• Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne

Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne

 • Autor: Iga Rudawska Edward Urbańczyk redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-751-6
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 560/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  47.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opieka zdrowotna jest ważnym i zarazem kontrowersyjnym – ze względu na potencjalny konflikt socjalnych i ekonomicznych celów działalności podmiotów leczniczych – elementem życia społecznego. Przedkładając niniejszą monografię redaktorzy mają nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do pogłębienia dyskusji nad ekonomicznymi mechanizmami pobudzającymi do racjonalizacji tej sfery ludzkiej aktywności, przy jednoczesnym uwzględnianiu wartości humanitarnych wpisanych w ową działalność.

Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych, w szczególności kierunku „Zarządzanie”, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania opieką zdrowotną i polityki zdrowotnej, słuchaczy szkoleń ustawicznych, głównie absolwentów uniwersytetów akademii medycznych po kierunku „Zdrowie Publiczne”, wykładowców na ww. studiach, polityków zdrowotnych i społecznych, praktyków ochrony zdrowia, w szczególności kadry kierowniczej podmiotów leczniczych oraz administracji publicznej w obszarze ochrony zdrowia.

Spis treści:

Przedmowa

Część I. Prawo i finanse w ochronie zdrowia

1. Katastrofalne wydatki w ochronie zdrowia
dr Agnieszka Bem

Wstęp
1.1. Wydatki gospodarstw domowych i ich rola w systemie finansowania ochrony zdrowia
1.2. Obciążenia gospodarstw domowych z tytułu wydatków na ochronę zdrowia
1.3. Katastrofalne wydatki zdrowotne – definiowanie problemu i pomiar
1.4. Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia i konsekwencje katastrofalnych wydatków na
zdrowie
1.5. Katastrofalne wydatki na zdrowie – skala zjawiska
1.6. Czy możliwe jest rozwiązanie problemu katastrofalnych wydatków zdrowotnych?
Podsumowanie
Bibliografia
Catastrophic expenditures on health

2. Zastosowanie modelu panelowego w analizie wydatków na świadczenia logopedyczne
dr Adam Depta

Wstęp
2.1. Charakterystyka opieki logopedycznej
2.2. Zasady finansowania opieki zdrowotnej w Polsce
2.3. Teoretyczne założenia modelu panelowego
2.4. Estymacja modelu panelowego
Podsumowanie
Bibliografia
The use of panel models in the analysis of expenditure on the logopedic benefits

3. Fundusze strukturalne UE dla systemu opieki zdrowotnej w perspektywie budżetowej 2014–2020
dr Anna Hnatyszyn-Dzikowska

Wstęp
3.1. Uzasadnienie inwestycji w zdrowie
3.2. Dotychczasowe doświadczenia i nowa polityka spójności
3.3. Zdrowie w strategii „Europa 2020”
3.4. Planowane obszary wsparcia sektora ochrony zdrowia
3.5. Główne wyzwania
Bibliografia
EU structural funds for the health care system in the 2014–2020 budgetary perspective

4. Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych
dr inż. Małgorzata Rutkowska-Podołowska, MSc Nina Szczygieł

Wstęp
4.1. Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych
4.2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) – tańsze ubezpieczenie dla szpitali
4.3. Ogólna charakterystyka podlaskiego TUW–u
4.4. Obecna struktura nabycia ubezpieczenia od zdarzeń medycznych
4.5. Propozycje dotyczące ubezpieczenia od zdarzeń medycznych
Podsumowanie
Bibliografia
Medical coverage of events

5. Uwarunkowania prawne działalności marketingowej polskich aptek (po wprowadzeniu nowelizacji ustawy)
dr Katarzyna Szalonka

Wstęp
5.1. Definiowanie apteki
5.2. Funkcje aptek i instrumenty zarządzania apteką w ujęciu prawnym
5.3. Dobór instrumentów marketingowych w świetle nowych uwarunkowań prawnych
Bibliografia
Legal conditions in Polish pharmacies marketing activities (after the implementation of amendments to the Act)

6. Zwiększenie źródeł finansowania polskiej opieki zdrowotnej – potrzeby i możliwości
dr Maria Węgrzyn

Wstęp
6.1. Wzrost wydatków na opiekę zdrowotną
6.2. Zobowiązania finansowe w polskim systemie opieki zdrowotnej
6.3. Dodatkowe źródła zasilania opieki zdrowotnej
6.4. Ubezpieczenia zdrowotne w sektorze ubezpieczeniowym w Polsce
6.5. Usługi zdrowotne finansowane w ramach abonamentu
Podsumowanie
Bibliografia
Increasing the financing sources of Polish health care – needs and possibilities

7. Wpływ regulacji podatkowych na funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia
dr Radosław Witczak

Wstęp
7.1. Wpływ elementów konstrukcji podatku od towarów i usług na funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej
7.2. Opodatkowanie dochodu i jego wpływ na funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej

Podsumowanie
Bibliografia
The influence of tax provisions on the activity of Health Care Institutions – chosen issues

8. Wybrane zagadnienia dotyczące ustalania cen świadczeń zdrowotnych szpitala
dr inż. Beata Zaleska

Wstęp
8.1. Specyfika rynku usług medycznych
8.2. Szczególne znaczenie szpitala jako uczestnika rynku usług medycznych
8.3. Uregulowania prawne wpływające na warunki i sposób sprzedaży świadczeń zdrowotnych przez szpital
8.4. Formuły ustalania cen sprzedaży świadczeń zdrowotnych
Podsumowanie
Bibliografia
Selected issues related to hospital health services pricing

Część II. Funkcjonowanie rynku usług zdrowotnych

9. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów kierunków medycznych celem zbadania potencjalnej podaży usług medycznych
mgr Bartosz Góźdź

9.1. Teoria przedsiębiorczości
9.2. Przedsiębiorczość w służbie zdrowia
9.3. Analiza badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów kierunków medycznych
Podsumowanie
Bibliografia
Results of the survey conducted among the medical school students in order to analyse the potential supply of the medical services

10. Informatyzacja opieki zdrowotnej – doświadczenia wybranych krajów 175
dr Artur Borcuch, dr Szymon Jopkiewicz

Wstęp
10.1. e-zdrowie – pojęcie i analiza efektywności systemu
10.2. Wydatki na programy e-zdrowia – przykłady sukcesów i porażek
Podsumowanie
Bibliografia

Information and Communications Technology (ICT) of health care – the experience of selected countries

11. Epidemia chorób przewlekłych wyzwaniem dla jednostek opieki zdrowotnej i gospodarki – na przykładzie cukrzycy
dr Joanna Leśniowska

Wstęp
11.1. Epidemiologia cukrzycy
11.2. Koszty leczenia cukrzycy i jej powikłań
11.3. Wpływ wzrostu zachorowań na cukrzycę na gospodarkę
Podsumowanie
Bibliografia
Chronic disease epidemic as a challenge for the health care units and economy – diabetes mellitus example

12. Szacowanie efektywności w opiece zdrowotnej – metodologia i zastosowania
dr Błażej Łyszczarz, dr hab. Zofia Wyszkowska

Wstęp
12.1. Efektywność ekonomiczna – ramy teoretyczne
12.2. Pojęcie efektywności w opiece zdrowotnej
12.3. Metody szacowania efektywności
12.4. Porównanie metod DEA i stochastycznej analizy granicznej
12.5. Praktyczne i konceptualne problemy szacowania efektywności w obszarze opieki zdrowotnej
Podsumowanie
Bibliografia
Efficiency estimation in health care – methodology and application

13. Wybrane aspekty współpłacenia za świadczenia medyczne
mgr Anna Piechota, prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka

Wstęp
13.1. Współpłacenie za świadczenia zdrowotne przez pacjentów na przykładzie krajów Unii Europejskiej
13.2. Rodzaje i poziomy współpłacenia przez pacjentów w polskim systemie ochrony zdrowia
13.3. Koncepcje wprowadzenia współpłacenia do systemu ochrony zdrowia w Polsce
13.4. Akceptacja społeczna płacenia za usługi zdrowotne na tle badań opinii publicznej w latach 1997–2011
Podsumowanie
Bibliografia
Selected aspects of the co-payment for medical services

14. Elementarne priorytety opieki zdrowotnej w społeczeństwie rozwiniętym na przykładzie USA 241
dr Roman Pluta

Wstęp
14.1. Model Stranda
14.2. Gotowość do płacenia
14.3. Przepływy pacjentów
14.4. Stopy przejścia
14.5. Użyteczność konsumpcji
14.6. Priorytety elementarne
Podsumowanie
Bibliografia
The elementary health care priorities in the developed society

15. Porównanie czasu trwania życia w dobrym zdrowiu w Polsce
dr Paulina Ucieklak-Jeż

Wstęp
15.1. Zmiany wartości oczekiwanej długości życia w czasie
15.2. Metoda badawcza
15.3. Subiektywna ocena stanu zdrowia w Polsce
15.4. Wyniki badań
Podsumowanie
Bibliografia
Calculating healthy life expectancy in Poland

Część III. Zarządzanie w podmiotach leczniczych

16. Jednostki ochrony zdrowia jako organizacje uczące się. Badania pilotażowe
mgr Katarzyna Dyaczyńska, mgr Karolina Szymaniec

Wstęp
16.1. Pojęcie organizacji uczącej się
16.2. Publiczne jednostki ochrony zdrowia jako organizacje uczące się
16.3. Publiczne podmioty lecznicze jako organizacje uczące się – badania pilotażowe
Podsumowanie
Bibliografia
Health care units as learning organizations. Pilot studies

17. Wpływ standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych na zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych
mgr Anna Gawrońska-Błaszczyk

Wstęp
17.1. Istota uzgodnionych rozwiązań i światowe standardy GS1
17.2. Korzyści na przykładzie praktycznych wdrożeń
Podsumowanie
Bibliografia
Influence of identification and communications standards on the increase of efficiency
of healthcare units

18. Wybrane aspekty przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe
dr hab. Jacek Klich

Wstęp
18.1. Międzynarodowe doświadczenia z restrukturyzacją systemów ochrony zdrowia i podmiotów prowadzących działalność leczniczą
18.2. Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w polskim
systemie ochrony zdrowia
18.3. Warunki brzegowe powodzenia procesu przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe
Podsumowanie
Bibliografia
Selected factors influencing the transformation of Independent public health care providers into
corporations

19. Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju podmiotów leczniczych
mgr Ewa Książek

Wstęp
19.1. Prawno-administracyjne zadania elementów systemu ochrony zdrowia i rodzaje podmiotów leczniczych w Polsce
19.2. Finansowanie w sektorze ochrony zdrowia
19.3. Partnerstwo publiczno-prywatne – istota, podstawowe pojęcia i modele
19.4. Kryteria wyboru podmiotu prywatnego
19.5. Umowa partnerska i korzyści partnerów
19.6. Kapitał prywatny w strategii podmiotów leczniczych na przykładzie Szpitala Powiatowego w Żywcu
Podsumowanie
Bibliografia
Public-private partnership in the development of healthcare units

20. Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością na przykładzie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
dr inż. Andrzej Kwintowski, mgr Krzysztof Stopczyński

Wstęp
20.1. Czym jest akredytacja i certyfikacja systemów w zakładach opieki zdrowotnej?
20.2. Wdrożenie systemu zarządzania jakością
20.3. Prezentacja Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
20.4. Historia placówki
20.5. Rozwój Systemów Zarządzania w Zachodniopomorskim Centrum Onkologicznym
20.6. Omówienie badania ankietowego zatrudnionych w szpitalu pracowników
Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Assessment of the quality management system in the West Pomeranian Oncology Centre in Szczecin

21. Uwarunkowania lean management w polskiej opiece zdrowotnej
dr Jacek Michalak

Wstęp
21.1. Metoda
21.2. Wyniki
21.3. Dyskusja
Podsumowanie
Bibliografia
The determinants of lean management In Polish health care

22. Koncepcja Strategicznej Karty Wyników dla nowoczesnego polskiego szpitala
mgr Dariusz Porębski

Wstęp
22.1. Okoliczności sprzyjające zastosowaniu BSC
22.2. Przez strategię i misję po cele i mierniki oceny szpitala
22.3. Dobór i powiązanie celów oraz mierniki w Strategicznej Karcie Wyników szpitala
22.4. Współczesne tendencje rozwoju BSC i jej konstrukcja
22.5. Korzyści wynikające z zastosowania BSC w szpitalach
Podsumowanie
Bibliografia
Balanced Scorecard concept for the modern Polish hospital

23. Zakres zastosowania outsourcingu w wybranych szpitalach z województwa śląskiego
dr Magdalena Syrkiewicz-Świtała, dr Tomasz Holecki, mgr Jolanta Kowalska

Wstęp
23.1. Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym
23.2. Materiał i metoda przeprowadzonego badania
23.3. Analiza wyników przeprowadzonego badania
23.4. Wnioski z przeprowadzonego badania
Podsumowanie
Bibliografia
The application range of outsourcing in selected hospitals of the province of Silesia

24. A partnership approach as a strategic response to market and social demand
Msc Nina Szczygieł, dr inż. Małgorzata Rutkowska-Podołowska

Introduction
24.1. Forms of collaborative linkages
24.2. Characteristics of a partnership approach
24.3. Determinants of partnerships
24.4. Benefits of collaborative commitment
24.5. Discussion
24.6. Conclusions
Literature
Podejście oparte na współpracy jako strategiczna odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i rynkowe

25. Orientacja zasobowa w zarządzaniu organizacją publiczną – identyfikacja strategicznych zasobów organizacji ochrony zdrowia
mgr Karolina Szymaniec

Wstęp
25.1. Podejście zasobowe w zarządzaniu strategicznym
25.2. Zasoby organizacji
25.3. Podejście zasobowe w zarządzaniu organizacją publiczną
25.4. Identyfikacja strategicznych zasobów organizacji ochrony zdrowia – wyniki badań sondażowych
Podsumowanie
Bibliografia
Resource orientation in management of public organization – the identification of strategic resources of the health care organization

26. Istota public relations w kreowaniu wizerunku jednostki ochrony zdrowia
dr hab. Zofia Wyszkowska, dr Anna Hnatyszyn-Dzikowska

Wstęp
26.1. Definicja i zakres public relations
26.2. Rola otoczenia placówki
26.3. Budowanie wizerunku w warunkach zmian
26.4. Funkcje public relations w jednostkach ochrony zdrowia
26.5. Rola personelu medycznego i otoczenia wewnętrznego w kształtowaniu wizerunku
26.6. System identyfikacji wizualnej jednostki ochrony zdrowia
26.7. Współczesne kanały komunikacji z otoczeniem
Bibliografia
The essence of public relations in shaping the image of health care units

Część IV. Pacjent i pracownik w ochronie zdrowia

27. Specyfika ryzyka i jego ograniczanie w usługach zdrowotnych – perspektywa pacjenta
dr Dariusz Kotarski

Wstęp

27.1. Ryzyko konsumpcji usługi zdrowotnej
27.2. Istota ryzyka moralnego w usługach zdrowotnych
27.3. Ograniczanie ryzyka w usłudze zdrowotnej
Bibliografia
Specificity of risk and its reduction in health care services – patient’s perspective

28. Komunikacja marketingowa na rynku usług zdrowotnych
dr Beata Nowotarska-Romaniak

Wstęp
28.1. Metody i techniki komunikacji marketingowej
28.2. Komunikacja marketingowa w placówkach służby zdrowia
28.3. Etapy skutecznej komunikacji marketingowej w placówce zdrowotnej
28.4. Zauważalność działań komunikacji marketingowej placówek zdrowotnych w oparciu o badanie ankietowe
Podsumowanie
Bibliografia
Marketing communication in the health care market

29. Model łańcucha wartości w opiece zdrowotnej
prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, dr Konstanty Owczarek

Wstęp
29.1. Model łańcucha wartości
29.2. Wartość w opiece zdrowotnej
29.3. Model łańcucha wartości w opiece zdrowotnej
Podsumowanie
Bibliografia
Value chain model in healthcare

30. Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia
dr Wojciech Pająk

Wstęp
30.1. Ocenianie pracowników
30.2. Metoda diagnozy systemu oceniania pracowników
30.3. Studium przypadku – diagnoza systemu oceniania pracowników w szpitalu
Podsumowanie
Bibliografia
Diagnosis of the employee assessment system in a health care unit

31. Zachęty materialne do udziału w programach profilaktycznych na świecie i w Polsce
dr Anna Rezner, mgr Justyna Kosecka, mgr Olga Pluta, lek. med. Witold Rezner

Wstęp
31.1. Idea zachęt materialnych na świecie
31.2. Zachęty materialne do udziału w programach profilaktycznych w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia
Material incentives to participate in health prevention programs in the world and in Poland

32. Formy przekazu informacji medycznej w polskich serwisach internetowych skierowanych do powszechnego odbiorcy
dr Anna Rezner, mgr Katarzyna Surowiec, lek. med. Witold Rezner

Wstęp
32.1. Cel i metodologia badania
32.2. Charakterystyka form przekazu informacji medycznej w polskich zasobach internetowych
Podsumowanie
Bibliografia
Forms of medical information communication in Polish websites directed to public

33. Więzi relacyjne w związku pacjent-usługodawca opieki zdrowotnej
dr hab. Iga Rudawska

Wstęp
33.1. Teoretyczne spojrzenie na więzi relacyjne
33.2. Metodologia badawcza
33.3. Wyniki badań i dyskusja
Podsumowanie
Bibliografia
Relational bonds in patient–healthcare provider relationship

Iga Rudawska

Jest profesorem tytularnym nauk ekonomicznych. Pracuje w Katedrze Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania USz, w której kieruje Zakładem Ekonomiki Ochrony Zdrowia. Specjalizuje się w ekonomice zdrowia, marketingu non-profit, marketingu usług medycznych oraz zarządzaniu podmiotami sektora publicznego. Obecnie, przy współpracy z Politechniką Białostocką, realizuje grant Narodowego Centrum Nauki dotyczący zarządzania zaufaniem instytucjonalnym w relacji lekarz-pacjent.


Edward Urbańczyk redakcja naukowa
Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane