• Unia monetarna. Teoria i polityka

Unia monetarna. Teoria i polityka

 • Autor: Sławomir I. Bukowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-714-2
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  11.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest poświęcona teorii unii monetarnej oraz polityce ekonomicznej związanej z jej tworzeniem i funkcjonowaniem. W pierwszej, zasadniczej części omawia się teorię unii monetarnej, część druga przynosi głównie zilustrowanie zagadnień teoretycznych na przykładzie unii istniejących na przełomie XIX i XX wieku oraz Unii Ekonomicznej i Monetarnej, zwanej też strefą euro.

Strefa euro została pokazana jako obszar walutowy ze wskazaniem czynników i uwarunkowań, które dzielą ją od tzw. optymalnego obszaru walutowego. Opracowanie to jest podręcznikiem akademickim dla studentów studiów ekonomicznych, ale warto je polecić również studentom stosunków międzynarodowych, europeistyki, politologii, dziennikarstwa, a także ekonomistom, dziennikarzom, politykom i praktykom gospodarczym.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Teoria unii monetarnej

Rozdział 1. Unia monetarna jako forma międzynarodowej integracji gospodarczej

1. Pojęcie, przesłanki i formy międzynarodowej integracji gospodarczej
1.1. Pojęcie międzynarodowej integracji gospodarczej
1.2. Przesłanki międzynarodowej integracji gospodarczej
1.3. Formy (stopnie) międzynarodowej integracji gospodarczej
1.4. Istota i efekty pełnej unii ekonomicznej i monetarnej

Rozdział 2. Teoria optymalnych obszarów walutowych

1. Optymalny obszar walutowy
2. Analiza kosztów i korzyści z utworzenia obszaru walutowego i unii monetarnej
3. Hipoteza endogeniczności kryteriów optymalnego obszaru walutowego
4. Szanse i zagrożenia unii monetarnej dla krajów peryferyjnych
5. Wnioski

Rozdział 3. Jednolita waluta w unii monetarnej      

1. Teoretyczne podstawy kształtowania się kursu jednolitej waluty w unii monetarnej
2. Jednolita waluta unii monetarnej jako waluta międzynarodowa

Rozdział 4. Rynek finansowy w unii monetarnej

1. Rynek finansowy - pojęcie i funkcje w gospodarce oraz instrumenty finansowe
2. Znaczenie jednolitego rynku finansowego w unii monetarnej

Rozdział 5. Szoki ekonomiczne, polityka monetarna i polityka fiskalna w unii monetarnej

1. Szoki ekonomiczne w unii monetarnej
1.1. Przyczyny, rodzaje i mechanizm szoków ekonomicznych
1.2. Szoki asymetryczne i możliwe mechanizmy dostosowawcze
2. Polityka monetarna w unii monetarnej
2.1. Pojęcie, zakres i instrumenty polityki monetarnej
2.2. Mechanizmy oddziaływania polityki monetarnej w unii monetarnej
3. Polityka fiskalna w unii monetarnej
3.1. Pojęcie, zakres i skuteczność polityki fiskalnej w świetle współczesnych nurtów makroekonomii a polityka fiskalna w unii monetarnej
3.2. Niezależna narodowa polityka fiskalna w warunkach unii monetarnej
3.3. Koordynacja polityk fiskalnych
3.4. Unifikacja fiskalna (federalizm fiskalny, unia fiskalna)
4. Wnioski

Część II. Unia monetarna w praktyce

Rozdział 1. Unie monetarne w historii

1. Unifikacja monetarna Niemiec i kształtowanie się niemieckiego obszaru walutowego     
1.1. Unia celna krajów niemieckich i unifikacja monetarna po zjednoczeniu Niemiec
1.2. Unifikacja monetarna stref okupacyjnych po II wojnie światowej
1.3. Unia monetarna RFN i NRD
2. Łacińska Unia Monetarna
3. Skandynawska Unia Monetarna
4. Amerykański obszar walutowy
4.1. Początki amerykańskiego obszaru walutowego
4.2. Okres przed wojną secesyjną (1774-1861)
4.3. Wojna secesyjna (1861-1867) i okres emisji zielonych banknotów („greenback period”) w latach 1867-1879
4.4. Okres polityki srebra i deflacji (1879-1897)
4.5. Okres przyjęcia standardu złotego i reformy systemu bankowego (1897-1914)
5. Wnioski z doświadczeń historycznych

Rozdział 2. Geneza i zasady unii monetarnej krajów członkowskich wspólnot europejskich

1. Polityczne i ekonomiczne przesłanki Unii Ekonomicznej i Monetarnej
2. Koncepcje budowy unii monetarnej w ramach EWG i ich realizacja
3. Europejski System Walutowy i zasady jego działania
4. Funkcjonowanie i efekty Europejskiego Systemu Walutowego
5. Raport Komitetu Delorsa
6. Traktat z Maastricht i zasady Unii Ekonomicznej i Monetarnej
6.1. Etapy dochodzenia do Unii Ekonomicznej i Monetarnej
6.2. Kryteria konwergencji i ich znaczenie
6.3. Zmiany w Pakcie Stabilizacji i Wzrostu
6.4. Idea integracji o wielu prędkościach
6.5. Europejski System Banków Centralnych, jednolita waluta i jednolita polityka monetarna

Rozdział 3. Unia Ekonomiczna i Monetarna (strefa euro) jako obszar walutowy

1. Różnice w poziomie rozwoju gospodarczego krajów strefy euro
2. Realizacja warunków konwergencji
3. Mobilność czynników wytwórczych
3.1. Mobilność kapitału
3.2. Mobilność pracy
4. Elastyczność rynków pracy i płac
5. Otwartość gospodarki
6. Dywersyfikacja produkcji i wymiana wewnątrzgałęziowa
7. Zbieżność cyklów koniunkturalnych
8. Wnioski

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

prof. Giuseppe Calzoni, Universitá delgi Studi di Perugia:

Autor wnikliwie i w sposób kompleksowy, jasny, interesujący przedstawia teoretyczne podstawy unii monetarnej oraz jej historyczne i aktualne aspekty praktyczne. […] Warto zwrócić uwagę na bogactwo rysunków, tabel i danych statystycznych zawartych w tekście, jasność języka i logikę argumentacji, które niewątpliwie ułatwią czytelnikowi poznanie wcale niełatwych problemów.

Sławomir I. Bukowski
Profesor nauk ekonomicznych, prof. zwyczajny w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Kierownik Katedry Biznesu i Finansów Międzynarodowych. W latach 80. i 90. pracował również w przemyśle, był głównym księgowym w spółkach akcyjnych, prezesem zarządu, w firmie konsultingowej B&C Usługi Ekonomiczno-Prawne Sp. z o.o., której był współzałożycielem (1989-1998). Jest konsultantem w zakresie zarządzania finansami i projektów inwestycyjnych. Wykładał gościnnie w Otto-von-Guericke Universität w Magdeburgu, w Niemczech (2000, 2001), w Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, w Grecji (2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011), Technological Educational Institute of Epirus, w Grecji (2012), w Karel de Grote Hoogeschool Antwerpen, w Belgii (2005), w Universitá degli Studi di Perugia, we Włoszech (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), w Anglia Ruskin University, w Wielkiej Brytanii, Cambridge (2007, 2011, 2014), Universidade da Beira Interior, Covilha , Portugalia (2010), Universitat de les Illes Balears, Majorka, Hiszpania (2011)., Izmir University of Economics ,Turcja (2014), International School of management w Presov, Słowacja (2013,2014). Zainteresowania naukowe i badania prof. Sławomira Bukowskiego koncentrują się wokół zagadnień makroekonomii gospodarki otwartej i międzynarodowej integracji gospodarczej, finansów międzynarodowych oraz rynków finansowych i inwestowania oraz zarządzania finansami i analizy finansowej. Jest autorem wielu publikacji naukowych (ponad 170) oraz ekspertyz dla biznesu, w tym banków (ponad 150). Opublikował m.in. książki: Zarządzanie finansami (redakcja naukowa, współautorstwo, Politechnika Radomska, Radom 1998), Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania finansami (WSFiB, Radom 2000), Unia monetarna. teoria i polityka (Difin Warszawa 2007), Strefa euro (PWE Warszawa 2007), Międzynarodowa integracja rynków finansowych (Difin, Warszawa 2011), Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej. Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry obszar euro ( Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2013.) Jest członkiem EADI  European Association of Development Research and Training Institutes, Towarzystwa Ekonomistów Polskich, IAES- International Atlantic Economic Society, American Economic Association, Society for the Study of Emerging Markets, Association for Comparative Economic Studies, COPE - Congress of Political Economists International, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Komisji Nauk Towaroznawczych Oddziału PAN w Poznaniu.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane