• Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy, przemiany, obciążenia i wyzwania

Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy, przemiany, obciążenia i wyzwania

 • Autor: Tadeusz Sporek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-797-5
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 220/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  20.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem opracowania jest zaprezentowanie znaczenia sponsoringu sportu w nowych warunkach rynkowych, które kształtuje globalizacja działań marketingowych. W pracy omówiono wiele przypadków z życia, przykładów działań sponsorskich firm, kontraktów firm ze znanymi osobowościami sportu czy inicjatyw samych sportowców na rzecz walki z problemami globalizacji. Dzięki temu można także od strony praktyczne spojrzeć na zagadnienie sponsoringu w sporcie, na stronę duchową samych wydarzeń sportowych, zwłaszcza tych o zasięgu globalnym, a także na negatywne kwestie z nimi związanymi, czyli dopingu i korupcji w sporcie.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Internacjonalizacja, globalizacja i procesy integracji regionalnej we współczesnej gospodarce światowej

1. Przyczyny, warunki i uczestnicy procesu internacjonalizacji
1.1. Internacjonalizacja jako proces rozwojowy współczesnego świata
1.2. Proces umiędzynarodowienia w perspektywie historycznej
1.3. Przyczyny i motywy internacjonalizacji działań marketingowych przedsiębiorstw
2. Globalizacja i wybrane problemy globalne wobec wyzwań rozwojowych
2.1. Globalizacja i czynniki wspomagające
2.2. Przegląd definicji i wymiary globalizacji
2.3. Uczestnicy procesu globalizacji i problemów globalnych
2.4. Globalizacja – kompresja czasu i przestrzeni
2.5. Globalizacja – najwyższy etap internacjonalizacji i liberalizacji i współczesnego świata
2.6. Nowy wymiar regionalizmu i integracji gospodarczej wobec dylematów globalnych
3. Dążenie sportu w kierunku globalizacji
3.1. Sport jako nietypowy rodzaj usługi – jego cechy marketingowe
3.2. Sport jako gałąź gospodarki
3.3. Struktura globalnego sportu
3.4. Instytucje zarządzające w sporcie międzynarodowym

Rozdział 2. Sponsoring – miejsce w procesie komunikacji z rynkami międzynarodowymi

1. Promocja międzynarodowa jako forma komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkami międzynarodowymi
1.1. Proces komunikowania się w marketingu międzynarodowym
1.2. Różnice kulturowe, ich implikacje marketingowe i znaczenie w komunikowaniu się przedsiębiorstw z rynkami międzynarodowymi
1.3. Pozostałe uwarunkowania międzynarodowej adaptacji działań promocyjnych
1.4. Planowanie strategii promocji na rynkach międzynarodowych
1.5. Adaptacja czy standaryzacja działań promocyjnych na rynkach zagranicznych
1.5.1. Utrudnienia i szanse na osiągnięcie sukcesu
2. Sponsoring – istota i uwarunkowania rozwoju
2.1. Przegląd definicji
2.2. Rodzaje, formy oraz znaczenie sponsoringu
2.3. Program sponsoringowy – istota, strategie, cele i grupy docelowe
2.4. Budżet promocyjny jako uwarunkowanie realizacji zamierzonych celów
2.5. Wybór decyzji w zakresie sponsorowania
2.6. Implementacja i ocena działań sponsorskich
2.7. Prawa i obowiązki sponsorowanego i sponsora oraz koszty i korzyści dla sponsoringu
2.8. Elementy i zasady sporządzania umowy sponsorskiej
2.9. Skuteczność sponsoringu, jej pomiar i metody kontroli wyników (controlling sponsoringu)
2.10. Sponsoring jako metoda zdobycia uznania społecznego – koncepcja długofalowa

Rozdział 3. Sponsoring w aspekcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

1. Procesy internacjonalizacji a globalizacja sportu
2. Internacjonalizacja a promocja międzynarodowa
3. Sponsoring międzynarodowy jako podejście przedsiębiorstw do współczesnego rynku
4. Zarządzanie komunikacją międzynarodową na arenie międzynarodowej
4.1. Zintegrowana komunikacja marketingowa w sporcie
4.2. Możliwości dla zintegrowanej komunikacji marketingowej w sporcie
4.3. Bariery dla zintegrowanej komunikacji marketingowej w sporcie
4.4. Przyczyny niepowodzeń sponsoringu
5. Sponsoring sportu a wizerunek firm na arenie rynku międzynarodowego
6. Przyszłość sponsoringu sportu na rynku globalnym wg scenariuszy krótko- i długookresowych

Rozdział 4. Problemy i wyzwania dla sponsoringu wobec procesu globalizacji

1. Podstawowe uwarunkowania
2. „Ambush marketing” – istota i konsekwencje dla skuteczności oficjalnego sponsora
3. „Ambush marketing” – zagadnienia etyki działania w sponsoringu
4. Rekomendacje dla zabezpieczenia interesów sponsorowanego i sponsora
5. Problemy sponsorowania Letnich Igrzysk Olimpijskich – Ateny 2004, Pekin 2008 i Londyn 2012
5.1. Program sponsoringowy Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008
5.2. Londyn 2012 – ustalenia organizacyjne i finansowe
6. Mundial 2006 wielkim widowiskiem piłki nożnej

Zakończenie

Bibliografia i strony internetowe

Wykaz rysunków

Wykaz tabel

Wykaz wykresów

prof. dr hab. Jan W. Wiktor:

Autor twórczo podchodzi do refleksji teoretycznej nad zagadnieniami globalizacji i regionalizacji, które słusznie traktuje jako signum temporis współczesnego świata. Rozważania poświęcone sponsoringowi opiera na trafnej tezie, iż możliwości informacyjnych i perswazyjnych funkcji reklamy stają się coraz bardziej ograniczone. Sport, jako największe globalne wydarzenia typu mistrzostw świata, Europy czy olimpiad, jest więc znakomitą i coraz bardziej atrakcyjną płaszczyzną realizacji tych funkcji. W dostępnej literaturze przedmiotu dominuje podejście, w którym identyfikuje się istotę i funkcje sponsoringu, jego rolę w systemie promocji, zagadnienia formalnoprawne. Omawiane opracowanie, ujmując oczywiście te kwestie, przenosi ciężar analizy na płaszczyznę procesów globalizacji.

Książka będzie przydatna dla studentów różnych kierunków i form studiów, w tym ekono­mii, zarządzania, marketingu, stosunków międzynarodowych -zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych. Z książki powinni również korzystać organizatorzy imprez sportowych, którzy poszukują źródeł twórczej i krytycznej inspiracji do stworzenia atrakcyjnego wydarzenia, któremu towarzyszył będzie profesjonalny sponsoring.

Tadeusz Sporek

jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, specjalistą w zakresie międzyna­rodowych stosunków gospodarczych. Opublikował ok. 170 artykułów, 10 monografii oraz wiele opracowań zbiorowych jako redaktor i współautor. Odbył staże zagraniczne w Hamburgu, Kilonii, Monachium i K?owie. Od 1998 roku kieruje Katedrą Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane