• Oddziaływanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego

Oddziaływanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego

 • Autor: Łukasz Ziębakowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-99-1
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 544/B6
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 110.00 zł

  99.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 99.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Każde przedsiębiorstwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej ponosi koszty operacyjne, a wśród nich kluczową rolę odgrywają koszty pracy, które są związane z pozyskaniem, zatrudnieniem i utrzymaniem pracownika w zakładzie pracy. Na koszty pracy składają się nie tylko wynagrodzenia pracowników, ale także stosunkowo wysokie pozapłacowe koszty zatrudnienia, określane mianem klina podatkowego. Specyfika kosztów pracy (podleganie licznym, nieprzejrzystym i stale zmieniającym się regulacjom prawnym oraz ścisły związek z czynnikiem ludzkim) nie pozwala na zastosowanie takich samych zasad ich redukcji, jak w przypadku innych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Badania współczesnego rynku pracy, a zwłaszcza kosztów pracy, zasługują na szczególną uwagę ze względu na utrzymujące się niekorzystne tendencje demograficzne i pogarszającą się kondycję systemu ubezpieczeń społecznych. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa maleje liczba płatników składek, a wzrasta liczba beneficjentów systemu emerytalnego. W przyszłości presja na waloryzację świadczeń skutkować będzie wzrostem obciążenia pracy. W publikacji wskazano autorskie rekomendacje dotyczące metod skonsolidowanej reformy systemu podatkowego i składek społecznych, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia klina podatkowego z zachowaniem neutralności budżetowej. Zostały zaproponowane także rozwiązania prawno-organizacyjne, które mogłyby wykorzystać przedsiębiorstwa w celu obniżenia kosztów zatrudnienia pracownika bez konieczności zmian systemowych.

Wskazane w publikacji rekomendacje mogą być też sposobem na przezwyciężenie problemów uczestników rynku pracy powstałych w wyniku pandemii koronawirusa. Książka jest pierwszą próbą takiego ujęcia analizy kosztów pracy i metod ich optymalizacji w literaturze polskiej.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, nauczycieli akademickich, studentów ekonomii, zarządzania, osób pragnących zdobyć wiedzę na temat racjonalnego zarządzania kosztami pracy.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy funkcjonowania rynku pracy

1.1. Rynek pracy – jego rodzaje i elementy
1.1.1. Pojęcie i rodzaje rynku pracy
1.1.2. Elementy rynku pracy
1.1.3. Pozapłacowe czynniki determinujące podaż i popyt na pracę
1.2. Rynek pracy w doktrynach ekonomicznych
1.2.1. Klasyczne i neoklasyczne teorie funkcjonowania rynku pracy
1.2.2. Keynesowska koncepcja rynku pracy
1.2.3. Ordoliberalizm wobec rynku pracy
1.2.4. Wybrane współczesne teorie zatrudnienia i rynku pracy
1.3. Zatrudnienie oraz bezrobocie a funkcjonowanie rynku pracy
1.3.1. Pojęcie, funkcje oraz formy zatrudnienia
1.3.2. Bezrobocie jako przejaw braku równowagi na rynku pracy
1.3.3. Skutki społeczno-ekonomiczne bezrobocia
1.3.4. Praca nierejestrowana – zjawisko tzw. szarej strefy
Podsumowanie

Rozdział 2. Koszty pracy w Polsce na tle państw Unii Europejskiej


2.1. Koszty pracy – podstawowe pojęcia
2.1.1. Pojęcie i geneza kosztów pracy
2.1.2. Klasyfikacja i składniki kosztów pracy
2.1.3. Funkcje i cele kosztów pracy
2.1.4. czynniki determinujące wysokość i strukturę kosztów pracy
2.2. Koszty pracy w Polsce i państwach Unii europejskiej
2.2.1. Poziom i zróżnicowanie kosztów pracy w Polsce na przestrzeni lat 2004–2016
2.2.2. Koszty pracy w Polsce na tle państw Unii europejskiej
2.3. Opodatkowanie pracy jako element kosztów zatrudnienia
2.3.1. Zjawisko klina podatkowego jako miara opodatkowania wynagrodzeń
2.3.2. Wysokość, struktura i dynamika zmian klina podatkowego w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
2.3.3. Ocena progresywności klina podatkowego
2.3.4. Wpływ preferencji podatkowych na wysokość klina podatkowego
2.4. Czas pracy i koszty z nim związane
Podsumowanie

Rozdział 3. Gospodarowanie zasobami pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województw lubuskiego i wielkopolskiego

3.1. Przemiany na polskim rynku pracy
3.2. Analiza poziomu, struktury i dynamiki zatrudnienia w Polsce w latach 2004–2016
3.2.1. Aktywność ekonomiczna ludności i zatrudnienie w Polsce
3.2.2. Zróżnicowanie poziomu zatrudnienia w województwach Polski
3.2.3. Zatrudnienie według płci i wieku pracowników
3.2.4. Zatrudnienie według poziomu wykształcenia pracowników
3.2.5. Struktura zatrudnienia według sektorów gospodarki
3.2.6. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w Polsce
3.3. Analiza poziomu, struktury i dynamiki bezrobocia w Polsce w latach 2004–2016
3.3.1. Rozmiary bezrobocia w Polsce i jej regionach
3.3.2. Struktura bezrobocia według wieku i płci
3.3.3. Struktura bezrobocia według wykształcenia
3.3.4. Przepływy zasobów bezrobocia
3.4. Regionalne aspekty funkcjonowania lubuskiego i wielkopolskiego rynku pracy
3.4.1. Charakterystyka województw lubuskiego i wielkopolskiego
3.4.2. Porównanie poziomu, struktury oraz wskaźników zatrudnienia w województwach lubuskim i wielkopolskim
3.4.3. Zróżnicowanie poziomu i struktury bezrobocia
3.4.4. porównanie poziomu i dynamiki zmian wynagrodzeń
Podsumowanie

Rozdział 4. Koszty pracy a funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego

4.1. Znaczenie kosztów pracy w strukturze kosztów operacyjnych wybranych przedsiębiorstw
4.2. Symulacja wysokości wynagrodzenia, obciążeń podatkowych oraz parapodatkowych dla różnych form zatrudnienia
4.3. Wydajność pracy a koszty pracy
4.4. Oddziaływanie płacy minimalnej na koszty pracy w organizacjach gospodarczych
4.5. Wpływ kosztów pracy na poziom zatrudnienia, bezrobocia i produktywności pracy w badaniach ekonometrycznych
4.6. Koszty pracy w opinii uczestników rynku pracy
4.6.1. Koszty pracy i ich implikacje wobec decyzji zatrudnieniowych przedsiębiorstw
4.6.2. Koszty zatrudnienia jako czynnik determinujący funkcjonowanie rynku pracy w ocenie strony podażowej
4.7. Opodatkowanie pracy a zatrudnienie w szarej strefie
4.8. Ograniczenie obciążeń podatkowych związanych z pracą a konieczność finansowania świadczeń społecznych w opinii uczestników rynku pracy
Podsumowanie

Rozdział 5. Metody obniżania kosztów pracy jako czynnik optymalizacji poziomu oraz struktury zatrudnienia


5.1. Metody optymalizacji kosztów pracy w przedsiębiorstwach
5.1.1. Optymalizacja kosztów pracy przez uelastycznienie zatrudnienia i czasu pracy
5.1.2. Redukcja kosztów pracy poprzez refundację ze środków publicznych
5.1.3. Outsourcing i offshoring części działalności gospodarczej
5.1.4. Wprowadzenie systemu wynagrodzeń opartego na efektach pracy
5.2. Metody redukcji kosztów pracy w drodze reformy systemu podatkowo-składkowego
5.2.1. Znaczenie fiskalne opodatkowania czynnika pracy
5.2.2. Wprowadzenie podatku jednolitego jako instrumentu neutralizacji zjawiska klina podatkowego
5.2.3. Wprowadzenie podatku pogłównego
5.2.4. Podatek od funduszu płac w przedsiębiorstwie jako alternatywne rozwiązanie opodatkowania wynagrodzeń
5.2.5. Ujemny podatek dochodowy (z ang. Negative Income Tax)
5.2.6. Redukcja klina podatkowego poprzez zmianę stawki podatku od dochodów osobistych, kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty wolnej od opodatkowania
5.2.7. Wprowadzenie emerytury obywatelskiej
5.2.8. Pozostałe metody obniżania kosztów pracy
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis równań
Załączniki

Łukasz Ziębakowski
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Nauczyciel akademicki specjalizujący się w polityce makroekonomicznej państwa, a zwłaszcza polityce rynku pracy i podatkach. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych wydawnictwach naukowych. Laureat wyróżnienia w XXII edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej pod honorowym patronatem Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Książki tego autora

1. Pozycje zwarte
Antal G., Hungary – Individual Taxation, Country Surveys, international Bureau of Fiscal
Documentation, Amsterdam 2013.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Warszawa 2011.
Bąk e., Elastyczne formy zatrudnienia, c.H. Beck, Warszawa 2006.
Balcerzak-paradowska  B.,  Świadczenia  związane  z  rodzicielstwem  w  opinii  pracodaw-
ców,  [w:]  Gender  Indeks:  monitorowanie  równości  kobiet  i  mężczyzn  w  miejscu  pracy,  
e. Lisowska (red.), eQUAL, UNDp, Warszawa 2007.
Barro r., Makroekonomia, pWe, Warszawa 1997.
Baszyński A., Teoretyczne podstawy motywowania do pracy, [w:] Gospodarowanie pracą we
współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, W. Jarmołowicz (red.), Wydawnic-
two Forum Naukowe, poznań 2007.
Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, państwowe Wydawnic-
two Naukowe, Warszawa 1986.
Bernabe S., Informal Employment in Countries in Transition: A conceptual framework, cen-
tre of Analysis Social exlusion, London School of economics, Londyn 2002.
Bernais J., ingram J., Controlling personalny i koszty pracy, Wydawnictwo Akademii eko-
nomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Blaug M., Metodologia ekonomii, pWN, Warszawa 1995.
Blinder A., Baumol W., Economics: Principles and Policy, Harcourt Brace Jovanovich, San
Diego 1993.
Bochenek  M.,  Historia  rozwoju  ekonomii.  Tom  1.  Od  starożytności  do  szkoły  klasycznej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, toruń 2016.
Bochenek M., Historia rozwoju ekonomii. Tom 5. Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, toruń 2016.
Bochenek M., Jan Paweł II i Jeremy Rifkin o roli pracy w życiu człowieka i narodów, [w:]
Teoria i praktyka gospodarowania we współczesnym świecie, M. Knapińska, K. Szarzec
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego w poznaniu, poznań 2014.486 Bibliografia
Boeri t., Van Ours J., The conomics of Imperfect Labor Market, princeton University press,
princeton 2008.
Borkowska S., Koszty pracy a zatrudnienie i bezrobocie, [w:] Koszty pracy a rynek pracy,  
S. Borkowska (red.), instytut pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001.
Borkowska  S.,  Motywować  skutecznie,  instytut  pracy  i  Spraw  Socjalnych,  Warszawa
2004.
Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, Wolters Klu-
wer, Warszawa 2012.
Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006.
Bosforth D., Dawkins p., Stromback t., The Economics of the Labour Market, pearson
education Limited, Harlow 1996.
Braithwaite  V.,  Dancing  with  Tax  Authorities:  Motivational  Postures  and  non-compliant
actions, [w:] Taxing Democracy – Understanding Tax Avoidance and Evasion, V. Braith-
waite (red.), Ashgate publishing, Burlington 2003.
Braudel F., Civilization and Capitalism 15th-18th Century, Vol 2: The Wheels of Commerce,
University of california press, california 1992.
Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa, toruń 2003.
Brzychcy  K.,  Regionalny  rynek  pracy  –  relacje  ekonomiczne,  organizacyjne,  społeczne,
ceDeWu, Warszawa 2014.
Buchanan  J.M.,  Finanse  publiczne  w  warunkach  demokracji,  Wydawnictwo  Naukowe
pWN, Warszawa 1997.
Bukowski  M.  (red.),  Zatrudnienie  w  Polsce  2005,  Ministerstwo  Gospodarki  i  pracy,
Departament Analiz i prognoz ekonomicznych, Warszawa 2005.
Bukowski  M.,  Lewandowski  p.,  Strategia  lizbońska  –  nadzieje,  sukcesy  i  porażki,  [w:]
Zatrudnienie  w  Polsce  2010.  Integracja  i  globalizacja,  M.  Bukowski  (red.),  instytut
Badań Strukturalnych, Warszawa 2011.
Burdett  K.,  Bonilla  r.,  Bargaining,  On-the-Job  Search  and  Labor  Market  Equilibrium,
[w:] Structural Models of Wage and Employment Dynamics, H. Bunzel, B. christensen,  
G.r. Neumann, J.M. robin (red.), elsevier, Amsterdam 2006.
Burns D., Poll Tax Rebellion, AK press and Attack international, Londyn 1992.
cahuc p., Zylberberg A., Labor Economics, The M it press, cambridge 2001.
chan A., The Chinese Head Tax and Anti-Chinese Immigration Policies in the Twentieth
Century, Lorimer, toronto 2014.
chiarella c., Flaschel p., Groh G., Semmler W., Disequilibrium, Growth and Labor Mar-
ket Dynamics: Macro Perspectives, Springer, Berlin 2000.
chilimoniuk-przeździecka e., Offshoring we współczesnej gospodarce światowej, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
chmielewiec B., Polityka personalna przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, [w:] Przedsię-
biorstwo a kryzys globalny, r. Sobiecki, J.W. pietrewicz (red.), Szkoła Główna Han-
dlowa, Warszawa 2010.487 Bibliografia
chobot  A.,  Nowe  formy  zatrudnienia.  Kierunki  rozwoju  i  nowelizacji,  Wydawnictwo
prawnicze pWN, Warszawa 1997.
chojnicki Z., czyż t., Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, poznań 2006.
cichocki  S.,  Zatrudnienie  nierejestrowane  jako  zjawisko  społeczno-ekonomiczne,  [w:]
Przyczyny  pracy  nierejestrowanej  w  Polsce,  e.  Kryńska,  M.  Bednarski,  K.  patera,  
M. Walewski, Ministerstwo pracy i polityki Społecznej, Warszawa 2008.
cieloch G., Kuczyński J., rogoziński K., Czas wolny – czasem konsumpcji?, państwowe
Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1992.
cieślińska  K.,  Kontrakt  menedżerski  jako  forma  zatrudniania  kadry  kierowniczej,  [w:]
Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne, W.
Jarmołowicz  (red.),  Wydawnictwo  Akademii  ekonomicznej  w  poznaniu,  poznań
2005.
constanza r., Hart M., talbert J., posner S., Beyond GDP: The Need for New Measures of
Progress, trustees of Boston University, Boston 2009.
cord r.A., The Palgrave Companion to Cambridge Economics, palgrave Macmillan, Lon-
dyn 2017.
czajka Z., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białym-
stoku, Białystok 2011.
Dach Z., Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, pAN Ossolineum,
Wrocław 1993.
Dahl M., Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian
systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy elipsa, Warszawa 2015.
Danecka M., Bezrobocie i instytucje rynku pracy, instytut Studiów politycznych polskiej
Akademii Nauk, Warszawa 2005.
Deszczyński p., Gołata K., Demokartyczne systemy i doktryny polityczne, Wydawnictwo
Akademii ekonomicznej w poznaniu, poznań 2003.
Deszczyński p., Konceptualizacja pojęcia globalizacji, [w:] Globalizacja. Szanse. Zagroże-
nia. Perspektywy,  p.  Deszczyński  (red.),  Wydawnictwo  Wyższej  Szkoły  Bankowej
w poznaniu, poznań 2009.
Dolny e., Meller Z., Wiśniewski Z., Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, toruń 1998.
Drabek A., Nielegalne zatrudnienie w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Drela K., Sokół A., Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak zatrud-
niać pracowników, ceDeWu, Warszawa 2011.
Działo J., Milewski r., Podstawy teorii podziału i rynki czynników produkcji, [w:] Podstawy
ekonomii, r. Milewski, e. Kwiatkowski (red.), pWN, Warszawa 2015.
Dzionek-Kozłowska  J.,  System  ekonomiczno-społeczny  Alfreda  Marshalla,  pWN,  War-
szawa 2007.
ekelund r.B., Hebert r.F., A History of Economic Theory and Method , Long Grove, Wave-
land press, illinois 1997. 488 Bibliografia
emon A.M., Religious Pluralism and Islamic Law. Dhimmis and Others in the Empire of
Law, Oxford University press, Oxford 2012.
esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa
2010.
eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo poznańskie, poznań 2005.
Feliniak U., Istota i funkcje wynagrodzeń, [w:] Wynagrodzenia, rozwiązywanie problemów
w praktyce, S. Borowska (red.), Oficyna ekonomiczna, Kraków 2004.
Florek L., Czas pracy, Wolters Kluwers, Warszawa 2011.
Florek L., Prawne ramy elastycznych form zatrudnienia, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia
sposobem na efektywność firm , L. Machol-Zajda (red.), instytut pracy i Spraw Socjal-
nych, Warszawa 2001.
Forget e.L., Canada: The Case for Basic Income, [w:] Basic Income Worldwide. Horizons of
Reform, M.c. Murray, c. pateman (red.), palgrave Macmillan, Basingstoke 2012.
Forget  e.L.,  The  Social  Economics  of  Jean-Baptiste  Say.  Markets  and  virtue,  routledge,
Londyn i Nowy Jork 1999.
Francik A., pocztowski A., Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Wydawnictwo
Akademii ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993.
Freiman ch., Uneqivocal Justice, routledge, Nowy Jork, Londyn 2017.
Furmańska-Maruszak A., Jednostkowe koszty pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej, [w:]
Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Aspekty makroekonomiczne
i regionalne, Z. Wiśniewski, e. Dolny(red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, toruń 2008.
Furmańska-Maruszak A., Koszty pracy a zatrudnienie. Współczesne koncepcje a rzeczywi-
stość, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, toruń 2008.
Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akade-
mii ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Gazon J., Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej reali-
zacji, pWN, Warszawa 2008.
Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2002.
Godfrey M., Global Unemployment: The New Challenge to Economic Theory , The Harvester
Wheatsheaf press publishing, Brighton 1986.
Golnau W., Kalinowski M., Litwin J., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ceDeWu, War-
szawa 2004.
Golnau W., Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis polska, Warszawa
2013.
Gomułowicz  A.,  Moralność  podatkowa  –  uwarunkowania  i  zasadnicze  dylematy,  [w:]  
Ex iniuria non oritur ius: Księga ku czci profesora Wojciecha Łączkowskiego, A. Gomuło-
wicz, J. Małecki (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w poznaniu, poznań 2003.489 Bibliografia
Gomułowicz A., Podatki a etyka, Wolters Kluwer polska SA, Warszawa 2013.
Goronowski W., Składki na ubezpieczenie społeczne, [w:] System instytucji prawno-finanso -
wych PRL. Tom III. Instytucje budżetowe, M. Weralski (red.), Wydawnictwo polskiej
Akademii Nauk, Wrocław 1985.
Grabia t., Czynniki kształtujące zatrudnienie w gospodarce polskiej w latach 2000–2011,
[w:] Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy, e. Dworak, t. Grabia,
W. Kasperkiewicz, W. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2014.
Grzeszczyk t., Rynek pracy w reformowanej gospodarce Polski. Restrukturyzacja gospodarki
regionalnej  i  lokalnej,  instytut  planowania  Akademii  ekonomicznej  w  poznaniu,
poznań 1990.
Gurgul G., Majchrzak M., Rynek pracy i bezrobocie, [w:] Makroekonomiczne mechanizmy
funkcjonowania gospodarki narodowej, M. Majchrzak (red.), Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
Gwiazdowski r., Emerytalna katastrofa i jak się chronić przed jej skutkami, Zysk i S-ka,
Warszawa 2012.
Gwiazdowski r., Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne
konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
Hacker r.S., Johansson B., Karlsson c., Emerging Market Economies and European Econo-
mic Integration, edward elgar publishing Limited, cheltenham, Northampton 2004.
Hajn  Z.,  Elastyczność  popytu  na  pracę  w  Polsce.  Aspekty  prawne,  [w:]  Elastyczne  formy
zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, e. Kryńska (red.), instytut
pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
Halama H., Koszty pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie przemysłowym, pWe, Warszawa
1962.
Hall r.e., rabushka A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABc, Warszawa 1998.
Ham  J.,  On  the  interpretation  of  unemployment  in  empirical  labour  supply  analysis,  [w:]
Unemployment, Search and Labour Supply, r.W. Blundell, i. Walker (red.), cambridge
University press, cambridge 1986.
Hamermesh  D.S.,  Labor Demand,  princeton  University  press,  princeton,  New  Jersey
1993.
Holmes S., Sunstein c.r., Koszt praw. Dlaczego wolność zależy od podatków, Wydawnic-
two Sejmowe, Warszawa 2003.
Hughes J.J., perlman r., The economics of unemployment: a comparative analysis of Britain
and the United States, cambridge University press, cambridge 1984.
Hussmanns r., Measurement of employment, unemployment and undereployment – Current
international stands and sissues in their application, international Labour Organization,
Geneva 2007.
Hyclak t., Johnes G., Thornton r., Fundamentals of Labor Economics, South-Western
cengage Learning, Mason 2013.490 Bibliografia
ickiewicz  J.,  Obciążenia  fiskalne  przedsiębiorstw ,  polskie  Wydawnictwo  ekonomiczne,
Warszawa 2009.
J. Orczyk, Zmiany zakresu pojęcia „praca” a zatrudnienie, [w:] Zarządzanie zasobami ludz-
kimi w warunkach nowej gospodarki, Z. Wiśniewski, A. pocztowski (red.), Oficyna
ekonomiczna, Kraków 2004.
Jacukowicz Z., Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę, ipiSS, Warszawa 2007.
Jacukowicz Z., Kompleksowe zarządzanie pracą, ODDK, Gdańsk 2004.
Jacukowicz Z., Skuteczny system wynagradzania w firmie, ODDK, Gdańsk 2001.
Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, poltext, Warszawa 1999.
Jagas J., Podejście do czynników warunkujących produktywność i wydajność w okresie transfor-
macji gospodarki polskiej, [w:] Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospo-
darki polskiej, J. Jagas (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
Jarecki W., Koncepcja kapitału ludzkiego, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce, D. Kopycińska
(red.), polskie towarzystwo ekonomiczne, Szczecin 2003.
Jarecki  W.,  Kunasz  M.,  Mazur-Wierzbicka  e.,  Zwiech  p.,  Gospodarowanie  kapitałem
ludzkim, economicus, Szczecin 2011.
Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transfor-
macji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w poznaniu,
poznań 2005.
Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy – aspekty
teoretyczne i realizacyjne, [w:] Przemiany na współczesnym rynku pracy, W. Jarmołowicz
(red.), Wydawnictwo Forum Naukowe, poznań 2008.
Jarmołowicz  W.,  Knapińska  M.,  Rynek  pracy  jako  otoczenie  i  obszar  gospodarowania
w przedsiębiorstwie, [w:] Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teo-
ria i praktyka, W. Jarmołowicz (red.), Wydawnictwo Forum Naukowe, poznań 2007.
Jarmołowicz W., Podstawy makroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego
w poznaniu, poznań 2014.
Jarmołowicz W., Szarzec K., Funkcjonowanie rynku pracy w świetle współczesnych doktryn
ekonomicznych, [w:] Przemiany na współczesnym rynku pracy, W. Jarmołowicz (red.),
Wydawnictwo Forum Naukowe, poznań 2008.
Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, Agen-
cja Wydawnicza placet, Warszawa 2007.
Juchnowicz M., Dylematy oceny efektywności wynagrodzeń w organizacji gospodarczej, [w:]
Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, p. Bohdziewicz (red.), Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Juchnowicz M., Prognozy zmian na rynku pracy a programy kształcenia, [w:] Polityka edu-
kacyjna wobec rynku pracy, D. Kotlorz, A. rączaszek (red.), Wydawnictwo Uniwersy-
tetu ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
Juchnowicz M., Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Zarzą-
dzanie kapitałem ludzkim: procesy – narzędzia – aplikacje, M. Juchnowicz (red.), polskie
Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2014.491 Bibliografia
Juja t., Wydajność fiskalna podatku od towarów i usług w latach 2001 –2007, [w:] Współ-
czesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych , J. Głuchowski (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, toruń 2008.
Justyńska i., Justyński J., Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Lex Wolters Kluwer,
Warszawa 2013.
Kabaj  M.,  Pięć  funkcji  zatrudnienia  w  rozwoju  społeczno-gospodarczym,  [w:]  Tworzenie
nowych miejsc pracy, J. Mujżel, M. Kabaj, t. Kowalik, e. Mączyńska (red.), raport nr
47, rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy radzie Ministrów, Warszawa 2004.
Kabaj M., Stan i perspektywy zmian na krajowym i na regionalnych rynkach pracy, eks-
pertyza  wykonana  na  zlecenie  Departamentu  Koordynacji  polityki  Strukturalnej
w MGpipS, Warszawa 2003.
Kaczmarczyk K., Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika, toruń 2016.
Kaiser M., Werner H., Labour Costs and Structural change in the European Community,
ASeAN, Singapur.
Kaleta A., Sposoby skutecznej realizacji strategii, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach
teoretycznych i w praktyce, A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersy-
tetu ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Kaleta A., Witek-crabb A., Presja koniunkturalna na współczesne zarządzanie strategiczne,
[w:] Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, A. Kaleta
(red.), c.H. Beck, Warszawa 2014.
Kalina-prasznic U., Wpływ globalizacji i integracji na zmiany rynku pracy, [w:] Rynek pracy
w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, M. Noga, M.K. Stawicka (red.),
ceDeWu, Warszawa 2009.
Kalinowska i., Kujszczyk B., Mańturz M., świercz B., Elastyczne formy zatrudnienia,
Wojewódzki Urząd pracy w Warszawie, Warszawa 2015.
Kalinowska-Sufinowicz  B.,  Polityka  społeczno-gospodarcza  państwa  wobec  praw  kobiet,
Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego w poznaniu, poznań 2013.
Kaliński  J.,  Historia  gospodarcza  XIX  i  XX  w.,  polskie  Wydawnictwo  ekonomiczne,
Warszawa 2008.
Kaźmierczak Z., Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Łódź 1995.
Kędzierska-Szczepaniak A., Ulga prorodzinna – znaczenie budżetów gospodarstw domo-
wych i jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Konsekwencje zmiany obciążeń podatko-
wych w Polsce, J. Głuchowski, K. piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Difin, Warszawa
2013.
Kerr c., Labour Market and Wage Determination. The Balkanization of Labour Markets and
other Essays, University of california press, Berkeley 1977.
Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, pWN, Warszawa 2012.
Keyssar A., The Right to Vote. The Contested History of Democracy in the United States , Basic
Books, New york 2000. 492 Bibliografia
Kłos  M.,  Outsourcing  –  koncepcja  wzmocnienia  konkurencyjności,  [w:]  Przedsiębiorstwo
i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, t. Bernat (red.), Katedra Mikroekono-
mii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
Kmiecik-Baran K., Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i bóstwa, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
Knapińska M., Wspólny europejski rynek pracy. Geneza – rozwój – funkcjonowanie, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu ekonomicznego w poznaniu, poznań 2012.
Knight K.G., Unemployment: An Economic Analysis, Barnes & Noble Books, totowa, New
Jersey 1986.
Kohutek K., Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowal-
ność reguł prawa konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Kolegowicz K., Kulisa B., Nehring A., Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Pol-
sce, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
Kopczyński e., Koncepcja outsourcingu w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem,
[w:] Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, S. rudolf (red.), Katedra ekonomii
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, pLAcet, Warszawa
2008.
Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa. Tom 1, pWN, Warszawa 1961.
Kosek-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akade-
mii ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
Kosieradzka  A.,  Lis  S.,  Produktywność.  Metody  analizy  oceny  i  tworzenia  programów
poprawy, Wydawnictwo politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
Kosieradzka A., Lis S., Programowanie poprawy produktywności, Wydawnictwo OrG-
MASZ, Warszawa 1998.
Kotlorz D., Wybrane aspekty deregulacji rynku pracy, [w:] Deregulacja rynku pracy i koszty
pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, D. Kotlorz (red.), Wydawnictwo Aka-
demii ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
Kowalczewski W., Nazarko J., Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
Difin, Warszawa 2006.
Kozek W., Bezrobocie jako zjawisko społeczne, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na
przełomie XX i XXI wieku, M. Maroda (red.), Scholar, Warszawa 2004.
Kozek W., Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2016.
Kozik J., Najlepszy podatek. Najmniejszy podatek, Fijorr publishing company, Warszawa
2015.
Krajewska A., Płaca minimalna, polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2018.
Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, polskie Wydawnictwo ekonomiczne, War-
szawa 2010. 493 Bibliografia
Krajewska  A.,  roszkowska  S.,  Klin podatkowy w krajach OECD,  [w:]  Instytucje rynku
pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne, e. Kwiatkowski (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
Krajewska A., roszkowska S., Płaca minimalna i jej rola w kształtowaniu sytuacji na rynku
pracy w krajach OECD, [w:] Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje
i znaczenie ekonomiczne, e. Kwiatkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź 2017.
Kraj-Gabryś J., Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej, [w:] Teoretyczne i praktyczne
aspekty  funkcjonowania  gospodarki,  t.  Bernat  (red.),  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2009.
Król M., Elastyczność zatrudnienia w organizacjach, ceDeWu, Warszawa 2014.
Krugman p., Wells r., Makroekonomia, pWN, Warszawa 2012.
Kryńska e., Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość, [w:]
Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa biznesu i nauki, K. Jędral-
ska,  J.  Bernais  (red.),  Wydawnictwo  Uniwersytetu  ekonomicznego  w  Katowicach,
Katowice 2011.
Kryńska e., Istota i uwarunkowania popytu na pracę we współczesnej gospodarce rynkowej
(wybrane koncepcje), [w:] Popyt na pracę w Polsce. Teoria i praktyka, e. Dolny, J. Meller
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu, toruń 1997.
Kryńska e., Kontraktowanie pracy, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy
a popyt na pracę w Polsce, e. Kryńska (red.), instytut pracy i Spraw Socjalnych, War-
szawa 2003.
Kryńska e., Kwiatkowski e., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Kryńska  e.,  Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy,  [w:]  Mobilność
zasobów pracy. Analiza i metody symulacji, e. Kryńska (red.), instytut pracy i Spraw
Socjalnych, Warszawa 2000.
Kryńska e., Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
Kryńska e., Suchecka J., Suchecki B., Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku
2010, Wydawnictwo instytut pracy i polityki Społecznej, Warszawa 1998.
Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, Kraków 2015.
Księżyk  M.,  Ekonomia.  Podejście  historyczne  i  prospektywne,  Krakowskie  towarzystwo
edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.
Kucharski L., Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Kunasz  M.,  Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej,  [w:]  Unifikacja
gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, A. Manikowski, A. psyk (red.), Wydaw-
nictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2004.494 Bibliografia
Kuźmar S., Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995–2013, Difin,
Warszawa 2017.
Kwiatkowska W., Bezrobocie w polskiej gospodarce. Metody jej zwalczania i ocena ich efek-
tywności, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy, e. Dworak,
t. Grabia, W. Kasperkiewicz, W. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2014.
Kwiatkowska W., Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Kwiatkowski e., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, pWN, Warszawa 2014.
Kwiatkowski e., Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy, [w:] Elastyczne formy
zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, e. Kryńska (red.), instytut
pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
Kwiatkowski e., Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność, pWN, War-
szawa 1988.
Kwiatkowski e., Podejście instytucjonalne w analizie rynku pracy – tradycja i współczesność,
[w:] Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne,  
e. Kwiatkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
Kwiatkowski e., Pojęcie i determinanty bezrobocia równowagi w świetle teorii rynku pracy,
[w:]  Bezrobocie  równowagi  w  gospodarce  polskiej.  Szacunki,  tendencje  i  determinanty,  
W. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Kwilecki K., Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2011.
Landreth H., colander D.c., Historia myśli ekonomicznej, pWN, Warszawa 2005.
Landreth H., colander D.c., History of Economic Thought, Houghton Mifflin, Boston
2002.
Laurisz N., Inwestycje w kapitał ludzki – w kontekście zmian zachodzących w przestrzeni
społeczno-gospodarczej, [w:] Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kry-
zysowych, r.W. Włodarczyk (red.), Wydawnictwo eBooki, Wrocław 2015.
Layard r., Nickell S., Jackman r., Unemployment: Macroeconomic Performance and the
Labour Market, Oxford University press on Demand, Oxford 1991.
Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2005.
Lipka A., Strategie personalne firmy , Wydawnictwo profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kra-
ków 2000.
Lis S., Rynek pracy: popyt na pracę, podaż pracy, segmenty, zasoby ludzkie, bezrobocie i procesy,
[w:] Rynek pracy – uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne, t. Huńka, S. Lis,
p. Maciaszczyk (red.), państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława
tarnowskiego, tarnobrzeg 2015.
Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABc, Warszawa
2003. 495 Bibliografia
Łobejko S., Sosnowska A., Innowacyjne strategie małych i średnich przedsiębiorstw w Pol-
sce, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania
współczesności, A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Wydawnictwo Akade-
mii ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Lonc Z., Jak się liczy koszty pracy, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-ekonomicznych,
Zakład Badań Statystyczno-ekonomicznych GUS i pAN, Warszawa 1993.
Ludwiczyński A., Król H., Zarządzanie zasobami ludzkimi, pWN, Warszawa 2006.
Mahajan M., Geet S.D., Industrial and Labour Economics, Nirali prakashan, pune 2008.
Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo prawnicze Lexi-
sNexis, Warszawa 2002.
Makowski K., Koszty pracy jako instrument polityki personalnej, [w:] Zarządzanie zmia-
nami w zasobach pracy przedsiębiorstwa, K. Makowski (red.), instytut Funkcjonowania
Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
Maksimowicz Z., cierniak-emerych A., Koszty pracy i ich uwarunkowania, [w:] Potencjał
pracy przedsiębiorstwa. Kształtowanie i wykorzystanie, M. Gableta (red.), Akademia
ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Maksimowicz  Z.,  Koszty  pracy,  [w:]  Potencjał  pracy  w  przedsiębiorstwie.  Kształtowanie
i wykorzystanie, M. Gableta (red.), Akademia ekonomiczna im. Oskara Langego we
Wrocławiu, Wrocław 1998.
Malec M., tyrowicz J., Niski wiek emerytalny, wysoka cena, [w:] Starzenie się ludności, rynek
pracy i finanse publiczne w Polsce, p. Lewandowski, J. rutkowski (red.), instytut Badań
Strukturalnych, przedstawicielstwo Komisji europejskiej w polsce, Warszawa 2017.
Małecka-Ziembińska  e.,  Efektywność  fiskalna  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych
w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego w poznaniu, poznań 2012.
Malinvaud e., Disequilibrium on the Labour Market, [w:] Keynesian Economic Policies. Key-
nesian Studies, A. Barrere (red.), palgrave Macmillan, Londyn 1990.
Małuszyńska  e.,  Migracje  i  delokalizacja  przedsiębiorstw,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
ekonomicznego w poznaniu, poznań 2013.
Marciniak J., Optymalizacja zatrudnienia – zwolnienia, outsourcing, outplacement, Wolters
Kluwer, Kraków 2009.
Męcina J., Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, instytut polityki Społecz-
nej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
Melich A., Rola płacy w pobudzeniu efektywności pracy, instytut pracy i Spraw Socjalnych,
Warszawa 1998.
Meller J., Restrukturyzacja gospodarki a polityka rynku pracy, [w:] Zarządzanie zasobami
ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Z. Wiśniewski, A. pocztowski (red.), Ofi-
cyna ekonomiczna, Kraków 2004.
Milka p., Analiza wybranych teorii rynku pracy z punktu widzenia relacji między wzrostem
gospodarczym a bezrobociem, [w:] Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań
kryzysowych, r.W. Włodarczyk (red.), Wydawnictwo eBooki, Wrocław 2015.496 Bibliografia
Miller D.c., Form W.H., Industrial Sociology: the sociology of work organizations, Harper
& Brothers, Nowy Jork 1964.
Modigliani F., Fitoussi J-p., Moro B., Snower D., Solow r., Steiherr A., Labini p.S.,
An Economist’s Manifesto on Unemployment in the European Union, [w:] Roadmap to
Bangalore?: Globalization, the EU’s Lisbon Process and the Structures of Global Inequality,  
A. Heshmati, A. tausch (red.), Nova Science publishers, Nowy Jork 2007.
More t., Utopia, Dover publications, Mineola, Nowy Jork 1997.
Mortimer-Szymczak H., Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i bezrobocia, [w:] Rynek
pracy w trakcie transformacji systemowej w Polsce, U. Sztanderska (red.), Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
Moszyński M., Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, toruń 2016.
Możdżeń M., Przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy w teorii ekonomii, [w:] Poli-
tyka rynku pracy. Teoria i praktyka, M. Frączek (red.), polskie Wydawnictwo ekono-
miczne, Warszawa 2015.
Murphy N., Poll Tax in New Zealand, New Zealand chinese Association, Wellington
1994.
Murphy N., Unfolding History, Evolving Identity: The Chinese in New Zealand , Auckland
University press, Auckland 2003.
Nahotko S., Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu bez-
robocia, Scientific publishing Group, Gdańsk 2005.
Neumark D., Wascher W., Minimum Wages, The M it press, cambridge, Londyn 2008.
Neumark D., Wascher W., Reconciling the Evidence on Employment Effects of Minimum
Wages, [w:] The Effects of the Minimum Wage on Employment , Aei press, M.H. Kosters
(red.), Waszyngton 1996.
Nutbrown e.e., Our Time to Speak – The Official Handbook Of the Worldwide Taxation
Elimination Movement, AuthorHouse, Bloomington 2001.
Nyk M., Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2016.
Nyklewicz  K.,  Elastyczność czasu pracy,  [w:]  Innowacyjne formy pracy,  A.  Organiściak-
-Krzykowska,  r.  Walkowiak,  K.  Nyklewicz  (red.),  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.
Olejnik  i.,  Rola  państwa  w  zabezpieczeniu  emerytalnym,  [w:]  Współczesne  problemy  sys-
temów  emerytalnych:  wybrane  zagadnienia,  F.  chybalski,  e.  Marcinkiewicz  (red.),
Monografie politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
Oleksyn t., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, War-
szawa 2001.
Organiściak-Krzykowska  A.,  Teoretyczne  aspekty  rynku  pracy,  [w:]  Innowacyjne  formy
pracy, A. Organiściak-Krzykowska, r. Walkowiak, K. Nyklewicz (red.), Wydawnic-
two Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.
Oshri i., Kotlarsky J., Willcocks L.p., The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring ,
palgrave Macmillan UK, Londyn 2011. 497 Bibliografia
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe pWN, War-
szawa 2005,
Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, pWN, Warszawa 2017.
pawlak Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo poltext,
Warszawa 2011.
peck J., Work-place: The Social Regulation of Labor Markets, The Guilford press, Nowy
Jork, Londyn 1996.
petelczyc J., Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Dom Wydaw-
niczy elipsa, Warszawa 2016.
petrozolin-Skowrońska B. (red.), Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Tom 5, pWN,
Warszawa 1998.
phillips p.p., phillips J.J., Stones r.D., Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludz-
kimi, Human Factor, Kraków 2003.
picchio A., Social Reproduction: The Political Economy of the Labour Market, cambridge
University press, cambridge 1992.
piechnik-Kurdziel  A.,  Popyt na pracę,  [w:]  Rynek pracy w procesie transformacji systemu
gospodarczego, A. Szałkowski (red.), Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Kra-
kowie, Kraków 1992.
piketty t., Kapitał XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa 2015.
pilc M., Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993–2012, ceDeWu, Warszawa 2014.
piotrowski Ł., Elastyczne formy zatrudnienia a autonomia woli stron stosunku prawnego,
[w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, A. Bieliński, A. Giedre-
wicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Difin, Warszawa 2015.
pissarides c.A., Equilibrium Unemployment Theory , The M it press, Londyn 2000.
pissarides c.A., Labour Market Adjustment: Microeconomic Foundations of Short-run neoc-
lassical and Keynesian dynamics, cambridge University press, cambridge 1976.
pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, pWe, Warszawa 2007.
pocztowski  A.,  Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod,  Antykwa,
Kraków 1998.
poznańska K., Kraj K.M., Niektóre aspekty outsourcingu prac badawczo-rozwojowych, [w:]
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, A. Kaleta, K. Mosz-
kowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
2008.
prasołek Ł., Właściwa organizacja czasu pracy jako forma redukcji kosztów, [w:] Jak zmniej-
szać koszty pracy w oparciu o rozwiązania pakietu antykryzysowego i innych regulacji,  
B. Naróg, M. pilaszek, Ł. prasołek, K. Wrońska-Zblewska (red.), Ośrodek Doradz-
twa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.
puzio-Wacławik B., Uelastycznienie rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej,
[w:] Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, D. Kopycińska (red.), Kate-
dra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.498 Bibliografia
pysz p., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, pWN,
Warszawa 2008.
rabushka  A.,  Od  Adama  Smitha  do  bogactwa  Ameryki,  centrum  im.  Adama  Smitha,
Warszawa 1996.
renooy p.H., The informal economy. Meaning, measurement and social significance , Konin-
klijk, Nederlands Aardrijkskunding Genootschap, Amsterdam 1990.
ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, pWN, Warszawa 1957.
röpke W., Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Verlag
paul Haupt, Bern, Stuttgart 1979.
rotkiewicz M., Optymalizacja kosztów pracy, c.H. Beck, Warszawa 2009.
rubery J., Wilkinson F., Employer Strategy and the Labour Market, Oxford University
press, Oxford 2002.
russel  p.,  Kierunki zmian w opodatkowaniu dochodów osobistych w państwach UE,  [w:]
Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE , M. Korolewska
(red.), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2008.
rybarski r., Nauka skarbowości, Wyszyński i S-ka, Warszawa 1935.
Samuelson p.A., Nordhaus W.D., Ekonomia. Tom 2, pWN, Warszawa 1999.
Sawińska  e.,  Teorie  wzrostu  i  rozwoju  gospodarczego,  [w:]  Ekonomia  międzynarodowa
wybrane problemy, p. Bartkiewicz, e. Skawińska (red.), Wydawnictwo politechniki
poznańskiej, poznań 2011.
Schama  S.,  History of Britain – Volume 1: At the Edge of the World? 3000BC-AD1603,
Bodley Head, Londyn 2009.
Schwacke p., Schmidt G., Staatsrecht, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007.
Seweryński M., Godność pracy człowieka w świetle nauki społecznej kościoła, chrześcijań-
skie Forum pracowników Nauki, Warszawa 2011.
Skica t., Wołowiec t., Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej:
wybrane aspekty, Wydawnictwo iVG, rzeszów, Szczecin 2013.
Skórska A., Rynek pracy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicz-
nego w Katowicach, Katowice 2016.
Sloane p., Latreille p.L., O’Leary N., Modern Labour Economics, routledge, Nowy Jork
2013.
Smallwood e.M., The Jews under Roman Rule, e.J. Brill Archive, Leiden 1976.
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 1, pWN, Warszawa
2012.
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 2, pWN, Warszawa
2012.
Smith S.W., Labour Economics, routledge, Nowy Jork 2003.
Sobocka-Szczapa H., poliwczak i., Kontrola zjawiska pracy nierejestrowanej przez polską
administrację publiczną, [w:] Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, e. Kryńska, M.
Bednarski, K. patera, M. Walewski, Ministerstwo pracy i polityki Społecznej, War-
szawa 2008.499 Bibliografia
Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, pWN, Warszawa
2000.
Societal Cohesion and the Globalising Economy. What Does the Future Hold?, OecD 1997.
Sowiński r., Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zja-
wisku,  Wydawnictwo  Naukowe  Uniwersytetu  Adama  Mickiewicza  w  poznaniu,
poznań 2009.
Spasford D., Labour Market Economics, routledge revivals, Boston, Sydney 2013.
Spychalski G.B., Zarys historii myśli ekonomicznej, pWN, Warszawa, Łódź 2001.
Standing G., Karta prekariatu, Wydawnictwo Naukowe pWN, Warszawa 2015.
Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe pWN, War-
szawa 2014.
Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, polskie Wydawnictwo ekonomiczne, War-
szawa 1998.
Stasiak J., Koszty pracy w Polsce w latach 1993–2004, [w:] Koszty i produktywność pracy
w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, A. Krajewska (red.), Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Staszewska e., Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Wolters Kluwer, Warszawa
2012.
Stiglitz J.e., Ekonomia sektora publicznego, pWN, Warszawa 2004.
Strzelec D., Świadczenia na rzez pracowników. Aspekty podatkowe, Wolter Kluwer, War-
szawa 2011.
Strzemińska H., Czas pracy i czas wolny w polityce społecznej, państwowe Wydawnictwo
ekonomiczne, Warszawa 1988.
Strzemińska H., Czas pracy i jego skracanie. Etapy–Metody–Efekty, państwowe Wydaw-
nictwo ekonomiczne, Warszawa 1976.
Strzeszewski c., Praca ludzka – zagadnienia społeczno-moralne, towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1978.
Sudoł S., Metody analizy kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, pWe, War-
szawa 1976.
Szaban J.M., Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2016.
Sztanderska U., Czynniki kształtujące bezrobocie w Polsce, [w:] Bezrobocie – nowy problem
społeczny w krajach dokonujących transformacji systemu gospodarczego i restrukturyzacji
gospodarki, S. Golinowska (red.), raport instytutu pracy i Spraw Socjalnych, War-
szawa 1992.
Szulc A., Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce, ceDeWu, Warszawa
2013.
Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunko-
wania, Difin, Warszawa 2012.
Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, insty-
tut polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.500 Bibliografia
tanzi V., Underground Economy and Tax Evasion in the United States: Estimates and Impli-
cations, [w:] The underground Economy in the United States and Abroad , V. tanzi (red.),
Lexington Books, Lanhman 1982.
Thierry  H.,  Compensating Work,  [w:]  Handbook of Work and Organizational Psychology,
p.J.D. Drenth, H. Thierry, ch.J. de Wolff (red.), psychology press Ltd, Hove 1998.
Thornton  p.,  Lunt  p.,  Employment  Policies  for  Disabled  People  in  Eighteen  Countries:
A Review, University of york, Social policy research Unit, york 1997.
Thweatt W.O., Early Formulators of Say’s Law, [w:] Jean-Baptiste Say: Critical Assessments,
W.J. cunningham, S. Kates (red.), routledge, Londyn 2000.
tomkiewicz J., Redukcja deficytu w kontekście krajowej i międzynarodowej sytuacji makro -
ekonomicznej,  [w:]  Ekonomiczne  i  prawne  uwarunkowania  i  bariery  redukcji  deficytu
i długu publicznego, J. Szołno-Koguc, A. pomorska (red.), LeX Wolter Kluwer Busi-
ness, Warszawa 2011.
tracz e., Budka J., Motywowanie pracowników, [w:] Podstawy zarządzania operacyjnego,
Z. Jasiński (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
tyrańska  M.,  Istota i znaczenie outsourcingu w działalności przedsiębiorstw, [w:]  Współ-
czesne trendy w outsourcingu, S. Wawak, M. Sołtysik (red.), Wydawnictwo Mfiles,
Kraków 2015.
tyszka  t.,  Psychologia  ekonomiczna,  Gdańskie  Wydawnictwo  psychologiczne,  Sopot
2004.
Unolt  J.,  Ekonomiczne  problemy  rynku  pracy,  Wydawnictwo  Naukowe  śląsk,  Katowice
1999.
Walkowiak r., Formy zatrudnienia a koszty pracy, [w:] Przemiany rynku pracy w Polsce,  
A.  Organiściak-Krzykowska,  M.  cicha-Nazarczuk  (red.),  instytut  pracy  i  Spraw
Socjalnych, Warszawa, Olsztyn 2015.
Wapler r., Unemployment, Market Structure and Growth, Springer, Berlin 2003.
Wąsowicz J., Klin podatkowy i stopień regulacji rynku pracy – implikacje dla sytuacji na rynku
pracy, [w:] Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnie-
nia, D. Kotlorz (red.), Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Katowicach, Kato-
wice 2009.
Wąsowicz J., Teorie rynku pracy, [w:] Ekonomia rynku pracy, D. Kotlorz (red.), Wydawnic-
two Akademii ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
White M., Labour Supply and Demand in the Nineties, [w:] Understanding Unemployment:
New Perspectives on Active Labour Market Policies, e. McLaughlin (red.), routledge,
Nowy Jork, Londyn 1992.
Wiktor J.W., Koszty pracy w przedsiębiorstwach, Studia i Materiały, instytut pracy i Spraw
Socjalnych, Warszawa 1991.
Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Bankowej w poznaniu, poznań 2000.
Williams W., Honest Numbers and Democracy. Social Policy Analysis in the White House,
Congress and the Federeal Agencies, Goergetown University press, Waszyngton 1998.501 Bibliografia
Wiśniewski Z., Elastyczne rynki pracy: moda czy konieczność, [w:] Zarządzanie zasobami
ludzkimi – wyzwania u progu XX wieku, Z. Wiśniewski (red.), Wydawnictwo Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika, toruń 2001.
Wiśniewski Z., Rynki pracy w przyszłości – deregulacja a zatrudnienie, [w:] Przyszłość pracy
w XXI wieku, S. Borkowska (red.), instytut pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
2004.
Witczak r., Przyczyny ucieczek przed podatkami – wybrane zagadnienia, [w:] Etyka w rela-
cjach  instytucji  finansowych  z  gospodarstwami  domowymi,  i.D.  czechowska  (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Witkowska  J.,  Wysokińska  Z.,  Umiędzynarodowienie  małych  i  średnich  przedsiębiorstw
a procesy integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
Wojdyło-preisner M., Zawadzki K., Zatrudnienie subwencjowane, [w:] Aktywna polityka
rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika, toruń 2010.
Woźniak  B.,  Mikroekonomiczne  teorie  rynku  pracy  a  efektywność  gospodarowania,  [w:]
Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, W. Jarmo-
łowicz (red.), Wydawnictwo Forum Naukowe, poznań 2007.
Wronowska G., Koncepcje kapitału ludzkiego – ujęcie historyczne, [w:] Teoretyczne aspekty
gospodarowania, D. Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 2005.
Zagóra-Jonszta  U.,  Społeczna  gospodarka  rynkowa  a  polska  transformacja,  [w:]  Funkcjo-
nowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, D. Kopycińska (red.), Katedra
Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
Zawisza M., Emerytury od nowa, czyli o emeryturach obywatelskich, [w:] System emerytalny
z perspektywy płci. Solidarność i godne życie, A. Grzybek, L. religa (red.), przedstawi-
cielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w polsce, Warszawa 2014.
Zieliński M., Ekonomiczne aspekty zarządzania personałem, [w:] Nowoczesność przemysłu
i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, J. pyka (red.),
towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice 2006.
Zieliński M., Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, ceDeWu, Warszawa 2012.
Zieliński  M.,  Wpływ  państwa  na  rynek  pracy  i  decyzje  zatrudnieniowe  przedsiębiorstw,
Wydawnictwo politechniki śląskiej, Gliwice 2008.
Ziomek A., Społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w ujęciu lokalnym, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu ekonomicznego w poznaniu, poznań 2013.
Źródło-Loda M., Outsourcing w zarządzaniu organizacją, [w:] efektywność zarządzania
zasobami  organizacji,  p.  Lenik  (red.),  Wydawnictwo  państwowej  Wyższej  Szkoły
Zawodowej w Krośnie, Krosno 2015.
Zuber-Dzikowska  L.,  Bezrobocie  jako  wyzwanie  dla  psychologii  stosowanej  –  wybrane
problemy,  [w:]  Bezrobocie.  Psychologiczne  i  społeczne  koszty  transformacji  systemowej,  
Z. ratajczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, Katowice 1995.502 Bibliografia
Zwolińska K., Swoboda umów a elastyczność w kształtowaniu stosunku pracy, [w:] Elastyczne
formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, A. Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska,
M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Difin, Warszawa 2015.
Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa, Wybrane zagadnienia, pWN, Warszawa 2009.
2. Artykuły naukowe
Acedański J., Teorie poszukiwań na rynku pracy a makroekonomiczne modele DSGE, „Studia
ekonomiczne Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach” 2011, nr 78.
Adamczak i., Problemy pracy i bezrobocia w świetle katolickiej nauki społecznej, „problemy
profesjologii” 2008, nr 1.
Ahlborn c., Grave c., Walter Eucken and Ordoliberalism. An Introduction from a Consumer
Welfare Prespective, „competition policy international” 2006, Vol. 2, No. 2.
Altug S., Miller r.A., The Effect of Work Experience on Female Wages and Labour Supply ,
„The review of economic Studies” 1998, Vol. 65, No. 1.
Ancyparowicz  G.,  Przyczyny  narastania  deficytu  Funduszu  Ubezpieczeń  Społecznych ,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 802(65).
Antoszak p., Sytuacja na rynku pracy w Polsce, „Zeszyty Naukowe polskiego towarzystwa
ekonomicznego w Zielonej Górze” 2018, nr 8.
Arak p., Lewandowski p., Żakowiecki p., Fikcja zatrudniania w Polsce – propozycje wyjścia
z impasu, „iBS policy paper” 2014, nr 1.
Atkinson A.B., piketty t., Saez e., Top Incomes in the Long Run of History, “Journal of
economic Literature” 2011, Vol. 49, No. 1.
Bartosik  K.,  Popytowe  i  podażowe  uwarunkowania  polskiego  bezrobocia,  „Gospodarka
narodowa” 2012, nr 11–12.
Bauer t., Bonin H., Sunde U., Real and Nominal Wage Rigidities and the Rate of Inflation:
Evidence from West German Micro Data, „iZA Discussion paper” 2007, No. 959.
Beck-Krala e., Ocena efektywności systemów wynagrodzeń, „Zarządzanie Zasobami Ludz-
kimi” 2012, nr 5(88).
Bednarczyk  t.H.,  Szwedo  Ł.,  Kanadyjski system emerytalny – model do naśladowania?,
„Annales Universitatis Mariae curie-Skłodowska” 2016, nr 4(50).
Bednarski M., Szara strefa – Rynek pracy – Integracja społeczna, „Optium. Studia ekono-
miczne” 2013, nr (66).
Bednarski M., Wysokość kosztów pracy i struktura zatrudnienia w MŚP a dynamika szarej
strefy w Polsce, „Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ekonomicz-
nego w Katowicach” 2016, nr 292.
Bielawska K., Rola pozaskładkowych źródeł w finansowaniu świadczeń z ubezpieczenia spo -
łecznego wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, „Ubezpieczenia społeczne.
teoria i praktyka” 2016, nr 2(129).
Blinder A.S., Fear of offshoring , „cepS Working paper” 2005, No. 119. 503 Bibliografia
Bludnik  i.,  Bezrobocie  keynesowskie,  „ruch  prawniczy,  ekonomiczny  i  Socjologiczny”
2009, tom LXXi, nr 3.
Bochenek M., Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy, „Acta Universitatis Nicolai
copernici” 2012, nr 1.
Böhm t., van Suntum U., Oelgemöller J., illgmann c., Walter Eucken’s Principles of Eco-
nomic Policy Today, „cAWM Discussion paper” 2011, No. 49.
Braumann B., High Inflation and Real Wages, „international Monetary Fund Working
paper” 2004, No. 01/50.
Broniatowska  p.,  Machrowska  A.,  Zółkiewski  Z.,  Wynagrodzenie minimalne w Polsce.
Czy powinno być zróżnicowane regionalnie?, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2013,
nr 4(36).
Bryndziak S.Sz., Wady preferencji podatkowych w kontekście bezpośrednich wydatków budże-
towych,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Finanse,  rynki  Finan-
sowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 52.
Buchelt B.r., pauli U., pocztowski A., Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodo-
wej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, „Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Oeconomica” 2016, nr 323(4).
Bugaj J.M., Wynagradzanie za efekty pracy nauczycieli akademickich – analiza przypadku
Uniwersytetu Islandzkiego, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2016, nr 2(48).
cecelak J., Outsourcing jako źródło rozwoju przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe pWSZ
w płocku” 2013, tom 18.
chłąd r., Koszty pracy w strukturze kosztów działalności małych i średnich przedsiębiorstw,
„Zeszyty Naukowe politechniki częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, nr 24(2).
chmielewiec  B.,  Wykorzystanie środków publicznych w redukcji kosztów pracy,  „Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2014, nr 1.
chomątowska M., Nauka społeczna kościoła a gospodarka, „ekonomia społeczna” 2013,
nr 3(8).
chrobak G., Ewidencja i rozliczanie kosztów płacy na stanowiskach produkcyjnych w systemie
akordu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w poznaniu” 2015, nr 59(2).
chrzan e., Marketing wewnętrzny wobec outsourcingu, „Zeszyty Naukowe politechniki
częstochowskiej” 2017, nr 25(1).
cicha-Nazarczuk M., Nazarczuk J.M., Poziom bezrobocia w województwach Polski Zachod-
niej  –  dekompozycja  zmian  stóp  bezrobocia  w  latach  2005–2013,  „Zeszyty  Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. ekonomiczne problemy Usług” 2014, nr 114.
cieślak  i.,  Wynagrodzenia  w  kontekście  spójności  społeczno-ekonomicznej,  „Nierówności
Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2008, nr 12.
cieślukowski M., Ekonomiczne skutki i metody ograniczania bezrobocia, „ruch prawniczy,
ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, nr 60.
czerwińska J., Koszty pracy w ujęciu podatkowym, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowej w Gdańsku” 2004, nr 3.504 Bibliografia
Dahl M., Ordoliberalizm jako recepta na reformę kapitalizmu, „Myśl ekonomiczna i poli-
tyczna” 2015, nr 2(49).
Danowska-prokop B., Państwo w poglądach polskich merkantylistów, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 270.
Danowska-prokop B., Poglądy Adama Smitha, Tomasza Roberta Malthusa i Davida Ricardo
na kwestie ludnościowe, „Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu eko-
nomicznego w Katowicach” 2017, nr 309.
Dańska-Borsiak B., Płaca minimalna a liczba młodych pracujących. Związki przyczynowe
i prognozy wariantowe, „ekonometria” 2014, nr 4(46).
Daszkowski J., Iluzja pieniądza i motywacyjna wartość płac w świetle statystyki ekonomicz-
nej, „Management and Business Administration. central europe” 2012, nr 1(108).
Davenport t.H., Thomas r.J., cantrell S., The Mysterious art. And Science of Knowledge
Worker Performance, „Mit Sloan Managment review” 2002, nr 3.
Drela K., Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego” 2015, nr 10.
Dziemianowicz  r.,  Wojciuk  M.,  Ocena  progresywności  klina  podatkowego  w  Polsce
i w wybranych krajach Unii Europejskiej, „prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicz-
nego we Wrocławiu” 2017, nr 475.
elvira M., Graham M., Not Just a Formality: Pay System Formalization and Gender Effects,
„Organization Science” 2002, Vol. 13(6).
Felipe J., Abdon A., Kumar U., Tracking the Middle-income Trap: What i sit, Who is in
It, and Why?, „Working paper, Levy economics institute of Board college” 2012,  
No. 715.
Fic  M.,  Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie,  „Annales.  etyka  w  życiu  gospodar-
czym” 2010, nr 13(1).
Furmańska-Maruszak A., Racjonalizacja kosztów pracy przez uelastycznienie zatrudnienia
i czasu pracy. Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, „Zarządzanie
Zasobami Ludzkimi” 2013, nr 3-4.
Gaura e., Wykształcenie a bezrobocie, „przegląd Nauk Stosowanych, rynek pracy i zasoby
ludzkie” 2014, nr 5.
Gębski M., Wybrane teorie rynku pracy, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”
2009, nr 2.
Giza W., Kontrowersje według ekonomicznej teorii podziału w pracach Johna Stuarta Milla,
„Zeszyty Naukowe Akademii ekonomicznej w Krakowie” 2007, nr 738.
Gołaś Z., Czynniki kształtujące wydajność pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa prze-
mysłowego, „Zagadnienia ekonomiki rolnej” 2010, nr 4.
Gołdyn A., Przyczyny ucieczki przed podatkiem, „Monitor podatkowy” 1996, nr 6.
Gomułowicz A., Postulat sprawiedliwości a system podatkowy, „Monitor podatkowy” 1995,
nr 4.
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie
dla polityki społecznej, „Barometr regionalny” 2016, nr 14(4).505 Bibliografia
Granosik B., czupryniak M., Aspekty funkcjonowania zakładu pracy chronionej, „Zeszyty
Naukowe Wydziału Nauk ekonomicznych politechniki Koszalińskiej” 2018, nr 1(21).
Grzegorzewska-Mischka e., Banasik p., Zarządzanie firmą poprzez koszty pracy a szara
strefa, „pieniądze i Więź” 2011, nr 4(53).
Grzegorzewska-Mischka e., Wyrzykowski W., Szara strefa jako skutek polityki podatkowej
państwa, „Zarządzanie i Finanse” 2015, nr 3(2).
Grzelczak A., Czas to pieniądz, czyli o elastyczności i wykorzystaniu czasu jako wyzwaniach
przedsiębiorstw XXI wieku, „Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Banko-
wej w poznaniu” 2014, nr 6.
Grzywińska-rąpca M., Modelowanie poziomu wynagrodzeń w Polsce, „Journal of Modern
Science” 2018, nr 1(36).
Guziejewska B., Dysfunkcje systemu podatków bezpośrednich i pośrednich w Polsce, „Zeszyty
Naukowe polskiego towarzystwa ekonomicznego” 2011, nr 10.
Guzikowski M., Bezwarunkowy dochód podstawowy a negatywny podatek dochodowy – alter-
natywne metody likwidacji „pułapki prekarnośći”, „Współczesne problemy ekonomiczne”
2017, nr 2(15).
Gwiazdowski r., Matrix podatkowy – zlikwidujmy podatki dochodowe!, „Wprost” 2008,
nr 26(1331).
Hidalgo c.A., Hausmann r., The building blocks of economic complexity , „proceeding of the
National Academy of Sciences of united States of America” 2009, Vol. 106, No. 26.
Hozer-Koćmiel  M.,  Zimoch  U.,  Podobieństwa  i  różnice  sytuacji  kobiet  na  rynku  pracy
w krajach WINNET8, „Studia i prace Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 26.
islam U., colombino U., The case for negative income tax with flat tax in Europe. An empi -
rical optimal taxation exercise, „Working paper Series of Society for the Study of eco-
nomic inequality” 2018, No. 454.
Jacukowicz Z., Album wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, „raport insty-
tutu pracy i Spraw Socjalnych” 2003, Zeszyt nr 23.
Jacukowicz Z., Koszty pracy w Polsce, „polityka Społeczna” 2002, nr 5–6.
Janiszewska A., Feminizacja i maskulinizacja rynków pracy w krajach UE a polityka spój-
ności, „prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 465.
Janiszewska  D.,  Ordoliberalne  koncepcje  naprawy  kapitalizmu  po  Wielkim  Kryzysie  lat
1929–1933, „ekonomista” 2012, nr 6.
Jarmołowicz W., Rynek pracy i polityka państwa na rynku pracy w Polsce okresu transformacji
i integracji gospodarczej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 281.
Jarmołowicz W., Kalinowska-Sufinowicz B., Bezrobocie na wielkopolskim rynku pracy (lata
2002–2012), „Acta Universitatis Lodziensis. Foelia Oeconomica” 2014, nr 3(303).
Jarmołowicz W., Knapińska M., Koszty i produktywność pracy w Polsce i Unii Europejskiej
– elementy analizy porównawczej, „Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 196. 506 Bibliografia
Jarmołowicz  W.,  Knapińska  M.,  Regionalne  różnicowane  poziomu  i  dynamiki  wzrostu
wydajności pracy w Polsce w latach 2003–2013, „Studia prawno-ekonomiczne” 2015,
tom XciV.
Jarmołowicz W., Knapińska M., Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy
pracowników w dobie globalizacji, „Zeszyty Naukowe polskiego towarzystwa ekono-
micznego” 2011, nr 9.
Jarmołowicz  W.,  Kuźmar  S.,  Efektywność  gospodarowania  zasobami  pracy  w  regionie  –
na  przykładzie  województwa  wielkopolskiego  w  latach  2000–2012,  „Studia  i  prace
Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014,
nr 35(2).
Jarmołowicz W., Kuźmar S., Normatywny a faktyczny czas pracy w Polsce i Unii Europej-
skiej – stan i uwarunkowania zmian, „Studia i prace Wydziału Nauk ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2017, nr 50(2).
Jarmołowicz W., Szarzec K., Liberalizm a interwencjonizm wobec rynku pracy. Przypadek
Polski jako kraju transformującego się, „ekonomia i prawo” 2010, nr 6(2).
Jarmołowicz W., Ziębakowski Ł., Koszty pracy i ich uwarunkowania w Polsce i Unii Euro-
pejskiej – perspektywa porównawcza, „Studia prawno-ekonomiczne” 2018, tom cVii.
Johansson A., Heady c., Arnold J., Brys B., Vartia L., Tax and Economic Growth, “eco-
nomics Department Working paper” 2008, no. 620.
Jurek Ł., Emerytura obywatelska w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Opcja dla Polski?,
„Wrocławskie Studia politologiczne” 2018, nr 24.
Jurek  Ł.,  Zmiany  systemu  zabezpieczenia  emerytalnego,  „polityka  Społeczna”  2011,  
nr 11–12.
Juster  F.t.,  Rethinking  utility  theory,  „The  Journal  of  Behavioral  economics”  1990,  
Vol. 19(2).
Kalinowski M., Skuteczność systemów wynagradzania w kontekście determinant dotyczących
pracobiorców, „prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu” 2012,
nr 248.
Keller, H. Seifert B., Atypical emloyment in Germany. Forms, development, patterns, „trans-
fer: european review of Labour and research” 2013, Vol. 19, issue 4.
Ketels c.H.M., porter M.e., UK Competitiveness: Moving to the Next Stage, „Dti eco-
nomics paper” 2003, No. 3.
Kłos B., Czas pracy w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, „Studia
Biura Analiz Sejmowych” 2013, nr 4(36).
Kłos  B.,  Kanadyjski  system  emerytalny,  „Analizy  Biura  Analiz  Sejmowych”  2012,  
nr 16(83).
Koczur W., Przegląd systemu emerytalnego 2016. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności.
Kluczowe zagadnienia i rekomendacje. Podsumowanie, „Ubezpieczenia Społeczne. teo-
ria i praktyka” 2017, nr 2(20).
Kopycińska  D.,  Determinanty  przedsiębiorczości  indywidualnej  emigrantów  zarobkowych
z województwa zachodniopomorskiego, „przegląd Zachodniopomorski” 2013, nr 3(1).507 Bibliografia
Kopycińska  D.,  Konkurencyjność  kapitału  ludzkiego  kobiet  i  mężczyzn  w  Polsce,  „Studia
i  prace  Wydziału  Nauk  ekonomicznych  i  Zarządzania  Uniwersytetu  Szczeciń-
skiego” 2014, nr 35(2).
Kopycińska  D.,  Wykorzystanie  siły  roboczej  w  gospodarce  polskiej  centralnie  kierowanej,
„Monografie  i  Opracowania  instytutu  Funkcjonowania  Gospodarki  Narodowej”
1990, nr 317.
Kowalska S., Koszty pracy w strukturze kosztów działalności wybranej spółki X, „Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej. Zarządzanie” 2015, nr 3.
Koza A., System kwotowy jako źródło problemów finansowych Państwowego Funduszu Reha -
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Annales Universitatis Mariae curie-Skłodowska.
Sectio Oeconomia” 2016, nr 50(4).
Kozioł W., Produktywność pracy jako miernik spójności ekonomicznej i społecznej kraju, „Nie-
równości Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2018, nr 55(3).
Kozłowski t., Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami, „Acta Universitatis Wra-
tislaviensis” 2011, nr 3375.
Krajewska A., Krajewski S., Opinie o kosztach pracy w Polsce i ich statystyczna weryfikacja ,
„polityka Społeczna” 2015, nr 1.
Krajewska A., Opodatkowanie pracy w OECD. Analiza porównawcza i wnioski dla Polski,
„Annales Universitatis Mariae curie-Skłodowska Lublin-polonia” 2016, nr 1(50).
Kryńska e., Kopycińska D., Wages in labour market theories, „Folia Oeconomica Stetinen-
sia” 2016, Vol. 15, issue 2.
Kryńska e., Kwiatkowski e., Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rze-
czywistość, „polityka Społeczna” 2010, nr 5–6.
Kryńska e., Teoria i praktyka segmentacji pracy – część II, „ruch pracy” 1999, nr 3.
Kryńska e., Wewnętrzne rynki pracy – ekspansja czy regres?, „praca i Zabezpieczenie Spo-
łeczne” 1995, nr 8–9.
Krzętowska  A.,  Jagodziński  A.,  Rynek  pracy  w  Polsce  w  okresie  transformacji  –  szanse
i zagrożenia, „Zeszyty Naukowe państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w płocku.
Nauki ekonomiczne” 2016, nr 1(23).
Księżyk M., Koszty pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, „Managerial econo-
mics” 2008, nr 4.
Kulicki  J.,  Rozwój  podatku  dochodowego  w  Polsce,  „Analizy  Biura  Analiz  Sejmowych”
2011, nr 6(50).
Kunasz M., Koszy osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach 1998–2003, „Zarządza-
nie Zasobami Ludzkimi” 2006, nr 5.
Kunasz M., Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, „Gospodarka Narodowa” 2006,
nr 10.
Kundera e., Koncepcje społecznej gospodarki rynkowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis,
przegląd prawa i Administracji” 2015, ciii, No. 3695. 508 Bibliografia
Kuźmar S., Wybrane determinanty wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy w pol-
skich województwach (w latach 1995–2012), „Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 293.
Kwiatkowski  e.,  roszkowska  t.,  tokarski  t.,  Granice  wzrostu  bezzatrudnieniowego
w Europie i krajach WNP, „ekonomista” 2004, nr 16.
Kwiatkowski e., tokarski t., Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995–2005, „ekono-
mista” 2007, nr 4.
Landmann  O.,  Employment,  productivity  and  output  growth,  „employment  Strategy
papers” 2004, No. 17.
Lasocki B., Skrzek-Lubasińska M., Samozatrudnienie w Polsce — problemy definicyjne,
dostępność danych i ich interpretacja, „Wiadomości Statystyczne” 2016, nr 7(662).
Leszczyński M., Dostęp do rynku pracy w kontekście teorii segmentacyjnych, „Acta Scienti-
fica Academiae Ostroviensis” 2007, nr 29.
Leśniewski M.A., Berny J., Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie –
ujęcie teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Siedlcach”
2011, nr 90.
Li p., Reconciling with History The Chinese-Canadian Head Tax Redress, “Journal of chi-
nese Overseas” 2008, nr 4(1).
Lipowski  t.,  Pojęcie  unikania  opodatkowania  w  stosunkach  międzynarodowych,  „Glosa”
2002, nr 9.
Liszcz  t.,  Praca  nie  jest  towarem,  „Annales  Universitatis  Mariae  curie-Skłodowska”
2015, Vol. 62, No. 2.
Litwińczuk  H.,  Obejście  prawa  podatkowego  w  świetle  doświadczeń  międzynarodowych,
„przegląd podatkowy” 1999, nr 9.
Łuczak e., Wiśniewska-czaja A., Główne tendencje w badaniach nad konsekwencjami bez-
robocia, „Forum Oświatowe” 2002, nr 2.
Łukasiewicz G., Koszty pracy i ich znacznie w praktyce gospodarczej, „Zeszyty Naukowe
Akademii ekonomicznej w Krakowie” 2013, nr 631.
Maier M., System zabezpieczenia emerytalnego a starzenie się społeczeństwa w Polsce, „prace
Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 451.
Makarzec  p.,  Ubezpieczenia  społeczne  w  Polsce  Ludowej,  „Zeszyty  Naukowe  Wyższej
Szkoły ekonomii i informatyki” 2013, nr 3(1).
Malczewska p., Mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki. Model teoretyczny,
„przegląd Statystyczny” 2016, tom LXiii(1).
Marcinkowska e., Wpływ teorii kosztów transakcyjnych i teorii zasobowej na proces decy-
zyjny outsourcingu, „Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ekono-
micznego w Katowicach” 2017, nr 341.
Matyjaszczyk K., Koncepcje zmian systemu emerytalnego w latach 1999–2015 w kontekście
sytuacji demograficznej w Polsce, „rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku
usług finansowych” 2016, nr 22(3).509 Bibliografia
Mazurek e., Konsekwencje zmian ulgi prorodzinnej w polskim systemie podatkowym, „śląski
przegląd Statystyczny” 2015, nr 13(19).
Mazurek-chwiejczak, M., Opodatkowanie dochodów z pracy w państwach OECD – stu-
dium porównawcze, „przedsiębiorstwo i region” 2016, nr 8.
Mączyńska e., pysz p., Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, „ekonomista” 2014,
nr 3.
Miklaszewski S., Przemiany na polskim rynku pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej,
„Zeszyty Naukowe Akademii ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 791.
Mlonek K., Tradycja badań bezrobocia w Polsce – zagadnienia metodologiczne, „Wiadomości
statystyczne” 1992, nr 6.
Morrisson c., Snyder W., The income inequality of France in historical perspectives, “euro-
pean review of economic History” 2000, No. 4.
Mortimer-Szymczak H., Rynek pracy i bezrobocie, „Acta Universitatis Lodziensis” 1995,
nr 135.
Nadolny Ł., Klin podatkowy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, „polityka Społeczna”
2009, nr 5–6.
Nazdrowicz  J.,  Wyzwania  branży  IT  a  kooperacja  z  uczelniami  wyższymi  w  kontekście
kształcenia zasobów ludzkich, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2017, nr 1(51).
Nogalski B., Niewiadomski p., Absorpcja wiedzy inżynierskiej w praktyce zarządzania – kon-
tekst strategii przywództwa kosztowego, „Organizacja i Kierowanie” 2013, nr 5.
Nyk M., Diagnoza i tendencje w obszarze zatrudnienia w gospodarce polskiej. Ujęcie regio-
nalne, „Studia i prace Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego” 2017, nr 47(3).
Nyk  M.,  Efektywnościowy  system  wynagrodzeń  w  przedsiębiorstwie,  „Zarządzanie
i Finanse” 2012, nr 1(3).
Nyk M., Efektywność wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, „prace Naukowe Uniwer-
sytetu ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 261.
Oczkowska r., Offshoring jako szansa wykorzystania globalnych zasobów kapitału ludzkiego ,
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, nr 26.
Olak  A.,  Zjawisko  bezrobocia  a  zagrożenie  społeczne,  „Modern  Management  review”
2014, nr 21(4).
Olszewski J., Tendencje w kształtowaniu systemów czasu pracy, „Zeszyty Naukowe poli-
techniki poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2014, nr 63.
Onufer M., Przyczyny dysproporcji na rynku pracy, „Studenckie prace prawnicze, Admi-
nistratywistyczne i ekonomiczne” 2009, nr 6.
Orliński B., Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność przedsiębiorstw w warun -
kach globalizacji, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 1(11).
pałęcka  A.,  płucienniczak  p.p.,  Niepewne  zatrudnienie,  lęk  i  działania  zbiorowe.  Trzy
wymiary prekarności, „Kultura i Społeczeństwo” 2017, nr 4.
papaj e., Koszty pracy we współczesnych przedsiębiorstwach, „Studia ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 305. 510 Bibliografia
paradysz S., Zróżnicowanie kosztów pracy, „Wiadomości Statystyczne” 2001, nr 10.
patra e., Segmentacja rynku pracy – wybrane aspekty, „rozprawy Naukowe i Zawodowe
państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w elblągu” 2016, nr 22.
patulski A., Nietypowe formy zatrudnienia. Elastyczność czy stabilizacja?, „Monitor prawa
pracy” 2008, nr 2.
pauch D., Zjawisko szarej strefy w gospodarce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Finanse, rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 76(1).
pawlak Z., Smoleń A., Zasady budowy współczesnych systemów wynagradzania w przed-
siębiorstwach,  „rocznik  Naukowy  Wydziału  Zarządzania  w  ciechanowie”  2012,  
nr 1–4(Vi).
paździor  A.,  paździor  M.,  Koszty  pracy  jako  kryterium  oceny  efektywności  zarządzania
zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, „Finanse, rynki Finansowe, Ubezpieczenia”
2017, nr 5(89).
pearl S., Parish Sources. Part V Poll Tax, “Family tree Magazine” 1991, No. 7(9).
phelps e.S., Money-Wage Dynamics and Labor Market Equilibrium, „Journal of political
economy” 1968, Vol. 76, issue 4(2).
pieńkowska-Kamieniecka S., System emerytalny w Kanadzie, „Wiadomości Ubezpiecze-
niowe” 2010, nr 4.
piętowska-Laska  r.,  Doskonalenie  produktywności  we  współczesnych  przedsiębiorstwach,
„economy and Management” 2012, nr 2.
piróg D., Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, „przedsiębior-
czość. edukacja” 2013, nr 9.
podsiadło p., Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europej-
skiej, „Studia ekonomiczne” 2014, nr 198(1).
podstawka  M.,  Deresz  A.,  Podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych  a  wzrost  gospodarczy ,
„Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. problemy rolnictwa światowego” 2008,
nr 5(20).
polarczyk K., Klin podatkowy a bezrobocie, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2007, nr 17.
polarczyk  K.,  Opodatkowanie  wynagrodzeń  za  pracę  (składki  i  PIT)  w  państwach  Unii
Europejskiej, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2008, nr 6.
politaj  A.,  Dotacja  do  zatrudnienia  i  jej  rola  w  kształtowaniu  zmian  zatrudnienia  osób
niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej, „Społeczeństwo i ekonomia” 2014,  
nr 2(2).
popiel i., Aspekty pojęciowe kapitału ludzkiego i jego znaczenie, „Studia prawno-ekono-
miczne” 2015, tom XcV.
poszwa M., Analiza klina podatkowego w rozliczeniach podatkowych i ubezpieczeniowych
wynagrodzeń,  „Folia  pomeranae  Universitatis  technologiae  Stetinensis”  2012,  nr
294(67).
puzio-Wacławik  B.,  Samozatrudnienie  jako  element  systemowego  wsparcia  rynku  pracy
w Polsce, „Studia ekonomiczne Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach” 2013,
nr 145. 511 Bibliografia
Quiggn J., Human capital theory and education policy in Australia, „Australian economic
review” 1999, Vol. 32(2).
rasch r., Szypko M.A., Perception is Reality: The importance of Pay Fairness to Employees
and Organizations, „World at Work Journal” 2016, No. 3.
rogowska B., Kapitał ludzki w ujęciu Alfreda Marshalla, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego. ekonomiczne problemy Usług” 2013, nr 105.
rollnik-Sadowska  e.,  System  welfare  state  w  Danii  –  główne  założenia,  „ekonomia
i Zarządzanie” 2013, nr 2.
romanow Z., Równowaga gospodarcza w teoriach ekonomicznych, „ruch prawniczy, eko-
nomiczny i Socjologiczny” 1999, nr Lii(2).
rosiński r., Zmiany płacowego klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
w obliczu kryzysu finansów publicznych , „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2(3).
rówińska M., Wynik finansowy a kanony rachunkowości, „Studia ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 253.
russel p., Wpływ zmian demograficznych na system emerytalny w Polsce, „Studia Biura Ana-
liz Sejmowych” 2016, nr 3(207).
Sawicki L., Kształtowanie wydajności pracy w Polsce na początku XXI wieku, „przedsię-
biorstwo i region” 2015, nr 7.
Sawulski J., Deficyt systemu emerytalnego w Polsce oraz próby jego zmniejszenia w warunkach
kryzysu gospodarczego, „Studia Oeconomica posnaniensia” 2014, tom 2, nr 6(267).
Schneider F., enste D.H., Increasing Shadow Economies All Over the World – Fiction or
Reality? Survey of the Gold Evidence of their Size and of their Impact from 1970 to 1995,
„iZA Discussion paper Series” 1998, Vol. 26.
Sewastianowicz M., Współczesne teorie bezrobocia, „rynek pracy” 2004, nr 6.
Snower  D.J.,  Unemployment  Benefits  Versus  Conditional  Negative  Income  Taxes,  „iMF
Working paper” 1995, No. 95(65).
Lancaster B., Jean-Baptiste Say’s 1785 Croydon street plan, „croydon Natural History &
Scientific Society Bulletin” 2012, Vol. 3(144).
Sosnowski  M.,  Sprawiedliwość opodatkowania a zjawisko szarej strefy,  „Finanse,  rynki
Finansowe, Ubezpieczenia” 2018, nr 3(93).
Standing G., Alternatywy dla dochodu podstawowego: przegląd krytyczny, „praktyka teo-
retyczna” 2017, nr 2(24).
Stiglitz J., Reflections on the Natural Rate Hypothesis, „Journal Of economic perspectives”
1997, Vol. 11, No. 1.
Stolarczyk  p.,  Wpływ  płacy  minimalnej  na  funkcjonowanie  rynku  pracy,  „Myśl  ekono-
miczna i polityczna” 2014, nr 2(45).
Szambelańczyk J., Wzory ruchliwości pracowniczej we współczesnych teoriach rynku pracy,
„ruch prawniczy, ekonomiczny i Socjologiczny” 1988, nr 4.
Szarek S., Okliński D., Czynniki wpływające na akceptację szarej strefy w społeczeństwie,
„Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  przyrodniczo-Humanistycznego  w  Siedlcach”
2016, nr 109. 512 Bibliografia
Szczepański M., Ryzyko ubóstwa osób starszych a konstrukcja zreformowanego systemu emery-
talnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 854(73).
Szukalski p., Wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce, „Demografia i Gerontologia Spo -
łeczna” 2016, nr 8.
śliwicki D., Czynniki determinujące poziom wynagrodzenia, „Wiadomości Statystyczne”
2012, nr 10(617).
śmiglin  M.,  Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji,  „Nierówności
Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2006, nr 8.
święs K., Jana Pawła II spojrzenie na pracę, „Verbum Vitae” 2014, nr 25.
tran-Nam B., Tax Compliance Research: An Economic Perspective, „New Zealand Journal
of taxation Law and policy” 2003, Vol. 12.
tyrańska  M.,  Kryteria  oceny  systemu  wynagradzania  pracowników  w  przedsiębiorstwie,
„Zeszyty Naukowe Akademii ekonomicznej w Krakowie” 2002, nr 574.
Walczak D., Przywileje emerytalne – aspekt społeczno-ekonomiczny, „Studia Oeconomica
posnaniensia” 2017, nr 5(10).
Wasilewska A., Formy zatrudnienia pracowników a koszty pracy, „polityka europejska,
Finanse i Marketing” 2017, nr 18(67).
Widerquist K., A failure to communicate: What (if anything) can we learn from the negative
income tax experiments?, „Journal of Socio-economics” 2005, No. 34(1).
Wieczorek-Szymańska  A.,  Koncepcja  kapitału  ludzkiego  w  teorii  ekonomii  –  przegląd
wybranych podejść,  „Studia  i  prace  Wydziału  Nauk  ekonomicznych  i  Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 17.
Wiśniewski Z., Aktywność zawodowa i formy zatrudnienia w Polsce, „prace Naukowe Uni-
wersytetu ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 511.
Wojciechowski p., W poszukiwaniu kompromisu wokół problemu umów śmieciowych, „Ubez-
pieczenia Społeczne. teoria i praktyka” 2015, nr 3.
Woźniak M.G., Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania
się kryzysu finansów publicznych  w Unii Europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost
Gospodarczy” 2012, nr 25(2).
Woźniak-Jęchorek B., Polityka płacy minimalnej w dobie kryzysu – debata wokół koordynacji
polityki płacowej w Europie, „Studia Oeconomica posnaniensia” 2016, nr 4(9).
 Ziębakowski Ł., Małecka-Ziembińska e., Potential Fiscal and Non-Fiscal Consequences of
Introducing a Poll Tax in Poland, „research papers in economics and Finance” 2016,
nr 1(1).
Ziębakowski Ł., Potencjalne skutki społeczno-ekonomiczne wprowadzenia podatku pogłów-
nego w Polsce, „Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej” 2016, nr 16.
Ziębicki  B.,  Tworzenie  motywacyjnych  systemów  premiowych  w  warunkach  krajowych
przedsiębiorstw państwowych i instytucji sfery budżetowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły ekonomicznej w Bochni” 2006, nr 4.
Zioło-Gwadera K., Formy zatrudnienia stosowane na współczesnym rynku pracy w Polsce,
„Współczesne problemy ekonomiczne” 2016, nr 13. 513 Bibliografia
Zwiech  p.,  Nierówności  społeczno-ekonomiczne  w  świetle  teorii  segmentacji  rynku  pracy,
„ruch prawniczy, ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, nr 75(2).
Zwoliński A., Praca i płaca jako temat nauczania Kościoła, „Studia Socialia cracoviensia”
2013, nr 1(8).
3. Akty normatywne
Konstytucja rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997, Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.
Obwieszczenie Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowa-
nego przeciętnego wynagrodzenia, M.p. 2015, poz. 1292.
rozporządzenia rady Ministrów za lata 2004–2016 w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
rozporządzenie Komisji (Ue) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające roz-
porządzenie (We) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (We) nr 1606/2002 parlamentu euro-
pejskiego i rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu rachunkowości  
1 oraz Międzynarodowego Standardu rachunkowości 19.
rozporządzenie Komisji europejskiej (We) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do
pomocy de minimis.
rozporządzenie Komisji europejskiej (We) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis, Dziennik Urzę-
dowy Unii europejskiej L 379/5.
rozporządzenie  Ministra  pracy,  płac  i  Spraw  Socjalnych  z  dnia  13  grudnia  1976  r.
w sprawie dostosowania niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym i o ubez-
pieczeniu rodzinnym do zasad określających składniki funduszu płac, Dz.U. 1976  
Nr 40, poz. 239.
rozporządzenie rady (We) Nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk
strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy, Dziennik Urzędowy
Wspólnot europejskich L 063, z dn. 12.03.1999.
rozporządzenie rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wysokości składek
na ubezpieczenia społeczne, Dz.U. 1951 Nr 9, poz. 70.
Wyrok trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. dotyczący wysokości
kwoty wolnej od opodatkowania, Sygn. akt K 21/14.
traktat  o  funkcjonowaniu  Unii  europejskiej,  Dziennik  Urzędowy  Unii  europejskiej
2012/c 326/01,
Uchwała Nr XXiV/158/2004 rady Miejskiej w pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.
Uchwała Nr XXXiX/249/17 rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.514 Bibliografia
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Dz.U. 1996 Nr
73, poz. 350.
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U.
2002 Nr 200, poz. 1679.
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. 2016,
poz. 195.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 593.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 1991 Nr 9,
poz. 31.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003 Nr 122, poz. 1143.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. 2013, poz. 827.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
Dz.U. 2003 Nr 203, poz. 1966.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 1998
Nr 137, poz. 887.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Dz.U.
1995 Nr 1, poz. 1.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, Dz.U. 2017, poz. 59.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu, Dz.U. 1991 Nr 106,
poz. 457.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Dz.U. 1998 Nr 162, poz. 1118.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Dz.U. 2004 Nr 99, poz. 1001.
Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 1265.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991
Nr 80, poz. 350.
Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją
ustawy budżetowej, Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1578.
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, Dz.U. 2017, poz. 2175.515 Bibliografia
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 776.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu, Dz.U. 1989 Nr 75, poz. 446.
Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 1926.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019, poz. 1835.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem
zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach eme-
rytalnych, Dz.U. 2013, poz. 1717.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych,  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  oraz  niektórych
innych ustaw, Dz.U. 2008 Nr 209, poz. 1316.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018, poz. 646.
Ustawy zmieniające w latach 2004–2016 ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Źródła internetowe
Adekwatność i stabilność świadczeń emerytalnych, Komisja europejska, https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_adequ -
acy-sustainability-pensions_pl.pdf [dostęp 21.03.2019].
Aktywność zawodowa młodych kobiet spada. Niezbędna reforma 500+, https://www.money.
pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/500-aktywnosc-kobiet-gus,18,0,2397714.html,
[dostęp 08.02.2018].
Annual  report  of  the  Canada  Pension  Plan  for  fiscal  year  2017  to  2018 ,  www.canada.ca/
en/employment-social-development/programs/pensions/reports/annual-2018.html
[dostęp 24.03.2019].
Braun:  Podatek  pogłówny,  ubruttowienie  wypłat,  minimalny  interwencjonizm  państwa,
http://www.tokfm.pl/tokfm/1,103087,17751472,Braun__podatek_poglowny__
ubruttowienie_wyplat__minimalny.html [dostęp 06.03.2018].
chądrzyński, G. Osiercki,    Kto zyska na podniesieniu kosztów uzyskania przychodów? Nie
biedni  i  nie  bogaci,  https://forsal.pl/artykuly/1398532,kto-zyska-na-podniesieniu-
kosztow-uzyskania-przychodow.html [dostęp 29.04.2019].
ciesielska D., Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządza -
nia wartością firmy , e-Finanse, nr 4/2008, https://docplayer.pl/3113910-Wplyw-offs-
horingu-na-rozwoj-przedsiebiorstwa-w-swietle-koncepcji-zarzadzania-wartoscia-fi
rmy.html [dostęp 11.02.2019].
Emerytalne quo vadis, https://serwisemerytalny.rp.pl/emerytalne-quo-vadis/ [dostęp
27.03.2019].516 Bibliografia
Emerytura obywatelska. Bezpieczna starość, wyższe płace, Związek przedsiębiorców i praco-
dawców,  https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2018/09/emerytura-obywatelska.-
Bezpieczna-starość-wyższe-płace.pdf [dostęp 25.03.2019].
Fundowicz J., Łapiński K., Wyżnikiewicz B., Szara strefa 2018, instytut prognoz i Ana-
liz  Gospodarczych,  Warszawa  2018,  http://www.ipag.org.pl/content/Uploaded/
files/ ipAG_Szara_Strefa_2018.pdf [dostęp 08.03.2019].
Fundusz płac, https://wynagrodzenia.pl/slownik/fundusz-plac [dostęp 20.01.2019].
Jak zmienić polski system podatkowy – propozycja Centrum im. Adama Smitha, www.ksie-
gowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/307905,Jak-zmienic-polski-system-
podatkowy-propozycja-centrum-im-Adama-Smitha.html [dostęp 06.02.2019].
Jednolity  podatek  do  kosza.  Rząd  wycofuje  się  z  rewolucji  w  podatkach,  www.money.pl/
gospodarka/wiadomosci/artykul/jednolity-podatek-kwota-wolna-od-podatku,
204,0,2223308.html [dostęp 10.01.2019].
Komunikat  FOR:  Płaca  minimalna:  Rząd  szkodzi  gospodarce  nie  pomagając  najbiedniej-
szym, https://for.org.pl/pl/a/3949,Komunikat-FOr-placa-minimalna-rzad-szkodzi-
gospodarce-nie-pomagajac-najbiedniejszym [dostęp 22.02.2019].
Kostrzewski L., Kto ma prawo do 1 000 zł emerytury minimalnej z ZUS? Dziś pobiera ją
ponad 150 tys. Polaków, http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,22467116,kto-uzyskal-
-prawo-do-emerytury-minimalnej-z-zus-dzis-pobiera.html [dostęp 21.04.2019].
Kulikowski  K.,  Jak  wynagradzać,  by  zwiększać  zaangażowanie  pracowników?,  https://
rynekpracy.pl/artykuly/jak-wynagradzac-by-zwiekszac-zaangazowanie-pracownikow
[dostęp 17.02.2019].
Maleje  liczba  urzędników  skarbowych,  https://www.prawo.pl/podatki/maleje-liczba-
-urzednikow-skarbowych,17646.html [dostęp 20.04.2019].
Maryniak  p.,  Ewolucja  teorii  użyteczności,  SSrN,  https://ssrn.com/abstract=2862763
[dostęp 06.03.2019].
Matejuk t., Polacy nie ufają systemowi emerytalnemu. Czy uwierzą w PPK?, https://gol-
denmark.com/pl/mysaver/ppk-system-emerytalny/ [dostęp 26.03.2019].
Moralność podatkowa, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Moralnosc-podatkowa-2152502.
html [dostęp 10.10.2015].
Morawiecki zapowiada obniżkę kosztów pracy przez podniesienie kosztów uzyskania przychodu,
www.bankier.pl/wiadomosc/Morawiecki-zapowiada-obnizke-kosztow-pracy-przez-
podniesienie-kosztow-uzyskania-przychodu-4205694.html [dostęp 29.04.2019].
O skuteczności działań PIP przez pryzmat kar, https://www.portalbhp.pl/aktualnosci/o-
skutecznosci-dzialan-pip-przez-pryzmat-kar-7086.html [dostęp 29.04.2017].
Podatki  2017:  Fundacja  FOR  zbadała  podatkową  świadomość  Polaków,  https://www.
podatki.biz/artykuly/podatki-2017-fundacja-for-zbadala-podatkowa-swiadomosc-
polakow_16_34667.htm?idDzialu=16&idArtykulu=34667 [dostęp 22.03.2019].
Politycy  o  likwidacji  50-proc.  kosztów  uzyskania  przychodu,  www.pb.pl/politycy-o-
likwidacji-50-proc-kosztow-uzyskania-przychodu-319759 [dostęp 30.04.2019].517 Bibliografia
pompowski  t.,  Izrael  zwalcza  ubóstwo  podatkiem  negatywnym,  www.obserwatorfinan -
sowy.pl/tematyka/makroekonomia/izrael-podatek-negatywny/ [dostęp 23.10.2018].
Sieroń A., Pożegnanie z OFE – o skutkach reformy Morawieckiego i zniesieniu limitu skła-
dek do ZUS, instytut Misesa, https://mises.pl/blog/2018/01/08/sieron-pozegnanie-z-
-ofe/ [dostęp 27.03.2019].
Składki ZUS mają być dobrowolne. Tego dla przedsiębiorców chce Kukiz’15 i rzecznik MŚP, www.
money.pl/emerytury/skladki-zus-maja-byc-dobrowolne-tego-dla-przedsiebiorcow-
chce-kukiz15-i-rzecznik-msp-6379531645130881a.html [dostęp 08.06.2019].
Skwirowski p., Jednolity podatek. Średniacy i bogaci zapłacą więcej, www.wyborcza.biz/biz-
nes/1,147768,20751001,jednolity-podatek-sredniacy-i-bogaci-zaplaca-wiecej.htm-
l?disableredirects=true [dostęp 21.02.2019].
Sołtys M., Jagodziński K., Model emerytur obywatelskich, centrum im. Adama Smitha,
http://smith.pl/sites/default/files/zalaczniki_201602/raport_centrum_im._a._smi-
tha.model_emerytur_obywatelskich_aktual.18.07-kopia.pdf [dostęp 11.01.2019].
Standerski D., Konopczyński F., Jak uniknąć katastrofy? Perspektywy polskiego systemu eme-
rytalnego,  Fundacja  Kaleckiego,  http://kalecki.org/uploads/media/5ac1d89660c78-
perspektywy-polskiego-systemu-emerytalnego-2.pdf?v=asd12asd1 [dostęp 11.01.2019].
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa 2017 do roku 2020 (z perspektywą
do  2030  r.),  https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/documents/download/102570  [dostęp
24.01.2019].
Sudaj  K.,  Obowiązkowe  tylko  zdrowotne.  Reszta  składek  ZUS  dobrowolna,  www.pit.pl/
aktualnosci/obowiazkowe-tylko-zdrowotne-reszta-skladek-zus-dobrowolna-955253
[dostęp 08.06.2019].
Sztanderska U., Jak zapewnić godziwe emerytury – głos w dyskusji, [w:] Jak zapewnić godziwe
dochody na starość dla przyszłych pokoleń, Forum Debaty publicznej, 18 maja 2011 r.,
https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2355/4
/1/1805publikacja.pdf [dostęp 10.03.2019].
Ustawa Dzierżawskiego. Nowy ład podatkowy, Związek przedsiębiorców i pracodawców,
https://zpp.net.pl/upload/omt8tj_05.10.2015raportZppNowyadpodatkowy.pdf
[dostęp 23.03.2019].
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3714, http://www.sejm.gov.pl/
Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3714 [dostęp 12.10.2019].
Zmiany KP: dłuższe urlopy i likwidacja śmieciówek, www.businessjournal.pl/zmiany-kp-
-dluzsze-urlopy-likwidacja-smieciowek/ [dostęp 08.04.2019].
Zwykły  Polak  nie  będzie  miał  jak  poseł.  Sejm  odrzucił  projekt  ws.  kwoty  wolnej,  www.
superbiz.se.pl/wiadomosci/zwykly-polak-nie-bedzie-mial-jak-posel-sejm-odrzucil-
projekt-ws-kwoty-wolnej-aa-Qn3G-nGHp-fpBb.html [dostęp 31.04.2019].518 Bibliografia
5. Źródła danych statystycznych
Aktywność ekonomiczna ludności za lata 2004–2016, Główny Urząd Statystyczny, War-
szawa 2005–2017.
Bezrobocie  rejestrowane  za  lata  2004–2016,  Główny  Urząd  Statystyczny,  Warszawa
2005–2017.
Biuro pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Osoby niepełnosprawne na rynku
pracy, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,80,rynek-pracy [dostęp 03.03.2019].
cennik agencji pracy payroll360 wpisanej do Krajowego rejestru Agencji Zatrudnienia,
https://www.payroll360.pl [dostęp 11.02.2019].
Dane dotyczące zakładów pracy chronionej, www.niepelnosprawni.gov.pl/p,84,dane-doty-
czace-zakladow-pracy-chronionej [dostęp 06.02.2019].
Dane Funduszu rozwoju przedsiębiorczości, https://fundusz.frp.pl [dostęp 06.02.2019].
Dane  Komisji  europejskiej,  http://europa.eu/economy_finance/db_indicators/tab/#
[dostęp 29.04.2017].
Developments in working time 2015–2016, https://www.eurofound.europa.eu/publica-
tions/report/2017/developments-in-working-time-2015-2016 [dostęp 04.12.2018].
Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok , https://
www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6084784/informacja [dostęp 21.10.2018].
Informacja o poziomie minimum egzystencji w 2016 roku, instytut pracy i Spraw Socjalnych,
Warszawa 2017.
Informacja o poziomie minimum socjalnego w 2016 roku, instytut pracy i Spraw Socjalnych,
Warszawa 2017.
Koszty  pracy  w  gospodarce  narodowej  za  lata  2004-2016,  Główny  Urząd  Statystyczny,
Warszawa 2005–2017.
Labour cost levels, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lc_lci_lev&lan-
g=en [dostęp 29.04.2017].
Labour  productivity  and  unit  labour  costs,  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=nama_10_lp_ulc&lang=en [dostęp 04.12.2018].
Labour productivity, [w:] OECD Compendium of Productivity Indicators 2018, OecD publi-
shing, paryż 2018, https://doi.org/10.1787/pdtvy-2018-8-en [dostęp 22.09.2019].
Małe Roczniki Statystyczne Polski za lata 2004–2016, Główny Urząd Statystyczny, War-
szawa 2005–2017.
Miesięczna  informacja  o  podmiotach  gospodarki  narodowej  w  rejestrze  REGON,  stan  na
marzec 2019, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 roku, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2017.
Pracujący  w  Gospodarce  Narodowej  w  latach  2004–2016,  Główny  Urząd  Statystyczny,
Warszawa 2005–2017.
Prognoza  wpływów  i  wydatków  funduszu  emerytalnego  do  2060  roku,  Zakład  Ubezpie-
czeń Społecznych, Departament Statystyki i prognoz Aktuarialnych, www.zus.pl/
documents/10182/167761/prognoza+FUS+do+2060+roku/40081ba6-175c-4b44-
-80f7-b4580542cff8 [dostęp 24.02.2019].519 Bibliografia
Roczniki statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej za lata 2004–2016, Główny Urząd Staty-
styczny, Warszawa 2005–2017.
Roczniki  statystyczne  województwa  lubuskiego  za  lata  2004–2016,  Urząd  Statystyczny
w Zielonej Górze, Zielona Góra 2005–2017.
Roczniki statystyczne województwa wielkopolskiego za lata 2004–2016, Urząd Statystyczny
w poznaniu, poznań 2005–2017.
Roczny raport ZUS za 2016 rok, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, www.zus.pl/docu-
ments/10182/167526/raport+roczny+ZUS+2016.pdf/74b11b94-eb9c-4d8e-bcae-
1debe3cb8f81 [dostęp 27.02.2019].
Self-employment statistics, www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/73019.
pdf [dostęp 24.09.2018].
Sprawozdania Finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2004–2016, Biule-
tyn  informacji  publicznej  ZUS,  https://bip.zus.pl/finanse-zus-i-fus/sprawozdania -
-roczne/sprawozdania-finansowe-fus [dostęp 20.02.2019].
Sprawozdania finansowe udostępnione przez przedsiębiorstwa.
Sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2004–2016, http://www.nfz.gov.
pl/bip/finanse-nfz/ [dostęp 12.10.2018].
Sprawozdania z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004–2016,
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety -
-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [dostęp 12.10.2018].
Sprawozdania z wykonania budżetu państwa w latach 2004–2017, http://www.mf.gov.
pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wyko -
nanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne
[dostęp 12.10.2018].
Sprawozdanie Finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2016, Biuletyn infor-
macji  publicznej  ZUS,  https://bip.zus.pl/finanse-zus-i-fus/sprawozdania-roczne/
sprawozdania-finansowe-fus [dostęp 20.02.2019].
Sprawozdanie  z  działalności  Państwowej  Inspekcji  Pracy  w  2016  roku,  www.pip.gov.pl/
pl/f/v/176401/Sprawozdanie%202016.pdf [dostęp 25.02.2019].
Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r., Główny Urząd Staty-
styczny, Warszawa 2017.
Taxing Wages 2016. Special Feature: Measuring the tax wedge on second earners,  OecD
publishing, paryż 2017.
Trwanie życia w 2016 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017.
Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017.
Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2016 roku, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Warszawa 2017.
Województwo  lubuskie.  Podregiony,  powiaty,  gminy  w  roku  2016,  Urząd  Statystyczny
w Zielonej Górze, Zielona Góra 2017.
Województwo wielkopolskie. Podregiony, powiaty, gminy w 2016 roku, Urząd Statystyczny
w poznaniu, poznań 2017.520 Bibliografia
Zasady  metodyczne  statystyki  rynku  pracy  i  wynagrodzeń,  Główny  Urząd  Statystyczny,
Warszawa 2008.
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej za lata 2004–2016, Główny Urząd
Statystyczny, Warszawa 2005–2017.
6. Inne
Bugaj r., Czy należy w Polsce ustanowić system niskich i „płaskich” podatków, iX Kongres
ekonomistów polskich, Warszawa Xi 2013.
Jarmołowicz W., Praca we współczesnej teorii i praktyce gospodarowania. Wykład inaugura-
cyjny, Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu, poznań 2009.
Krajewska  A.,  Krajewski  S.,  Kontrowersje  wokół  płacy  minimalnej,  [w:]  Ekonomia  dla
przyszłości, Materiały kongresowe iX Kongresu ekonomistów polskich, Warszawa,
28–29.11.2013.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane