• Potencjał innowacyjny sektora publicznego z perspektywy Polski. Przejawy, wyzwania, szanse

Potencjał innowacyjny sektora publicznego z perspektywy Polski. Przejawy, wyzwania, szanse

 • Autor: Adam Oleksiuk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-143-6
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 221/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka odnosi się do problematyki innowacji i innowacyjności sektora publicznego. Główne wątki poruszane w pracy dotyczą działań innowacyjnych sektora publicznego, barier dla rozwoju innowacji w tym sektorze, sztucznej inteligencji, liderów innowacji w sektorze publicznym. Poruszono w opracowaniu także problematykę crowdsourcingu, otwartych innowacji itp. Ważnym zagadnieniem są postawy proinnowacyjne pracowników sektora publicznego.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Uwagi do problematyki innowacji – wybrane definicje i koncepcje

1.1. Innowacje i innowacyjność jako współczesne kategorie ekonomiczne
1.2. Innowacje w sektorze publicznym – dominujące aspekty i bariery
1.3. Inwestycje publiczne w zakresie działalności innowacyjnej w Polsce

Rozdział 2. Siły napędowe innowacji w sektorze publicznym
 
2.1. Innowacje napędzane pomysłami, popytem i przedsiębiorczością
2.2. Liderzy innowacji i sztuczna inteligencja – droga ku przyszłości
2.3. Sektor publiczny w świetle koncepcji outsourcingu
2.4. Innowacje na szczeblu lokalnym w kontekście otwartości na zmiany, w tym na wyzwania klimatyczne
2.5. Sektor publiczny jako siła napędowa innowacji w branży farmaceutycznej

Rozdział 3. Zastosowanie technologii internetowych w sektorze publicznym

3.1. Rozwój technologii w sektorze publicznym
3.2. Sieci wymiany wiedzy, crowdsourcing i otwarte innowacje w kontekście innowacyjności sektora publicznego

Rozdział 4. Orientacja proinnowacyjna w wybranych podmiotach sektora publicznego w Polsce w świetle badań własnych
 
4.1. Założenie i cel badania
4.2. Materiał i metody badawcze
4.3. Wyniki badań i ich omówienie
4.3.1. Ocena cech demograficznych
4.3.2. Analiza opisowa i statystyczna odpowiedzi ankietowanych w zakresie ich postaw proinnowacyjnych
4.4. Podsumowanie i wnioski z badania

Zakończenie
Summary
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks. Kwestionariusz ankietowy

dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK:

Poszczególne kraje i regiony różnią się między sobą nie tylko stopniem rozwoju, lecz równiez potencjałem demograficznym, ekonomicznym, społecznym i innowacyjnym. Istniejące dysproporcje między gospodarkami skłaniają do podjęcia rozważań nad możliwościami wykorzystania w ich niwelowaniu różnych czynników. Jednym z nich jest potencjał innowacyjny sektora publicznego.
Z satysfakcją pragnę zauważyć, że wartość merytoryczna poszczególnych rozdziałów oraz ich zasięg problemowy jest jednolity. Wszystkie rozdziały mieszczą się w problematyce zarysowanej w tytule monografii. wymienione rozdziały zawierają dojrzale sformułowane założenia metodyczne i konstrukcyjne. Wysoko oceniam wnikliwość i przejrzystość przeprowadzonych rozważań, umiejętność syntetyzowania poszczególnych wątków analitycznych, przekonującą interpretację związków przyczynowo-skutkowych, rzetelne osadzenie rozważań w trafnie wyselekcjonowanym zasobie literatury.

Adam Oleksiuk
doktor nauk ekonomicznych, wykładowca i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej a także pełniąc funkcje kierownicze w spółkach prawa handlowego. Jednocześnie przez blisko 18 lat wykładowca uczelni niepublicznych. Ekspert w projektach szkoleniowo-badawczych. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył Studium Polityki Zagranicznej PISM, studia podyplomowe m.in. dla dyrektorów finansowych PAN, z matematyki finansowej AGH, z rozwoju regionalnego UW, dla managerów innowacji SGH. Odbył jedno, -dwumiesięczne staże naukowe w tym w University of Cambridge, Stockholm School of Economics in Riga, Saxion University. Stypendysta, uczestnik wymian i programów międzynarodowych (m.in. Hiszpania, Włochy, Niemcy, Malta). Uczestnik kursów organizowanych przez The Joint Vienna Institute i The Vienna Institute for International Economic Studies. Jest członkiem International Joseph A. Schumpeter Society oraz The European Association for Evolutionary Political Economy. Autor lub współautor ok. 150 publikacji.

Książki tego autora

Amable  B.,  Barre  R.,  Boyer  R.,  Diversity,  Coherence  and  Transformations  of  Innovation
Systems, [w:] R. Barre, M. Gibbons, J. Maddox, B. Martin, P. Papon (eds.), Science  
in Tomorrow’s Europe, Economica International, Paris 1997.
Ames E., Research, Invention, Development and Innovation, „American Economic Review”
51 (3), 1961.
Amoroso S., Link A.N., Wright M. (eds.), Science and Technology Parks and Regional Eco-
nomic Development. An International Perspective, Part of the Palgrave Advances
in  the  Economics  of  Innovation  and  Technologybook  series  (PAEIT),  Palgrave
Macmillan, London 2019.  
Analiza postaw i  działań administracji publicznej w zakresie innowacji, badanie pilota-
żowe w ramach projektu systemowego: „Wzmocnienie instytucjonalnego syste-
mu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007–2013 w wojewódz-
twie  podkarpackim”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  
Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  budżetu  państwa  oraz  budżetu  Samo-
rządu  Województwa  Podkarpackiego,  Uniwersytet  Rzeszowski,  Samorząd  Wo-
jewództwa  Podkarpackiego,  Rzeszów  2011,  www.rsi.podkarpackie.pl  (dostęp:
28.10.2018).
Araujo  M.R.,  de  Zarate  Tercero  A.O.,  Sánchez  I.O.,  Perriel  V.L.,  Open  Governent  in  the
Basque Country, [w:] M. Gascó-Hernández (eds.), Open Government Opportunities
and  Challenges  for  Public  Governance,  SpringerScience+Business  Media,  New
York 2014.
Arundel  A.,  Bloch  C.,  Ferguson  B.,  Advancing  innovation  in  the  public  sector:  Aligning
innovation  measurement  with  policy  goals,  „Research  Policy”  Vol.  48,  Issue  3,
April 2019.
Australia. Management Advisory Committee, Empowering Change: Fostering Innovation
in the Australian Public Service, Canberra 2011.
Australia.  Public  Service  Secretaies  Board,  APS  Innovation  Action  Plan,  Department  
of Innovation, Industry, Science and Research, Canberra 2011.
Balcerowicz L., Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, SGH, Warszawa 1993. 198 | Bibliografia  
Bank  Millenium,  Indeks  Millenium  2019.  Indeks  Millennium  –  Potencjał  Innowacyjności
Regionów,  https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26648072/  
Indeks+Millennium+2018_raport.pdf/0df350e0-e0ce-493f-a8ea-b9d324f18319
(dostęp: 27.09.2019).
Barsoumian S., Severin A., van der Spek T., Eco-innovation and national cluster policies in
Europe. A Qualitative Review, Greenovate! Europe EEIG for the European Cluster
Observatory  managed  by  the  Center  for  Strategy  and  Competitiveness  at  the
Stockholm School of Economics, Brussels, 1 July 2011.
Bason  Ch.,  Leading  public  sector  innovation,  Bristol  University  Press,  Home  of  Policy
Press, Bristol 2018.
Berkun S., The Myth of Innovation, O’Reilly, Seattle-Washington 2010.
BBC,  Gates  gives  $287m  to  HIV  research.  2014,  http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/
5197082.stm (dostęp: 27.05.2019).
Bekkers, V., Edelenbos, J., Steijn, B. (eds.), Innovation in the Public Sector Linking Capacity
and Leadership, Palgrave Macmillan, London 2011.
Bekkers  V.,  Duivenboden  H.  Van,  Thaenes  M.  (eds.),  Information  and  Communication
Technology  And  Public  Innovation:  Assessing  the  Ict-driven  Modernization  of  
Public Administration, IOS Press, Amsterdam 2006.
Bembenek  B.,  Moszkowicz  K.,  Przedsiębiorczość  społeczna  –  współczesne  wyzwanie  
w zarządzaniu klastrami społecznymi, „Marketing i Rynek” nr 7/2017.
Berlinger  J.,  Ebola  vaccine  gives  100%  protection,  study  finds,  CNN  2017  (dostęp:
5.04.2019).  
Białek J., Rola polityki rozwoju w kształtowaniu przyszłości kraju – przypadek Indii [w:]  
J. Stacewicz (red.), Perspektywy rozwoju gospodarczego, Prace i materiały Insty-
tutu  Rozwoju  Gospodarczego  SGH,  Szkoła  Główna  Handlowa  w  Warszawie,  
Warszawa 2017.
Białek J., Offshoring usług informatycznych i biznesowych (IT-BPO) w gospodarce indyj-
skiej  oraz  perspektywy  tego  sektora,  praca  doktorska,  Kolegium  Analiz  Ekono-
micznych Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie, Warszawa 2016.
Białek J., Oleksiuk A., The Socio-Economic Effects of Poland’s Membership in the European
Union  and  the  Challenges  of  the  Middle-Income  Trap,  „Journal  of  International
Studies” Vol. 9, No. 1, 2016.
Białek J., Oleksiuk A., Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat? Difin, Warszawa
2009.
Białek J., Oleksiuk A., Zagadnienia kultury miejsca pracy a współczesne trendy w ekonomii
na podstawie rozważań Richarda Floridy, [w:] Nowe trendy w ekonomii i ich wyko-
rzystanie w zarządzaniu, Kwartalnik Problemy Zarządzania Wydziału Zarządza-
nia Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządza-
nia Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
Borins S.F., The Persistence of Innovation in Government, Series: Brookings/Ash Institute
Series,  „Innovative  Governance  in  the  21st  Century"  Brookings  Institution  
Press,  Ash  Institute  for  Democratic  Governance  and  Innovation,  Washington
2014. Bibliografia | 199
Boyer R., Technical Change and the Theory of ‘Regulation, [w:] G. Dosi et al. (eds.), Tech-
nical Change and Economic Theory, Pinter Publishers, London/New York 1988.
Brabham D.C., Crowdsourcing in the Public Sector, Georgetown University Press, Wash-
ington 2015.
Brol M. (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Buczek  K.,  Kardas  M.,  Portal  internetowy  jako  narzędzie  promowania  innowacyjności,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług”
nr 47, Szczecin 2010.
Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut
Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
Carstensen  H.V.,  Bason  Ch.,  Powering  Collaborative  Policy  Innovation:  Can  Innovation
Labs  Help?  „The  Innovation  Journal:  The  Public  Sector  Innovation  Journal”  
Vol. 17(1), 2012.
Cels S., de Jong J., Nauta F., Agents of Change: Strategies and Tactics for Social Innovation,
Brookings Institution Press, Washington, DC. 2012.
Chandler A., Inventing the Electronic Century: The Epic Story of the Consumer Electronics
and Computer Industries, Free Press/Macmillan, New York 2001.
Chandler A., The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Belknap
Press of Harvard University Press, Cambridge 1993.
Chandler A., Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, The Belknap Press
of Harvard University Press, Cambridge 1990.
Chandler  A.D.,  Hikino  T.,  The  Large  Industrial  Enterprise  and  the  Dynamics  of  Modern
Economic  Growth,  [w:]  A.D.  Chandler,  F.  Amatori,  T.  Hikino  (eds.),  Big  Business
and the Wealth of Nations, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
Chapin F.S., Cultural Change, The Century Co, New York 1928.
Chesbrough H., Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape,
Harvard Business School Press, Boston 2006.
Chesbrough  H.,  Open  Innovation:  The  New  Imperative  for  Creating  and  Profiting  from
Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
Chesbrough H., Open Services Innovation: Rethinking Your Business to Grow and Compete
in a New Era, Jossey-Bass, San Francisco 2011.
Chesbrough  H.,  Vanhaverbeke  W.,  West  J.  (eds.),  Open  Innovation:  Researching  a  New
Paradigm, Oxford University Press, Oxford 2006.
China Artificial Intelligence (AI) in Public Sector Industry Databook Series (2016–2025) –
AI Spending with 20+ KPIs, Market Size and Forecast Across 9+ Application Seg-
ments, AI Domains, and Technology (Applications, Services, Hardware), Research
and Markets, Dublin August 2019.
Chomsky N., Global Discontents, Penguin Books, London 2018.
Christensen  C.M.,  The  Innovator’s  Dilemma,  Collins  Business  Essentials,  New  York  
2006.
Christensen  C.M.,  The  Innovator’s  Dilemma,  Harvard  Business  School  Press,  Boston
1997.  200 | Bibliografia  
Christensen C.M, Raynor M.E.,  The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful
Growth, Harvard Business School Press, Boston 2003.
Christensen C.M., Eyring H., The innovative university: Changing the DNA of higher educa-
tion from the inside out, Jossey-Bass, San Francisco 2011.
Conway E.M., Oreskes N., Upadek cywilizacji zachodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2017.
Czaputowicz J. (red.), Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, projekt Krajowej
Szkoły  Administracji  Publicznej  i  École  Nationale  d’Administration  we  Francji,
Kontrast, KSAP, Warszawa 2012.
Daugherty P., Wilson H. James, Human + Machine: Reimagining Work in the Age, Harvard
Business Review Press, New York 2018.
Davenport Th.H., Process Innovation: Reengineering Work Through Information Tech-
nology, Harvard Business School Press, Boston 1993.
Dąbrowska-Kłosińska P., Essays on Global Safety Governance. Challenges and Solutions,
Aspra, Warszawa 2015.
Debruyne M., Customer Innovation. Delivering a Customer-Led Strategy for Sustainable
Growth, Kogan Page Ltd., London 2019.
Deloitte  2017,  Skutki  ekonomiczne  smogu  powinny  motywować  do  podjęcia  szyb-
kich  kroków  w  walce  z  zanieczyszczonym  powietrzem.  Nowoczesne  technologie
wspierają  walkę  ze  smogiem,  https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press  
eleases/articles/skutki-ekonomiczne-smogu-powinny-motywowac-do-podjecia-
szybkich -krokow-w-walce-z-zanieczyszczonym-powietrzem.html (dostęp: 8.02.
2019).
Derkacz A.J., W poszukiwaniu efektywności inwestycji publicznych. Koncepcja optymaliza-
cji  inwestycji  publicznych  a  wybrane  teorie  Nowej  Ekonomii  Instytucjonalnej,  
Wydawnictwo My Book, Szczecin 2018.
Desta A., Mengesha M., Muchie M., Putting Knowledge to Work: From Knowledge Transfer
to Knowledge Exchange, Africa World Press, 2016.
Dębowska-Mróz M., Lis P., Szymanek A., Zawisza T., Rower miejski jako element systemu
transportowego w miastach, „Autobusy” 6/2017.
Dilmus  D.J.,  The  Economics  of  Technological  Progress:  A  Comparison  of  Non-Institu-
tionalist  and  Institutionalist  Dissent  from  the  Neoclassical  Position,  „Journal  of
Economic Issues” Vol. XXI, No. 2, June 1987.
Dobrescu P. (ed.), Development in Turbulent Times. The Many Faces of Inequality Within
Europe, Springer International Publishing, New York 2019.
Dosi G., Freeman Ch., Nelson R., Silverberg G., Soete L., Technical Change and Economic
Theory, Pinter Publishers, London/New York 1988.
Drogi do przemysłu 4.0. Robotyzacja na świecie i lekcje dla Polski, Polski Instytut Ekono-
miczny, Warszawa 2019.
Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, War-
szawa 2004. Bibliografia | 201
Duczmal W., Potwora W. (red.), Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów i inicja-
tyw klastrowych w województwie opolskim. Ocena ekspercka, tom 3, Wyższa Szkoła
Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011.
Durał  I.,  Encyklopedia  Zarządzania.  Crowdsourcing,  2017,  https://mfiles.pl/pl/  
index.php/Crowdsourcing (dostęp: 13.08.2019).
Dyer J., Gregersen H., Christensen C. M., The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of
Disruptive Innovators, Harvard Business Press, Boston 2011.
Edler  J.,  Yeow  J.,  Connecting  demand  and  supply:  The  role  of  intermediation  in  public
procurement of innovation, „Research Policy” Vol. 45, Issue 2, March 2016.
Etzioni-Halevy  E.,  Bureaucracy  and  Democracy:  A  Political  Dilemma,  Routledge  and  
Kegan Paul, London 1985.
European  Commission,  Europejska  tablica  wyników  innowacji  w  2019  r.  Streszczenie,
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/GDPY
M68H/Polish.pdf (dostęp: 5.10.2019).
European Commision, Supply and Demand Side Innovation Policies, Directorate-General
for  Research  and  Innovation  Directorate  A–Policy  Development  and  Coordina-
tion, Brussels 2015.
European Commission, Growth. Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, 2018,
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/score-boards_pl
(dostęp: 16.03.2019).
Eurostat,  Europe  2020  indicators  –  R&D  and  innovation,  2018,  http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_
innovation (dostęp: 20.06.2019).
European  Commission,  Powering  European  Public  Sector  Innovation:  Towards  A  New
Architecture, Report of the Expert Group on Public Sector Innovation, European
Commission,  http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/psi_eg.pdf
(dostęp: 18.08.2019).
Exploring Policy Innovation: Tools, techniques and approaches, The Brookfield Institute
for Innovation +Entrepreneurship, Toronto 2018.
EY, Public sector innovation. From ideas to action, 2017, https://www.ey.com/Publication/
vwLUAssets/EY-innovation-public-sector-en/$FILE/EY-innovation-public-
sector-en.pdf (dostęp: 7.11.2019).
Faggella  D.,  Accenture  Research:  AI  May  Move  Economies  Ahead  40  Years  –  in  Half  
the  Time,  2016,  https://www.huffingtonpost.com/entry/accenture-research-ai-
may-move-economies-ahead-40_us_583f9b05e4b0cf3f645586ea (dostęp: 30.10.
2019).
Fagerberg J.,  Why Growth Rates Differ, [w:] Dosi G. et al.  (eds.).  Technical Change and
Economic Theory, Pinter Publishers, London/New York 1998.
Falk S., Römmele A., Silverman M. (eds.), Digital Government Leveraging Innovation to
Improve Public Sector Performance and Outcomes for Citizens, Springer Interna-
tional Publishing, Switzerland 2017.
Famielec J., Kożuch M., Wąsowicz K.,  Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na przy-
kładzie polskich organizacji, CeDeWu, Warszawa 2019. 202 | Bibliografia  
Fasnacht D., Open Innovation Ecosystems, Springer International Publishing, New York
2019.
Florida R., Cities and the Creative Class, Routledge, Londyn, Nowy Jork 2005.
Florida R., The Rise of the Creative Class, Basic Books, Nowy Jork 2002.
Foray D., Promoting both dynamism and inclusion through innovation policy – the case of
big data and machine learning, Digitalization of Manufacturing and Services and
International  Competitiveness:  National  and  Regional  Perspectives,  The  World
Economy Research Institute’s International Seminar Collegium of World Econo-
my, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, 11 October 2019.
Forbes Global 2000 rankings, The World’s Biggest Public Companies, https://www.forbes.com/
global2000/list/ (dostęp: 28.10.2019).
Freeman Ch., The ‘National System of Innovation’ in Historical Perspective, „Cambridge:
Journal of Economics” Vol. 19, No. 1, 1995.
Freeman  Ch.,  Japan:  A  New  National  System  of  Innovation?  [w:]  Dosi  G.  et  al.  (eds.),  
Technical  Change  and  Economic  Theory,  Pinter  Publishers,  London/New  York  
1988.
Frey C.B., Osbornethe M.A., The Future of Employment: How susceptible are jobs to com-
puterisation? Publish by Oxford Martin Programme on Technology and Employ-
ment Oxford Martin School, University of Oxford, Oxford 2013.
Fu  Lee  K.,  AI  Superpowers:  China,  Silicon  Valley  And  The  New  World  Order,  Houghton
Mifflin Harcourt, San Diego 2018.
Fundusz na rzecz Badań Stosowanych i Komunikacji ARC, Innowacje w sektorze publicznym.
Raport  przedstawiający  aktualny  stan  wiedzy,  2013,  http://www.web.gov.pl/
g2/big/2014_05/8ca5694d57dba225d18463eb392485a4.pdf  (dostęp:  8.11.
2019).
Gabor  D.,  Innovations:  Scientific,  Technological  and  Social,  Oxford  University  Press,  
Oxford 1970.
Giełda M., Raszewska-Skałecka R., Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań
społecznych, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
Gioksi N., Innovation and sustainable development: Linkages and perspectives for policies
in Europe, ESDN Quarterly Report, European Sustanaible Development Network
June 2011.
Godin  B.,  Science,  Accounting  and  Statistics:  the  Input-Output  Framework,  „Research
Policy” 36 (9), 2007.
Godin  B.,  The  Linear  Model  of  Innovation:  The  Historical  Construction  of  an  Analytical
Framework, „Science, Technology and Human Values” 31 (6), 2006.
Godin  B.,  Measurement  and  Statistics  on  Science  and  Technology:  1920  to  the  Present,
Routledge, London 2005.
Goode L., Worth It? An App to Get a Cab, „The Wall Street Journal”, Dow Jones & Company,
June 17 2011.
Gray A., These are the best countries and cities for attracting and developing talent, World
Economic  Forum,  https://www.weforum.org/agenda/2018/02/these-are-the-Bibliografia | 203
best-countries-and-cities-for-attracting-and-de  veloping-talent/  (dostęp:  19.05.
2019).
Gray J., Lammerhirt D., Making Data Public? The Open Data Index as Participatory Device,
[w:] A. Daly, S.K. Devitt, M. Mann (eds.), Good Data, Institute of Network Cultures,
Amsterdam 2019.
Gylfason  Th.,  Democracy  on  ice:  a  post-mortem  of  the  Icelandic  constitution,  2013,
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/thorvaldur-gylfason/
democracy-on-ice-post-mortem-of-icelandic-constitution (dostęp: 8.03.2019).
GUS,  Sytuacja  demograficzna  Polski  do  2018  r.  Tworzenie  i  rozpad  rodzin,  Warszawa
2019.
GUS, Informacja sygnalna na temat Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 r.,
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, listopad 2018.
Hallsworth M., Rutter J., Making Policy Better: Improving Whitehall's Core Business, Insti-
tute for Government, London 2011.
Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolu-
tion, Collins Business Essentials, London 2003.
Harvard  Business  Review  Polska,  Internet  rzeczy  przyszłością  marketingu  –  przykłady  
i  wyzwania,  https://www.hbrp.pl/b/internet-rzeczy-przyszloscia-marketingu---
przyklady-i-wyzwania/PXK3T5cs5 (dostęp: 22.11.2019).
Hausner  J.  (red.),  Administracja  publiczna,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa
2017.
Homer-Dixon Th., The Ingenuity Gap, Random House, London 2000.
Höschl C., Rokyta R., Nejvýznamnější inovace v medicíně, Axonite, Praha 2019.
IdeaConnection,  Crowdsourcing  Contest  Winner  to  Help  New  York  City's  Commuters,
http://www.ideaconnection.com/open-innovation-success/Crowdsourcing-Cont
est-Winner-to-Help-NewYork-City's-00312.html (dostęp: 25.05.2019).
India Country Report, https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/
itc/IND/ (dostęp: 30.07.2019).
Inteligentne  Miasta  i  Regiony,  Zakończono  trzecią  edycję  konkursu  Smogathon,
http://inteligentnemiastairegiony.pl/aktualnosci/konkursy/364zakonczonotrze
cia-edycje konkursu-smogathon (dostęp: 8.02.2019).  
Isaacson W., Inovátoři, PRÁH, Praha 2015.
Isaksen A., Martin R., Trippl M. (eds.),  New  Avenues for Regional Innovation Systems –
Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons, Springer International
Publishing, New York 2018.
Jing Y., Osborne S. (eds.), Public Service Innovations in China, Palgrave Macmillan, Lon-
don 2017.
Jolly A., Innovation Handbook, Kogan Pages 2013.
Jones Lang LaSalle (JLL), Global Top 20: Innovation & Talent 2019, https://www.us.jll.com/
en/research/cities-research/innovation-geographies (dostęp: 1.10.2019).
Kaja J., Eseje o Japonii i metodologii deskryptywnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2015. 204 | Bibliografia  
Kaldor N., The Role of Increasing Returns, Technical Progress and Cumulative Causation
in  the  Theory  of  International  Trade  and  Economic  Growth,  „Économie  Appli-
quée”, Cahiers de l'ISMEA, Vol. 34, No. 4, 1981.
Kaldor  N.,  The  Effect  of  Devaluations  on  Trade  in  Manufactures,  in  Further  Essays  on  
Applied Economics, Duckworth, London 1978.
Kaz  M.,  Ilina  T.,  Medvedev  G.A.  (eds.),  Global  Economics  and  Management:  Transition  
to Economy 4.0, Springer International Publishing, New York 2019.
Keeley L., Pikkel R., Quinn B., Walters H., Ten Types of Innovation. The Discipline of Building
Breakthroughs, John Wiley & Sons, New Jersey 2013.
Kinnear S., Charters K., Vitartas P. (eds.), Regional Advantage and Innovation Achieving
Australia's National Outcomes, Physica-Verlag Heidelberg, Heidelberg 2013.
Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.
Kleer  J.,  Drogi  do  gospodarki  rynkowej,  Wydawnictwo  Naukowe  Scholar,  Warszawa
2003.
Kleer J., Globalne dobra publiczne a państwo narodowe, SGH, Kolegium Gospodarki Świa-
towej, Instytut Gospodarki Światowej nr 267, Warszawa 2005.
Kowalik  I.,  Orientacja  rynkowa  w  polskim  samorządzie  terytorialnym,  „Monografie  
i Opracowania” 581, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie, Warszawa 2011.
Kowalska  M.,  Crowdsourcing  internetowy  –  pozytywny  wymiar  partycypacji  społecznej.
Konteksty  –  istota  –  uwarunkowania.  Nauka  –  Dydaktyka  –  Praktyka,  Wydaw-
nictwo SBP, Warszawa 2015.
Kożuch  B.,  Innowacyjność  w  sektorze  publicznym  –  bariery  i  możliwości  rozwoju,  [w:]  
B.  Kryk,  K.  Piech  (red.),  Innowacyjność  w  skali  makro  i  mikro,  Instytut  Wiedzy  
i Innowacji, Warszawa 2009.
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Krótka Opowieść o Społeczeń-
stwie  5.0,  czyli  jak  żyć  i  funkcjonować  w  dobie  gospodarki  4.0  i  sieci  5G,
https://www.digitalpoland.org/assets/publications/krotka-opowiesc-50/krotka-
opowiesc-s50.pdf (dostęp: 6.08.2019).
Kruiter A.J., de Jong J., Providing services to the marginalized: Anatomy of an access para-
dox,  [w:]  J.  de  Jong,  G.  Rizvi  (eds.),  The  State  of  Access:  Success  and  Failure  of  
Democracies to Create Equal Opportunities, Brookings Institution Press, Washing-
ton, DC. 2008.
Leadbeater Ch., Social Enterprise and Social Innovation: Strategies for the Next Ten Years:
A Social Enterprise Think Piece for the Office of the Third Sector, Cabinet Office,  
Office of the Third Sector, London 2007.
Liedtka J., Salzman R., Azer D., Design Thinking for the Greater Good: Innovation in the
Social Sector, Columbia University Press, New York 2017.
Loopt,  Sam  Altman  (Co-Founder  and  CEO),  https://web.archive.org/web/20120216
022416/http://www.loopt.com/about/company/executives/  (dostęp:  28.04.
2019).
Lundvall, Bengt-Åke, The Social Dimension of the Learning Economy, „Danish Research
Unit for Industrial Dynamics Working Paper” No. 96-1, Aalborg University 1995. Bibliografia | 205
Lundvall, Bengt-Åke (ed.), National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innova-
tion and Interactive Learning, Pinter Publishers, London/New York 1992.
Lundvall, Bengt-Åke, Innovation as an Interactive Process: From User-producer Interac-
tion  to  the  National  System  of  Innovation,  [w:]  Dosi  G.  et  al.  (eds.),  Technical
Change and Economic Theory, Pinter Publishers, London/New York 1988.
Machlup F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton
University Press, Princeton 1962.
Maxmen  A.,  Two  Ebola  drugs  show  promise  amid  ongoing  outbreak,  https://www.  
nature.com/articles/d41586-019-02442-6 (dostęp: 17.08.2019).
Mazzucato  M.,  The  Entrepreneurial  State:  debunking  public  vs.  private  sector  myths,  
Penguin Books, London 2018.
McLean R., Gargani J., Scaling Impact: Innovation for the Public Good, Routledge, IDRC,
Ottawa 2019.
McVoy E.C., Patterns of Diffusion in the United States, „American Sociological Review”
5 (2), 1940.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  Długookresowa Strategia (2013), Długookreso-
wa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, dokument
przyjęty przez Radę Ministrów 5 lutego 2013 r., Warszawa 2013.
Ministerstwo  Cyfryzacji,  Strategia  5G  dla  Polski,  https://www.gov.pl/documents/
31305/436699/Strategia+5G+dla+Polski.pdf/0cd08029-2074-be13-21c8-fc1cf
09629b0 (dostęp: 30.07.2019).
Ministerstwo Rozwoju, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z per-
spektywą do 2030 r.), dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.
Warszawa 2017.
Miracola  S.,  How  China  Uses  Artificial  Intelligence  to  Control  Society,  https://www.  
ispionline.it/it/pubblicazione/how-china-uses-artificial-intelligence-control-
society-23244 (dostęp: 2.12.2019).
Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2019.
Młynarski  G.,  Tarkowski  A.,  Jachowicz  Ł.,  Otwarty  rząd  w  Polsce.  Kulisy  programu  
Opengov, Fundacja Projekt Polska, Warszawa 2013.
Mohr  L.B.,  Determinants  of  Innovation  in  Organizations,  „American  Political  Science
Review” 63 (1), 1969.
Moody’s  Analtytics,  The  Economic  Implications  of  Climate  Change,  s.  2,  https://www.
moodysanalytics.com/-/media/article/2019/economic-implications-of-climate-
change.pdf (dostęp: 20.12.2019).
Müller  K.,  Inovace  –  vědění  –  instituce  k  výzvám  současné  doby,  Univerzita  Karlova  
v Praze, Praha 2018.
Murray P., Genius: the History of an Idea, Basil Blackwell, Oxford 1989.  
Nilerd (ed.),  Reflecting on India’s Development. Employment, Skill and Health, Springer
Singapore, Singapore 2018.
NIK,  Informacja  o  wynikach  kontroli,  Rozwiązywanie  problemów  społeczno-eko-
nomicznych  mieszkańców  miast  istotnie  dotkniętych  skutkami  zmian  gospodar-
czych, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2018. 206 | Bibliografia  
Nowotny H., The Quest for Innovation and Cultures of Technology, [w:] H. Nowotny (eds.),
Cultures of Technology and the Quest for Innovation, Berghan Books, New York
2006.
Nowotny H., Insatiable Curiosity: Innovation in a Fragile Future, MIT Press, Cambridge
2008.
OECD,  Embracing  Innovation  in  Government.  Global  Trends  2019,  https://trends.oecd-
opsi.org/ (dostęp: 18.08.2019).
OECD, OECD Economic Surveys: Poland, OECD, Paris 2018.
OECD, Regions and Cities at a Glance, OECD, Paris 2018.
OECD, Fostering Innovation in the Public Sector, OECD, Paris 2017.
OECD,  Science,  Technology  and  Industry  Scoreboard.  The  digital  transformation,  OECD,
Paris 2017.
OECD,  Podręcznik  Oslo:  zasady  gromadzenia  i  interpretacji  danych  dotyczących  inno-
wacji, wydanie trzecie, MNiSW, Warszawa 2008.
Oleksiuk  A.,  Przestrzeń  rozwoju  innowacji  w  samorządzie  lokalnym  –  strategiczne  wy-
zwania,  Zeszyty  Naukowe  Uczelni  Vistula  (Vistula  University  Working  Papers)  
nr 63(6) „Ekonomia”, 2018.
Oleksiuk A., Pro-Innovation Attitudes of Employees of Selected Local Government  Units,  
as  Well  as  the  Barriers  and  the  Stimuli  of  Innovation  Processes  in  the  Light  
of  the  Author’s  Research  Findings,  „International  Journal  of  Social  Science  and
Economic Research” Vol. 02, Issue 01, 2017.
Oleksiuk A., „Pułapka średniego dochodu” a perspektywy awansu do grupy krajów o wy-
sokim  dochodzie.  Studium  porównawcze  wybranych  państw,  „Dialog.  Pismo  Dia-
logu Społecznego” nr 2/2016 (49),  Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  
im.  A.  Bączkowskiego  przy  Ministerstwie  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej,
Warszawa 2016.
Oleksiuk  A.,  Polska  gospodarka  a  „pułapka  średniego  dochodu”,  [w:]  A.  Oleksiuk  i  inni
Socjalno-gumanitarni  nauki  ta  upravlinnja  v  umovah  globalizacijnih  problem  
syczasnowo  ludstva,  Research  Center  for  Innovative  Technologies,  Kirovograd
2016.
Oleksiuk A., Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach
europejskich, CeDeWu, Warszawa 2015.
Oleksiuk  A.,  Uwarunkowania  i  mechanizmy  tworzenia  innowacji  jako  czynniki  rozwoju
gospodarczego, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2012.
Oleksiuk  A.,  Konkurencyjność  regionów  a  parki  technologiczne  i  klastry  przemysłowe,
Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2009.
Oleksiuk A., Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, Wydawnictwo Economicus, Szcze-
cin 2009.
Oleksiuk  A.,  Problemy  organizacji.  Materiały  do  studiowania,  Wydawnictwo  Key  Text,
Warszawa 2007.
Open  Innovation  Community,  Implementing  Open  Innovation,  http://openinnovation.net/
(dostęp: 12.09.2019). Bibliografia | 207
Osborne  D.,  Gaebler  T.,  Reinventing  Government:  How  The  Entrepreneurial  Spirit  is
Transforming The Public Sector, Addison-Wesley, New York 1992.
Outsourcing usług publicznych. Model kontraktowania usług publicznych, 2014. Opraco-
wano  w  ramach  projektu  innowacyjnego  „Od  partnerstwa  do  kooperacji”,
http://www.zlecaniezadan.pl/Content/biblioteka/inne/1.%20Outsourcing%20
us%C5%82ug%20publicznych.pdf (dostęp: 15.04.2019).
Oxford  Economics,  The  New  Digital  Economy:  How  it  Will  Transform  Business,  Oxford
2011.
PARP,  Źródła  okazji  do  innowacji,  http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95076.asp  
(dostęp: 12.03.2019).
PAP,  UE  stawia  na  niskoemisyjne  autobusy  miejskie,  https://www.pb.pl/ue-stawia-na-
niskoemisyjne-autobusy-miejskie-866406 (dostęp: 8.02.2019).  
Participedia, About Participedia, https://participedia.net/en/about (dostęp: 1.06.2019).
Participedia,  Icelandic  Constitutional  Council  2011,  https://www.participedia.net/en/
cases/icelandic-constitutional-council-2011 (dostęp: 1.06.2019).
Patterson F., Kerrin M., Innovation for the Recovery: Enhancing Innovative Working Prac-
tices, Chartered Management Institute, London 2009.
Pawlik A., Przestrzeń – kreatywne miasto podstawą współczesnej gospodarki regionalnej,
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, nr 3, t. 1, Globalizacja i regionaliza-
cja we współczesnym świecie, Kielce 2016.
Pawlik  A.,  Internet  podstawowym  narzędziem  innowacyjności  przedsiębiorstw  i  admi-
nistracji,  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego  nr  852,  „Ekonomi-
czne  Problemy  Usług”  nr  117  Cyfryzacja  i  wirtualizacja  gospodarki,  Szczecin  
2015.
Pawlik A., Wyznaczniki innowacyjności w skali regionalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Badania miejskie i regionalne: Potencjały rozwo-
jowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach, Katowice 2015.
Pei Ch., Yang Ch., Xinming X., The Basic Economic System of China, Springer Singapore,
Singapore 2019.
Peters  Th.,  Re-Imagine:  Business  Excellence  in  a  Disruptive  Age,  Harper  Business,  New
York 2003.
Phillips F., What About the Future? New Perspectives on Planning, Forecasting and Com-
plexity, Springer International Publishing, New York 2019.
Pilný I., Digitální ekonomika, BizBooks, Praha 2018.
PISM,  Przyszłość  europejskiej  polityki  przemysłowej,  „Biuletyn  Polski  Instytut  Spraw
Międzynarodowych” nr 139 (1887), 2019.
Poczta Polska, Poczta Polska wspólnie z 9 start-upami testuje innowacyjne rozwiązania,
https://media.poczta-polska.pl/pr/365475/poczta-polska-wspolnie-z-9-start-
upami-testuje-innowacyjne rozwiazania (dostęp: 16.04.2019).
Policy making in the Real World, The Institute for Government, London 2011.
Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Polski przemysł farmaceu-
tyczny, „Pigułka” nr 54, Warszawa 2015. 208 | Bibliografia  
Połomska-Jasienowska  A.,  Transgraniczne  klastry  jak  forma  współdziałania  gospo-
darczego na pograniczu, „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach nr 255, Katowice 2016.
Pomazalova N., Public Sector Transformation Processes and Internet Public Procurement:
Decision  Support  Systems,  Information  Science  Reference  IGI  Global,  Hershey
2013.
Porter M.E., Porter o konkurencji, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011.  
Poznańska  K.  (red.),  Nowe  formy  innowacji,  Oficyna  Wydawnicza  SGH,  Warszawa  
2018.
Przybyliński  M.,  Pugacewicz  A.,  Tanajewski  Ł.,  Makroekonomiczne  aspekty  znaczenia
sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki, raport przygotowany na zlece-
nie Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, http://www.delab.uw.
edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/DELab_Raport_Farmaceutyczny_1.pdf
(dostęp: 16.05.2019).
Przybyła  M.,  Sobczak  K.,  Crowdsourcing  –  zbiorowa  mądrość  e-społeczeństwa,  Prace
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 8 ,Funkcjonowanie współ-
czesnych przedsiębiorstw: formy, metody, koncepcje, trendy, Gdańsk 2010.
PwC, Five forces transforming the industry in Central and Eastern Europe CEE Transport
& Logistics TrendBook, https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/2018/transport-
logistics-trendbook-2019-en.pdf (dostęp: 8.08.2019).
PwC, Sizing the prize What’s the real value of AI for your business and how can you capi-
talise?  https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-
sizing-the-prize-report.pdf (dostęp: 18.05.2019).
PWN,  Encyklopedia.  Sektor  publiczny,  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sektor-
publiczny;3973716.html (dostęp: 18.04.2019).
Pyka A., Hybrydowe modele PPP w warunkach gospodarki polskiej, „Zarządzanie i Finanse”
2013, nr 2.
Raport.  Polskie  Chatboty  2018,  https://www.k2bots.ai/blog/polskie-chatboty-2018-
raport (dostęp: 22.11.2019).  
Raworth K., Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist,
Oxford University Press, Oxford 2019.
Reese B., The Fourth Age: Smart Robots, Conscious Computers, and the Future of Humanity,
Atria Books, New York 2018.
Reindustrializacja  2018.  wSieci,  https://www.wsieciprawdy.pl/reindustrializacja-
pnews-3661.html (dostęp: 19.08.2019).
Reinert E.S., Schumpeter in the Context of Two Canons of Economic Thought, „Industry
and Innovation” 9 (1-2), 2002.
Reuer  J.J.,  Matusik  F.S.,  Jones  J.  (eds.),  Enterpreneurship  and  Collaboration,  Oxford  
University Press, New York 2019.
Roberts R.E., Romine A., Investment in Innovation, The US National Science Foundation,
Midwest Research Institute, Kansas City 1974.
Rodrik D., Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich, „NBER
Working Paper” No. 4964, 1994. Bibliografia | 209
Rogers E.M., Diffusion of Innovations, The Free Press, New York 1962.
Romer  P.  M.,  Endogenous  Technological  Change,  „Journal  of  Political  Economy”  nr  5,
University of Chicago Press 1990.
Romer  P.M.,  Increasing  Returns  and  Long-run  Growth,  „Journal  of  Political  Economy”,
University of Chicago Press, October 1996.
Romer  P.M.,  The  Origins  of  Endogenous  Growth,  „Journal  of  Economic  Perspectives”  
Vol. 8, No. 1, Winter 1994.
Rønning R., Enquist B., Fuglsang L., Framing Innovation in Public Service Sectors, Series:
Routledge  Studies  in  Innovation,  Organizations  and  Technology,  Routledge,  
London 2018.
Roszkowska-Menkes  M.,  Otwarte  innowacje:  w  poszukiwaniu  równowagi,  Oficyna  Wy-
dawnicza SGH, Warszawa 2016.
Rzeczpospolita,  Polska ma szansę  stać  się  hubem  talentów  w regionie, https://www.rp.pl/
Biznes/312019951-Polska-ma-szanse-stac-sie-hubem-talentow-w-regionie.html
(dostęp: 7.12.2019).
Sandoval-Almazan  R.,  Luna-Reyes  L.F.,  Luna-Reyes  D.E.,  Gil-Garcia  J.R.,  Puron-Cid  G.,
Picazo-Vela  S.,  Building  Digital  Government  Strategies,  Springer  International
Publishing AG 2017.
Sawulski J., Efektywność  wydatków  na badania  i rozwój w Polsce  na tle  innych państw
Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2018.
Schmookler  J.,  Invention  and  Economic  Growth,  Harvard  University  Press,  Cambridge
1966.
Schumpeter J.A, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2009.
Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1993.
Schumpeter J.A., Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the
Capitalist Process, McGraw-Hill, New York 1939.
Sienkiewicz  M.W.,  Innowacyjny  wymiar  współczesnej  polityki  rozwoju  lokalnego,  
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.
Sloan P., A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing: Advice From Leading Experts,
Kogan Page, London 2011.
Smart Together – Report on Peer-to-Peer Knowledge Exchange Network and Workshop,
D2.1.1. – version 1 – 02/10/2017.
Sopińska  A.,  Mierzejewska  W.,  Otwarte  innowacje  realizowane  przez  przedsiębiorstwa
działające  w  Polsce.  Podejście  zasobowe,  Oficyna  Wydawnicza  SGH,  Warszawa
2017.
Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.  
TAURON,  Strategia  zrównoważonego  rozwoju  Grupy  TAURON  na  lata  2017–2025,  
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/
X16Z5WAE/strategia-zrownowaonego-rozwoju-grupy-tauron-na-lata-2017-
2025.pdf.
Tegmark  M.,  Life  3.0:  Being  Human  in  the  Age  of  Artificial  Intelligence,  Allen  Lane,  
London 2017. 210 | Bibliografia  
The  World  Economy  Research  Institute’s,  Poland.  Competitiveness  Report.  Focus  on  
Industry  4.0.,  Collegium  of  World  Economy,  SGH  Warsaw  School  of  Economics,
Warsaw 2019.
Tobin M., Live, Love, Work, Prosper: A fresh approach to integrating life and work, Third
Millennium Publishing, London 2018.
Torfing  J.,  Collaborative  Innovation  in  the  Public  Sector,  Georgetown  University  Press,
Washington 2016.
Trippner-Hrabi J., Podgórniak-Krzykacz A., Innovations in Local Public Transport – Signi-
ficance for the Local Community, „European Spatial Research and Policy”, Vol. 25,
No. 2, 2018.
The  History  of  JJ  Richards,  https://www.jjrichards.com.au/about/history/  (dostęp:
8.04.2019).
UN  Environment,  Inclusive  Wealth  Report  2018  (IWR).  Measuring  Sustainability  and
Well-Being,  https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27597/
IWR2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 22.07.2019).
Unceta  A.,  Barandiarán  X.,  La  Innovación  Social  como  instrumento  para  la  Innovación
Pública,  “UCJC  Business  and  Society  Review”  (formerly  Known  As  “Universia
Business  Review”,  16(1),  https://journals.ucjc.edu/ubr/article/view/4015
(dostęp: 21.07.2019).
UNCTAD, World Investment Report 2019. Special Economic Zones, New York 2019.
Ustawa  z  9  listopada  2017  r.  o  zmianie  niektórych  ustaw  w  celu  poprawy  otoczenia
prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2201).
Ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowa-
dzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1933).
Ustawa  z  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  z  2009 r.  nr  157,  
poz. 1240).  
Vance V., Elon Musk: How The Billionaire Ceo Of Spacex And Tesla Is Shaping Our Future,
Ebury Press, London 2016.
Volpi V., Opromolla A., Medaglia C.M., Analyzing Social Impact Evaluation Tools Applied
to  Design  Thinking:  A  Proposal  for  Improving  User  Experience  in  Urban  Spaces
Through Social Innovation, International Conference on Human-Computer Inte-
raction,  Human-Computer  Interaction.  Design  Practice  in  Contemporary  Socie-
ties,  Conference  paper  First  Online:  27  June  2019,  Part  of  the  Lecture  Notes  
in Computer Science book series (LNCS, Volume 11568).
Walker J.L., The Diffusion of Innovations Among the American States, „American Political
Science Review” 63 (3), 1969.
Ward  C.,  Artificial  Intelligence,  genuine  impact,  https://www.accenture.com/us-en/
insights/public-service/artificial-intelligence-genuine-impact (dostęp: 30.10. 2019).
Wąsowicz K., Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu
zbiorowego,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie,  Kraków
2018.
Wąsowicz  K.,  Ostrowski  T.,  Przedsiębiorczość  komunalna,  Wydawnictwo  Izba  Gospo-
darcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2003. Bibliografia | 211
West  D.M.,  Digital  Government:  Technology  and  Public  Sector  Performance,  Princeton
University Press, Princeton 2005.
Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2005.
Windrum  P.,  Koch  P.  (eds.),  Innovation  in  Public  Sector  Services:  Entrepreneurship,  
Creativity and Management, Edward Elgar Pub, Cheltenham 2008.
World Economic Forum In collaboration with McKinsey  & Company,  Innovate Europe
Competing for Global Innovation Leadership, Cologny/Geneva, January 2019.
World  Economic  Forum,  The  Global  Competitiveness  Report  2018,  Cologny/Geneva
2018.
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017–2018, Geneva 2017.
Vein  Ch.,  An  Open  Innovation  Toolbox,  http://www.whitehouse.gov/open/toolkit
(dostęp: 8.06.2019).  
Yifu Lin J., The Quest for Prosperity: How Developing Economies Can Take Off, Princeton
University Press, Princeton 2012.  
Zahari  A.,  Public  Sector  Crowdsourcing  in  Malaysia  –  Citizen  Engagement,
https://crowdsourcingweek.com/blog/public-sector-crowdsourcing-in-malaysia-
citizen-engagement/ (dostęp: 16.08.2019).
 
Netografia
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/potential (dostęp: 18.09.2019).
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-
_R%26D_and_innovation (dostęp: 20.06. 2019).
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/IND/  (dostęp:  30.07.
2019).
https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-
report.pdf (dostęp: 18.05.2019).
https://www.wsieciprawdy.pl/reindustrializacja-pnews-3661.html  (dostęp:  19.08.
2019).
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sektor-publiczny;3973716.html  (dostęp:  18.04.
2019).
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl  (dostęp:
16.03.2018).
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27597/IWR2018.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y (dostęp:22.07.2019).
https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26648072/Indeks+Millennium+2
018_raport.pdf/0df350e0-e0ce-493f-a8ea-b9d324f18319 (dostęp: 27.09.2019).
https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/2018/transport-logistics-trendbook-2019-en.pdf
(dostęp: 8.08.2019).
https://media.poczta-polska.pl/pr/365475/poczta-polska-wspolnie-z-9-start-upami-
testuje-innowacyjne rozwiazania (dostęp: 16.04.2019).
https://web.archive.org/web/20120216022416/http://www.loopt.com/about/compa
ny/executives/ (dostęp: 28.04.2019). 212 | Bibliografia  
https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-
prize-report.pdf (dostęp: 18.05.2019).
https://www.huffingtonpost.com/entry/accenture-research-ai-may-move-economies-
ahead-40_us_583f9b05e4b0cf3f645586ea (dostęp: 30.10.2019).
https://www.accenture.com/us-en/insights/public-service/artificial-intelligence-
genuine-impact (dostęp: 30.10.2019).
https://www.accenture.com/us-en/insights/artificial-intelligence-index (dostęp: 24.07.
2019).
http://www.zlecaniezadan.pl/Content/biblioteka/inne/1.%20Outsourcing%20us%C5
%82ug%20publicznych.pdf. (dostęp: 15.04.2019).
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/pressreleases/articles/skutki-ekonomiczne-
smogu-powinny-motywowac-do-podjecia-szybkich-krokow-w-walce-z-zanie-
czyszczonym-powietrzem.html (dostęp: 8.08.2019).
http://inteligentnemiastairegiony.pl/aktualnosci/konkursy/364zakonczonotrzecia-
edycje konkursu-smogathon (dostęp: 8.08.2019).
https://www.pb.pl/ue-stawia-na-niskoemisyjne-autobusy-miejskie-866406  (dostęp:  8.08.
2019).  
https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Strategia+5G+dla+Polski.pdf/0cd080
29-2074-be13-21c8-fc1cf09629b0 (dostęp: 30.07.2019).
https://www.digitalpoland.org/assets/publications/krotka-opowiesc-50/krotka-opowiesc-
s50.pdf (dostęp: 6.08.2019).
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/mpit-oglasza-konkurs-dla-
hubow-innowacji-cyfrowych (dostęp: 9.08.2019).
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-innovation-public-sector-en/$FILE/EY-
innovation-public-sector-en.pdf (dostęp: 7.11.2018).
http://psemagazine.com/crowdsourcing-empowering-the-public/ (dostęp: 13.08.2019).
https://crowdsourcingweek.com/blog/public-sector-crowdsourcing-in-malaysia-
citizen-engagement/ (dostęp: 16.08.2019).
https://www.participedia.net/en/cases/icelandic-constitutional-council-2011  (dostęp:
1.06.2019).
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/thorvaldur-gylfason/democracy-
on-ice-post-mortem-of-icelandic-constitution (dostęp: 8.03.2019).
http://psemagazine.com/crowdsourcing-empowering-the-public/  (dostęp:  13.08.
2019).
http://www.ideaconnection.com/open-innovation-success/Crowdsourcing-Contest-Wi
nner-to-Help-NewYork-City's-00312.html  (dostęp:  25.05.2019),  Ch.  Vein,  An
Open  Innovation  Toolbox,  http://www.whitehouse.gov/open/toolkit  (dostęp:
8.06.2019).  
http://www.worldstopexports.com/top-video-games-exports-by-country/  (dostęp:  29.10.
2019).
https://www.goodreads.com/author/quotes/117066.John_Quincy_Adams  (dostęp:  20.10.
2019).
https://www.k2bots.ai/blog/polskie-chatboty-2018-raport (dostęp: 22.11.2019) Bibliografia | 213
https://www.money.pl/gielda/gus-naklady-wewnetrzne-na-b-r-w-kraju-wzrosly-o-24-
6-r-r-do-25-6-mld-zl-w-2018-6440662567437953a.html (dostęp: 31.10.2019).
https://www.gov.pl/web/nauka/sukcesy-polityki-proinnowacyjnej (dostęp: 2.11.2019).
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en (dostęp: 3.11.2019).
https://futureoflife.org/ai-policy-china/?cn-reloaded=1 (dostęp: 2.12.2019).
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/how-china-uses-artificial-intelligence-control-
society-23244 (dostęp: 2.12.2019).
https://www.pulshr.pl/po-godzinach/arabia-przyjmie-z-otwartymi-rekami-specjalistow-
oferuje-obywatelstwo,69469.html (dostęp: 7.12.2019).
https://worldofdictionary.com/dict/latin-english/meaning/potentia (dostęp: 18.09.2019).
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5197082.stm (dostęp:27.05.2019).
https://apolitical.co/solution_article/mindlab-2-0-denmark-establishes-its-next-gene-
ration-innovation-lab/ (dostęp: 18.0.2019).
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/poland_en (dostęp: 3.11.2019).
http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/DELab_Raport_Farmaceu
tyczny _1.pdf (dostęp: 16.05.2019)
https://participedia.net/en/about (dostęp: 1.06.2019).
https://inventorum.opi.org.pl/ (dostęp: 3.09.2019).
https://www.sd-network.eu/?k=2030 agenda (dostęp: 4.11.2019).
http://www.web.gov.pl/g2/big/2014_05/8ca5694d57dba225d18463eb392485a4.pdf
(dostęp: 8.11.2019).
https://govtech.gov.pl/o-govtech-polska/ (dostęp: 7.05.2019).
https://biznes.interia.pl/ (dostęp: 24.07.2019).
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/o-ministerstwie (dostęp: 25.07.2019);
https://www.gov.pl/ web/ cyfryzacja/co-robimy (dostęp: 25.07.2019).
https://ose.gov.pl/ (dostęp: 25.07.2019).
https://www.jjrichards.com.au/about/history/ (dostęp: 8.04.2019).
https://willrobotstakemyjob.com/ / (dostęp: 8.05.2019).
https://www.ibm.com/watsonDeepQA (dostęp: 8.12.2019).
https://mfiles.pl/pl/index.php/Crowdsourcing (dostęp: 13.08.2019).
https://trends.oecd-opsi.org/ (dostęp: 18.08.2019).
http://www.emodnet.eu/portals (dostęp: 25.08.2019).
https://sjp.pwn.pl/sjp/potencjal;2572226.html (dostęp: 18.09.2019).
https://synonim.net/synonim/potencja%C5%82 (dostęp: 18.09.2019).
https://www.forbes.com/global2000/list/ (dostęp: 28.10.2019).
http://parp.gov.pl (dostęp: 11.07.2019).
http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95076.asp (dostęp: 12.05.2019).
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02442-6 (dostęp: 17.08.2019).
http://pgnig.pl/program-rozwoju-innowacyjnosci (dostęp: 21.12.2019).
http://pgnig.pl/zaproszenie (dostęp: 21.12.2019).
https://www.rp.pl/Biznes/312019951-Polska-ma-szanse-stac-sie-hubem-talentow-w-
regionie.html (dostęp: 7.12.2019). 214 | Bibliografia  
https://www.moodysanalytics.com/-/media/article/2019/economic-implications-of-
climate-change.pdf (dostęp: 20.12.2019).
https://www.hbrp.pl/b/internet-rzeczy-przyszloscia-marketingu---przyklady-i-wyzwania/
PXK3T5cs5 (dostęp: 22.11.2019).
https://media.tauron.pl/pr/463656/konkurs-dla-ekologicznych (dostęp: 15.10.2019).
https://www.gkpge.pl/fundacja/aktualnosci/Energia-Innowacji (dostęp: 28.11.2019).
 https://www.energa.pl/dla-domu/prosument#start (dostęp: 28.11.2019).
http://www.innowacje.orlen.pl/Documents/Regulamin_Programu_Innowacje_final.pdf
(dostęp: 2.12.2019).
http://2016.raportroczny.lotos.pl/pl/gotowosc-do-wdrazania-innowacji/kreatywne-
angazowanie-pracownikow (dostęp: 21.12.2019)
http://inwestor.lotos.pl/2411/grupa_kapitalowa/strategia_2017-2022  (dostęp:  21.12.
2019).
https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe/kghm-oglasza-nabor-do-konkursu-w-
ramach-programu-govtech-polska-miedziowy-gigant-szuka-innowacyjnych  
(dostęp: 4.12.2019).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane