• Turystyka a jakość życia seniorów

Turystyka a jakość życia seniorów

 • Autor: Jadwiga Berbeka Katarzyna Klimek Agata Niemczyk Michał Rudnicki Renata Seweryn
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-72-4
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 156/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Znaczenie seniorów jako segmentu wszystkich rynków zwiększa się wraz ze wzrostem liczby osób starszych, a równocześnie poprawą ich sytuacji materialnej. W przypadku rynku turystycznego kluczową rolę odgrywa dodatkowo czas wolny jako warunek niezbędny podejmowania podróży. Zmiany ekonomiczno-społeczne zachodzące w polskim społeczeństwie wymagają stałej aktualizacji profilu turysty seniora, by móc dostosować ofertę do jego potrzeb. Autorzy książki przedstawiają najnowsze dane na temat zachowań polskiej srebrnej generacji na rynku turystycznym, oparte na wynikach reprezentatywnych badań. Drugim nurtem rozważań jest ocena wpływu turystyki na jakość życia osób starszych. Rezultaty badań empirycznych wskazują, na które wymiary dobrostanu społecznego seniorów turystyka oddziałuje w największym stopniu.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Senior i jego potrzeby w kontekście przemian demograficznych

1.1. Starość i wielowymiarowość starzenia się – kwestie teoretyczne
1.2. Zmiany demograficzne i ich następstwa w społeczeństwach ponowoczesnych
1.3. Potrzeby człowieka w wieku senioralnym

ROZDZIAŁ II. Turystyka senioralna – istota, cechy, formy, wymogi i bariery

2.1. Seniorzy jako uczestnicy ruchu turystycznego dawniej i obecnie
2.2. Proces powstawania popytu seniorów na podróże turystyczne
2.3. Motywy i konsekwencje uczestnictwa seniorów w turystyce
2.4. Specyficzne cechy turystyki senioralnej
2.5. Preferowane przez seniorów formy turystyki i niezbędna infrastruktura
2.6. Bariery uprawiania turystyki senioralnej i przewidywania dotyczące jej przyszłości
2.7. Wyniki wybranych badań dotyczących turystyki senioralnej w Polsce

ROZDZIAŁ III. Jakość życia seniorów i jej determinanty

3.1. Kategoria jakości życia
3.2. Determinanty jakości życia seniorów
3.3. Turystyka jako czynnik kształtowania jakości życia osób starszych
3.4. Metody pomiaru jakości życia seniorów

ROZDZIAŁ IV. Metodyka badań

4.1. Cele i założenia badawcze pracy
4.2. Istota procesu badawczego
4.3. Struktura socjodemograficzna respondentów

ROZDZIAŁ V. Aktywność turystyczna osób powyżej 60 roku życia

5.1. Częstotliwość i długość wyjazdów turystycznych
5.2. Cele podróży turystycznych osób 60+
5.3. Uczestnictwo seniorów w wyjazdach krajowych i zagranicznych oraz sposób ich organizacji
5.4. Sposoby spędzania czasu podczas podróży krajowych i zagranicznych
5.5. Rola nowoczesnych technologii we wzorcach zachowań turystycznych seniorów
5.6. Bariery uniemożliwiające lub utrudniające seniorom uczestnictwo w wyjazdach turystycznych

ROZDZIAŁ VI. Uczestnictwo seniorów w turystyce a jakość ich życia

6.1. Czynniki jakości życia seniorów
6.2. Wpływ turystyki na jakość życia seniorów

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Biogramy autorów

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:

Monografia stanowi interesujące i usystematyzowane opracowanie dotyczące turystyki senioralnej i jej znaczenia dla jakości życia osób starszych. Problematyka ta jest coraz częściej podejmowana przez badaczy, bowiem wobec przemian demograficznych omawiany segment zyskuje na znaczeniu. Starszy klient stanowi coraz większą wartość dla biznesu, co ma znaczenie dla marketerów, dla budowania strategii marketingowych i kształtowania form komunikacji. W warunkach pandemii i jej skutków dla osób w wieku produkcyjnym (trudny rynek pracy dla pracowników i pracodawców, likwidowanie firm turystycznych) osoby starsze mogą być swoistym kołem zamachowym dla tej sfery gospodarki. Przyjęta w publikacji metodyka badania wskazuje na duży wkład pracy, jaki wykonali Autorzy, a także może być inspiracją dla innych badaczy zainteresowanych problematyką aktywności turystycznej osób powyżej 60. roku życia a jakością ich życia. (…) Opracowanie wypełnia pewną lukę na rynku wydawniczym, bowiem badania potrzeb i zachowań osób starszych zwykle koncentrowały się na szerszym spektrum potrzeb aniżeli turystyczne, co w sposób naturalny ograniczało ich zakres.

Jadwiga Berbeka
Dr hab., prof. UEK. Pracownik naukowy i kierownik Katedry Turystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Główne obszary zainteresowań naukowych i badawczych: zachowania konsumentów na rynku, rynek turystyczny, w szczególności: rynki turystyki sportowej i przygodowej, społeczne aspekty turystyki, branża spotkań i wydarzeń, usługi oparte na wiedzy.Autor i współautor ponad 145 publikacji poświęconych problemom turystyki, zachowań turystów na rynku i wybranych aspektów zarządzania.Kierownik i  członek wielu zespołów badawczych, w  tym dotyczących rynku turystycznego. Udział w  licznych konferencjach, w  tym wielu międzynarodowych poświęconych turystyce: Cypr (2013), Sri Lanka (2014) (Keynote speaker), Oman (2014), Norwegia (2014), Irlandia (2016), Hiszpania (2018), Chorwacja (2019), Szkocja (2019), USA (2019). Wykłady na temat: turystyki społecznej, międzynarodowych rynków turystycznych, zachowań konsumentów. Wykłady w  ramach programu Erasmus: San Sebastian (Hiszpania) 2010, Porto (Portugalia) 2011, Cartagena (Hiszpania) 2016, Ho Chi Minh City (Wietnam) 2017.

Książki tego autora

Katarzyna Klimek
Dr, pracownik naukowy Katedry Turystyki w Instytucie Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka psychologii UJ (1993) oraz studiów podyplomowych w Szwajcarskiej Szkole Turystycznej w Sierre (Szwajcaria) (1997). Specjalista w zakresie szwajcarskiego oraz polskiego rynku turystycznego. Długoletni pracownik szwajcarskich oraz polskich biur podróży. Od roku 2003 pracownik naukowy Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wykładowca na kierunku turystyka i rekreacja. W latach 2010-2015 post-doc w Institute of Tourism, University of Applied Sciences of Western Switzerland, HES-SO Valais. Zainteresowania naukowe: holistyczne zarządzanie turystyką, Destination Managment Organisations, tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych, turystyka biznesowa. Autor i współautor publikacji dotyczących roli organizacji turystycznych DMOs w zarządzaniu turystyką w europejskich i poza europejskich destynacjach, nowych segmentów ruchu turystycznego (pokolenia Z) oraz znaczenia turystyki biznesowej dla gospodarki. Koordynator wielu projektów naukowo-badawczych realizowanych m.in. w ramach programu Swiss-Contribution found, inicjator implementacji modelu the St. Gallen Model for Destination management w polskich Karpatach.

Książki tego autora


Agata Niemczyk
Dr hab., prof. UEK. Pracownik naukowy Katedry Turystyki w Instytucie Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne obszary zainteresowań naukowych i badawczych: zachowania konsumentów na rynku, rynek turystyczny, turystyka pokoleń, marketing w turystyce, marketing terytorialny, przemysły czasu wolnego. Autor i współautor ponad 200 publikacji poświęconych problemom turystyki, zachowań turystów na rynku oraz wybranych aspektów ekonomii i zarządzania. Kierownik i członek zespołów badawczych, w tym dotyczących rynku turystycznego.

Książki tego autora

Michał Rudnicki
Dr, pracownik naukowy Katedry Turystyki w Instytucie Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne obszary zainteresowań naukowych i badawczych: technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w turystyce, instrumenty e-dystrybucji usług turystycznych, usługi biznesowe oparte na wiedzy (KIBS), turystyka biznesowa (MICE) oraz transport w turystyce. Autor i współautor ponad 60 publikacji w periodykach krajowych i zagranicznych poświęconych problemom turystyki, usług biznesowych oraz wybranych aspektów ekonomii i zarządzania. Członek zespołów badawczych i eksperckich, w blisko 20 różnych projektach badawczych, w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Książki tego autora

Renata Seweryn
Dr hab., prof. UEK, pracownik naukowy Katedry Turystyki w Instytucie Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne obszary zainteresowań naukowych i badawczych: wpływ turystyki na gospodarkę, zarządzanie turystyką, marketing w turystyce, potrzeby i zachowania różnych segmentów rynku turystycznego, satysfakcja i lojalność klientów, atrakcyjność turystyczna. Autorka i współautorka ponad 210 publikacji z dziedziny ekonomiki turystyki, marketingu turystycznego i hotelarstwa, wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia w dziedzinie naukowej i dydaktycznej (w tym nagrodą Ministra Edukacji Narodowej). Udział w licznych konferencjach. Członek zespołów: Ekspertów przy MOT (badającego ruch turystyczny w Krakowie i Małopolsce), FUEK (badającego przemysł spotkań w Krakowie), Ekspertów Turystyki Krakowa (badającego wpływ turystyki i przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa). Ponad 30 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z 12 przedmiotów z zakresu turystyki (także za granicą w ramach programu Erasmus+).

Książki tego autora

Alén, E., Losada, N. i De Carlos, P. (2017). Understanding tourist behaviour of senior
citizens: lifecycle theory, continuity theory and a generational approach. Ageing
& Society, 37(7), 1338–1361.
Allardt,  E.  (1992).  Having,  Loving,  Being:  An  Alternative  to  the  Swedish  Model
of Welfare Research. W: M. Nussbaum i A. Sen (eds), The Quality of Life. Oxford:
Clarendon Press.
Andereck,  K.L.,  Valentine,  K.M.,  Vogt,  C.A.  i    Knopf,  R.C.  (2007).  A  cross-cultu-
ral analysis of tourism and quality of life perceptions. Journal of Sustainable
Tourism, 15(5), 483–502.
Andrews, F.M. i Withey, S.B. (1976). Social Indicators of Well-Being: America’s Per-
ception of Life. New York: Plenum Press.
Atchley, S. (1991). A time-ordered, systems approach to quality of assurance in long-
-term care. The Journal of Applied Gerontology, 10(1), 19–34.
Babbie E. (2009). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Balderas-Cejudo, A., Rivera-Hernaez, O. i Patterson, I. (2016). The strategic impact
of country of origin on senior tourism demand: The need to balance global and
local strategies. Journal of Population Ageing, 9(4), 345–373.
Bałandynowicz-Panfil,  K.  (2010).  Znaczenie  aktywności  zawodowej  dla  jakości
życia osób starszych. W: D. Kałuża i P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów
w XXI wieku: ku aktywności (s. 112–121). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
Baranowska, A. (2013). Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje
– perspektywa socjologiczna. W: A. Baranowska, E. Kościńska i K.M. Wasilew-
ska-Ostrowska, Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych (s. 45–57).
Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
Batra, A. (2009). Senior pleasure tourists: examination of their demography, travel
experience, and travel behavior upon visiting the Bangkok metropolis. Interna-
tional Journal of Hospitality & Tourism Administration, 10(3), 197–212.
Baxter, J. i Shetterly, S.M. (1998). Social network factors associated with perceived
quality of life. Journal of Aging & Health, 10(3), 287–311.134 Bibliografia
Bąk,  I.  (2013).  Statystyczna  analiza  aktywności  turystycznej  seniorów  w  Polsce.
Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Becker, M., Shaw, B. i Reib, L. (1995). Quality of life assessment manual. Madison.
Berbeka,  J.  (2006).  Poziom  życia  ludności  a  wzrost  gospodarczy  w  krajach  Unii
Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Berbeka, J. (2014). Konsumpcja usług turystyki społecznej – obecnie i w przyszłości.
Konsumpcja i Rozwój, 2(7), 39–49.
Bielecka,  K.  i  Parzonko,  A.J.  (2016).  Preferencje  osób  starszych  uczestniczących
w  wyjazdach  turystycznych.  Turystyka  i  Rozwój  Regionalny,  6:  Współczesne
Problemy Rozwoju Turystyki, 5–12.
Bloom, D.E., Canning, D. i Fink, G. (2010). Implications of population ageing for
economic growth. Oxford Review of Economic Policy, 26(4), 583–612.
Błędowski, P., Szatur-Jaworska, B., Szweda-Lewandowska, Z. i Kubicki, P. (2012).
Raport  na  temat  sytuacji  osób  starszych  w  Polsce.  Warszawa:  Instytut  Pracy
i Spraw Socjalnych.
Błoński, K., Burlita, A. i Witek, J. (red.). (2017). Pomiar jakości życia na poziomie
lokalnym (na przykładzie powiatu wałeckiego). Szczecin: Uniwersytet Szcze-
ciński.
Bond, J. (1999). Quality of life for people with dementia: approaches to the chal-
lenge of measurement. Ageing and Society, 19, 561–579.
Borczyk, W., Nalepa, W., Knapik, B. i Knapik, W. (2014). Standardy działania uni-
wersytetów  trzeciego  wieku  w  Polsce.  Ogólnopolska  Federacja  Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Brink, S. (1997). The greying of our communities worldwide. Ageing International,
Winter/Spring, 13–31.
Bromley, D.B. (1969). Psychologia starzenia się. Warszawa: PWN.
Brown, J., Blowling, A. i Flynn, T.N. (2004). Models of quality of life: A taxonomy
and systematic reviw of the literature review. Sheffield.
Buhalis, D. & Darcy, S. (2011). Introduction: From disabled tourists to accessible
tourism.  W:  Buhalis,  D.  &  Darcy,  S.  (eds),  Accessible  tourism:  Concepts  and
issues (s. 1–20). Bristol: Chanel View Publications.
Bülow, M., & Söderqvist, T. (2014, December). Successful ageing: A historical ove-
rview and critical analysis of asuccessful concept. Journal of Aging Studies, 31,
s. 139–149.
Burzyńska, M., Pikala, M., Kondak, K. i Maniecka-Bryła, I. (2017). Jakość życia osób
starszych korzystających z pomocy instytucjonalnej. Acta Universitas Lodzensis.
Folia Oeconomica, 3(329), 34–48.
Carretero,  S.,  Ferri,  M.  &  Garcés,  J.  (2013).  Accessible  social  tourism  as  a  social
policy strategy for healthy ageing: The relationship between tourism and func-
tional health in older adults. W: Minnaert, L., Maitland, R. & Miller, G. (eds),
Social tourism. Perspectives and potential (s. 89–102). Abingdon: Routledge.135 Bibliografia
Chałas, M. (2018). Kto to jest osoba starsza? Wystąpienie i prezentacja na konfe-
rencji: „Senior to brzmi dostojnie” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
Chen,  C.F.  i  Wu,  C.C.  (2009).  How  motivations,  constraints,  and  demographic
factors  predict  seniors’  overseas  travel  propensity.  Asia  Pacific  Management
Review, 14(3), 301–312.
Chen, S.C. & Shoemaker, S. (2014). Age and cohort effects: The American senior
tourism market. Annals of Tourism Research, 48(C), 58–75.
Colman, A. (red.), (2009). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Czapiński, J. (red.), (2005) Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile
i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Creswell  J.W.  (2013).  Projektowanie  badań  naukowych.  Kraków:  Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czernecka, J. i Zalega, T. (2017). Seniorzy i single jako przykłady segmentów kon-
sumentów  charakterystycznych  dla  współczesnych  społeczeństw.  W:  M.  Bar-
tosik-Pugrat  (red.),  Zachowania  konsumentów.  Globalizacja,  nowe  technolo-
gie,  aktualne  trendy,  otoczenie  społeczno-kulturowe  (s.  171–196).  Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dann, G.M. (2002). Senior tourism and quality of life. Journal of Hospitality and
Leisure Marketing, 9, 5–19.
Dąbrowska,  A.,  Janoś-Kresło  M.,  Lubowiecki-Vikuk  A.  (2019).  Potrzeby  usługowe
osób starszych w warunkach przemian demograficznych w Polsce . Warszawa:
Oficyna Wydawnicza SGH.
Dąbrowska,  A.,  Janoś-Kresło  M.,  Mróz  B.  (2020).  Zachowania  osób  starszych  na
rynku e-usług. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Dąbrowska, A., Lubowiecki-Vikuk A. (2020). Kraj sędziwych ludzi? Przegląd prze-
mian demograficznych zachodzących w Polsce. W: Marketing generacji silver
(s. 39–54). Warszawa: VFP Communications.
Decrop, A., Pecheux, C. & Bauvin, G. (2004). Let’s make a trip together: An explo-
ration  into  decision  making  within  groups  of  friends.  Advances  in  Consumer
Research, 31, 291–297.
Dębska,  U.  (2007).  Jakość  życia  w  kontekście  osobowościowych  uwarunkowań
i poczucia koherencji. Badania osób we wczesnej i średniej dorosłości. Psycholo-
gia Rozwojowa, 12(4), 55–63.
Diener E., Lucas R.E., Oishi S. (2004). Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu
i zadowoleniu z życia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka
o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 35–50). Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe PWN.
Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575.136 Bibliografia
Diener,  E.,  Suh,  E.M.,  Lucas,  R.E.  i  Smith,  H.L.  (1999).  Subjective  well-being:
Three Decades of Progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276–302.
Dźwigoł-Barosz,  M.  (2017).  Niwelowanie  luk  w  procesie  sukcesji  przedsiębiorstw
rodzinnych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie (101).
Eurostat (2019). Ageing Europe, Looking at the lives of older people in the EU. Brussels.
Farquhar, M. (1995). Elderly people’s definitions of quality of life. Social Science and
Medicine, 41(10), 1439–1446.
Fernandez-Ballesteros,  R.  (2011).  Quality  of  life  in  old  age:  Problematic  issues.
Applied Research in Quality of Life, (6), 21–40.
Ferrer, J.G., Sanz, M.F., Ferrandis, E.D., McCabe, S. i García, J.S. (2016). Social tourism
and healthy ageing. International Journal of Tourism Research, 18(4), 297–307.
Fihel, A. i Okólski, M. (2014). Przemiany cywilizacyjne, ludnościowe i starzenie się
społeczeństw.  Koncepcja  teoretyczna  projektu  MIG/AGEING.  Studia  i  Mate-
riały, MIG/AGEING (1).
Fleischer, A. i Pizam, A. (2002). Tourism constraints among Israeli seniors. Annals
of Tourism Research, 29(1), 106–123.
Franks, J.S. (1996). Residents in long-term care: A case-controlled study of individu-
als in nursing homes and assisted living in Washington state. Seattle University
of Washington.
Frąckiewicz, E. (2019). Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Stan,
uwarunkowania, perspektywy. Warszawa: CeDeWu.
Frąckiewicz, L. (1995). Miejsce człowieka starego w rodzinie. W: J. Kroszel (red.),
Rodzina. Społeczeństwo. Gospodarka Rynkowa. Opole: Wydawnictwo UO.
Galambos, C.M. (1997). Quality of life for the elder: a reality or an illusion? Journal
of Gerontological Social Work, 27(3), 27–44.
Gałuszka, G. & Wilk-Grzywna, M. (2018). Cofając czas – potencjał srebrnej turystyki na
przykładzie województwa świętokrzyskiego. Biuletyn KPZK PAN, 269, 181–197.
Gentile,  K.M.  (1991).  A  review  of  the  literature  on  interventions  and  quality  of
life in the frail elderly. W: J.E. Bireen, J.C. Rowe, J.E. Lubben i D.E. Deutch-
man (eds), The concept and management of quality of life in the frail elderly
(s. 75–86). San Diego, CA: Harcourt Brace Janovich.
Ghyas, Q.M. i Kondo, F.N. (2015). The Contribution of Mobile Information Services
to  Improve  the  Quality  of  Young  Users’  Lives  Based  on  Bottom-Up  Spillover
Theory: A Case Study on Japan. Department of Policy and Planning Sciences,
Discussion Paper Series, nr 1332.
Gillingham, R. i Reece, W.S. (1980). Analytical Problems in the Measurment of the
Quality of Life. Social Indicators Research, 1–2, 91–101.
Glover, P. & Prideaux, B., (2009). Implications of population ageing for the deve-
lopment of tourism products and destinations. Journal of Vacation Marketing,
15(1), 25–37. 137 Bibliografia
Głąbiński, Z. (2018). Determinants of senior tourist activity in light of contemporary
research. Folia Turistica, 46, 49–75.
Głąbiński,  Z.  (2018).  Motivation  for  Tourist  Travels  of  Lesser  Polish  Seniors  as
Exemplified by the Students of Third Age Universities. Folia Turistica, 48(48),
137–159.
González, A.M. Rodríguez, C., Miranda, M.R. & Cervantes M. (2009). Cognitive age
as a criterion explaining senior tourists’ motivations. International Journal of
Culture. Tourism and Hospitality Research, 3(2), 148–164.
Górna, J. (2015). Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+. Prace
Naukowe  Akademii  im.  Jana  Długosza  w  Częstochowie.  Kultura  Fizyczna,
14(1), 153–166.
Grabowski H. (2011). Metodologia pracy naukowej. Tezy wykładów, prezentacje gra-
ficzne i pytania kontrolne dla studentów turystyki i rekreacji.  Sucha Beskidzka:
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B. & Kwiatkowski, G. (2011). Problem aktywności
turystycznej seniorów. W: Stasiak, A. (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju tury-
styki społecznej w Polsce (s. 265–279). Łódź: Wydawnictwo WSTH w Łodzi.
Gu, D., Zhu, H., Brown, T., Hoenig, H. i Zeng, Y. (2016). Tourism experiences and
self-rated  health  among  older  adults  in  China.  Journal  of  Aging  and  Health,
28(4), 675–703.
GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Studia i Analizy Statystyczne.
Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
GUS (2020a). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r. Warszawa-Szczecin:
Główny Urząd Statystyczny.
GUS (2020b). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r. Warszawa: Główny Urząd
Statystyczny.
Halicki,  J.  (2009).  Edukacja  w  starości  jako  działanie  poprawiające  jakość  życia
seniorów. Chowanna (2), 203–212.
Harper,  S.  (2014,  Oct  31).  Economic  and  social  implications  of  aging  societies.
Science (346), 587–591.
Hipsz, N., 2012. Standaryzowane techniki badawcze jako szczególny sposób komu-
nikowania się. Przegląd Socjologiczny, 61(1), 113–132.
Hołowiecka, B., Grzelak-Kostulska, E. (2013). Turystyka i aktywny wypoczynek jako
element stylu życia seniorów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica,
291, 163–179.
Hooyman, N., Kiyak, H.A. (1999). Social gerontology: A multidisciplinary perspec-
tive. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Horneman, L., Carter, R.W., Wei, S. i Ruys, H. (2002). Profiling the senior traveler:
An Australian perspective. Journal of Travel Research, 41(1), 23–37.
Hsu, C., Cai, L. i Wong, K., (2007). A model of senior tourism motivations – Anecdo-
tes from Beijing and Shanghai. Tourism Management, 28, 1262–1273.138 Bibliografia
Huang,  L.  i  Tsai,  H.T.  (2003).  The  study  of  senior  traveler  behavior  in  Taiwan.
Tourism Management, 24(5), 561–574.
Huber,  D.,  Milne,  S.  i  Hyde,  K.F.  (2018).  Constraints  and  facilitators  for  senior
tourism. Tourism Management Perspectives, 27, 55–67.
Hudson, S. (2010). Wooing zoomers: Marketing to the mature traveler. Marketing
Intelligence & Planning, 28(4), 444–461.
Jakość życia osób starszych (2020) GUS. Warszawa.
Jang, S.C. i Wu, C.M.E. (2006). Seniors’ travel motivation and the influential factors:
An examination of Taiwanese seniors. Tourism Management, 27(2), 306–316.
Januszewska, M. (2017). Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian staro-
ści demograficznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu (473), 257–264.
Jowit,  J.  (2013).  Ageing  population  will  have  huge  impact  on  social  services.  
The Guardian. http://www.theguardian.com/society/2013/feb/24/britain-ageing-
-population-lords-inquiry
Kane, R.A. (2001). Long-term care and a good quality of life: bringing them closer
together. The Gerontologist, 41(3), 293–304.
Kazeminia, A., Del Chiappa, G. i Jafari, J. (2013). Seniors’ travel constraints and
their coping strategies. Journal of Travel Research, 54(1), 1–14.
Keigher, S.M., Fortune, A.E. i Witkin, S.L. (2000). Aging and social work. Washing-
ton DC.
Kelley-Gillespie,  N.  (2009).  An  integrated  conceptual  model  of  quality  of  life  for
older adults based on a synthesis of the literature. Applied Research in Quality
of Life, 4(3), 259–282.
Khan, H.T. (2014). Factors associated with intergenerational social support among
older adults across the world. Ageing International, 39(4), 289–326.
Kijak,  R.,  Szarota,  Z.  (2013).  Starość.  Między  diagnozą  a  działaniem.  Warszawa:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Kilbourne, W.E. (2006). The Role of the Dominant Social Paradigm in the Quality
of Life/Environment Interface. Applied Research in Quality of Life, 1, 39–61.
Kim, H., Woo, E. & Uysal, M. (2015). Tourism experience and quality of life among
elderly tourists. Tourism Management, 46(C), 465–476.
Kim, J., Wei, S. & Ruys, H. (2003). Segmenting the market of west Australian senior
tourists using an artificial neural network. Tourism Management, 24(1), 25–34.
Klonowicz, S. (1986). Starzenie się ludności. W: Encyklopedia Seniora. Warszawa:
Wiedza Powszechna.
Kociszewski, P. (2016). Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób star-
szych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 46(1), 217–237.
Kocowski, T. (1982). Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Wrocław: Ossolineum.
Kostera, M., 2003. Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. War-
szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.139 Bibliografia
Kowalczyk-Anioł, J. (2011). Turystyka polskich seniorów – efekty programu Calypso.
W: Włodarczyk, B., Krakowiak, B. i Latosińska, J. (red.), Warsztaty z Geografii
Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989–2009 (s. 193–204). Łódź: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Kowalczyk-Anioł,  J.  (2013).  Różnice  pokoleniowe  w  turystyce  polskich  seniorów–
baby boomers versus pokolenie przedwojenne. W: Współczesne uwarunkowania
i problemy rozwoju turystyki (135–149). Kraków: Instytut Geografii i Gospo -
darki Przestrzennej.
Kramer, J. (2011). Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń. Konsumpcja i Rozwój, 1, 5–15.
Krippendorf,  J.  (1991).  The  holiday  makers.  Understanding  the  impact  of  leisure
and travel. Oxford: Butterworth Heinemann.
Kruger,  P.S.  (2012).  Perceptions  of  Tourism.  Impacts  and  Satisfaction  with  Parti-
cular Life Domains. W: M. Uysal, R.R. Perdue, & M.J. Sirgy (eds), Handbook
of Tourism and Quality of Life Research (s. 278–329). Dordrecht–Heidelberg–
London–New York: Springer.
Kurniawan, S., King, A., Evans, D. i Blenkhorn, P. (2006). Personalising web page
presentation for older people. Interacting with Computers, 18(3), 457–477.
Kurzeja,  M.  (2018).  Miejsce  seniorów  na  współczesnym  rynku  turystycznym.
Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2, 5–18.;
La Placa, V. i Corlyon, J. (2014). Social tourism and organised capitalism: Research,
policy and practice. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events,
6(1), 66–79.
Lambert-Pandraud, R. & Laurent, G. (2010). Why do older consumers buy older
brands? The role of attachment and declining innovativeness. Journal of Mar-
keting, 74(5), 104–121.
Lambert-Pandraud, R., Laurent, G. i Lapersonne, E. (2005). Repeat purchasing of
new automobiles by older consumers: Empirical evidence and interpretations.
Journal of Marketing, 69(2), 97–113.
Lassey, W.R. i Lassey, M.L. (2001). Quality of life for older people: An international
perspective. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Lee, S.H. i Tideswell, C. (2005). Understanding attitudes towards leisure travel and
the constraints faced by senior Koreans. Journal of Vacations Marketing, 11(3),
249–263.
Livingston, G., Watkin, V., Manela, M., Rosser, R. i Katona, C. (1998). Quality of life
in older people. Aging and Mental Health, 2(1), 20–23.
Maciejasz, M., Łątkowski, W., Timoszuk, S., Grudecka, A. (2015). Wybrane aspekty
jakości życia osób 60+ w Polsce w świetle badań jakościowych. Studia Ekono-
miczne, 223(223), 257–267.
Mactavish, J.B., Mackay, K.J., Iwasaki, Y., Betteridge, D. (2007). Family Caregivers
of Individuals with Intellectual Disability: Perspectives on Life Quality and the
Role of Vacations. Journal of Leisure Research, 39(1), 127–155. 140 Bibliografia
Manachiewicz,  P.  (2016).  Sens  życia  osób  starszych  –  analiza  empiryczna.  Anna-
les  Universitatis  Mariae  Curie-Skłodowska,  Sectio  J,  Paedagogia-Psychologia,
29(1), 149–161.
Mandrzejewska-Smól,  I.  (2015).  Podejmowanie  aktywności  przez  osoby  starsze
w kontekście przystosowania do starości. Zeszyty Naukowe WSHE, XL. Seria C:
Nauki Pedagogiczne, 47–56.
Mandrzejewska-Smól,  I.  (2017).  Aktywizacja  zawodowa  seniorów.  Bydgoszcz:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Marešová, P., Mohelsská, H., Kuča, K. (2015). Economics Aspects of Ageing Popula-
tion. Procedia Economics and Finance (3), 534–538.
Marinelli,  R.D.,  &  Plummer,  O.K.  (1999).  Healthy  Aging.  Activities,  Adaptation
& Aging, 23(4), 1–11.
Maslow, A. (2009). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
McCall, S. (1975). Quality of Life. Social Indicators Research, 16, 299–349.
McCormack, C., Cameron, P., Campbell, A. i Pollock, K. (2008). ‘I want to do more
than just cut the sandwiches’: Female Baby Boomers seek authentic leisure in
retirement. Annals of Leisure Research, 11(1–2), 145–167.
Meiners,  N.  i  Seeberger,  B.  (2010).  Marketing  to  senior  citizens:  Challenges  and
opportunities.  The  Journal  of  Social,  Political,  and  Economic  Studies,  35(3),
293–328.
Mélon, M., Agrigoroaei, S., Diekmann, A. i Luminet, O. (2018). The holiday-rela-
ted predictors of wellbeing in seniors. Journal of Policy Research in Tourism,
Leisure and Events, 10(3), 221–240.
Mercier, C., Peladeau, N. i Tempier, R. (1998). Age, gender and quality of life. Com-
munity Mental Health Journal, 34(5), 487–500.
Ministerstwo Sportu i Turystyki (2018). Aktywność turystyczna osób starszych. War-
szawa.
Miszczak, E. (2015). Starość i starzenie się społeczeństw – przyczyny, uwarunkowa-
nia oraz prognozy na przyszłość. Edukacja Etyczna, 9, 5–16.
Moberg, D.O. (1990). Spiritual maturity and wholeness in the later years. W: J.J. Seeber
(ed.), Spiritual maturity in the later years (s. 175–191). New York: Haworth.
Möller,  C.,  Weiermair,  K.  i  Wintersberger,  E.  (2007).  The  changing  travel  beha-
vior of Austria’s ageing population and its impact on tourism. Tourism Review,
62(3/4), 15–20.
Moschis, G.P. i Ünal, B. (2008). Travel and leisure services preferences and patro-
nage  motives  of  older  consumers.  Journal  of  Travel  &  Tourism  Marketing,
24(4), 259–269.
Muszyński, M. (2016). Zmiana pola znaczeń pojęcia „edukacja osób starych”. Dys-
kursy Młodych Andragogów, 17, 79–96.
Neal, J.D., Uysal, M. i Sirgy, J.M. (2007). The effect of tourism services on travelers’
quality of life. Journal of Travel Research, 46(2), 154–163. 141 Bibliografia
Neugarten, B.L., Havighurst, R.J. i Tobin, S.S. (1961). The Measurement of Life
Satisfaction. Journal of Gerontology, 16(2), 134–143.
Niemczyk, A. (2010). Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycz-
nego –analiza wybranych obszarów zachowań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, 594. Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 79–89.
Niemczyk, A. (2013). Turystyka – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego (na
przykładzie  mieszkańców  powiatu  nowosądeckiego).  Handel  Wewnętrzny,
1(4A), 131–142.
Niemczyk,  A.  (2016).  Seniorzy  wobec  nowych  technologii. Studia Ekonomiczne.
Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach.  Ekonomia
7(303), 102–114.
Niemczyk, A., Handzel, J. (2016). Uniwersytet trzeciego wieku jako antidotum na
czas  wolny  polskich  seniorów  na  przykładzie  UTW  w  Nowym  Sączu.  Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 43(3), 271–280.
Niemczyk,  A.,  Seweryn,  R.,  Klimek,  K.  (2019).  Przedstawiciele  pokolenia  Z  jako
uczestnicy ruchu turystycznego. Potrzeby, motywacje, zachowania. Warszawa:
Difin.
Niezgoda A. & Jerzyk E. (2013). Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku tury-
stycznego.  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego,  777.  Problemy
Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, 475–489.
Nimrod, G. i Rotem, A. (2012). An exploration of the innovation theory of successful
ageing among older tourists. Ageing & Society, 32(3), 379–404.
Nimrod, G. i Shrira, A. (2016). The paradox in leisure in later life. Journals of Geron-
tology, series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 71(1), 106–111.
Nowicka, A. (2008). Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Oficyna Wydawni-
cza Impuls.
Olejniczak T. (2019). Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych. Poznań:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Oleśniewicz, P., Widawski, K. (2015). Motywy podejmowania aktywności turystycz-
nej  przez  osoby  starsze  ze  Stowarzyszenia  Promocji  Sportu  Fan.  Rozprawy
Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51, 15–24.
Orlická, E. (2015). Impact of population ageing and elderly poverty on macroecono-
mic aggregates. Procedia Economics and Finance, 3, 598–605.
Ossowski, Z., Taraszkiewicz, T., Formella, M. (2012). Aktywność turystyczna senio-
rów szansą na rozwój turystyki w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 295–306.
Ostasiewicz,  W.  (red.).  (2002).  Metodologia  pomiaru  jakości  życia.  Wrocław:
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
Panek, T. (2016). Jakość życia. Od koncepcji do pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydaw -
nicza SGH.142 Bibliografia
Patterson, I. (2006). Growing older: tourism and leisure behaviour of older adults.
London: publ. CABI.
Patterson, I. (2007). Information sources used by older adults for decision making
about tourist and travel destinations. International Journal of Consumer Stu-
dies, 31, 528–533.
Patterson, I. i Balderas A. (2018). Continuing and emerging trends of senior tourism:
A review of the literature. Journal of Population Ageing, 13(4), 1–15.
Patterson, I. i Pegg, S. (2009). Marketing the leisure experience to Baby Boomers
and older tourists. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(2–3),
254–272.
Parzych, K., Gotowski, R. (2016). Determinanty aktywności turystycznej osób star-
szych w Polsce na tle innych krajów europejskich. Journal of Education, Health
and Sport, 6(10), 680–698.
Pendergast,  D.  (2010).  Getting  to  Know  the  Y  Generation.  W:  P.  Benckendorff,  
G.  Moscardo  i  D.  Pendergast  (eds),  Tourism  and  Generation  Y.  Cambridge:
CAB International.
Pesonen,  J.,  Komppula,  R.  i  Riihinen,  A.  (2015).  Typology  of  senior  travellers  as
users  of  tourism  information  technology.  Information  Technology  &  Tourism,
15(3), 233–252.
Pikuła, N. (2014). Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych. Przegląd Pedago-
giczny, 2, 130–139.
Pikuła,  N.G.  (2016).  Poczucie  sensu  życia  osób  starszych.  Inspiracje  do  edukacji
w starości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Plit, F. (2015). Jakiej turystyki aktywnej pragną seniorzy? Studia KPZK PAN, 166,
73–81.
Pool, I. (2010). Age-Structural Transitions in Industrialised Countries. W: S. Tul-
japurkar, N. Ogawa i A. Gauthier (eds), Ageing in Advanced Industrial States:
Riding the Age Waves, International Studies in Population (s. 3–22). Dordrecht,
Netherlands: Springer.
Prayag, G. (2012). Senior travelers’ motivations and future behavioral intentions:
The case of nice. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(7), 665–681.
Raphael, D., Brown, I., Renwick, R.i Rootman, I. (1997). Quality of life: what are
the implications for health promotion? American Journal of Health and Beha-
vior, 21(2), 118–128.
Regulska, A. (2012). Działalność uniwersytetów trzeciego wieku w aspekcie aktywi-
zacji seniorów. Roczniki Pedagogiczne, 4(1), 109–127.
Reisenwitz, T. i Iyer, R. (2007). A comparison of younger and older Baby Boomers:
Investigating the viability of cohort segmentation. Journal of Consumer Marke-
ting, 24(4), 202–213.
Rembowski, J. (1984). Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Warszawa
– Poznań: PWN.143 Bibliografia
Reykowski, J. (1970). Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa: WSiP.
Roederer, C. (2012). Contribution à la conceptualisation de l’expérience de consom-
mation: Émergence des dimensions de l’expérience au travers de récits de vie.
Recherche et Applications en Marketing (French Edition), 27(3), 81–96.
Rokicki, A. (2016). Starość nie znaczy bierność – współczesne metody aktywizowa-
nia seniorów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J, Paeda-
gogia-Psychologia, 29(1), 185–198.
Rottermund, J., Knapik, A., Szyszka, M. (2015). Aktywność fizyczna a jakość życia
osób starszych. Społeczeństwo i Rodzina, 42(1), 78–98.
Rowiński,  R.,  Dąbrowski,  A.  (2011).  Wpływ  regularnej  aktywności  ruchowej  na
sprawność fizyczną i jakość życia seniorów. Turystyka i Rekreacja, 7, 109–114.
Rubenstein, R.L., Moss, M., Kleban, M.H. (2000). The many dimensions of aging.
New York: Springer.
Rudnicka, E., Napierała, P., Podfigurna, A., Męczekalski, B., Smolarczyk, R. i Gry -
mowicz, M. (2020, September). The World Health Organization (WHO) appro-
ach to healthy ageing. Maturitas, 139, 6–11.
Sangpikul, A. (2008). Travel motivations of Japanese senior travellers to Thailand.
International Journal of Tourism Research, 10, 81–94.
Schröder, A. i Widmann, T. (2007). Demographic change and its impact on the tra-
vel  industry:  Oldies  –  nothing  but  goldies?  W:  Conrady,  R.  i  Buck,  M.  (eds),
Trends and issues in global tourism 2007 (s. 3–17). Heidelberg: Springer.
Senior Apartments/ Biostat. (2017). Współcześni seniorzy, Polska 2017. Warszawa.
Seweryn,  R.  (2000).  Potrzeby  i  motywy  jako  przesłanki  wewnętrzne  warunkujące
uprawianie turystyki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
541, 31–48.
Seweryn, R. (2011). Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy
Zachodniej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 660. Ekonomiczne
Problemy Usług, 72, 627–641.
Sie, L., Patterson, I. i Pegg, S. (2015). Towards an understanding of older adult edu-
cational tourism through the development of a three-phase integrated frame-
work. Current Issues in Tourism, 19(2), 100–136.
Sienkiewicz-Wilowska, J. (2013). Terapia zajęciowa w usprawnianiu osób starszych.
Edukacja, 3(123), 106–116.
Sikora, J. (2020). Zarządzanie wiekiem seniorów w turystyce i rekreacji. Charaktery-
styka koncepcji. W: A. Niemczyk, M. Tyrańska (red.), Wiedza-Gospodarka-Spo-
łeczeństwo. Wybrane instrumenty zarządzania marketingiem, jakością i tury-
styką (s. 145-160). Toruń: TNOiK Dom Organizatora w Toruniu.
Sikora,  M.  (2013).  Potrzeby  osób  starszych  w  kontekście  procesu  uczenia  się.  
W:  E.  Bonk,  M.  Bury-Zadroga,  K.  Buszkiewicz,  P.  Kluge,  K.  Lipka-Szostak,
T. Parnowskii in., Edukacja osób starszych. Uwarunkowania. Trendy. Metody
(s. 41–48). Warszawa: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.144 Bibliografia
Silverstein, M., Parker, M.G. (2002). Leisure Activities and Quality of Life among
the Oldest Old in Sweden. Research on Aging, 24(5), 528–547.
Sirgy, M.J. (2002). The Psychology of Quality of Life. Dordrecht: Kluwer.
Sirgy,  M.J.,  Lee,  D.-J.  (2006).  Macro  Measures  of  Consumer  Well-Being  (CWB):
A Critical Analysis and a Research Agenda. Journal of Macromarketing, 26(1),
27–44.
Spiers, A., Walker, G.J. (2009). The effects of ethnicity and leisure satisfaction on
happiness, peacefulness, and quality of life. Leisure Sciences, 31(1), 84–99.
Stelcer, B. (2013). Sukces starości – w poszukiwaniu wyznaczników zadowolenia
z  życia  wśród  osób.  Poznań:  Uniwersytet  Medyczny  im.  Karola  Marcinkow-
skiego w Poznaniu.
Straś-Romanowska, M., Frąckowiak, T. (2009). Fenomen długowieczności. Perspek-
tywa psychologiczna. W: H. Romanowska-Łakomy (red.), Odrodzenie człowie-
czeństwa (s. 383–390). Warszawa: Eneteia.
Szarota, Z. (2004). Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Kra-
ków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Szarota, Z. (2010). Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia.
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Szarota, Z. (2013). Społeczno-demograficzne aspekty starzenia się społeczeństwa.
W: R. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem (s. 6–22). War-
szawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Szatur-Jaworska, B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa:
Wydawnictwo ASPRA-JR.
Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii
społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Szmigan, I., Carrigan, M. (2001). Learning to love the older consumer. Journal of
Consumer Behaviour, 1(1), 22–34.
Szwarc, H., Wolańska, T., Łobożewicz, T. (1988). Rekreacja i turystyka ludzi w star-
szym wieku. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
Szymańczak,  J.  (2012).  Starzenie  się  polskiego  społeczeństwa  –  wybrane  aspekty
demograficzne. W: G. Ciura, W. Zgliczyński (red.), Starzenie się społeczeństwa
polskiego (s. 9–28). Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2(30).
Śniadek, J. (2006). Age of seniors – A challenge for tourism and leisure industry.
Studies in Physical Culture and Tourism, 13 (Supplement), 103–105.
Śniadek,  J.  (2007).  Konsumpcja  turystyczna  polskich  seniorów  na  tle  globalnych
tendencji w turystyce. Gerontologia polska, 15(1–2), 21–30.
Śniadek, J., Górka, J. (2016). Aktywność turystyczna słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku na przykładzie wybranych placówek w Wielkopolsce. Ekonomiczne
Problemy Turystyki, 2(34), 107–118.145 Bibliografia
Śniadek, J., Zajadacz, A. (2014). Turystyka i rekreacja a jakość życia mieszkańców
Leszna.  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Ekonomiczne  Pro-
blemy Turystyki, 1(25), 341–365.
Terhune, K.W. (1973). Probing Policy Relevant Questions on the Quality of Life. In
The Quality of Life Concept. Washington DC: Environmental Protection Agency.
Trafiałek, E. (2003a). Człowiek stary. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna
XXI wieku, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
Trafiałek, E. (2003b). Polska starość w dobie przemian. Katowice: Śląsk. Wydawnic -
two Naukowe.
Trzpiot, G. (2015). Przyszłość demograficzna a logistyka społeczna. Studia Ekono-
miczne, 249, 23–35.
Tung, V.W.S. i Ritchie, J.B. (2011). Investigating the memorable experiences of the
senior  travel  market:  An  examination  of  the  reminiscence  bump.  Journal  of
Travel & Tourism Marketing, 28(3), 331–343.
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych. DzU 2015 poz. 1705.
Uysal, M., Perdue, R., & Sirgy, R. (2012). Handbook of Tourism and Quality-of-Life
Research: Enhancing the Lives of Tourists and Residents of Host Communitie.
Netherland: Springer.
Uysal, M., Sirgy, M.J., Woo, E. i Kim, H.L. (2016). Quality of life (QOL) and wellbe-
ing research in tourism. Tourism Management, 53, 244–261.
Vigolo, V. i Confente, I. (2014). Older tourists: An exploratory study on online beha-
viour. W: Xiang, Z. i Tussydiah I. (eds), Information and communication tech-
nologies in tourism. ENTER 2014 Proceedings (s. 439–452). Heidelberg–New
York: Springer.
Wang, Y., Zhang, Y., Xia, J. i Wang, Z. (2008). Segmenting the mature travel market
by motivation. International Journal of Data Analysis Techniques and Strate-
gies, 1(2), 193–209.
Wawrzyniak, J. (2010). Wcielenia współczesnego emeryta. Symbolika pełnionych ról.
W: .D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku aktywno-
ści. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Wellner, K. (2015). User innovators in the silver market. An empirical study among
camping tourists. Wiesbaden: Springer.
Widawski, K. (2011). Accessible tourism starts with the accessible information. Madrid
case study. W: Wyrzykowski, J., Marak, J. (red.), Tourism role in the regional eco-
nomy. social, health related, economic and spatial conditions of disabled people’s
tourism development (s. 298–310). Wrocław: University of Business in Wrocław.
Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2005). Badania sondażowe i eksperymentalne.
Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządza-
nia Uniwersytetu Warszawskiego.146 Bibliografia
Williams, K., Page, R., Petrosky, A., & Hernandez, E. (2010). Multi-generational mar-
keting: Descriptions, characteristics, lifestyles, and attitudes. Journal of Applied
Business and Economics, 11, s. 21–36.
Witaszek,  Z.  (2007).  Miejsce  i  rola  sondaży  w  badaniu  opinii  społecznej.  Zeszyty
Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4(171), 141–162.
Wiza, A. (2016). Aktywność turystyczna osób starszych w kontekście jakości życia.
Turystyka Kulturowa, 6, 19–31.
Woo, E., Kim, H., & Uysal, M. (2016). A Measure of Quality of Life in Elderly Touri-
sts. Applied Research in Quality of Life, 11(1), 65–82.
Wyderski, M. (2017). Marginalizacja społeczna ludzi starszych. Studia Pedagogiczne.
Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, (30), s. 11–23.
Zalega, T. (2016). Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia – Konsump-
cja – Zachowania konsumenckie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Zapf, W. (1984). Individuelle Wohlfahrt: Lebensbedingungen und wahrgenommene
Lebensqualität. W: W. Glatzer & W. Zapf (eds), Lebensqualität in der Bundesre-
publik. Frankfurt am Main–New York: Campus Verlag.
Zawadka,  J.  (2016).  Charakterystyka  aktywności  turystycznej  seniorów  w  Polsce.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Tury-
styki, 2(34), 119–129.
Zgółkowa, H. (red.). (2002). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 38.
Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
Zhang, J. (ed.). (2017). Life-Oriented Behavioral Research for Urban Policy. Tokyo:
Springer.
Zhang, L., & Zhang, J. (2018). Impacts of leisure and tourism on the elderly’s quality
of life in intimacy: A comparative study in Japan. Sustainability (Switzerland),
10(12).
Zsarnoczky,  M.  (2016).  The  impact  of  silver  tourism  on  rural  areas.  Annals  of  the
Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 18(3), 402–410.
Zych, A. (2001). Słownik gerontologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akade-
mickie „Żak”.
Zych, A. (red.). (2014). Starość darem, zadaniem i wyzwaniem. Dąbrowa Górnicza:
Wydawnictwo Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
w Dąbrowie Górniczej.
Żmuda-Pałka, M., Siwek, M. & Kolasińska, A. (2018). Usługi Spa i wellness w wybra-
nych krakowskich hotelach. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towa -
rzystwa Geograficznego , 32(1), 63–75.
Żołędowski, C. (2012). Starzenie się ludności – Polska na tle Unii Europejskiej. Pro-
blemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 17, 29–43. 147 Bibliografia
Netografia
Aktywność turystyczna osób starszych. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-techno-
logia/aktywnosc-turystyczna-osob-starszych [dostęp: 21.11.2020].
Bank  Danych  Lokalnych  2020.  https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
[dostęp: 27.01.2020[.
BUT Wigra (2020). Oferta dla seniorów. https://www.wigra.com.pl/kategoria/Oferta-
-dla-seniora,108 [dostęp: 7.11.2020].
CBOS (2016). Sposoby spędzania czasu przez seniorów. Komunikat z badań, 163.
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_163_16.PDF [dostęp: 20.11.2020].
EasyGo.pl  (2020).  Podróże  dla  seniorów.  https://www.easygo.pl/dla-seniorow.html
[dostęp: 7.11.2020].
Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Popula-
tion_structure_and_ageing/pl).
Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Popula-
tion_structure_and_ageing/pl#Stale_wzrasta_odsetek_os.C3.B3b_w_starszym_
wieku).
Eurostat (https://stat.gov.pl/kobiety-i-mezczyzni-w-europie/vis/household/index.htm-
l?lang=pl).
Fanclub  (2020).  Wyjazdy  i  wycieczki  autokarowe  objazdowe  dla  seniorów.  https://
www.funclub.pl/wyjazdy-dla-seniora [dostęp: 7.11.2020]
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/ (2020).
https://www.macmillandictionary.com/buzzword/entries/tech-life-balance.html.
(2020).
https://www.populationof.net/pl/poland/. (2020).
MOT  (2020).  Prognozy  dot.  scenariuszy  rozwoju  sytuacji  w  gospodarce  turystycz-
nej w Małopolsce do roku 2021 wraz z rekomendacjami dla regionalnej polityki  
turystycznej. http://www.mot.krakow.pl/media/rok-2020/prognozy-dot-scenariuszy
-dla-malopolskiej-turystyki-do-2021.pdf[dostęp:9.11.2020].
Pettinger, T. (2019). The Impact of an Ageing Population on the Economy. Econo-
mics  Help  Revision.  http://www.economicshelp.org/blog/8950/society/impact-
-ageing-population-economy/
Rainbow (2021). Spokojne wakacje 50+. https://r.pl/spokojne-wakacje.
Thenapa II (2018). http://www.thenapa2.org/about/index.htm
Traveliada.pl  (2020).  Wczasy  dla  seniorów  i  emerytów.  https://www.traveliada.pl/
rabaty-i-promocje/wczasy-dla-seniorow-i-emerytow-slonce-dla-seniora-czyli-
senior-na-wakacje [dostęp: 7.11.2020].
TravelOne  (2020).  Wakacje  dla  seniorów.  https://www.travelone.pl/rodzaj-oferty/
oferta-dla-seniorow.xml [dostęp: 7.11.2020].148 Bibliografia
Warta  Travel  (2020).  Wygodne  wczasy  dla  seniorów.  http://senior.watra-travel.pl
[dostęp: 7.11.2020].
WHO (2012). Global Health and Aging. http://www.who.int/ageing/publications/glo-
bal_health.pdf
Życie  kobiet  i  mężczyzn  w  Europie.  Portret  statystyczny.  Edycja  2018.  (2018).
https://stat.gov.pl/kobiety-i-mezczyzni-w-europie/bloc-1a.html?lang=pl  [dostęp:
10.03.2020].  https://stat.gov.pl/kobiety-i-mezczyzni-w-europie/bloc-1a.html?lan-
g=pl [dostęp: 10.03.2020].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Aktywny senior. Jak zachować sprawn...

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Trening pamięci i koncentracji dla ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Psychologia potrzeb osób starszych....

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Senior sprawny intelektualnie

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Funkcjonowanie osób w starszym wiek...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Senior w domu. Gry i ćwiczenia dla ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Doświadczając starości. Zdrowie psy...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Metody i techniki pracy z osobami s...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane