• Przedsiębiorczość kobiet w Polsce i jej wpływ na rozwój gospodarczy kraju

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce i jej wpływ na rozwój gospodarczy kraju

 • Autor: Sabina Klimek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-314-0
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 226/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Rola przedsiębiorczości kobiet w polskiej gospodarce jest przedmiotem wielu badań naukowych. Jednak występuje luka badawcza dotycząca wymiernego wpływu kobiet przedsiębiorców na rozwój gospodarczy, w tym ich udziału w tworzeniu PKB. Publikacja ta to przede wszystkim szeroka analiza przedsiębiorczości kobiet w Polsce, zawierająca zarówno rys historyczny pokazujący ich emancypację, jak i sytuację na rynku pracy, zmieniającą się przedsiębiorczość kobiet w latach 1989 do 2019. W książce porównano  przedsiębiorczość kobiet  w Polsce do sytuacji kobiet przedsiębiorców w innych krajach. W monografii zawarte są pierwsze w Polsce wykonane przez autorkę obliczenia makroekonomiczne wskazujące, jaki procent krajowego PKB wytwarzane jest przez kobiety przedsiębiorców. Dodatkowo autorka zaprezentowała wyniki własnych badań przeprowadzonych w 2018 roku wśród próby 266 kobiet przedsiębiorców z całej Polski.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Miejsce przedsiębiorczości w teorii ekonomii

Wprowadzenie
1.1. Przedsiębiorczość i formy jej przejawiania się
1.2. Ewolucja poglądów na temat roli przedsiębiorczości w ekonomii
1.3. Rozwój przedsiębiorczości w Polsce
1.4. Bariery i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
1.5. Szanse i wyzwania, przed jakimi stoi przedsiębiorczość w Polsce
Podsumowanie

Rozdział 2. Ewolucja roli kobiet w społeczeństwie

Wprowadzenie
2.1. Geneza emancypacji kobiet
2.2. Role kobiet w społeczeństwie
2.3. Prawa kobiet w aspekcie międzynarodowym
2.4. Ustawodawstwo w kwestii równości płci w Polsce
2.5. Kobiety na polskim rynku pracy
Podsumowanie

Rozdział 3. Przedsiębiorczość kobiet na świecie

Wprowadzenie
3.1. Typologia kobiet przedsiębiorców
3.2. Rozwój przedsiębiorczości kobiet na świecie
3.3. Charakterystyka przedsiębiorczości kobiet na świecie
3.4. Organizacje i instytucje wspierające działalność kobiet przedsiębiorców
Podsumowanie

Rozdział 4. Przedsiębiorczość kobiet a rozwój gospodarczy Polski

Wprowadzenie
4.1. Rozwój przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety
4.1.1. Przedsiębiorczość kobiet w okresie transformacji gospodarczej
4.1.2. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce w XXI wieku
4.2. Udział kobiet przedsiębiorców w tworzeniu produktu krajowego brutto Polski
4.3. Rola przedsiębiorczości kobiet w różnych sektorach polskiej gospodarki
Podsumowanie

Rozdział 5. Kobiety przedsiębiorcy w Polsce – wyniki badań własnych

Wprowadzenie
5.1. Charakterystyka kobiet przedsiębiorców w Polsce
5.1.1. Cechy społeczno-demograficzne respondentek
5.1.2. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe
5.1.3. Okoliczności podjęcia działalności gospodarczej
5.2. Charakterystyka przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety
5.2.1. Formy przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety
5.2.2. Rodzaj prowadzonej działalności
5.2.3. Prognozy dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa
5.3. Bariery i szanse dla przedsiębiorczości kobiet w Polsce
5.3.1. Bariery w prowadzeniu przedsiębiorstw w Polsce
5.3.2. Sposoby wsparcia rozwoju przedsiębiorczości kobiet
5.4. Wpływ przedsiębiorczości kobiet na rozwój gospodarczy
5.5. Studium przypadku – analiza polskich firm założonych przez kobiety
5.5.1. Studium przypadku jako zastosowana metoda badawcza
5.5.2. Studium przypadku Beaty Drzazgi, firma BetaMed
5.5.3. Studium przypadku Anny Tępińskiej-Marcinek, firma Ceramika Paradyż
5.5.4. Studium przypadku Aldony Sierant, firma Sierant
5.5.5. Studium przypadku Małgorzaty Sobońskiej-Szylińskiej, firma Gekko Taxens
5.5.6. Studium przypadku Violetty Małek, firma Gekko Advisory Now
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów, tabel, rysunków
Załącznik

dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSLiP:

Przedsiębiorczość kobiet stanowi wieloaspektowy obszar badawczy. Mimo wzrostu zainteresowania badaczy tym zagadnieniem, wciąż pozostają niedostatecznie rozpoznane pola, a jednym z nich jest niewątpliwie problematyka dotycząca roli przedsiębiorczości kobiet w gospodarce, a szczególnie wymiernego udziału kobiet przedsiębiorców w wytwarzaniu produktu krajowego brutto. Podjęty przez Autorkę temat (...) jest ważny, interesujący poznawczo i rzadko podejmowany przez badaczy zajmujących się tematyką przedsiębiorczości, co nadaje mu walor oryginalności. Autorka przyczynia się do wypełnienia luki badawczej w Polsce, analizując zagadnienia wpływu przedsiębiorczości kobiet na rozwój gospodarczy kraju.

Sabina Klimek
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprezes Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej North-East z siedzibą w Nowym Jorku. Była konsul, radca handlowy, kierownik Wydziału Promocji Handlu i inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Wcześniej dziennikarka kanału informacyjnego Polsat News i reporterka dziennika Panorama, a także negocjator międzynarodowych umów handlowych, trener i szkoleniowiec. absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Politechniki Mikkeli w Finlandii oraz uniwersytetu St. Andrews w Szkocji. Współzałożycielka i Przewodnicząca Rady Nadzorczej instytutu Europejskiego Profuturo Europae, członek Forum Biznesu oraz Forum ds. Żywności przy komisji europejskiej, ekspert organizacji ds. standaryzacji NORMAPME przy komisji europejskiej. Autorka wielu publikacji naukowych z obszaru przedsiębiorczości.

Książki tego autora

Andruszkiewicz I., Stereotypy pracy zawodowej kobiet w Polsce i UE, [w:] Kobiety we współczesnej Europie, praca zb. pod red. Magdaleny Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Balcerzak-Paradowska B., Ogólne kierunki zmian w polityce rodzinnej krajów Unii Europejskiej, [w:] Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski,
pr. zb. pod red. M. Zubik, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2009.

Bartoszczuk P., Mechanizm powstawania efektów ekoinnowacji w przedsiębiorstwach
w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

Bell J., McClelland E., Swail J., Ibbotson P., Following the pathway of female entrepreneurs: A six country investigation, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research” 2005, nr 11.

Brindley C., Barriers to women achieving their entrepreneurial potential, „International
Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research” 2005, nr 11(2).

Brzeziński M., Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.

Carter S., Cannon T., Women as Entrepreneurs, Academic Press, Londyn 1992.

Carter S., Rosa P., The financing of male- and female-owned businesses, „Entrepreneurship and Regional Development” 1998, nr 10(3).

Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Wyd. Brama, Poznań 1996.

Cliff J.E., Does one size fit all? Exploring the relationship between attitudes toward growth, gender, and business size, „Journal of Business Venturing” 1998, nr 13.

Covin J.G., Miles M.P., Corporate Entrepreneurship and the Pursuit of Competitive Advantage, ,,Entrepreneurship Theory and Practice’’ 23(3), 1999.

Cromie S., Hayes J., Towards a typology of female entrepreneurs, „Sociological Review” 1998, nr 36(1).

Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.

Eisenhardt K.M., Graebner M.E., Theory building from cases: opportunities and challenges, „Academy of Management Journal” 2007, No. 50(01).

Estrin S., Mackiewicz T., Institutions and female entrepreneurship, „Small Business Economics” 2011/37.

Fay M., Williams L., Gender bias and availability of business loans, „Journal of Business Venturing” 1993.

Fielden S.L., Dawe A., Entrepreneurship and Social Inclusion, „Women in Management Review” 2004, nr 19(3).

Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P., Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, CeDeWu, Warszawa 2010.

Gierańczyk W., Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa–Kraków 2006.

Goffee R., Scase R., Women in Charge, the Experience of Women Entrepreneurs, Wyd. Macmillan, Londyn 1985, s. 134.

Hisrich R., Brush C.G., The Woman Entrepreneur: Starting, Financing and Managing
a Successful New Business, Lexington, MA 1986.

Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec wyzwań europejskich, [w:] Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu – zarys perspektyw, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004.

Itani H., Sidani Y.M., Baalbaki I., United Arab Emirate female entrepreneurs: motivations and frustrations, „Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal” 2011, nr 30(5).

Kaliński J., Transformacja Gospodarki Polskiej w latach 1989–2004, Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 2009.

Klimek J., A co z naszą przedsiębiorczością? Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.

Kotowska E., Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy, [w:] Wokół zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, praca zb. pod red. R. Siemieńska, Scholar, Warszawa 1997.

Kurczewska A., Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2013.

Lee J., The motivation of women entrepreneurs in Singapore, „International Journal of
Entrepreneurial Behavior and Research”1998, nr 3(2).

Lisowska E., Kobiecy Styl Zarządzania, Helion, Gliwice 2009.

Lisowska E., Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Bank Światowy, Warszawa 2004.

Lisowska E., Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, SGH, Warszawa 2001.

Lisowska E., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, SGH, Warszawa 2008.

Lockyer J., George S., What women want: barriers to female entrepreneurship in the West Midlands, „International Journal of Gender and Entrepreneurship” 2012, nr 4(2).

McKay R., Women entrepreneurs: moving beyond family and flexibility, „International
Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 2001, nr 7(4).

Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Neergaard H., Thrane C., The Nordic Welfare Model: barrier or facilitator of women’s
entrepreneurship in Denmark? „International Journal of Gender and Entrepre-
neurship” 2011, nr 3(2).

Niazkar F., Arab-Moghaddam N., Study of Barriers to Women’s Entrepreneurship Development among Iranian Women (Case Entrepreneur Women), „World Academy of Science – Engineering and Technology” 2011, nr 60.

Orhan M., Scott D., Why women enter entrepreneurship: an explanatory model, „Women
in Management Review” 2001, nr 5(16).

Raich M., Dolan S.L., Klimek J., Globalna Transformacja Biznesu i Społeczeństwa, Difin, Warszawa 2011.

Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.

Sobiecki R., Czy sukcesja jest problemem firm rodzinnych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2018, nr 1(46).

Sobiecki R., Przedsiębiorca-przedsiębiorstwo-przedsiębiorczość, [w:] Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę? pod red. H. Godlewskiej-Majkowskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.

Strykowska M., Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1992.

Ślęczka K., Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Wyd. Książnica, Katowice 1999.

Wasilewska M., Wzory kobiet w reklamie telewizyjnej w Polsce, [w:] Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych, red. R. Siemieńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.

Wehmeyer W., The status of working women: Poland and the United States, „Women & Business” 1998, No. 1–2.

Westhead P., Comparing the performance of male and female-controlled businesses, „Journal of Small Business and Enterprises Development” 2003, nr 10.

Żarnowska A., Szwarc A., Ruch emancypacyjny i stowarzyszenia kobiece na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości – dylematy i ograniczenia. Wprowadzenie, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…, praca zb. pod red. A. Janiak-
-Jasińskiej, K. Sierakowskiej, A. Szwarca, Wyd. Nerition, Warszawa 2008.

 
Raporty i analizy statystyczne
 

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2018, GUS, Warszawa 2019.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2017, GUS, Warszawa 2018.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2016, GUS, Warszawa 2017.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2015, GUS, Warszawa 2016.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014, GUS, Warszawa 2015.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2013, GUS, Warszawa 2014.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2012, GUS, Warszawa 2013.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2010, GUS, Warszawa 2011.

Audretsch D.B., Entrepreneurship. A survey of the literature, DG Enterprise, EC 2003.

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r., GUS, Warszawa 2018.

Doing Business 2013, 10th Edition, The World Bank, Washington 2013.

Gospodarcza Aktywność Polskiej Populacji, „Informacje Statystyczne i Badania” 2007,
IV kwartał 2006 roku, GUS, Warszawa.

Kelley D.J., Baumer B.S., Brush C., Greene P.G., Mahdavi M., Majbouri M., Cole M., Dean M., Heavlow R., Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report, GEM.

Kelley D.J., Brush C.G., Greene P.G., Litovsky Y., 2010 Women’s Report, Global Entrepreneurship Monitor.

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2018.

Kobiety w biznesie 2016, Grand Thornton, 2017.

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, ONZ, 18 grudnia 1979 r.

Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2018.

Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2013.

Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne, Parlament Europejski, Warszawa 2015.

Płeć i ekonomiczne możliwości w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Bank Światowy, Warszawa 2004.

Polska w liczbach 2017, GUS, Warszawa, maj 2017.

Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś – Źródła sukcesu i nowe wyzwania, EY, listopad 2017.

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, PARP, Warszawa 2011.

Przedsiębiorczość w Polsce, MPiT, Warszawa, wrzesień 2018.

Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2013.

Przedsiębiorczość w Polsce, Raport Ministerstwa Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, lipiec 2010.

Równość praw kobiet i mężczyzn w wybranych dokumentach, Biuro Informacji Rady
Europy, Warszawa 2010.

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Dokumenty Informacyjne o Unii Europejskiej, Parlament Europejski, 2013.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2018.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2012, PARP, Warszawa 2012.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000–2001, PARP, Warszawa 2002

Raport z działalności „Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości Kobiet”, Warszawa 2005.

Schwab K., The Global Gender Gap Report 2017, The World Economic Forum.

Survey of the Observatory of European SMEs. Analytical report, Eurobarometr 2007, the Gallup Organization.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Women’s Entrepreneurial Venture Scope 2013, Economist Intelligence Unit, The Economist, Multilateral Investment Found.

Women’s Economic Opportunity 2012, Economist Intelligence Unit, The Economist 2012.

Zatrudnienie kobiet a wzrost gospodarczy, Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Obywatelstwa, SOC/486, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela 2013.

Zbierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., Global Entrepreneurship Monitor Polska, PARP, Warszawa 2012.

 

Źródła internetowe

African Women’s Entrepreneurship Program, https://exchanges.state.gov/non-us/program/african-womens-entrepreneurship-program-awep [dostęp: 22.04.2018 r.], Asian Women Entrepreneurs, http://www.aweoc.com/ [dostęp: 22.08.2018 r.].

Asean Women Entrepreneurs Network, http://www.awenasean.org/about-us/ [dostęp: 14.03.2019 r.].

Bankier.pl, Polska przyciąga zagraniczne firmy, https://www.bankier.pl/wiadomosc/ Polska-przyciaga-zagraniczne-firmy-4164855.html [dostęp: 15.02.2019 r.].

Białek K., Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce, https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1304 [dostęp: 10.04.2019 r.].

Blikle A.J., Doktryna jakości, http://www.moznainaczej.com.pl/Download/Doktryna
Jakosci/DoktrynaJakosci.pdf [dostęp: 9.01.2017 r.].

Business Insider, Polska dostała z Unii Europejskiej już 200 mld zł, https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/ile-polska-dostala-pieniedzy-z-ue/yb1y08v [dostęp: 11.02.2018 r.].

Communities in Transition, http://depts.washington.edu/commtran/SSWagency.htm [dostęp: 22.08.2018 r.].

CSO-Net, http://esango.un.org/irene/?page=viewProfile&type=ngo&nr=2010&section=9 [dostęp: 22.08.2018 r.].

Dobrowolski P., Wprost24, Ile są warte studia w Polsce, http://www.wprost.pl/ ar/172877/Ile-sa-warte-studia-w-Polsce/?I=1393 [dostęp: 12.01.2012 r.].

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU Nr.1381/2013, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri =CELEX:32013R1381 [dostęp: 27.02.2019 r.].

Eastern Africa Women Entrepreneurs Exchange, http://eaweexn.fewa.or.ke/
index.html [dostęp: 22.08.2018 r.].

EIGE, Gender Equality Index 2017, file:///C:/Users/Sabina/Downloads/20177277 _mh0517208enn_pdf.pdf [dostęp: 27.02.2019 r.].

Enterprising Women, http://www.enterprising-women.org/ [dostęp: 18.03.2019 r.].

Euro-Lex, Dziennik Urzędowy, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri =CELEX:31996L0097:PL:HTML [dostęp: 27.02.2019 r.].

Eur-Lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33 600&from=PL [dostęp: 28.02.2018 r.].

European Automobile Manufacturers Association, Economic and Market Report, https://www.acea.be/statistics/article/economic-and-market-report-state-of-the-eu-auto-industry-quarter-2-2018 [dostęp: 08.02.2019 r.].

eWomen Network, https://www.ewomennetwork.com/ [dostęp: 21.08.2018 r.].

Federacja Kobiet Przedsiębiorców, http://www.federatiezakenvrouwen.nl/ [dostęp: 18.03.2019 r.].

Frączyk J., Polski PKB przyspieszył dzięki kobietom, https://www.money.pl/gospodarka/ wiadomosci/artykul/polski-pkb-przyspieszyl-dzieki-kobietom,131,0,2400 131.html [dostęp: 11.04.2019 r.].

FEPIC, http://www.fepic.eu/iwouldliketobealeader/ [dostęp: 18.03.2019 r.].

Graff A., Trzecia Fala Feminizmu, Wysokie Obcasy 2005, http://www.wysokieobcasy.pl/ wysokie-obcasy/1,53581,2715339.html, dostęp: [24.06.2018 r.].

Goldman Sachs, 10,000 Women, http://www.goldmansachs.com/citizenship/10000 women/about-the-program/index.html [dostęp: 13.03.2019 r.].

Grzegorczyk W., Wybrane problemy zarządzania i finansów, Studia przypadków, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/14266/2-009_016-Grzegorczyk.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 13.03.2019 r.].

Japanese Women’s Business Association, http://jwba.ca/ [dostęp: 22.08.2018 r.].

KPRM, https://www.rownetraktowanie.gov.pl/pelnomocnik-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania [dostęp: 12.12.2018 r.].

Komisja Europejska, Komisja Europejska udziela wskazówek europejskiemu sektorowi ubezpieczeń, aby przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na płeć w wysokości składek ubezpieczeniowych, Komunikat Prasowy, http://europa.eu/rapid/ press-release_IP-11-1581_pl.htm [dostęp: 15.07.2018 r.].

Kublik A., W Sejmie i Senacie najwięcej kobiet od lat. Kwota działa, ale stanowczo za wolno, „Gazeta Wyborcza” 2 listopada 2015 r., http://wyborcza.pl/1,75398, 19123484, w-sejmie-i-senacie-najwiecej-kobiet-od-lat-kwota-dziala-ale.html [dostęp: 2.03. 2019 r.]

Lewiatan, Lista Barier, http://www.listabarier.pl/ [dostęp: 15.02.2019 r.]

Magda I., Kiełczewska A., Brandt N., Program „Rodzina 500 +” a podaż pracy kobiet w Polsce, Instytut Badań Strukturalnych, marzec 2018, file:///C:/Users/Sabina/Downloads/IBS_Working_Paper_01_2018.pdf [dostęp: 03.030.2019 r.].

MAPEL, Ajuda En Action, http://mujeresdemapel.ayudaenaccion.org/ [dostęp: 22.08. 2018 r.].

Money.pl, Praca kobiet, 300 mld wkładu w PKB, https://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/strajk-kobiet-koszty-pracy-kobiet-w-polsce,74,0,2165578.html [dostęp: 11.04.2019 r.].

Mulher Empreendedora, http://www.redemulherempreendedora.com.br/noticias/geral/ mulheres-empreendedoras-brasil [dostęp: 22.08.2018 r.].

National Association of Women Business Owners, https://www.nawbo.org/ [dostęp: 21.08.2018 r.].

OECD, http://www.oecd.org/gender/closingthegap.htm [dostęp: 23.03.2019r.].

Organization for Economic Co-operation and Development, https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=72496 [dostęp: 19.03.2019 r.].

PARP, https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/ [dostęp: 13.02. 2019 r.].

The World Bank, Doing Business 2018, http://www.doingbusiness.org/en/rankings
[dostęp: 15.02.2019 r.].

Parlament Europejski, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/59/equality-between-men-and-women [dostęp: 28.02. 2019 r.].

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://rownetraktowanie.gov.pl/rowne-traktowanie-standardem-dobrego-rzadzenia [dostęp: 15.07. 2018 r.].

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Jestem Szefową, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/edycje-konkursu-jestem- szefowa [dostęp: 15.07.2018 r.].

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Projekt 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://rownetraktowanie. gov.pl/16-dni-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet-artykuly [dostęp: 15.07.2018 r.].

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Media Równych Szans, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://rownetraktowanie.gov.pl/media-rownych-szans [dostęp: 15.07.2018 r.].

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci, https://www.rownetraktowanie. gov.pl/opracowanie-i-wdrozenie-spojnego-systemu-monitorowania-rownosci -szans-plci-oraz-modelu-wspolpracy-0 [dostęp: 3.03.2019 r.].

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, https://www.ambas.org/fundacja/ [dostęp: 28.03.2019 r.].

Rada Europy, Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, http://www.cpk.org.pl/219,konwencja-o-zapobieganiu-i-zwalczaniu-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy-domowej.html [dostęp: 15.07.2018 r.].

Solarz J.K., Poznawcze i instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w Polsce, http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIa/9.pdf [dostęp: 15.02. 2019 r.]

The Young Female Entrepreneurs, www.youngfemaleentrepreneurs.com [dostęp: 13.03.2019 r.]

Trybunał Sprawiedliwości, Wyroki Trybunału, http://curia.europa.eu/pl/content/juris/ data57/liste.htm [dostęp: 27.02.2019 r.].

UN Women, Komisja ds. Statusu Kobiet ONZ, http://www.un.org/womenwatch/daw/ csw/index.html#about [dostęp: 15.07. 2018 r.].

WED World Ambassadors, http://www.womenseday.org/community/wed-world-ambassadors-2018/ [dostęp: 23.03.2019 r.].

WEgate, https://wegate.eu [dostęp: 18.03.2019 r.].

Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_kwotowa [dostęp: 4.03.2019 r.].

WIPP, Misja Organizacji, https://www.wipp.org/default.aspx [dostęp: 21.03.2018 r.].

Women in the boardroom - a global prespecive, Global Center for Corporate Governance 2017, Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/kobiety-w-biznesie/articles/kobiety-w-zarzadach-raport.html [dostęp: 8.03.2019 r.].

Women Entrepreneurs Conference Kyoto, http://www.npoweck.jp/ [dostęp: 22.08. 2018 r.].

Women in the Labour Market 2019, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/sites/ info/files/european-semester_thematic-factsheet_labour-force-partici-pation-women_en_0.pdf [dostęp: 8.03.2019 r.].

WSIC, http://en.wsic.ac.cn/relativestudyorgan/189.htm [dostęp: 22.08.2018 r.].

Zadłużenia.com, Kobiety przedsiębiorcy – raport BIK, https://www.zadluzenia.com/artykul/kobiety-przedsiebiorcy-raport-bik/ [dostęp: 11.04.2019 r.].

http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Konwencja_w_Sprawie_Likwidacji_Wszelkich_Form_ Dyskryminacji_Kobiet.pdf [dostęp: 15.07.2018 r.].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane