• Polska w strukturach Unii Europejskiej. Wybrane aspekty

Polska w strukturach Unii Europejskiej. Wybrane aspekty

 • Autor: Aleksandra Pleśniarska Magdalena Zajączkowska Michał Żelichowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-087-3
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 106/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 39.00 zł

  35.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 35.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest prezentacji funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej w wybranych obszarach polityk gospodarczych. Autorzy przedstawili działalność innowacyjną przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych jak i unijne możliwości wsparcia finansowania tejże działalności. Ponadto zaprezentowano wpływ funduszy unijnych na rozwój infrastruktury transportowej w Polsce z uwzględnieniem analizy w okresie przed jak i po przystąpieniu Polski do UE. Dopełnienie stanowi część dotycząca transformacji energetycznej w Polsce w kontekście realizacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, która uwzględnia zarówno analizę ilościową realizacji celów jak i charakterystykę polityki energetycznej Polski. W pracy uwzględniono zarówno perspektywę makro- jak i mikroekonomiczną. Analiza funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej pociąga bowiem za sobą konieczność uwzględnienia obu perspektyw ekonomicznych.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej
 
Wprowadzenie
1.1. Działalność innowacyjna w ujęciu teoretycznym
1.2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce – analiza wybranych wskaźników
1.3. Unijne możliwości wsparcia finansowania działalności innowacyjnej
Podsumowanie

Rozdział 2. Wpływ funduszy unijnych na rozwój infrastruktury transportowej w Polsce
 
Wprowadzenie
2.1. Stan infrastruktury transportowej przed przystąpieniem Polski do UE
2.1.1. Stan infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej przed rokiem 2004
2.1.2. Programy pomocy przedakcesyjnej
2.1.3. Pomoc przedakcesyjna udzielona Polsce w celu rozbudowy infrastruktury transportowej
2.2. Stan infrastruktury transportowej w Polsce po przystąpieniu do UE
2.2.1. Fundusze i programy unijne wspierające rozwój infrastruktury transportowej w latach 2004–2020
2.2.2. Strategia rozwoju transportu i obecny stan infrastruktury transportowej
2.3. Analiza porównawcza stanu infrastruktury w latach 2000–2018
Podsumowanie

Rozdział 3. Transformacja energetyczna w Polsce a realizacja unijnej polityki klimatyczno-energetycznej

Wprowadzenie
3.1. Geneza, rozwój i bieżące cele polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej
3.2. Zależność energetyczna Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej
3.3. Realizacja celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w Polsce
3.4. Podstawowe założenia krajowej polityki energetycznej Polski na tle polityk wybranych państw członkowskich UE
Podsumowanie

Bibliografia

Aleksandra Pleśniarska
dr, adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Książki tego autora

Magdalena Zajączkowska
dr, adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Książki tego autora

Michał Żelichowski
starszy agent do spraw obsługi pasażerskiej, Aviation Support Poland.

Książki tego autora

Literatura
1.  Barcz  J.,  Kawecka-Wyrzykowska  E.,  Michałowska-Gorywoda  K.,  Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.
2.  Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
3.  Encyklopedia  zagadnień  międzynarodowych,  opracowanie  zbiorowe  pod  red.  
E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańskiej, D. Wacinkiewicza, C.H. Beck, Warszawa 2011.
4.  Filipek A., Fundusze Unii Europejskiej, wyd. 1, Placet, Warszawa 2009.
5.  Filipek  A.,  Europejskie  Fundusze  Strukturalne  i  Inwestycyjne  2014–2020,  Placet, Warszawa 2015.  
6.  Geodecki T., Mamica Ł. (red.), Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa 2014.
7.  Grzywacz  W.,  Infrastruktura transportu,  Wydawnictwo  Komunikacji  i  Łączności, Warszawa 1982.
8.  Jabłoński  Ł.,  Nierówności  społeczne  a  wzrost  gospodarczy,  Uniwersytet  Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
9.  Kordos  J.,  Pomiar  i  wykorzystanie  innowacji,  czwarte  wydanie  Podręcznika  Oslo, „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” 2019, vol. 64, 4, 85–88.
10.  Niedziółka D., Funkcjonowanie polskiego rynku energii, Difin, Warszawa 2018.
11.  Pleśniarska A., Innowacyjność polskie gospodarki w aspekcie integracji europejskiej – pozytywna czy negatywna zmiana, [w:] H. Tendera-Właszczuk, R. Prostak, Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Difin, Warszawa 2019.
12.  Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie, OECD/Komisja Europejska, Warszawa 2008.
13.  Polityki  Unii  Europejskiej:  polityki  sektorów  infrastrukturalnych,  aspekty  prawne, (red.) A. Jurkowska, T. Skoczny, EuroPrawo, Warszawa 2010.
14.  Rogall  H.,  Ekonomia  Zrównoważonego  Rozwoju  –  teoria  i  praktyka,  Zysk  i  S-ka, Poznań 2010.
15.  Socha  B.,  Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
16.  Szatkowski  K.,  Zarządzanie  innowacjami  i  transferem  technologii,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
17.  Szczerbowski  R.,  Polityka energetyczna wybranych krajów europejskich a strategia energetyczna Polski,  „Polityka  energetyczna  –  Energy  Policy  Journal"  2015,  t. 18, z. 3.
18.  Tendera-Właszczuk H., Kelm H., Zając-Frąs M., Wybrane polityki Unii Europejskiej, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2011.  
19.  Tkaczyński  J.K.,  Świstak  M.,  Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, C.H. Beck, Warszawa 2013.  
20.  Welfe  W.,  Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego,  Wydawnictwo  Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
21.  Wojewódzka-Król K., Transport. Nowe wyzwania, PWN, Warszawa 2017.
22.  Wojewódzka-Król  K.,  Rolbiecki  R.,  Infrastruktura  transportu,  PWN,  Warszawa 2018.
23.  Woźniak G., Wzrost gospodarczy – podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
24.  Zembura  W.,  Finansowanie  innowacji,  Studia  Ekonomiczne.  Zeszyty  Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 305/2016.
 
Dokumenty elektroniczne i bazy danych
Deutsche  Energie  –  Agentur  GmbH  (dena)  –  German  Energy  Agency  Berlin  [2014],
Dena Ancillary Services Study 2030. Summary of the key results of the study „Security and reliability of a power supply with a high percentage of renewable energy” by the project steering group.
Energetyka  –  wybrane  zagadnienia.  Część  I.  Zasoby  i  prognoza  zapotrzebowania  na energię,  Senat.  Opracowania  tematyczne,  https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/92/plik/ot-580.pdf, Warszawa 2010.
European  Innovation  Scoreboard  2019  –  Database,  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36062 (dostęp: 28.11.2019).
Eurostat, Community innovation survey (CIS) – Glossary, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Community_innovation_survey_%28CIS%29 (dostęp: 20.11.2019).
GUS  –  Bank  Danych  Lokalnych,  Nakłady  na  działalność  innowacyjną  w  przedsiębiorstwach  wg  źródeł  finansowania  działalności  innowacyjnej,  https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/metryka/2697?back=True# (dostęp: 20.11.2019).
GUS  –  Baza  STRATEG,  https://strateg.stat.gov.pl/dashboard/#/obszary-tematyczne/21 (dostęp: 1.12.2019).
GUS,  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016–2018,  Informacje sygnalne, 28.10.2019.
Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 2004–2019.
Główny  Urząd  Statystyczny,  Transport  –  wyniki  działalności  w  2017  r.,  Warszawa 2018.
Key World Energy Statistics, IEA, Paryż 2019.
Komisja Europejska, Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna  dobrze  prosperującej,  nowoczesnej,  konkurencyjnej  i  neutralnej  dla klimatu  gospodarki,  Bruksela  2018,  file:///D:/ważne%20bieżące/bs%202019/dane%20ze%20strony%20ke/czysta%20planeta%20ke.pdf (dostęp: 1.10.2019).
Komisja  Europejska,  Europejska  polityka  energetyczna,  Bruksela  2007,  http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0001&from=PL (dostęp: 17.10.2016).
Komisja Europejska, Neutralność klimatyczna do 2050 r., Bruksela 2018, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_pl#tab-0-1 (dostęp: 1.10. 2019).
Komisja Europejska, Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii, Bruksela  2014,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52014DC0015&from=EN (dostęp: 22.09.2019).
Komisja Europejska, Zrozumieć Politykę UE – Transport, 2014.
Komunikat  Komisji  Europejskiej,  „Europa  2020”  strategia  na  rzecz  inteligentnego, zrównoważonego  rozwoju  sprzyjającemu  włączeniu  społecznemu,  Bruksela 2010.
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Krajowy Raport Inwentaryzacyjny  2019.  Inwentaryzacja  gazów  cieplarnianych  w  Polsce  dla  lat  1988–2017,
https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/krajowa_inwentaryzacja_emisji/NIR_POL_2019_raport_syntetyczny_23.05.2019.pdf, Warszawa 2019.
Macuk  R.,  Transformacja  energetyczna  w  Polsce.  Edycja  2019,  www.forum-energii, 2019.
Ministerstwo  Energii,  http://www.me.gov.pl/Energetyka/Polityka+energetyczna (dostęp: 22.10.2019).
Międzynarodowa Agencja Energetyczna – Raport rynku paliwowego.
Ministerstwo Infrastruktury, Strategia Rozwoju Transportu, Warszawa 2018.
Ministerstwo Rozwoju, Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa, Warszawa 2015. 104 | Bibliografia
Ministerstwo Rozwoju, Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku,  Warszawa 2018.
Ocena  światowego  rynku  infrastruktury  transportowej,  Oxford  Economics,  2015, https://www.pwc.pl/pl/pdf/ocena-swiatowego-rynku-infrastruktury-transportowej-raport-pwc.pdf (dostęp: 26.12.2018).
OECD/Eurostat  (2018),  Oslo  Manual  2018:  Guidelines  for  Collecting,  Reporting  and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological  and  Innovation  Activities,  OECD  Publishing,  Paris/Eurostat,  Luxembourg.
https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
Parlament Europejski, Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej – 2019 – Fundusz Spójności, 2019.
Rada Ministrów, Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006, Warszawa 2013.
Raport Brundtland – „Nasza wspólna przyszłość” (A/RES/42/187), 1987.
Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  10  września  1998  r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987).
Rozporządzenie Rady UE nr 1085/2006 z 17 lipca 2006 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.
Sapała-Gazda M., Fundusze pomocowe UE – doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2007.
SzOOP POIiŚ 2014–2020 v.11.1, Warszawa 2019.
Szczegółowy  opis  osi  priorytetowych  Programu  Operacyjnego  Inteligentny  Rozwój 2014–2020, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, wrzesień 2019.
Uchwała Rady Ministrów nr 173/2017 z 7 listopada 2017.
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.  
Ustawa z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt 3.
Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – wersja ujednolicona.
Ustawa z 3 lipca 2002 r. o prawie lotniczym.
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Traktat o Unii Europejskiej.
 
Źródła internetowe
Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl/.
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców: http://www.cepik.gov.pl
eur-lex.europa.eu
Eurostat,  Energy  dependency  rate,  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Energy_production_and_imports#More_than_half_of_EU-28_energy_  
needs _are_covered_by_imports (dostęp: 23.11.2019).
Eurostat, Energy import dependency, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submit
ViewTableAction.do (dostęp: 11.10.2019).
Eurostat,  Primary  energy  consumption,  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab
=table&init=1&language=en&pcode=t2020_33&plugin=1 (dostęp: 27.11.2019).
Główny Urząd Statystyczny: www.gus.gov.pl.
GUS,  Energia  ze  źródeł  odnawianych  w  2017  r.,  https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-
2017-roku,10,1.html, Warszawa 2018.
Krajowy  punkt  kontaktowy  programów  badawczych  UE  –  Program  Horyzont  2020,
https://www.kpk.gov.pl/?page_id=11400 (dostęp: 1.12.2019).
Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990 -
2003, ISPA 2000 - 2003 oraz SAPARD.
Odyssee-Mure, Energy Efficiency Trends and Policies in the EU, http://www.odyssee-
mure.eu/publications/br/ (dostęp: 11.09.2019).
Odyssee-Mure, Energy Efficiency Trends for households in the EU, http://www.odyssee-
mure.eu/publications/efficiency-by-sector/ (dostęp: 11.09.2019).
Odyssee-Mure, Energy Efficiency Trends in Industry in the EU, http://www.odyssee-
mure.eu/publications/efficiency-by-sector/ (dostęp: 11.09.2019).
Odyssee-Mure, Energy Efficiency Trends in Transport in the EU, http://www.odyssee-
mure.eu/publications/efficiency-by-sector/ (dostęp: 11.09.2019).
Odyssee-Mure,  Energy  Efficiency  Country  Profile:  Poland,  http://www.odyssee-
mure.eu/publications/profiles/ (dostęp: 11.09.2019).
Oficjalna strona internetowa Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu
Oficjalna strona internetowa Rady Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej:
http://www.consilium.europa.eu
Portal internetowy Mapa Dotacji UE: http://www.mapadotacji.gov.pl
Stasik  A.,  Transformacja energetyczna – konieczna, ale czy możliwa?  Instytut  Studiów
Zaawansowanych,  Warszawa  2019,  https://krytykapolityczna.pl/file/sites/4/
2017/10/Analiza-ISZ_Stasik_11_OST.pdf
Strona internetowa Unii Europejskiej, zakładka historia – „szalone lata 60”.
https://europa.eu/ european-union/about-eu/history/1960-1969_pl
Strona internetowa Polskiej Agencji Żeglugi powietrznej, www.pansa.pl
Strona internetowa Lockheed Martin, katalog produktów, www.lockheedmartin.com
Strona internetowa Urzędu Transportu Kolejowego, https://www.utk.gov.pl/
Strona Internetowa organizacji UNEP, https://www.unenvironment.org
Strona internetowa Funduszy Europejskich, www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Strona internetowa GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Strona internetowa Polskich Kolei Państwowych, www.pkp.pl
Strona internetowa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl
Strona internetowa Portu Lotniczego Kraków – Balice, www.krakowairport.pl
Strona  internetowa  Portu  Lotniczego  im.  Fryderyka  Chopina  w  Warszawie,
www.lotnisko-chopina.pl
www.intercity.pl
www.eurostat.eu

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane