• Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu

Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu

 • Autor: Marlena Dzikowska Marian Gorynia Barbara Jankowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-237-2
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 326/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka oddawana do rąk Czytelnika powstała jako efekt realizacji projektu badawczego finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego”. Podstawową przesłanką do podjęcia prezentowanego problemu badawczego była chęć uzupełnienia i wzbogacenia dyskusji toczącej się wokół zagadnienia, jakim jest wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do gospodarki polskiej, postrzeganej jako taka, która dobrze radzi sobie z globalnym kryzysem gospodarczym ostatnich lat.

Autorzy monografii podjęli próbę zidentyfikowania oraz zinterpretowania zależności, jakie wystąpiły pomiędzy obserwowanym w gospodarce światowej zjawiskiem kryzysowym a zachowaniami polskich firm. W centrum uwagi znalazły się związki pomiędzy międzynarodową pozycją konkurencyjną polskich przedsiębiorstw a jej endogenicznymi i egzogenicznymi determinantami w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i jego konsekwencji – relatywnej prosperity oraz późniejszego spowolnienia gospodarczego w Polsce. W przeprowadzonych badaniach duży nacisk położono na zagadnienie interdyscyplinarności, prowadzenie analizy wielopoziomowej oraz na uwzględnienie, w możliwie szerokim zakresie, podejścia dynamicznego. Prace badawcze obejmowały przegląd literatury oraz badania empiryczne, które przeprowadzono z wykorzystaniem metody CATI w ponad 700 polskich przedsiębiorstwach z branż przemysłu przetwórczego, wśród których wydzielono branże najmocniej i najsłabiej dotknięte kryzysem gospodarczym. Niemożność prostego kopiowania strategii radzenia sobie z kryzysem, stosowanych przez inne firmy czy gospodarki, jest motywacją do świadomego tworzenia planu zarządzania kryzysem, a wcześniej nawet formułowania koncepcji uwzględniających możliwe turbulencje makroekonomiczne na poszczególnych rynkach. Refleksji nad możliwymi scenariuszami rozwoju sytuacji w skali makroekonomicznej powinna towarzyszyć refleksja nad mechanizmami, przyczynami, przejawami oraz efektami potencjalnych kryzysów w branżach, w których działa dane przedsiębiorstwo. Są to wyzwania, przed którymi stoją firmy zamierzające świadomie kształtować własną wizję konkurowania oraz internacjonalizacji.

Spis treści:

Wstęp
    
1. Cykle koniunkturalne
Marian Gorynia, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska
    
1.1. Definicja cyklu koniunkturalnego
1.2. Rodzaje wahań cyklicznych
1.3. Fazy i morfologia cyklu koniunkturalnego
1.3.1. Podział cyklu koniunkturalnego
1.3.2. Stylizowane fakty dotyczące cykli koniunkturalnych
1.4. Wybrane teorie cyklu koniunkturalnego
1.4.1. Endogeniczne teorie cyklu koniunkturalnego
1.4.2. Egzogeniczne teorie cyklu koniunkturalnego
1.4.3. Teorie zrównoważonego cyklu koniunkturalnego
1.5. Polityka stabilizacyjna państwa
1.6. Badania empiryczne cykli koniunkturalnych – przegląd literatury
Podsumowanie
    
2. Kryzysy gospodarcze – aspekty teoretyczne i empiryczne
Marlena Dzikowska, Piotr Trąpczyński
    
2.1. Kryzysy gospodarcze – aspekty teoretyczne
2.1.1. Delimitacja pojęcia „kryzys gospodarczy”
2.1.2. Geneza występowania zjawiska kryzysów gospodarczych
2.1.3. Przejawy kryzysów gospodarczych
2.2. Kryzysy gospodarcze – perspektywa historyczna
2.3. Kryzysy gospodarcze – przegląd dotychczasowych badań empirycznych    
2.3.1. Perspektywa makroekonomiczna
2.3.2. Perspektywa mezoekonomiczna
2.3.3. Perspektywa mikroekonomiczna
2.3.3.1. Kryzys a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw
2.3.3.2. Wpływ kryzysu gospodarczego na międzynarodową strategię przedsiębiorstwa
Podsumowanie
    
3. Branże jako uczestnicy i receptory kryzysu
Barbara Jankowska, Aleksandra Kania
    
3.1. Branża – delimitacja pojęcia
3.2. Kryzys branżowy – próba konceptualizacji
3.2.1. Kryzys branżowy jako zakłócenie w cyklu życia branży
3.2.1.1. Przyczyny kryzysów ograniczonych do konkretnej branży – zakłócenia w cyklu życia branży
3.2.1.2. Przejawy kryzysów ograniczonych do konkretnej branży
3.2.2. Bańki spekulacyjne – od kryzysu branżowego do kryzysu gospodarczego
3.2.2.1. Przyczyny powstawania baniek spekulacyjnych
3.2.2.2. Mechanizm i przejawy bańki spekulacyjnej
3.2.2.3. Bańki spekulacyjne – ujęcie historyczne
3.3. Efekty międzybranżowe – związki z efektem zarażania się kryzysem – wyniki wybranych badań
3.4. Rodzaje kryzysów branżowych
Podsumowanie
    
4. Teoretyczne, empiryczne i metodologiczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw
Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska
    
4.1. Konkurencja
4.2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa – definicje
4.2.1. Potencjał konkurencyjny
4.2.2. Strategia konkurencji
4.2.3. Pozycja konkurencyjna
4.2.4. Relacje pomiędzy wymiarami konkurencyjności
4.3. Konkurencyjność międzynarodowa
Podsumowanie
    
5. Globalny kryzys gospodarczy pierwszej dekady XXI wieku

Marlena Dzikowska, Piotr Trąpczyński
    
5.1. Ramy czasowe globalnego kryzysu ekonomicznego
5.2. Geneza globalnego kryzysu gospodarczego
5.3. Przegląd badań dotyczących mikroekonomicznych przejawów globalnego kryzysu gospodarczego
Podsumowanie
    
6. Zmiany gospodarcze w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu – rankingi gospodarek i branż
Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska
    
6.1. Metody porządkowania liniowego obiektów
6.2. Budowa wskaźnika syntetycznego dla rankingów gospodarek
6.3. Ranking gospodarek
6.4. Budowa wskaźnika syntetycznego dla rankingów branż
6.5. Ranking branż
Podsumowanie
    
7. Globalny kryzys gospodarczy w wybranych gospodarkach narodowych
Aleksandra Kania, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, Piotr Trąpczyński
    
7.1. Estonia
7.2. Litwa
7.3. Irlandia
7.4. Hiszpania
7.5. Wielka Brytania
7.6. Finlandia
7.7. Włochy
7.8. Grecja
7.9. Polska
Podsumowanie

8. Metodyka badań empirycznych
Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska
    
8.1. Problem badawczy i uzasadnienie podjęcia tematu
8.2. Hipotezy badawcze
8.2.1. Determinanty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
8.2.2. Porównanie między okresem prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego
8.3. Próba badawcza i narzędzia badawcze
Podsumowanie
    
9. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu – wyniki badań ilościowych
Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska
    
9.1. Charakterystyka próby badawczej
9.2. Wskaźniki pozycji konkurencyjnej analizowanych przedsiębiorstw
9.3. Wskaźniki konkurencyjności czynnikowej analizowanych przedsiębiorstw
9.4. Poziom internacjonalizacji analizowanych przedsiębiorstw
9.5. Zewnętrzne uwarunkowania działalności analizowanych przedsiębiorstw
9.6. Wewnętrzne uwarunkowania działalności analizowanych przedsiębiorstw
9.7. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu – model regresji wielorakiej
Podsumowanie

10. Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na działalność polskich firm – studia przypadków
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, Piotr Trąpczyński
    
10.1. Wpływ kryzysu na działalność firmy z branży usługowej – przykład F-Secure
10.1.1. Sytuacja branży w Polsce
10.1.2. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa
10.1.3. Otoczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
10.1.4. Wpływ globalnego kryzysu na działalność przedsiębiorstwa    
10.2. Wpływ kryzysu na działalność firmy z branży handlowej – przykład CDRL S.A.
10.2.1. Sytuacja branży odzieżowej w warunkach kryzysu
10.2.2. Internacjonalizacja działalności CDRL S.A.
10.2.3. Otoczenie a funkcjonowanie CDRL S.A. w warunkach kryzysu    
Podsumowanie
    
Zakończenie
    
Spis tabel, rysunków i wykresów
    
Bibliografia

Marlena Dzikowska
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor UEP, pracownik Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek European International Business Association (EIBA) oraz Academy of International Business (AIB). Autorka i współautorka opracowań naukowych dotyczących organizacji przedsiębiorstw międzynarodowych, ewolucji spółek-córek, specjalizacji funkcjonalnej przedsiębiorstw i relokacji ich operacji. ORCID 0000-0002-9642-7345

Książki tego autora

Marian Gorynia
profesor doktor hab. nauk ekonomicznych w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce badawczej obejmującej konkurencyjność przedsiębiorstwa, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategie inwestorów zagranicznych w Polsce, ekspansję firm polskich na rynki międzynarodowe, mezoekonomię, politykę wspierania konkurencyjności, a także metodologię i filozofię nauk ekonomicznych. Autor licznych publikacji z zakresu wskazanej problematyki badawczej. ORCID: 0000-0002-7633-8249

Książki tego autora

Barbara Jankowska
profesor dr hab. nauk społecznych, kierownik Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek European International Business Association (EIBA), Academy of International Business (AIB), International Trade and Finance Association (IT&FA). Autorka i współautorka artykułów naukowych oraz książek poświęconych zagranicznym inwestycjom bezpośrednim, strategiom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, klastrom oraz przemysłowi. 4.0. ORCID 0000-0003-1984-3449

Ph.D. is Associate Professor at the Poznan University of Economics, Faculty of International Business and Economics, Department of International Competitiveness and Chair of the Program Council at Poznan-Atlanta MBA Program. Her main research areas include international business (international competitiveness of firms and industries, strategy of the firm in international business, foreign direct investment), strategic management, industrial organization and business clustering. She got her PhD degree in international business in 2003 and habilitation in 2013. She is the author or co-author of more than 100 publications, among them six books in her area of expertise. She has participated in several national and international research and consultancy projects on the international competitiveness of enterprises in the context of European integration and economic crisis, strategies of local firms towards foreign investors, business clusters and their significance for the international competitiveness, innovativeness and internationalization of firms and outward foreign direct investment.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Globalna gospodarka i globalny kryz...

11.75 zł 47.00 zł Cena netto: 11.19 zł

Migracja kapitału w globalnej gospo...

47.50 zł 95.00 zł Cena netto: 45.24 zł

Kryzys globalny. Pierwsze przybliże...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Odnawialne źródła energii w świetle...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Globalna transformacja biznesu i sp...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ryzyko finansowe w środowisku globa...

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Namysły nad problemami polityki zdr...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gosp...

9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Dynamika zależności na globalnym ry...

9.68 zł 44.00 zł Cena netto: 9.22 zł

Agora interesów. G20 i wyłanianie s...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Młodzież w społeczeństwie wielokult...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Kraje rozwijające się w globalnej w...

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Finanse publiczne w architekturze g...

16.25 zł 65.00 zł Cena netto: 15.48 zł

Credit default swap w transakcjach ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Globalna nierównowaga a sektor zewn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Globalne dobra publiczne a organiza...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Praca i kariera na globalnym rynku....

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane