wojskowa, t. 3, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971.
Miąsik  D.,  Stosunek  prawa  ochrony  konkurencji  do  prawa  własności  intelektualnej,
Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Mazur P., Szlęzak A., Wybrane umowy w transakcjach mergers & acquisitions (share
deals) w świetle KC i KSH, C.H. Beck, Warszawa 2022.
Michalak A., Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie
praw własności intelektualnej, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, C.H. Beck, Warszawa 2022.
Miles R.E., Snow C.C., Organizational strategy, structure, and process, McGraw-Hill, Lon-
don 1978.
Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Moszkowicz  M.,  Strategia  przedsiębiorstwa  okresu  przemian,  Polskie  Wydawnictwo
Ekonomiczne PWE, Warszawa 2000.
Navas  S.,  Creativity  of  Algorithms  and  Copyright  Law,  [w:]  Algorithms  and  Law,  
M. Ebers, S. Navas (red.), Cambridge University Press, 2020.
Niklewicz-Pijaczyńska M., System patentowy w gospodarowaniu wiedzą. Ekonomia wie-
dzy technicznej skodyfikowanej, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblio-256 Bibliografia
teka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  
Wrocław 2019.
Nowacka U., Strategia zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, [w:]
M. Kozaczek (red.), Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo
Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola 2010.
Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy ,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
Pierścionek Z., Międzynarodowa konkurencja przedsiębiorstwa: nowe kierunki w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.),
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Podrecki P., Środki ochrony praw własności intelektualnej, Wydawnictwo LexisNexis,
Warszawa 2010.
Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników,
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE,
Warszawa 2000.
Prawo własności przemysłowej. Komentarz, A. Michalak (red.), C.H. Beck, Warszawa 2016.
Prawo własności przemysłowej. Komentarz, P. Kostański (red.), C.H. Beck, Warszawa 2014.
Pszczołowski  T.,  Mała  encyklopedia  prakseologii  i  teorii  organizacji,  Wydawnictwo
Ossolineum, Wrocław 1978.
Rajan Y.S., Empowering Indians. With Economic, Business and Technology Strengths
for the Twenty First Century, Har Anand Publications, New Delhi 2002.
Redl G., Bogin L., Parczewski R., Jak skutecznie patentować, Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, Warszawa 2016.
Rosłanowska-Plichcińska K., Jarosiński M., Granice konkurencji, Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 1996.
Rynek  B+R+I  w POLSCE. Wsparcie działalności  badawczej, rozwojowej i innowacyj-
nej przedsiębiorstw, CRIDO, PAIiIZ, techBrainers, Warszawa 2015.
Sainte Marie Georges de, Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnic-
two Poltext, Warszawa 1993.
Samuelson A., Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Schendel D.E., Hatten K.J., Business Policy on Strategic Management: A View for an
Emerging Discipline, Academy of Management Proceedings, New York 1972.
Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2009.
Shapiro C., Navigating the patent thicket: Cross licenses, patent pools, and standard
setting, [w:] A. Jaffe, J. Lerner, S. Stern (red.), Innovation policy and the economy,  
t. 1, The MIT Press, Cambridge 2001.257 Bibliografia
Sieńczyłło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności  intelektualnej. Teoria i praktyka, War-
szawa 2018.
Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa–Poznań 2002.
Skonieczny J., Twórczość jako fundament strategii organizacji, Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Wrocławskiej, Wrocław 2019.
Skowroński Z., Szyjko C.T., Prawne aspekty transferu nowoczesnych technologii a inno-
wacyjność polskiej gospodarki na tle gospodarek krajów Unii Europejskiej, Uniwer-
sytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków
Trybunalski 2009.
Skubisz R., Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego, t. 14a, C.H. Beck,
Warszawa 2017.
Sokół A., Zarządzanie twórczością w organizacji. Koncepcje, metody i narzędzia, Wy-
dawnictwo CeDeWu Warszawa 2015.
Sołtys B., Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim, Kantor Wydawniczy Zaka-
mycze, Kraków 2003.
Sołtysiński S., Gogulski S., Komentarz do art. 11, [w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Sołtysiński S., Umowy know-how, [w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego,  
t. 14A, Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Sołtysiński S., Projekty wynalazcze, [w:] J. Szwaja, A. Szajkowski (red.), System prawa
własności intelektualnej. Prawo wynalazcze, t. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1990.
Steinman  H.,  Schreyögg  G.,  Zarządzanie.  Podstawy  kierowania  przedsiębiorstwem.
Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wro -
cław 1998.
Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Strachan H., Carl von Clausewitz o wojnie. Biografia , Warszawskie Wydawnictwo Lite-
rackie MUZA, Warszawa 2009.
Strategor. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość , Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 1995.
Strauss S.D., The Big Idea. How Business Innovators Get Great Ideas to Market, Wydaw-
nictwo Kaplan Business, London 2001.
Strużycki M., Konkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] M. Strużycki (red.),
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, SGH, Warszawa 1998.
Sun Tzu, Sztuka wojny, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2022.
Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
Surdek M., Odmowa Microsoftu przekazania konkurentom informacji zapewniających
interoperacyjność ich systemów operacyjnych dla serwerów z platformą Windows,
[w:] D. Miąsik, T. Skoczny, M. Surdek (red.), Microsoft – case study Competition Law
on the New Technology Markets, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.258 Bibliografia
Szczepański J., Wizje naszego życia, Wydawnictwo Prywatnej Szkoły Wyższej Businessu
i Administracji, Warszawa 1995.
Sztucki T., Marketing. Sposób myślenia, system działania, Agencja Wydawnicza PLACET,
Warszawa 1994.
Szymanek T., Prawo własności przemysłowej, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Admi-
nistracji, Warszawa 2008.
Ślęzak P.J., Prawo autorskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
Teece D., The Strategic Management of Technology, [w:] D. Faulkner, A. Campbell (red.),
The Oxford Handbook of Strategy, Oxford University Press, Oxford 2006.
Thomas R., New Product Development, Managing and Forecasting for Strategic Success,
John Wiley & Sons, New York 1993.
Tokarski A., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych , Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
Tomczyk S., Artyści wykonawcy – prawa i ich ochrona, Warszawa 2008.
Trias de Bras F., Kotler Ph., Innowacyjność przepis na sukces. Model „od A do F”, Dom
Wydawniczy REBIS, Poznań 2013.
Trzmielak  D.,  Byczko  Sz.,  Zarządzanie  własnością  intelektualną  w  przedsiębiorstwie
i na uczelni, Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego Instytut Badań nad  
Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
Trzmielak D., Byczko Sz., Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
Tukidydes, Wojna peloponeska, Czytelnik, Warszawa 2003.
Uesseler R., Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację ,
Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
Ujwary-Gil A., Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia, WSP-NLU,
Nowy Sącz 2004.
Urbanowska-Sojkin E., Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 2011.
Vall M. du, Traple E., Kostański P., Ożegalska-Trybalska J., Podrecki P., Prawo patentowe,
Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Vaver D., Intellectual Property Rights: Critical Concepts in Law, Taylor& Francis Group,  
t. 5, London and New York 2006.
Wallas G., The Art of Thought, Hourcourt, Brace and Company, New York 1926.
Wallerstein M.B., Mogee M.E., Schoen R.A. (red.), Global Dimensions of Intellectual Pro-
perty Rights in Science and Technology, National Academy Press, Washington 1993.
Waters D., Zarządzanie operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Weinberg G.M., Ogólna teoria systemów w ujęciu informatyki, [w:] G.J. Lir (red.), Ogól-
na teoria systemów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
Wiśniewska S., Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspiera-
niu  innowacji  marketingowych  małych  i  średnich  przedsiębiorstw,  Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.259 Bibliografia
Wiszniakowa-Zelinskiy N., Psychologia rozwoju kreatywnego potencjału człowieka,
Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016.
Wojtczuk-Turek  A.,  Zachowania  innowacyjne  w  pracy.  Wybrane  zagadnienia  teore-
tyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2012.
Wołczuk P.T., Ochrona własności intelektualnej i jej praktyczne zastosowanie w polskich
przedsiębiorstwach typu start-up, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. CXVI, 2020.
Yang D., Understanding and Profiting from Intellectual Property , Palgrave Macmillan,
Londyn 2008.
Zakrzewska-Bielawska A., Ambidextrous strategy: Antecedents, strategic choices, and
performance, Routledge; Edycja 1. 25 lutego 2021, London 2021.
Załuski M., Licencja na używanie znaków towarowych, Studium Prawnoporównawcze,
Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Zorska  A.,  Koncepcja  twórczej  destrukcji  J.A.  Schumpetera  i  jej  odniesienie  do  prze-
mian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej, [w:] A. Zorska
(red.), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Żelazowska W., Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck, Warszawa 2022.
Artykuły naukowe
Acquaah M., Yasai-Ardekani M., Does the implementation of a combination competitive
strategy yield incremental performance benefit? A  new perspective from transition
economy in Sub-Saharan Africa, „Journal of Business Research”, 2006, No 61(4),  
s. 346–354.
Affre  J.,  Kozak  M.,  Wawruch  A.,  Ochrona  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  postępowa-
niach przed Prezesem UOKiK, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regula-
cyjny”, 2018, Nr (7)2.
Adamczak A., Ochrona własności intelektualnej jako przedmiot obligatoryjny w szko-
łach wyższych, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 2015, Nr 3(205).
Ajzen  I.,  Theory  of  planned  behavior,  „Organizational  Behavior  and  Human  Decision
Processes”, 1991, Vol. 50.
Alper A.E., Alper F.O., Ozayturk G., Mike F., Testing the long-run impact of economic
growth,  energy  consumption,  and  globalization  on  ecological  footprint:  new  evi-
dence from Fourier bootstrap ARDL and Fourier bootstrap Toda–Yamamoto test
results, „Environ. Sci. Pollut. Res.”, 2022, No 1(16).
Aoki K., (Intellectual) property and sovereignty: Notes toward a cultural geography of
authorship, „Stanford Law Review”, 1996, No 48(3) (May).
Appelbaum S.H., Everard A., Hung L.T.S., Strategic downsizing: critical success factors,
„Management Decision”, 1999, No 37.
Arora A., Merges P., Specialized Supply firms, Property Rights and Firm Boundary ,
„Industrial and Corporate Change”, 2004, Vol. 13, No 3, s. 451–475. 260 Bibliografia
Averill M., Intellectual Property, [w:] C. Mitcham (red.), Encyclopedia of Science Tech-
nology and Ethics, Thomson Gale, Farmington Hills, 2005, s. 1030–1034.
Balcerzak A.P., Rogalska E., Ochrona praw własności intelektualnej w warunkach no-
wej gospodarki, „Ekonomia i Prawo”, t. 4: Własność i kontrola w teorii i praktyce.
Cz. 2, 2008.
Bambang Baroto M., Bin Abdullah M.M., Wan H.L., Hybrid strategy: A new strategy for
competitive advantage, „International Journal of Business and Management”, 2012,
No 7(20).
Bandura A., Social cognitive theory: An agentic perspective, „Annual Review of Psycho-
logy”, 2001, Vol. 52.
Barrett B., Crawford D., Integrating the intellectual property value chain, „Nat Biotech-
nology”, 2002, No 20 (Suppl 6).
Baruk J., Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodo-
wa”, 2002, Nr 3.
Beier F.K., Protection for spare parts in the proposals for a European design law, IIC,
1994, Vol. 25(6).
Bell J.A., Keusch R.B., Comprehensive planning for libraries, „Long Range Planning”,
1976, No 9, s. 48–56.
Bielecka-Dobroczek  A.,  Sytuacja  prawna  dysponenta  know-how,  „Zeszyty  Prawnicze
UKSW”,2002, Vol. 2, Nr 2.
Boldrin M., Levine D., The Case Against Intellectual Property, „American Economic  
Review”, 2002, Vol. 92, No 2.
Boldrin M., Levine D., Rent Seeking and Innovation, „Journal of Monetary Economics”,
2004, Vol. 51(1), s. 127–160.
Bouncken R.B., Gast J., Kraus S., Bogers M., Coopetition: a systematic review, synthesis,
and future research directions, „Review of Managerial Science”, 2015, Vol. 9(3).
Bravo-Biosca  A.,  Cusolito  AP.,  Hill  J.,  Financing  business  innovation:  A  review  ofex-
ternal sources of funding for innovative businesses and public policies to support
them,World Bank Group, Trade & Competitiveness, 2015.
Brylski P., Blockchain w świecie własności intelektualnej, „Kwartalnik Urzędu Patento-
wego”, 2022, Nr 3/54.
Bugajski B., Nowak-Gruca A., Prawa własności intelektualnej jako składniki majątku
małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o.p., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny”, 2020, Rok LXXXII – z. 3.
Camelo-Ordaz C., Martin-Alcazar F., Valle-Cabrera R., Intangible Resources and Strate-
gic Orientation of Companies. An Analysis in the Spanish Contest, „Journal of Busi-
ness Research”, 2003, Vol. 56.
Carson  R.,  Get  your  assets  in  gear:  aligning  IP  strategy  and  business  strategy,  Bul-
ding and enforcing intellectual property value, 2008, s. 31–36. http://www.wipo.int/
export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_business_strategy.pdf [16.03.2024].
Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., From strategy to business models and onto tactics,
„Long Range Planning”, 2010, No 43. 261 Bibliografia
Clauss T., Kraus S., Kallinger F.L., Bican P.M., Brem A., Kailer N., Organizational ambi-
dexterity and competitive advantage: The role of strategic agility in the exploration-
-exploitation paradox, „Journal of Innovation & Knowledge”, 2021, No 6(4).
Clayton M., Christensen, M., McDonald P., Raynor M.E., What is Disruptive Innovation,
„Harvard Business Review”, 2016, No 93.
Chandreaeskharan C.C., Jiji R.S., Intellectual property management at the National Animal
Science Research Institute in India: A case study, „Veterinary World”, 2019, No 12(7).
Chesbrough H.W., The Era of Open Innovation, „MIT Sloan Management Review”, 2003,
No 4(3).
Czerniak J., Ochrona patentowa jako element polityki proinnowacyjnej, „Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, 2007, Nr 4.
Davison  R.M.,  Professional  ethics  in  information  systems:  A  personal  perspective,
„Communications of the Association for Information Systems”, 2000, No 8(3).
Dereń  A.M.,  Znaczenie  ochrony  twórczości  w  zakresie  dóbr  własności  intelektual-
nej  w  działalności  gospodarczej  przedsiębiorstw,  „Zeszyty  Naukowe  Ostrołęckiego  
Towarzystwa Naukowego”, 2011, Nr 25.
Dereń  A.M.,  Stan  wiedzy  na  temat  zarządzania  i  ochrony  własności  intelektualnej
w przedsiębiorstwach sektora MŚP w regionie Dolnego Śląska, Raport z badań,  
Raport serii PRE, „Raporty Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wro-
cławskiej, Ser. PRE”, Wrocław 2015, Nr 29.
Dereń A.M., Skonieczny J., Model biznesu oparty na ochronie zasobów intelektualnych,
„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2016, Nr 1(79).
Dereń A.M., Skonieczny J., Strategies for protecting intellectual resources in a company,
„Maintenance Problems”, 2016, No 2.
Dereń A.M., Skonieczny J., Tworzenie i zabezpieczanie zasobów intelektualnych a kultu-
ra organizacyjna, „Normy społeczne, prawne i moralne – ewolucja i trwanie, Rynek–
Społeczeństwo–Kultura”, 2017, Nr 2(23).
Dereń A.M., Skonieczny J., Tworzenie i zabezpieczanie zasobów intelektualnych a kultu-
ra organizacyjna, „Rynek–Społeczeństwo–Kultura”, 2017, Nr 2(23).
Dereń A.M., Skonieczny J., Organizacyjno-prawne problemy zabezpieczania zasobów
intelektualnych w przedsiębiorstwie, „Ekonomia – Wroclaw Economic Review 24/2,
Acta Universitatis Wratislaviensis”, 2018, No 3858.
Dereń  A.M.,  Własność  intelektualna  jako  kluczowy  zasób.  organizacji  innowacyjnej,
„Przegląd Organizacji”, 2020, Nr 5(964).
Di Minin A., Faems D., Building appropriation advantage: An introduction to the spe-
cial issue on intellectual property management, „California Management Review”,
2013, No 55.
Du Preez, Niek D., Louw L., Essmann H., An innovation process model for improving
innovation capability, „Journal of High Technology Management Research”, 2006,
No 17. 262 Bibliografia
Dyduch W., Twórcza strategia – przemijająca koncepcja, czy przyszłość zarządzania
strategicznego?, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przed-
siębiorczości, Zarządzanie Strategiczne; Quo vadis?”, 2013, Nr 22 (2).
Eder-Hartwich A., Rola własności intelektualnej w budowaniu konkurencyjności przed-
siębiorstwa, „Marketing i Rynek”, 2018, Nr 11.
Evans D.S., Who Owns Ideas? The war over global Intellectual property [comments],
„Review Essay Foreign Affairs”, 2002, Vol. 81.
Francik A., Kosała M., Teoretyczne aspekty procesów innowacyjnych w organizacjach,
„Zeszyty Naukowe”, 2011, Nr 866.
Franco M., Haase H., Firm Resources and Entrepreneurial Orientation as Determinants
for Collaborative Entrepreneurship, „Management Decision”, 2013, Vol. 51, No 3.
Fisher W.W., Oberholzer-Gee F., Strategic management of intellectual property: an inte-
grated approach, „Calif. Manag. Rev.”, 2013, No 55.
Flejterski S., Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, „Gospodarka Pla-
nowana”, 1984, Nr 9.
Frye B.L., IP as Metaphor, „Chapman Law Review”, 2015, No 18.
Galbreath J., Galvin P., Which Resources Matter? A Fine – Grained test of the Resources
– Base View of the Firm, „Technovation”, 2005, No 9.
Gans J., Scott E.J., Stern S., Strategy for Start-ups, „Harvard Business Review.”, 2018,
No 96(3).
Gassmann O., Bader M.A., Patent management: Innovationen erfolgreich nutzen und
schützen [Patent management: Successful protecting and profiting from innovations].
Heidelberg: Springer,.40. 2011.
Geradin D., Layne-Farrar A., Padilla J., The complements problem within standard set-
ting: Assessing the evidence on royalty stacking, „Boston University Journal of Science
& Technology Law”, 2008, No 14.
Gieure C., de Mar Benavides-Espinosa M., Roig-Dobón S., The entrepreneurial process:
The link between intentions and behavior, „Journal of Business Research”, 2020,
Vol. 112, May.
Gilbert X., Strebel P., Strategies to Outpace the Competition, „Journal of Business Stra-
tegy”, 1987, No 8(1).
Goodale J.C., Kuratko D.F., Hornsby J.S., Covin J.G., Operations management and cor-
porate entrepreneurship: The moderating effect of operations control on the antece -
dents of corporate entrepreneurial activity in relation to innovation performance,
„Journal of Operations Management”, 2011, No 29(1–2).
Greco M., Cricelli L., Grimaldi M., A strategic management framework of tangible and
intangible assets,  „European Management Journal”, 2013, No 31.
Greenhalgh C., Rogers M., The value of intellectual property rights to firms and society ,
„Oxf. Rev. Econ. Policy”, 2007, No 23. s. 541–567.
Grimaldi M., Greco M., Cricelli L., A framework of intellectual property protection stra-
tegies and open innovation, „Journal of Business Research”, 2021, No 123. 263 Bibliografia
Grindley P., Teece D., Managing intellectual capital: Licensing and cross-licensing in
semiconductors and electronics, „California Management Review”, 1997, No 39.
Grzybczyk K., Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w dobie cyfryzacji, „Prze-
gląd Prawa Konstytucyjnego”, 2020, Nr 3(55).
Hagedoorn J., Organizational modes of inter-firm cooperation and technology transfer ,
„Technovation”, 1990, No 10.
Hayes P.J., Morgenstern L., On John McCarthy’s 80th Birthday, in Honor of His Contri-
bution, „AI Magazine” 2007, No 28(4).
Heger D., Zaby A.K., Patent breadth as effective barrier to market entry , „Economics
of Innovation and New Technology”, 2018, Vol. 27, No 2.
Herzog Ph., Leker J., Open and closed innovation – different innovation cultures for dif-
ferent strategies, „Int. J. Technology Management”, 2010, Vol. 52, No 3/4.
Hesse C., The rise of intellectual property, 700 b.c.–a.d.2000: an idea in the balance,
„Daedalus Journal of the American Academy of Arts & Sciences”, Cambridge No 131
(2), 2002, s. 26–45.
Hill C.W.L., Differentiation versus low cost or differentiation and low cost: A  contingen-
cy framework, „Academy of Management Review”, 1988, No 13(3).
Holgersson M., Patent management in entrepreneurial SMEs: a literature review and
an  empirical  study  of  innovation  appropriation,  patent  propensity,  and  motives,
„R&D Management”, 2013, No 43(1).
Holgersson  M.,  Wallin  M.W.,  The  patent  management  trichotomy:  patenting,  publi-
shing, and secrecy, „Management Decision”, 2017, No 55.
Hunt S., Morgan R., The Compartative Advantage Theory of Competiotion, „Journal
of Marketing”, 1995, No 59.
Jenner T. (2000), Hybride Wettbewerbsstrategien in der deutschen Industrie: Bedeu-
tung, Determinanten und Konsequenzen für die Marktbearbeitung, „Betriebswirt-
schaft”, 2000, No 60(1).
Johnson J., Leonard G.K., Meyer Ch., Serwin K., Don’t feed the trolls?, „Les Nouvelles,
September”, 2007.
Kalita  B.,  Przedsiębiorczość  jako  kompetencja  kluczowa  w  procesie  uczenia  się  przez
całe życie, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie”,
2014, z. 72.
Khoury G., Elmuti D., Omran O., Does entrepreneurship education have a role in deve-
loping entrepreneurial skills and ventures’ effectiveness? , „Journal of Entrepreneur-
ship Education Publisher: The DreamCatchers Group”, LLC, 2012.
Kim Y.J., Choosing between international technology licensing partners: An empirical
analysis of U.S. biotechnology firms , „Journal of Engineering and Technology Mana-
gement”, 2009, Vol. 26.
Kirzner I., The Entrepreneurial Process, „The Environment of Entrepreneurship”, 1986.
Ko K.K., To C.K., Zhang Z.M., Ngai E.W., Chan T.L., Analytic collaboration in virtual
innovation projects, „Journal of Business Research”, 2011, No 64(12).
Kopff A., Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych, ZNUJ, 1975, z. 5. 264 Bibliografia
Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek D., Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji,
„E-mentor”, 2009, Nr 3(30).
Krasser R., Der Schutz des ‘Know-how’ nach deutschem Recht, „Gewerblicher Rechts-
schutz und Urheberrecht”, 1970, No 12.
Krueger N.F., Reilly A.L., Carsrud A.L., Competing models of entrepreneurial intentions,
„Journal of Business Venturing”, 2000, No 15.
Krupski R., Piórkowska K., Użyteczność wiedzy i innych zasobów niematerialnych dla
innowacji i replikacji w badaniach empirycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2013, Nr 298.
Kunicka  I.,  Okręglicka  M.,  Przedsiębiorcze  zachowania  organizacyjne  a  rozwój  firm
franchisingowych w dobie pandemii, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas,
Zarządzanie”, 2022, Nr 2.
Lähtinen  K.,  Assessing  the  resource  usage  decisions  and    financial  performance  in
Finnish  sawmills  within  the  resource-based  view  framework,  Faculty  of  Forest
Sciences  University  of  Joensuu,    Academic  dissertation,  2009,  https://www.rese-
archgate.net/profile/Katja-Laehtinen/publication/255594924_Asses sing_the_Re-
source_Usage_Decisions_and_Financial_Performance_in_Finnish_Sawmills_wi-
thin_the_Resource-Based_View_Framework/links/00b4952de6324013eb000000/
Assessing-the-Resource-Usage-Decisions-and-Financial-Performance-in-Finnish-
Sawmills-within-the-Resource-Based-View-Framework.pdf  [21.03.2024].
Lapersonne  A.,  Sanghavi  N.,  Mattos  C.,  Hybrid  strategy,  ambidexterity  and  environ-
ment: Toward an integrated typology, „Universal Journal of Management”, 2015,
No 3(12).
Laplume A.O., Pathak S., Xavier-Oliveira E., The politics of intellectual property rights
regimes: an empirical study of new technology use in entrepreneurship, „Technova-
tion”, 2014, No 34, s. 807–816.
Lumpkin G.T., Dess G., Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm
performance: The moderating role of environment and industry life cycle, „Journal
of Business Venturing”, 2001, No 16(5).
March  J.G.,  Exploration  and  exploitation  in  organizational  learning,  „Organization
Science”, 1991, No 2(1).
Mirësi Ç., Lumnis Ç., Intellectual Property Management and Strategy in Business, „Medi-
terranean Journal of Social Sciences”, 2013, No 4(11).
Murphy  A.,  Intellectual  Property,  in  Innovation:  harnessing  Creativy  for  Business
Growth 89, “Vanderbilt University Law School Faculty Publications 92”, 2003.
Nutt P.C., Selecting tactics to implement strate-gic plans, „Strategic Management Journal”,
1989, No 10.
Nutt P.C., Evaluating alternatives to make strategic choices, „Omega”, Elsevier, 1998,
Vol. No 26(3).6.
Obłój K., O definicji strategii raz jeszcze , „Przegląd Organizacji”, 2009, Nr 5(832).
Obłój K., Znaczenie spójności strategii, „Przegląd Organizacji”, 2009, Nr 9. 265 Bibliografia
Oh C., Matsuoka S., Complementary approaches to discursive contestation on the effects of
the IPR regime on technology transfer in the face of climate change, „Journal Cleaner
Production”, 2016, No 128.
Okręglicka M., Shulgina L., Support of students entrepreneurial intentions within the hi-
gher education system, „Economics, Entrepreneurship, Management”, 2017, No 2(4).
Oliver A.L., Ebers M., Networking network studies: An analysis of conceptual configu -
rations  in  the  study  of  inter-organizational  relationships,  „Organization  Studies”,
1998, Vol. 19, No 4.
Olubiyi I.A., Emerole U.A., Adetula A.F., Contemporary challenges to intellectual property
rights in developing countries: looking beyond the laws (Nigeria as a Case Study).
“International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2022, No 53.
Pichlak M., Sieć jako determinanta innowacyjności organizacji, „Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2010, Nr 94.
Piller F.T., Schoder D., Mass Customization und Electronic Commerce: Eine empirische
Einschätzung  zur  Umsetzung  in  deutschen  Unternehmen,  „Zeitschrift  für  Betrieb-
swirtschaft”, 1999, No 69(10).
Pisano G.P., Teece D.J., How to capture value from innovation: shaping intellectual pro-
perty and industry architecture, „California Management Review”, 2007, No 50(1).
Pitkethly R.H., Intellectual property strategy in Japanese and UK companies: patent
licensing decisions and learning opportunities,  „Research Policy”, 2001, No 30.
Projekt InnoSupport, „Wspieranie innowacji w MŚP, Projekt pilotażowy Leonardo da Vinci”,
The Surrey Institute of Art and Design University College & e-Novate Consultancy
Ltd, 2006.
Puślecki Ł., Formy realizacji strategicznych partnerstw technologicznych, „Journal
of Agribusiness and Rural Development”, 2008, No 2(8).
Romanowska M., Idea spójności w zarządzaniu strategicznym, „Przegląd Organizacji”,
2018, Nr 6(941)
Romer P., Are Nonconvexities Important for Understanding Growth, „American Econo-
mic Review”, 1990, Vol. 80, No 2.
Ronchi  L.,  The  decision-making  process  for  strategic  adaptation,  „Long  Range  Plan-
ning”, 1980, No 13.
Ronda-Pupo G.A., Guerras-Martin E.A., Dynamics of the evolution of the strategy con-
cept 1962–2008: A co-word analysis, „Strategic Management Journal of, John Wiley
and Sons, Ltd”, 2011, 14 July.
Ruef M., Entrepreneurship, „Research in the Sociology of Work”, 2005, Vol. 15.
Shaikh A.A., Tarun Kumar Singhal T.K.,  Study on the various intellectual property ma-
nagement strategies used and implemented by ICT firms for business intelligence ,
„Journal of Intelligence Studies in Business”, 2019, Vol. 9, No 2.
Shook Ch.L., Priem R.L., McGee J.E., Venture creation and the enterprising individual:
A review and synthesis, „Journal of Management”, 2003, Vol. 29, No 3.
Skibińska A., Trolling prawnoautorski (copyright trolling), a nadużycie prawa podmio-
towego, „Prawo Mediów Elektronicznych”, 2017, Nr 4. 266 Bibliografia
Słowiński B., Od pomysłu do przemysłu, czyli jak wyprodukować innowację, „Handel
Wewnętrzny”, 2014, Nr 5.
Somaya D., Patent Strategy and Management: An Integrative Review and Research,
“Agenda Journal of Management”, 2012, Vol. 38, No 4.
Soranzo B., Nosella A., Filippini R., Redesigning patent management process: an Action
Research study, „Management Decision”, 2017, Vol. 55 No 6.
Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K., Systemy wspierania
innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce, „Poradnik przedsiębiorcy”,
PARP, Warszawa 2003.
Spanos Y.E., Zaralis G., Lioukas S., Strategy and industry effects on profitability: Evidence
from Greece, „Strategic Management Journal”, 2004, Vol. 25 No 2.
Spulber D.F., How Patents provide the foundation of the market for inventions, „Journal
of Competition Law & Economics”, 2015, Vol. 11, Iss. 2, June.
Stryzhak  O.,  Akhmedova  O.,  Suceno  O.,  Pokolodna  M.,  Industrial  property  manage-
ment: sectorial aspect, „E3S Web of Conferences” 168, 00038, 2020.
Szewc A., Zarządzanie i obrót prawami własności intelektualnej oraz ich ochrona, [w:]
A. Adamczak (red.), Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce, „Research
Bulletin”, Kielce 2006, Nr 30.
Sztylec-Szromek P., Sztuczna inteligencja. Prawo, odpowiedzialność, etyka, „Zeszyty Na-
ukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska”, 2018, z. 123.
Szuba T.J., Mistyfikacja innowacyjności w  farmacji, „Pigułka”, 2006, październik, Nr 15.
Ślusarczyk Z., Ochrona własności intelektualnej w innowacyjnych przedsiębiorstwach.  
Wybrane problemy, „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”, 2021, Nr 2(33).
Taukert A., Własność przemysłowa w małym i dużym biznesie, „Kwartalnik Urzędu  
Patentowego RP”,  2020, Nr 3.
Teece D.J., Rumelt R., Dosi G., Winter S., Understanding Corporate Coherence: Theory
and Evidence, „Journal of Economic Behavior and Organization”, 1994, Vol. 23, Iss. 1.
Trompenaars F., Woolliams P.A., New Framework for Managing Change Cross Cultures,
„Journal of Change Management”, 2003, Vol. 3, No 2.
Urbanek G., Opcje realne w wycenie aktywów niematerialnych, „Przegląd Organizacji”,
2005, Nr 3.
Urbanek G., Strategie zarządzania aktywami niematerialnymi przedsiębiorstwa, „Prze-
gląd Organizacji”, 2008, Nr 6(821).
Uyar A., Bani-Mustafa A., Nimer K., Schneider F., Hasnaoui A., Does innovation capacity
reduce tax evasion? Moderating effect of intellectual property rights , „Technol. Fore-
cast. Soc. Change”, 2021, No 173.
Venkatraman N., The concept of fit in strategy research: Toward verbal and statistical
correspondence, „Academy of Management Review”, 1989, Vol. 14, No 3.
Wach M., Własność intelektualna w przedsiębiorstwie, „Themis Polska Nova”, 2011, Nr 1(1).
Walters H., An official measure of innovation , „Business Week” 2007, 20.04.2007.
Wojcieszko-Głuszko  E.,  Ochrona  prawna  know-how,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu
Jagiellońskiego”, 2020, Nr 3. 267 Bibliografia
Wójcik D., Presja technologiczna jako stymulator wykorzystania nowoczesnych tech-
nologii w sektorze turystycznym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu”, 2018, Nr 543.
Zalewski  J.,  Zarządzanie  własnością  intelektualną  w  trakcie  jej  wdrażania  oraz  po
wdrożeniu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2014, Nr 2.
Zastempowski M., Model procesu innowacyjnego polskich małych i średnich przedsię-
biorstw, „Kierowanie”, 2017, Nr 2(176).
Ziedonis R., Don’t fence me in: Fragmented markets for technology and the patent acqu-
isition strategies of firms , „Management Science”, 2004, No 50.
Zieliński  M.,  Zmiany  strategii  personalnych  organizacji  pod  wpływem  „rynku  pra-
cownika”, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie”,
2018, z. 124.
Zolla M., Minoja M., Coda V., Toward an Integrated Theory of Strategy, „Strategic Mana-
gement Journal”, 2017, Special Issue.
Žižek S., Życiu kresu czasu, „Krytyka Polityczna”, 2009, Nr 19.
Źródła internetowe
Abou Naja A., United Arab Emirates: History And Evolution Of Intellectual Property,
https://www.mondaq.com/trademark/977124/history-and-evolution-of-intellectu-
al-property, 2020, [4.01.2023].
Adelt  J.,  Wojny  patentowe.  Forum  Akademickie,  https://miesiecznik.forumakademic-
kie.pl/czasopisma/fa-02-2020/o-wojnach-%E2%80%A8patentowych%E2%80%A9/,
[15.08.2023].
A. Alnoor, K. Wah Khaw, H. Al-Abrrow, R. Khamis Alharbi, The hybrid strategy on the
basis of Miles and Snow and Porter’s strategies:  An overview of the current sta-
te-of-the-art  of  research,  „International  Journal  of  Engineering  Business  Mana-
gement”,  Vol.  14,  January–December,  2022,  https://journals.sagepub.com/doi/
epub/10.1177/18479790221080214 [9.08.2023].
A single patent court for Member States of the European Union, https://www.unified -
-patent-court.org/en/registry/court-fees, [29.08.2023].
An Intellectual Property Strategy for the Digital Age that Successfully Encourages Open
Innovation,  https://www.hitachi.com/rev/archive/2019/r2019_03/activities1/index.
html, [24.08.2023].
Ashish Kumar, Strategy vs. tactics: What’s the difference? , https://konigle.com/blog/
business-strategies-tactics, [11.08.2023].
Baran J., Ryszko A., Szafraniec M., Metody i techniki transferu wiedzy technicznej
w opracowywaniu ekoinnowacji – studium przypadku, https://www.researchgate.
net/publication/279869272_METODY_I_TECHNIKI_TRANSFERU_WIEDZY_
TECHNICZNEJ_W_OPRACOWYWANIU_EKOINNOWACJI_-_STUDIUM_PRZY-
PADKU, [19.08.2023].268 Bibliografia
Barrett B., Crawford D., Integrating the intellectual property value chain, https://www.
nature.com/articles/nbt0602supp-BE43, [8.09.2023].
Bengtsson M., Kock S., „Coopetition” in Business Network – to Cooperate and Compete  
Simultaneously,  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00198501990
0067X, [8.09.2003].
Bently L., Kretschmer M., Venetian Statute on Industrial Brevets, Venice (1474), Primary
Sources on Copyright (1450–1900), http://www.copyrighthistory.org/ [4.01.2023].
Biga B., Ukierunkowana dyfuzja zasobów niematerialnych firm , https://www.academia.
edu/32073823/Ukierunkowana_dyfuzja_zasob%C3%B3w_niematerialnych_firm
[5.09.2023].
Blind K., Edler J., Frietsch R., Schmoch U., Motives to patent: Empirical evidence from
Germany, https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.03.002, [9.08.2023].
Bouncken R.B., Gast J., Kraus S., Bogers M., Coopetition: a systematic review, synthesis,
and  future  research  directions,  https://link.springer.com/article/10.1007/s11846-
015-0168-6, [8.09.2023].
Ciszewski B., Sztuczna inteligencja w medycynie: roboty rozpoznają już choroby płuc
i mózgu, https://homodigital.pl/czy-roboty-zastapia-lekarzy-sztuczna-inteligencja-
w-medycynie/ [24.09.2023].
Copyright and Intellectual Property Toolkit, https://pitt.libguides.com/copyright/defi-
nitions [21.02.2023].
Czarnocka O., Zarządzanie własnością intelektualną. Umowy licencyjne, https://auto-
matykaonline.pl/Artykuly/Prawo-i-normy/Zarzadzanie-wlasnoscia-intelektualna.-
Umowy-licencyjne, [8.08.2023].
Encyklopedia Zarządzania, mfiles.pl https://mfiles.pl › index.php › Własność_intelektu -
alna, [21.02.2023].
Giesen B., Rozdział IX Wykorzystanie osiągnięć rynkowych przedsiębiorcy jako postać
czynu nieuczciwej konkurencji, [w:] Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego,
red. M. Kępiński, t. 15, Warszawa 2014, nb. 21, www.sip.legalis.pl, [28.02.2023].
Golat  R.,  Prawne  aspekty  know-how,  http://www.raportsekocenbud.pl/artykul/n/po-
kaz/news/prawne-aspekty-know-how/, [1.03.2023].
González L., Garcia A., Gaytán de Ayala M., Martin L., Garcia P., Intellectual Property
Faces  The  Challenge  Of  A  Digital  World,  https://www.provokemedia.com/agency-
-playbook/sponsored/article/intellectual-property-faces-the-challenge-of-a-digital-
world, [23.08.2023].
Grzegorczyk T., Managing intellectual property: Strategies for patent holders, https://
www.researchgate.net/publication/341214530_Managing_intellectual_property_
Strategies_for_patent_holders [9.08.2023].
Heger D., Zaby A.K., Patent breadth as effective barrier to market entry , https://ideas.
repec.org/a/taf/ecinnt/v27y2018i2p174-188.html, [8.09.2023].
Holgersson M., Aaboen L., A literature review of intellectual property management in
technology transfer offices: From appropriation to utilization , https://www.science-
direct.com/science/article/pii/S0160791X18301593?via%3Dihub [8.08.2023].269 Bibliografia
Holgersson M., Granstrand O., Bogers M., The evolution of intellectual property strategy
in innovation ecosystems: Uncovering complementary and substitute appropriabili-
ty regimes, https://www.researchgate.net/publication/321875713_Open_and_Clo-
sed_Innovation_Different_Cultures_for_Different_Strategies, [8.09.2023].
Indorama Ventures Public Company Limited, Intellectual Property Policy, Revision 1 (As
approved by the Board of Directors Meeting No 2/2023 dated February 24, 2023),
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/intel-
lectual-policy/ivl-intellectual-policy-english.pdf, [22.08.2022].
Intellectual  Property  definitione ,  https://www.lawinsider.com/dictionary/intellectual-
-property, [21.02.2023].
Intellectual Property Stanford Encyclopedia of Philosophy, First published Tue Mar 8,
2011; substantive revision Thu Aug 18, 2022, https://plato.stanford.edu/entries/in-
tellectual-property/, [5.01.2023].
James M., Murray J., What Is Intellectual Property? Intellectual Property Explained in
Less Than 5 Minutes, https://www.thebalancemoney.com/intellectual-property-pa-
tents-trademarks-1201095, [21.02.2023].
Kinsell  S.,  Przeciw  własności  intelektualnej,  https://mises.pl/storage/files/articles/2012/  
01/kinsella-przeciw-wlasnosci-intelektualnej.pdf, [4.09.2023].
Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2019, nb. 8, www.sip.legalis.pl, [28.02.2023].
“Hybrid“ or Mixed Strategy for Patents and Confidential Information , https://cigimooc.
org/mod/page/view.php?id=527, [17.08.2023].
Krasser R., Patentrecht. Ein Lehr und Handbuch zum deutschen Patent und Gebrauch-
musterecht.Europäischen  und  Internationalen  Patentrecht,  https://www.uprp.pl/
uprp/_gAllery/15/50/15503/Geneza_i_rozwoj_prawa_patentowego_prof._dr_
hab._Michal_du_Vall_-_UJ.pdf, s. 3 [11.01.2023].
Lähtinen K., Assessing the resource usage decisions and financial performance in Fin -
nish sawmills within the resource-based view framework, Faculty of Forest Sciences
University of Joensuu Academic dissertation, https://www.dissertationesforestales.
fi/pdf/article1871.pdf [20.03.2023].
Le  Tourneau  P.,  Idees  et  resposabilite  civile,  Universite  Toulouse  Sciences  so  ciales,
https://www.philippe-le-tourneau.fr/principales-publications/, [4.03.2023].
Luis González L., Garcia A., Gaytán de Ayala M., Martin L., Garcia P., Intellectual Proper-
ty Faces The Challenge Of A Digital World, https://www.provokemedia.com/agency-
-playbook/sponsored/article/intellectual-property-faces-the-challenge-of-a-digital-
world, [23.08.2023].
MacMillan C., Contracts and Equality: The Dangers of Non-disclosure Agreements in En-
glish Law, file:///C:/Users/AD/Downloads/10.1515_ercl-2022-2041.pdf. [2.03.2023].
Meade B., Eight Species of Patent Strategy, Duncan Bucknell Company, https://ipstra-
tegy.com/2012/07/23/eight--species-of-patent-strategy-part-1-the-framework/,
[27.01.2024].
Mention A.L., Al-Sharieh S., Open Innovation and Intellectual Property: The Relation-
ship  and  Its  Challenges,  https://www.researchgate.net/publication/263468599_ 270 Bibliografia
Open_Innovation_and_Intellectual_Property_The_Relationship_and_Its_Chal-
lenges, [15.05.2020].
Miyake M., Mune Y., Himeno K., Strategic Intellectual Property Portfolio Management:
Technology Appraisal by Using the Technology Heat Map, „Nomura Research In-
stitute”,  2004,  No  83  December,  2001,  http://itginsight.com/wp-content/uploads/
2022/09/%E5%9F%BA%E4%BA%8ETrue-teller%E7%9A%84%E5%AD%A6%E6%9
C%AF%E8%AE%BA%E6%96%87.pdf [16.03.2024].
Niedzielewski  D.,  Wojny  patentowe,  Computerworld,  https://www.computerworld.pl/
felieton/Wojny-patentowe,378083.html, [15.08.2023].
Oryl A., IP Trolling: można się przed nim bronić, https://www.rp.pl/opinie-prawne/
art11065261-ip-trolling-jak-sie-przed-nim-bronic [15.08.2023].
Ovans A., What is Strategy, Again?, https://hbr.org/2015/05/what-is-strategy-again
[8.03.2023].
Pawłowski A., Międzynarodowa ochrona patentowa. Poradnik dla pracowników AGH,
Projekt finansowany w  ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019. Nr
Projektu 0001/SDU/2018/18, http://www.ctt.agh.edu.pl/fileadmin/default/templa -
tes/css/j/ctt/system/rwd/dokumenty/Poradnik_-_MOP.pdf, [20.08.2023].
Pierścionek Z., Ewolucja koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa Katedra Zarzą-
dzania Strategicznego, www.centrumwiedzy.edu.pl. [4.08.2023].
Polskie  startupy,  https://startuppoland.org/wpcontent/uploads/2021/11/Raport_Pol-
skie_Startupy_2021.pdf [10.08.2023].
Pros and Cons Of Hybrid Strategy, https://ablison.com/pros-and-cons-of-hybrid-stra-
tegy/ [7.08.2023].
Redl G., Bogin L., Parczewski R., Jak skutecznie patentować, https://www.wojsko-pol-
skie.pl/wat/u/fe/ed/feed89a3-f496-4ee1-aa4d-0811f0ab5a2c/jak_skutecznie_pa-
tentowac.pdf.[06.2023].
Reitzig M., How Executives Can Enhance IP Strategy and Performance, https://sloan-
review.mit.edu/article/how-executives-can-enhance-ip-strategy-and-performance/,
[16.03.2024].
Report  from  the  Commission  to  the  Council  and  the  European  Parliament  Competi-
tion  Enforcement  in  the  Pharmaceutical  Sector  (2009–2017),  https://op.europa.
eu/en/publication-detail/-/publication/ed09933e-22ea-11e9-8d04-01aa75ed71a1
[19.08.2023].
Różyczka M., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu cywilnym – wy-
brane  zagadnienia,  https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/79825/roz-
yczka_ochrona_tajemnicy_przedsiebiorstwa_w_postepowaniu_cywilnym_2019.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.[28.02.2023].
Rzecznik  patentowy  zawód  dla  twórczych,  https://pg.edu.pl/documents/1789353/0/
Raport%20o%20zawodzie%20rzecznika%20patentowego, [22.08.2023].271 Bibliografia
Sakowski  Ł.,  AI:  Cudowna  Rewolucja  czy  Cyfrowa  Pandora?  Równocześnie  Szansa
i Zagrożenie Dla Współczesnej Cywilizacji, https://makeway.pl/ai-zalety-zagrozenia-
-wplyw#, [24.08.2023].
Sikora  M.,  Rejestracja  i  ochrona  domen  internetowych  a  problemy  prawne,  http://
www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/95904/PDF/19_M_Sikora_Rejestracja_i_
ochrona_domen_internetowych_a_problemy_prawne.pdf, [7.03.2023].
Skarżyńska  K.,  Wojna  zaczyna  się  w  głowach,  http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,
17531876,Wojna_zaczyna_sie_w_glowach.html [11.07.2018].
Spulber D.F., How Patents provide the foundation of the market for inventions, https://
ideas.repec.org/a/oup/jcomle/v11y2015i2p271-316.html [14.08.2023].
Strojny J., Kształtowanie postawy przedsiębiorczej – procesy socjalizacji i autokre-
acji,  https://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIIa/26.pdf,
[3.04.2023].
Sullivan P., Harrison S., IP and business: Managing IP as a Set of Business Assets, https://
www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/01/article_0008.html, [20.08.2023].
Surdyk K., Nogacki R., Szpiegostwo przemysłowe w Polsce i na świecie, https://www.
wywiad-gospodarczy.pl/szpiegostwo-przemyslowe-polska-swiat.html, [24.08.2023].
Szrajnert R., Monitoring i egzekucja praw własności intelektualnej (ważne informacje),
https://www.rafalszrajnert.pl/monitoring-egzekucja-praw-wlasnosci-intelektualnej/,
[8.08. 2023].
Targosz T., Sztuczna inteligencja a prawo własności intelektualnej, https://www.traple.
pl/sztuczna-inteligencja-a-prawo-wlasnosci-intelektualnej/, [23.08.2023].
Tischne G., Generic competitive strategies were yesterday, https://www.evolutionizer.
com/en-blog/hybrid-competitive-strategies, [7.08.2023].
Trolle patentowe – czym są i jak z nimi walczyć?, https://elektronikab2b.pl/biznes/54602-
trolle-patentowe-czym-sa-i-jak-z-nimi-walczyc, [9.08.2023].
What  is  Intellectual  Property  or  IP?,  https://www.michalsons.com/blog/what-makes-
-up-intellectual-property/1170, [21.02.2023].
Wikipedia,  Własność  intelektualna,  https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno-
%C5%9B%C4%87_intelektualna [21.02.2023].
Wilczynska-Baraniak J., Walarus J., Sztuczna inteligencja – zagrożenie czy zbawienie?
Podsumowanie  debaty  oksfordzkiej:  Kto  się  boi  sztucznej  inteligencji?,  https://
www.ey.com/pl_pl/law/sztuczna-inteligencja-podsumowanie-debaty-oksfordzkiej
[23.08.2023].
World Intellectual Property Indicators, WIPO, Geneva Switzerland 2017, https://www.
wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf, [16.03.2024]
Zjawisko  trollingu  patentowego,  https://merito.waw.pl/project/zjawisko-trollingu-pa-
tentowego/, [9.08.2023].272 Bibliografia
Akty prawne
Art. 1 ust. 1 lit. i  rozporządzenia Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
kategorii porozumień o transferze technologii (Dz.Urz. UE L 93 z 28.03.2014 r., s. 17).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (ta-
jemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem
i ujawnianiem (Dz.Urz. UE L 157 z 15.06.2016 r., s. 1).
Konwencja związkowa paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysło-
wej (Dz.U. 1932 nr 2, poz. 8).
Konwencja berneńska z dnia 9 września 1886 r. o ochronie dzieł literackich i artystycz-
nych (Dz.U. z dnia 21 listopada 1935 r., nr 84, poz. 515).
Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona
w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., Dz.U. 1975 nr 9, poz. 49.
Międzynarodowa  Konwencja  Ochrony  Nowych  Odmian  Roślin  z  1961  r.  w  brzmieniu
zmienionym w Genewie w dniu 19 marca 1991 r. zrewidowana w Genewie dnia 10 li-
stopada 1972 roku, 23 października 1978 roku i 19 marca 1991 roku, (Dz.U.UE L
z dnia 22 lipca 2005 r.).
Porozumienie  nicejskie  dotyczące  międzynarodowej  klasyfikacji  towarów i   usług  dla
celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane
w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione
dnia 28 września 1979 roku, Dz.U. z 2003 r. nr 63, poz. 583.
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Dz.Urz. UE z 23 grudnia
1994 r., L 336, s. 214 albo Dz.U. 1996, Nr 32, poz. 143 (dalej jako: Porozumienie
TRIPS), które stanowi załącznik nr 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową
Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu 15 kwietnia 1994 r., Dz.U.
1995, Nr 98, poz. 483 ze zm.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2018 r.,
poz. 419, 1637.
Ustawa  prawo  własności  przemysłowej  z  dnia  30.czerwca  2000  r.,  Dz.U.  2001,  Nr  49,
poz. 508, z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402,
z późn. zm.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. Tekst. jedn., Dz.U. z 2001 r.,
Nr 49 poz. 509.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Tekst jedn., Dz.U.
z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.
Ustawa  z  dnia  26  czerwca  2003  r.  o  ochronie  prawnej  odmian  roślin.  Tekst  jednolity,
Dz.U. z 2016 r., poz. 843.
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r. poz. 288.Orzecznictwo
Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 10 lipca 2002 r., XVII Ama 78/01.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 lipca 2003 r., III SA 1661/01, Przegląd Podatkowy
2003, nr 11, poz. 50.
Wyrok SN z 13.02.2014 r., V CSK 176/13, LEX nr 1441477, wyrok Sądu Arbitrażowego
w Katowicach z 23.11.2012 r., V ACa 253/12, LEX nr 2671823.
Wyrok WSA w Warszawie 4.04.2014 r., II SA/Wa 2406/13, LEX nr 1465528.
Wyrok NSA wyrok z 17.07.2017 r., II GSK 3485/15, LEX nr 2364581.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo własności intelektualnej. Rep...

14.75 zł 59.00 zł Cena netto: 14.05 zł

Zarządzanie własnością intelektualn...

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Relacje międzyorganizacyjne i kapit...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Znaczenie wyceny własności intelekt...

103.50 zł 115.00 zł Cena netto: 98.57 zł

Najczęściej kupowane