• Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP w świetle rozwoju obszarów wiejskich

Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP w świetle rozwoju obszarów wiejskich

 • Autor: Katarzyna Żmija
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-116-6
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 408/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 90.00 zł

  81.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 81.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Problematyka zaprezentowana w książce koncentruje się na analizie i ocenie innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP na obszarach wiejskich z uwzględnieniem kwestii wykorzystania przez nie zasobów lokalnych i określeniem realizowanych wzorców innowacji, a także ocenie wpływu wdrażanych innowacji na kształtowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich.

Książka przeznaczona jest dla instytucji i organizacji zaangażowanych we wsparcie sektora MSP oraz w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, pracowników naukowych oraz studentów uczelni rolniczych i ekonomicznych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Innowacje we współczesnej gospodarce i przedsiębiorstwach – aspekty teoretyczne


1.1. Pojęcia innowacji i innowacyjności
1.2. Rodzaje i klasyfikacje innowacji
1.3. Modele procesów innowacyjnych i dyfuzja innowacji
1.4. Źródła innowacji i bariery ich wdrażania

Rozdział 2. Rozwój obszarów wiejskich – wybrane zagadnienia


2.1. Obszary wiejskie jako przedmiot badań
2.2. Rozwój obszarów wiejskich jako kategoria rozwoju społeczno-gospodarczego
2.3. Zróżnicowanie przestrzenne procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i innowacyjności w układzie miasto – wieś – kontekst teoretyczny

Rozdział 3. Obszary wiejskie jako przestrzeń dla innowacji


3.1. Innowacyjność w wybranych koncepcjach rozwoju obszarów wiejskich
3.1.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
3.1.2. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
3.1.3. Terytorialne i inteligentne podejścia do rozwoju obszarów wiejskich
3.2. Zasoby lokalne jako źródło innowacji przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
3.3. Wiejski system innowacji jako podsystem krajowego, regionalnego i lokalnego systemu innowacji

Rozdział 4. Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP


4.1. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla innowacyjności współczesnej gospodarki
4.2. Poziom innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce
4.3. Stan i uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w województwie małopolskim

Rozdział 5. Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP na obszarach wiejskich województwa małopolskiego w świetle wyników badań własnych

5.1. Zakres i metodyka badań
5.2. Charakterystyka respondentów i przedsiębiorstw objętych badaniem
5.3. Aktywność innowacyjna badanych przedsiębiorstw
5.4. Finansowanie innowacji oraz motywy, efekty i bariery ich wdrażania w badanych przedsiębiorstwach
5.5. Przestrzenne zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP na obszarach wiejskich regionu

Rozdział 6. Kierunki i efekty innowacji w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich województwa małopolskiego

6.1. Wykorzystanie zasobów lokalnych w innowacjach wdrażanych przez badane przedsiębiorstwa
6.2. Wzorce innowacji w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich regionu
6.3. Innowacje w badanych przedsiębiorstwach sektora MSP a gospodarka, społeczeństwo i środowisko naturalne obszarów wiejskich
6.4. Obecne i przyszłe kierunki innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP w świetle współczesnych trendów społeczno-gospodarczo-środowiskowych

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Prof. dr hab. Anna Matuszczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:

Monografia odnosząca się do innowacyjności przedsiębiorstw MSP na obszarach wiejskich z powodzeniem wypełnia lukę, która istnieje w tym zakresie w literaturze krajowej. Zawiera ona oryginalny wkład badawczy i istotnie wzbogaca wiedzę ekonomiczną na temat tego ważnego współcześnie zjawiska, które jest jedną z głównych sił napędowych rozwoju gospodarczego, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Na podkreślenie zasługuje ogromny zakres i rzetelność wykonanych badań, wspartych solidnym i bogatym przeglądem literatury przedmiotu. Formułowane oceny i wnioski inspirują do dalszych przemyśleń oraz dyskusji. Rozprawę uznaję przeto za bardzo udane przedsięwzięcie naukowe, umiejętnie łączące szerokie wątki teoretyczne z bogatą analizą empiryczną.

Prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie:

Autorka, korzystając z bardzo obszernej i dobrze dobranej literatury, będącej obszarem odniesienia badań, podjęła wielowątkową i wieloaspektową problematykę: innowacji we współczesnej gospodarce, istoty i teorii rozwoju obszarów wiejskich, kwestii teorii innowacji na obszarach wiejskich. Autorka doskonale zna literaturę przedmiotu, sprawnie posługuje się językiem naukowym i nie unika akcentowania własnych ocen czy stanowiska wobec analizowanych problemów. Jako bardzo cenne poznawczo uznaję oryginalne wyniki ocen dotyczące innowacyjności badanych przedsiębiorstw, które zostały zestawione i analizowane w różnych ujęciach metodycznych.

Katarzyna Żmija
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka lub współautorka blisko 60 publikacji naukowych, w tym monografii oraz artykułów w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości wiejskiej, rozwoju obszarów wiejskich, zrównoważonego rozwoju oraz przemian społeczno-gospodarczych w dobie rewolucji cyfrowej. Posiada doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnym i międzynarodowym środowisku badawczym. Pełniła funkcję wykonawcy krajowych i międzynarodowych projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej (Horyzont 2020, Erasmus+) oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Książki tego autora

Adamik A., Kulturowe uwarunkowania skuteczności działań innowacyjnych przed-
siębiorstw, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 1.
Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M., Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrów-
noważonego rozwoju obszarów wiejskich, „Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Eu-
ropejskie, Finanse i Marketing” 2009, nr 2 (51).
Adamowicz  M.,  Zwolińska-Ligaj  M.,  Nowe  koncepcje  rozwoju  obszarów  wiejskich
w strategiach i politykach Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne i Regional-
ne” 2018, nr 11 (3).
Akgün A.A., Baycan T., Nijkamp P., Rethinking on Sustainable Rural Development,
„European Planning Studies” 2015, no. 23, 4.
Allen J.A., Scientific Innovation and Industrial Prosperity , Longman, Londyn 1966.
Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia, Notatka
informacyjna, GUS, Warszawa 2017.
Anderson R.W., Acur N., Corney J., How do SMEs use open innovation when deve-
loping new business models?, [w:] Vanhaverbeke W., Frattini F., Roijakkers N.,
Usman M. (red.), Researching Open Innovation in SMEs, World Scientific, New
Jersey 2018.
Andrzejczyk R., Niedziółka A., Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turysty-
ki wiejskiej na Podhalu, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 2019, nr 3 (97).
Arthur B., Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical
Small Events, „Economic Journal” 1989, vol. 99, no. 394.
Asheim B., Differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation sys-
tems, Innovation, „The European Journal of Social Sciences” 2007, vol. 20, issue 3.
Audretsh D.B., Keilbach M., The Theory of Knowledge Spillover Entrepreneurship,
„Journal of Management Studies” 2007, no. 44 (7).
Baczko T., Puchała-Krzywina E., Mączyńska E., Podażowe czynniki innowacyjno-
ści  w  przejściowej  fazie  rozwoju,  [w:]  Kotowicz-Jawor  J.  (red.),  Innowacyjność
polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, Instytut Nauk Ekonomicznych
PAN, Warszawa 2016.
Bajerski A., Problemy wydzielenia peryferii społeczno-gospodarczych, „Ruch Prawni-
czy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, r. 70, z. 2.371 Bibliografia
Bajerski A., Przegląd wybranych teorii rozwoju regionalnego, [w:] Kisiała W., Stępiń-
ski B. (red.), Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju
regionalnym, UE w Poznaniu, Poznań 2013.
Baldwin C., Hienerth C., Von Hippel E., How user innovations become commercial pro-
ducts: A theoretical investigation and case study, „Research Policy” 2006, no. 35.
Bal-Woźniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjo-
nalne, PWE, Warszawa 2012.
Bański J., Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia, „Wieś i Rolnic-
two” 2014, nr 4 (165).
Bański J., Polska wieś w perspektywie 2050 roku, „Studia Obszarów Wiejskich” 2013,
t. 33.
Bański J., Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref pod -
miejskich, „Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum” 2012, nr 11 (3).
Bański J., Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia, PWE, Warszawa 2017.
Bański J., Struktura i ocena zasobów lokalnych w regionach Polski Wschodniej, „Stu-
dia Obszarów Wiejskich” 2019, t. 53.
Bański J., Waloryzacja zasobów lokalnych i ich zróżnicowanie przestrzenne w regio-
nach Polski Wschodniej, PAN IGiPZ, Warszawa 2019.
Bański J., Wieś w badaniach geograficznych – ewolucja badań i przegląd koncepcji
obszaru wiejskiego, [w:] Halamska M. (red.), Wieś jako przedmiot badań nauko-
wych na początku XXI wieku, Scholar, Warszawa 2011.
Barca F., An agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based approach to me-
eting  European  Union  challenges  and  expectations,  Independent  Report  prepa-
red at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, kwie-
cień  2009,  https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/agenda
reformed-cohesion-policy-place-based-approach-meeting-european-union_en  
[dostęp: 20.03.2021].
Barney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Mana-
gement” 1991, vol. 12.
Baruk J., Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa (aspekty eko-
nomiczno-organizacyjne), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992.
Baruk J., Poziom innowacyjności przedsiębiorstw jako skutek luki kompetencyjnej,
[w:] Sitko-Lutek A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna ,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2006.
Batorski D., Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności, [w:] Za-
dura-Lichota P. (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe
lata, PARP, Warszawa 2013.
Baumol  W.,  The  Free-Market  Innovation  Machine:  Analyzing  the  Growth  Miracle  
of Capitalism, Princeton University Press, Princeton 2002. Bibliografia 372
Bąkowski A., Mażewska M., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport
2018,  Stowarzyszenie  Organizatorów  Ośrodków  Innowacji  i  Przedsiębiorczości
w Polsce, Poznań/Warszawa 2018.
Beauchamp M., Krysztofiak-Szopa J., Skala A., Polskie startupy. Raport 2018, Fun-
dacja Startup Poland, Warszawa 2018.
Bednarek-Szczepańska M., Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce: prze-
gląd badań i uwagi metodyczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographi-
ca Socio-Oeconomica” 2013, nr 13.
Bernat  M.,  Jasek  S.,  Barriers  to  Innovation  Activity.  The  Macro-,  Mezo-  and  Mi-
croeconomic Approach on the Example of Poland, „Barometr Regionalny” 2018,  
vol. 16, issue. 4.
Białoń L.(red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010.
Bielawska A., W kwestii pojęcia małe i średnie przedsiębiorstwa, „Ekonomiczne Pro-
blemy Usług” 2011, nr 62.
Bielińska-Dusza E., Hamerska M., Methodology for Calculating the European Innova-
tion Scoreboard-Proposition for Modification , „Sustainability” 2021, no. 13.
Bloch  C.,  Bugge  M.M.,  Public  Sector  Innovation  –  from  Theory  to  Measurement,
„Structural Change and Economic Dynamics” 2013, vol. 27.
Bock A.K., Krzysztofowicz M., Scenarios for EU Rural Areas 2040. Contribution to
European Commission’s long-term vision for rural areas, EUR 30755 EN, Publi-
cations Office of the European Union, Luksembourg 2021.
Bogdanienko J., Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjnej, [w:] Bogdanienko J.,  
Haffer  M.,  Popławski  W.  (red.),  Innowacyjność  przedsiębiorstw,  Wydawnictwo
UMK, Toruń 2004.
Bogdanienko J., Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 1998.
Bołtromiuk A., Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, t. 2: Gospo-
darcze i społeczne aspekty funkcjonowania sieci Natura 2000 w parkach narodo-
wych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Maroń J., Suder M., Thier A., Żmija K., Developing
Digital  Economy  and  Society  in  the  Light  of  the  Issue  of  Digital  Convergence  
of the Markets in the European Union Countries, Energies 2021, 14.
Borowiecki  R.,  Siuta-Tokarska  B.,  Thier  A.,  Żmija  K.,  Rozwój  małych  i  średnich
przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku. Kontekst ekono-
miczno-zarządczy, UE w Krakowie, Kraków 2018.
Borys T., Aksjologiczne podstawy rozwoju, [w:] Piontek F., Czerny J. (red.), Huma-
nistyczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty kategorii „rozwój”, Komitet przy
Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”, Warszawa–Bytom 2005.
Boschma R., Frenken K., Technological Relatedness and Regional Branching, [w:]
Bathelt  H.,  Feldman  M.P.,  Kogler  D.F.  (red.),  Beyond  Territory.  Dynamic  Geo-
graphies of Knowledge Creation, Diffusion, and Innovation, Routledge, Londyn–
Nowy Jork 2011.373 Bibliografia
Boschma R.A., Competitiveness of regions from an evolutionary perspective, „Regio-
nal Studies” 2004, vol. 38 (9).
Boschma R.A., Proximity and Innovation: a critical assessment, „Regional Studies”
2005, nr 39.
Bosworth  G.,  Characterising rural businesses: Tales from the paperman,  „Journal  
of Rural Studies” 2012, vol. 28 (4).
Bosworth G., Price L., Collison M., Fox Ch., Unequal futures of rural mobility: Chal-
lenges for a „Smart Countryside”, „Local Economy” 2020, vol. 35 (6).
Brandt S., Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN, Warszawa 1998.
Brańka P., Innowacje na obszarach wiejskich na przykładzie inicjatyw podejmowa-
nych  przez  lokalne  grupy  działania  w  woj.  małopolskim,  „Studia  KPZK  PAN”
2016, nr 173.
Brańka P., Kudłacz T., Uwarunkowania instytucjonalne wzmacniania i wykorzysta-
nia kapitału terytorialnego w rozwoju obszarów wiejskich, „Studia KPZK PAN”
2017, nr 177.
Braunerhjem P., Svensson R., The inventor’s role: was Schumpeter right?, „Journal
of Evolutionary Economics” 2010, no. 3.
Brundtland  G.H.,  Report  of  the  World  Commission  on  Environment  and  Develop-
ment: Our Common Future, United Nations 1987, A/42/427.
Bruzda J., Marek S., Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa, [w:] Ma-
rek S., Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008.
Budziński K., Formy i geneza postępu technicznego, „Zeszyty Naukowe UJ PAN”
1974, nr 4.
Bukraba-Rylska I., Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008.
Cajaiba-Santana G., Social innovation: Moving the field forward. A conceptual fra -
mework, „Technological Forecasting and Social Change” 2014, vol. 82.
Camagni R., Regional Competitiveness: Towards a Concept of territorial capital, [w:]
Capello R., Camagni R., Chizzolini B., Fratesi U. (red.), Modelling Regional Sce-
narios for the Enlarged Europe: European Competitiveness and Global Strategies,
Springer Verlag, Berlin 2008.
Cannarella C., Piccioni V., Traditiovations: Creating innovation from the past and
antique techniques for rural areas, „Technovation” 2011, no. 31.
Capello R., Fratesi U., Resmini L., Globalization and Regional Growth in Europe:
Past Trends and Future Scenarios, Springer, Berlin 2011.
Chesbrough H., New puzzles and new findings, [w:] Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W.,  
West J. (red.), Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University
Press, Oxford 2006.
Chojnicki Z., Czyż T., Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce,
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
Chojnicki Z., Czyż T., Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a kon-
cepcja  kontinuum  miejsko-wiejskiego,  [w:]  Korcelli  P.,  Gawryszewski  A.  (red.), Bibliografia 374
Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Wrocław–
Łódź 1989.
Chojnicki Z., Podstawowe aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] Kukliński A.  
(red.), Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski, Uniwersytet War-
szawski, Warszawa, 1989.
Christensen C.M., Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2010.
Churski P., Borowczak A., Perdał R., Czynniki rozwoju obszarów stagnacji w Polsce
a ukierunkowanie interwencji środków unijnych , „Studia Obszarów Wiejskich”
2015, nr 37.
Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, [w:]
Stefański M. (red.), Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim. Wy-
brane zagadnienia, WSHE, Włocławek 2005.
Churski P., Dlaczego efekty aglomeracji i dyfuzji mogą zmniejszać nierówności roz-
wojowe?, [w:] Olechnicka A., Herbst M. (red.), Równość czy efektywność rozwoju.
Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Scholar, Warsza-
wa 2019.
Churski P., Dolata M. , Dominiak J., Hauke J., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B.,  
Nowak A., Perdał R., Woźniak M., Współczesne przemiany czynników rozwoju
społeczno-gospodarczego, [w:] Churski P. (red.), Teoretyczne i aplikacyjne wyzwa-
nia współczesnej geografii, KPZK PAN, Warszawa 2018.
Churski P., Podejście zorientowane terytorialnie (place-based policy) – teoria i prak-
tyka polityki regionalnej, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2018, nr 41.
Ciołek D., Wojnicka-Sycz E., Sycz P., Klimczak T., Miller A., Pomiar wpływu inteligent-
nej specjalizacji na rozwój gospodarczy Małopolski – edycja 2020, Kraków 2020.
Cloke P., Conceptualizing rurality, [w:] Cloke P., Marsden T., Mooney P. (red.), Hand-
book of Rural Studies, Sage Publications, Londyn 2006.
Cyran K., Ograniczenia wdrażania działań innowacyjnych w sektorze małych i śred-
nich przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach” 2016, nr 276.
Czarnecki A., Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo
wielofunkcyjne – przegląd pojęć, [w:] Rosner A. (red.), Uwarunkowania i kie-
runki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN,
Warszawa 2005.
Czarnecki A., Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich,  
IRWiR PAN, Warszawa 2009.
Czekaj M., Szafrańska M., Żmija K., Satoła Ł., Płonka A., Żmija D., Tyran E., Puchała J.,  
Rola  małych  gospodarstw  rolnych.  Diagnoza  i  perspektywy  na  przyszłość  na
przykładzie podregionu rzeszowskiego, Difin, Warszawa 2020.
Czerniak J., Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian,
Difin, Warszawa 2013.375 Bibliografia
Czudec A., Miś T., Zając D., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze
regionalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2018.
Czupiał J. (red.), Ekonomika Innowacji, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1994.
Czyżewski A. , Kryszak Ł., Kwestia agrarna czy kwestia wiejska? Problemy rozwoju
współczesnej wsi, [w:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmia-
na. Sto lat rozwoju polskiej wsi, t. 3, IRWiR PAN.
Czyżewski A., Kułyk P., Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rol-
nictwa, ujęcie teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie
– Problemy Rolnictwa Światowego” 2011, vol. 11 (26), nr 2.
Czyżewski A., Kułyk P., Fakty i mity wokół rolnictwa w świetle badań empirycznych,
„Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego” 2010,
vol. 10 (25), nr 1.
Czyżewski A., Staniszewski J., Dylematy operacjonalizacji paradygmatu zrównowa-
żonego rozwoju rolnictwa z wykorzystaniem pojęcia ekoefektywności, „Problemy
Rolnictwa Światowego” 2018, t. 18, z. 2.
Czyżewski B., Matuszczak A., Czyżewski A., Brelik A., Public goods in rural areas
as endogenous drivers of income: Developing a framework for country landscape
valuation, „Land Use Policy” 2021, vol. 107.
D’Este P., Iammarino S., Savona M., Tunzelmann von N., What hampers innovation?
Revealed barriers versus deterring barriers, „Research Policy” 2012, no. 4.
da Rosa Pires A., Pertoldi M., Edwards J., Hegyis F.B., Smart Specialisation and in-
novation in rural areas, „S3 Policy Brief Series” 2014, no. 9.
Dej M., Zajda K., Kontrurbanizacja i jakość życia na wsi, „Acta Universitatis Lodziensis.
Folia Sociologica. Jakość życia – analizy, aspekty i konteksty” 2016, nr 57.
DeSanctis G., Glass J.T., Ensing I.M., Organizational Designs for R&D, „Academy  
of Management Executive” 2002, vol. 16, no. 3.
Dinis A., Marketing and innovation: Useful tools for competitiveness in rural and
peripheral areas, „European Planning Studies” 2006, no. 14 (1).
Dissart J.C., Marcouiller D.W., Rural tourism production and the experiencescape,
„Tourism Analysis” 2012, no. 17.
Domański  R.,  Gospodarka  przestrzenna.  Podstawy  teoretyczne,  Wydawnictwo  Na-
ukowe PWN, Warszawa 2007.
Dominiak J., Churski P., Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagna-
cji gospodarczej w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2012, nr 4 (50).
Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005.
Drucker P.F., Innovation and Entrepreneurship – Practice and Principles, Elsevier,
Amsterdam 2007.
Drygas M., Uwarunkowania skutecznego wdrażania wsparcia UE dla polskiej wsi i sek-
tora żywnościowego, [w:] Drygas M., Zawalińska K. (red.), Uwarunkowania ekono-
miczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa 2012.Bibliografia 376
Dudek M., Karwat-Woźniak B., Wrzochalska A., Wybrane determinanty polaryzacji
społecznej oraz stabilności ekonomicznej na obszarach wiejskich i w rolnictwie,
IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016.
Dunicz  M.,  Wychowanek  J.,  Metody  pomiaru  innowacyjności,  „Prace  Naukowe
WWSZIP” 2014, nr 29 (4).
Dyjach  K.,  Teorie  rozwoju  regionalnego  wobec  zróżnicowań  międzyregionalnych,
„Annales  Universitatis  Mariae  Curie-Skłodowska,  Sectio  H-Oeconomia”  2013,  
nr 47 (1).
Działalność  badawcza  i  rozwojowa  w  Polsce  w  2020  r.,  GUS,  Urząd  Statystyczny
w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2021.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, GUS, Urząd Staty-
styczny w Szczecinie, Warszawa 2013.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014, GUS, Urząd Staty-
styczny w Szczecinie, Warszawa 2015.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014–2016, GUS, Urząd Staty-
styczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2017.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018, GUS, Urząd Staty-
styczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2020.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017–2019, GUS, Urząd Staty-
styczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2020.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 r., GUS, Warszawa 2021.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 r., GUS, Warszawa 2021.
Działek J., Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej
i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.
Dziemianowicz W., Laskowska A., Peszat K., Local innovation systems in Poland –
the beginning of the road, „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Deve-
lopment” 2017, vol. 21, no. 2.
Dziemianowicz W., Szlachta J., Pylak K., Innowacyjność słabo rozwiniętych regionów
– zmiana ścieżek rozwoju czy dryfowanie?, „Studia KPZK” 2017, nr 179.
Dziwulski J., Skowron S., Kapitał ludzki w perspektywie strategicznej i operacyjnej
– aspekty metodologii badań, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”
2019, nr 175.
Eder J., Innovation in the Periphery: A Critical Survey and Research Agenda, „Inter-
national Regional Science Review” 2019, vol. 42 (2).
Eder J., Trippl M., Innovation in the periphery: Compensation and exploitation stra-
tegies, „Papers in Economic Geography and Innovation Studies” 2019, no. 7.
Edquist Ch., Systems of Innovation Approaches – Their Emergence and Characte-
ristics, [w:] Edquist Ch. (red.), Systems of Innovation Technologies, Institutions
and Organizations, Routledge, Londyn–Nowy Jork 1997.
Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.377 Bibliografia
ENRD, Inteligentne wsie. Rewitalizacja usług na obszarach wiejskich, „Przegląd Ob-
szarów Wiejskich UE” 2018, nr 26, https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/
enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-pl.pdf [dostęp: 20.11.2021].
Esparcia Pérez J., Innovation and networks in rural areas. An analysis from Euro-
pean  innovative  projects,  „Journal  of  Rural  Studies”  2014,  no.  34.  https://doi.
org/10.1016/j.jrurstud.2013.12.004 [dostęp: 20.11.2021].
European Commission, Communication from the Commission to the European Par-
liament,  the  Council,  the  European  Economic  and  Social  Committee  and  the
Committee of the Regions. An SME Strategy for a sustainable and digital Europe,
Bruksela, 10.3.2020 COM(2020) 103 final.
European Commission, Eco-innovation the key to Europe’s future competitiveness,
Publications Office of the European Union, Luksemburg 2013.
European Commission, EU Action for Smart Villages, 2017, https://enrd.ec.europa.
eu/news-events/news/eu-action-smart-villages_en. [dostęp: 20.11.2021].
European Commission, European Innovation Scoreboard 2020, Publications Office
of the European Union, Luksemburg 2020.
European  Commission,  Global  Europe  2050,  Publications  Office  of  the  European
Union, Luksemburg 2012.
European Commission, Guide to social innovation, Publications Office of the Euro -
pean Union, Luksemburg 2013.
European Commission, Regional Innovation Scoreboard 2019, Publications Office  
of the European Union, Luksemburg 2019.
European  Commission,  Regional  Policy  contributing  to  smart  growth  in  Europe
2020, COM(2010)553 final.
Fagerberg J., Innovation: a Guide to the Literature, [w:] Fagerberg J., Mowery D.C.,
Nelson R.R. (red.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press,
Oxford 2005.
Falkowski J., Klasyfikacja zasobów , walorów i czynników rozwoju lokalnego na przy-
kładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, „Studia Obszarów
Wiejskich” 2016, nr 44.
Fiedor B., Teoria innowacji: krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksi-
stowskich, PWN, Warszawa 1979.
Firlej K., Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Pol-
sce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”
2014, t. 16, z. 2.
Firlej K., Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determi-
nanty, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2008.
Florida R., Adler P., Mellander C., The city as innovation machine, „Regional Stu-
dies” 2017, no. 51 (1).
Foray D., Goddard J., Goenaga Beldarrain X., Landabaso M., McCann P., Morgan K.,
Nauwelaers C., Ortega-Argilés R., Guide to Research and Innovation Strategies Bibliografia 378
for Smart Specialisations (RIS 3), Publications Office of the European Union,
Luksemburg 2012.
Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, „Zeszyty Naukowe,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie” 2003, nr 158.
Freeman Ch., Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan,
Frances Pinter, Londyn 1987.
Freeman Ch., The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, Londyn 1982.
Freeman Ch., The Role of Technical Change in National Economic Development, [w:]
Amin A., Goddard J. (red.), Technological Change, Industrial Restructuring and
Regional Development, Allen&Unwin, Londyn 1986.
Gajda W., Innowacyjność polskiej gospodarki – stan i perspektywy, „Studia i Prace
WNEIZ US” 2017, nr 48/3.
Galindo M., Mendez-Picazo M., Entrepreneurship, economic growth, and innovation:
are feedback effects at work, „Journal of Business Research” 2014, no. 67 (5).
Gałązka A., Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie, czynniki
i bariery rozwoju regionalnego, „Studia BAS” 2017, nr 1 (49).
Gałęski B., Socjologia wsi. Pojęcia podstawowe, PWN, Warszawa 1966.
Gamito T.M., Madureira L., Lima Santos J.M., Unveiling and typifying rural reso-
urces  underpinned  by  innovation  dynamics  in  rural  areas,  „Regional  Science
Policy&Practice” 2021, vol. 13.
Gamito T.M., Madureira L., Shedding light on rural innovation: Introducing and ap-
plying a comprehensive indicator system, „Regional Science. Policy and Practice”
2019, vol. 11, issue 2.
Gancarczyk J., Systemy generowania innowacji a małe i średnie przedsiębiorstwa
turystyczne, „Współczesne Zarządzanie” 2013, nr 1.
Garcia  R.,  Calantone  R.,  A critical look at technological innovation typology and
innovativeness terminology: a literature review, „Journal of Product Innovation
Management” 2002, no. 19.
Gassmann O., Frankenberger K., Csik M., Nawigator modelu biznesowego, Onepress,
Gliwice 2016.
Gault F., Innovation indicators and measurement: an overview, [w:] Gault F. (red.),
Handbook of Innovation Indicators and Measurement, Edward Elgar Publishing,
Northampton, Massachusetts 2013.
Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, konwer-
gencja czy polaryzacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
Gawlikowska-Hueckel K., Wzrost gospodarczy a procesy konwergencji i polaryzacji
regionalnej, Wydawnictwo UG, Sopot 2002.
Gherghina S.C., Botezatu M.A., Hosszu A., Simionescu L.N., Small and Medium-
-Sized Enterprises (SMEs): The Engine of Economic Growth through Investments
and Innovation, „Sustainability” 2020, no. 12, 347. 379 Bibliografia
Glabiszewski W., Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w pro -
cesie transferu innowacyjnych technologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
Glennie A., Ollard J., Stanley I., Klingler-Vidra R., Strategies for supporting inclu-
sive innovation: insights from South-East Asia, UNDP 2020, https://www.undp.
org/publications/strategies-supporting-inclusive-innovation#modal-publication-
download [dostęp: 17.06.2021].
Głuszczuk D., Identyfikacja kluczowych barier innowacyjności przedsiębiorstw w re-
gionach Polski, „Biblioteka Regionalisty” 2012, nr 12.
Głuszczuk D., Innowacje we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego, „Pra-
ce Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 240: Gospo-
darka przestrzenna.
Gobattoni F., Pelorosso R., Leone A., Nicolina Ripa M., Sustainable rural development:
The role of traditional activities in Central Italy, „Land Use Policy” 2015, no. 48.
Godin B., Obsession for Competivness and its Impact on Statistics: the Constraction
of High Technology Indicators, „Research Policy” 2004, no. 33.
Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnic-
two UMK Toruń 2001.
Gordon J., Jak utorować drogę innowacjom, „Życie Gospodarcze” 1978, nr 31.
Gorlach K., Współczesne kierunki badań obszarów wiejskich – próba systematyza-
cji, referat na konferencji „Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku
XXI  wieku”,  Uniwersytet  Warszawski,  Centrum  Europejskich  Studiów  Regio-
nalnych i Lokalnych, Warszawa 2010, http://www.euroreg.uw.edu.pl/media/gor-
lach_wspolczesne_kierunki_badan_obszarow_wiejskich_  konferencja  _27.09.10.
pdf [dostęp: 17.09.2020].
Gorynia  M.,  Innowacyjność,  produktywność  i  konkurencyjność  gospodarki  a  mię-
dzynarodowa współpraca gospodarcza, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny” 2018, t. 80, nr 4.
Gorzelak G., Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady, „Studia
Regionalne i Lokalne” 2003, nr 1 (11).
Gospodarowicz M., Jażewicz I., Kołodziejczyk D., Lidke D., Parzych K., Rola insty-
tucji w kształtowaniu spójności obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i re-
gionalnym – ujęcie wieloaspektowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2018.
Grabher G., Marginality as strategy: Leveraging peripherality for creativity, „Envi-
ronment and Planning A: Economy and Space” 2018, no. 50 (8).
Grabiński  T.,  Wielowymiarowa  analiza  porównawcza  w  badaniach  dynamiki  zja-
wisk ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”
1984, nr 61. Bibliografia 380
Graffenberger M., Vonnahme L., Questioning the „periphery label” in economic
geography: Entrepreneurial action and innovation in South Estonia, „ACME:  
An International Journal for Critical Geographies” 2019, no. 18 (2).
Granovetter M., Economic Action and Social Structure: The Problem of Embedded-
ness, „American Journal of Sociology” 1985, vol. 91, no. 3.
Granovetter  M.,  The  impact  of  social  structure  on  economic  outcomes,  „Journal  
of Economic Perspectives” 2005, vol. 19, no. 1.
Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1976.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1996.
Gronhaug K., Kaufman G. (red.), Innovation: a Cross-Disciplinary Perspective, Nor-
wegian University Press, Oslo 1988.
Grosse T.G., Innowacyjna gospodarka na obszarach wiejskich Mazowsza? Wyzwanie
dla polityki publicznej, „Studia z Polityki Publicznej” 2015, vol. 2, issue 4 (8).
Grosse T.G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2007.
Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regio-
nalne i Lokalne” 2002, nr 1 (8).
Gródek-Szostak Z., Kapuścińska J., Kołodziej J., Kotnis K., Otoczenie instytucjonal-
ne przedsiębiorczości w regionie. Studium przypadku województwa małopolskie-
go, [w:] Jaki A., Nesterak J. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo: innowa-
cje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki, Towarzystwo  
Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2020.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa
2000.
Grudzewski  W.M.,  Hejduk  I.K.,  Sankowska  A.,  Wańtuchowicz  M.,  Sustainability
w biznesie czy przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji
zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
Grzelak M., Dworak E., Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów UE – wybra-
ne aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020.
Grzeszczak J., Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Wydawnictwo  
Continuo, Wrocław 1999.
Grzeszczak J., Teoria biegunów wzrostu w warunkach polskich: przeszłość i teraź-
niejszość,  [w:]  Lach  J.,  Borowiec  M.,  Rachwał  T.  (red.),  Procesy  transformacji
społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, IGAP, Kra-
ków 2007.
Grzybowska A., Kapitał ludzki a rozwój sektorów współczesnej gospodarki, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania” 2015, nr 41, t. 2: Gospodarka regionalna i międzyna-
rodowa.381 Bibliografia
Grzybowska B., Innowacyjność przemysłu spożywczego – ujęcie regionalne, Wydaw-
nictwo UWM, Olsztyn 2012.
Grzywacz W., Metodyka polityki gospodarczej, Wydawnictwo PTE, Szczecin 1995.
Gust-Bardon N.I., Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza
wybranych zagadnień, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia” 2012,
t. XLIII, nr 1.
Hagen E., On the Theory of Social Change: How Economic Growth Begins, Homewo-
od Ill., Dorsey Press 1962.
Halamska M., Stanny M., Temporal and spatial diversification of rural social struc -
ture: The case of Poland, „Sociologia Ruralis” 2021, no. 61 (3).
Halamska M., Śpiewak R., Rozwój wiejski – nowa utopia czy konieczność, [w:] Dry-
gas M., Rosner A. (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy
i kierunki przemian, IRWiR PAN, Warszawa 2008.
Harman J., The international computer industry. Innovation and comparative ad-
vantage, Harvard University Press, Cambridge, Mass 1971.
Hausner J., Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008.
Heffner  K.,  Rozwój  społeczno-gospodarczy  obszarów  wiejskich.  Definicje  –  Uwa -
runkowania – Zależności – Czynniki – Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju
obszarów wiejskich, [w:] Rosner A. (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian,
IRWiR PAN, Warszawa 2007.
Heffner K., Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce – rzeczywistość czy mit?
Ewolucja  zagospodarowania  przestrzeni  wiejskiej,  „Studia  KPZK  PAN”  2011,  
nr 133.
Henderson R.M., Clark K.B., Architectural Innovation: The Reconfiguration of Exi-
sting Product Technologies and the Failure of Established Firms, „Administrative
Science Quarterly” 1990, no. 35 (1).
Henning M., Stam E., Wenting R., Path Dependence Research in Regional Economic-
Development: Cacophony or Knowledge Accumulation?, „Regional Studies” 2013,
no. 47 (8).
Hermosa J.C., Elorduy J.P., Eguia B., Smart specialization and entrepreneurial disco-
very: Theory and reality, „Revista Portuguesa de Estudos Regionais” 2014, no. 39.
Hervás-Oliver J.-L., Parrilli M.D., Rodríguez-Pose A., Sempere-Ripoll F., The drivers
of SME innovation in the regions of the EU, „Research Policy” 2021, vol. 50, issue
9, htps://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104316.
Hess  M.,  Spatial  relationships?  Towards  a  reconceptualization  of  embeddedness,
„Progress in Human Geography” 2004, vol. 28, no. 2.
Hicks J.R., The Theory of Wages, MacMillan, Londyn 1932.
http://ekomuzeumdolinykarpia.pl/site/about [dostęp: 2.12.2020].
http://stat.gov.pl/obszary tematyczne/ludność [dostęp: 20.12.2021].Bibliografia 382
http://szlakrzemiosla.pl/oszlaku.html [dostęp: 22.01.2022].
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3162 [dostęp: 19.10.2021].
https://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-development/methodology [dostęp: 10.10.2021].
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/rci2019_scorecards.pdf
[dostęp: 31.01.2022].
https://kowr.gov.pl [dostęp: 26.08.2021].
https://ksow.pl/o-ksow/grupy-robocze/gti [dostęp 30.12.2021].
https://www.een.org.pl/een/o-nas#about [dostęp 11.01.2021].
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264260245-6-en/index.html?itemId=/con-
tent/ component /978926426024 5-6-en [dostęp: 10.10.2021].
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/ [dostęp: 11.01.2022].
https://www.szlakrzemiosla.pl [dostęp: 25.08.2021].
Hvolkova L., Klement L., Klementova V., Kovalova M., Barriers Hindering Innova-
tions in Small and Medium-Sized Enterprises, „Journal of Competitiveness” 2019,  
no. 11 (2).
Idczak P., Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja re-
gionów peryferyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
Isaksen A., Cluster Emergence: Combining pre-Existing Conditions and Triggering
Factors, „Entrepreneurship & Regional Development” 2016, no. 28 (9–10).
Isaksen A., Jakobsen S-E., Njøs R., Normann R., Regional industrial restructuring
resulting from individual and system agency, „The European Journal of Social
Science Research” 2019, vol. 32.
Isaksen A., Karlsen J., Innovation in Peripheral Regions, [w:] Shearmur R., Carrin-
cazeaux  Ch.,  Doloreux  D.  (red.),  Handbook of the Geographies of Innovation,
Edward Elgar, Cheltenham 2016.
Jaki A., Gródek-Szostak Z., Wybrane problemy efektywności finansowania sieci wsparcia
innowacji ze środków publicznych, „Studia i Prace WNEiZ US” 2017, nr 48 (3).
Jałowiecki B., Proces urbanizacji a relacje miasto-wieś, IRWiR PAN, Warszawa 1987.
Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?  
Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wol-
ters Kluwer Business, Warszawa 2011.
Janasz  W.,  Innowacje  w  tworzeniu  przewagi  konkurencyjnej  przedsiębiorstw,  [w:]
Janasz W. (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej,
Difin, Warszawa 2009.
Janasz  W.,  Kozioł-Nadolna  K.,  Determinanty  działalności  innowacyjnej  przedsię-
biorstw, PWE, Warszawa 2007.
Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
Janasz W., Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie, [w:] Marek S., Białasiewicz M.
(red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospo-
darcza, PWE, Warszawa 2011.383 Bibliografia
Janc K., Dolnośląska wieś – rok 2050, [w:] J. Bański (red.), Polska wieś w perspekty-
wie długookresowej – ujęcie regionalne, „Studia Obszarów Wiejskich” 2013, t. 31,  
PAN IGiPZ.
Jasiński A.H., Czy mamy stagnację innowacji w polskim przemyśle?, „Gospodarka
Narodowa” 2021, nr 1 (305).
Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warsza -
wa 2006.
Jasiński  A.H.,  Innowacyjność  w  gospodarce  Polski.  Modele,  bariery,  instrumenty
wsparcia, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa 2014.
Jeston J., Nelis J., Process Innovation, BPTrends, Sydney 2006.
Jewtuchowicz  A.,  Terytorium  i  współczesne  dylematy  jego  rozwoju,  Wydawnictwo
UŁ, Łódź 2013.
Johansen P.H., Nielsen N.C., Bridging between the regional degree and the commu-
nity approaches to rurality: A suggestion for a definition of rurality for everyday
use, „Land Use Policy” 2012, no. 29.
Johnston R.J. (red.), The Dictionary of Human Geography, Blackwell Reference,
Oxford 1988.
Jollivet M., Les fondements agraires de l’Europe, [w:]: L’Europe et ses campagnes,
Pressesde Sciences Po., Paris 1996.
Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce,
PARP, Warszawa 2010.
Juszczyk O., Juszczyk J., Juszczyk S., Takala J., Barriers for Renewable Energy Tech-
nologies Diffusion: Empirical Evidence from Finland and Poland, Energies 2022,
no. 15, 527. https://doi.org/10.3390/en15020527.
Kaczmarska-Krawczak  J.,  Analiza  częstości  stosowania  innowacji  oraz  czynników
warunkujących ich zastosowanie w MSP w regionie łódzkim, „Studia Ekonomicz-
ne Regionu Łódzkiego” 2014, nr 12.
Kaleta A., Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju, [w:] Rozwój obszarów wiejskich
w perspektywie integracji z UE, FAPA, UMK, SGGW, Toruń 1998.
Kalinowski S., Komorowski Ł., Rosa A., Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski,
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2021.
Kalisiak J., Nowy produkt. Planowanie i organizacja, PWN, Warszawa 1975.
Kaliszczak L., Schumpeterowska teoria przedsiębiorczości i jej współczesne implika-
cje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Za-
rządzaniu” 2011, t. 8, nr 216.
Kamińska A., Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce,
CeDeWu, Warszawa 2017.
Kania I., Kornecki J., Kuźma K., Lewczuk J., Mackiewicz M., Sochaczewska M., Ter-
likowski W., Widła-Domaradzki Ł., Monitoring innowacyjności polskich przedsię-
biorstw. Wyniki II edycji badania. 2019, PARP, Warszawa 2019.Bibliografia 384
Kania I., Kornecki J., Kuźma K., Lewczuk J., Sochaczewska M., Terlikowski W., Wi-
dła-Domaradzki Ł., Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wyniki
III edycji badania. 2020, PARP, Warszawa 2020.
Karasek A., Źródła innowacji w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań, UE
w Katowicach, Katowice 2014.
Kata R., Zając D., Wielofunkcyjność rolnictwa na cennych przyrodniczo obszarach
wiejskich o rozdrobnionej strukturze agrarnej, „Problemy Drobnych Gospodarstw
Rolnych” 2016, nr 1.
Key figures on Europe. Statistics Illustrated , 2019 edition, Publications Office of the
European Union, Luksemburg 2019.
Kirkland J., Introduction, [w:] Kirkland J. (red.), Barriers to international technology
transfer, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1999.
Kisiel R., Walinowicz N., Problems of the elderly in rural areas, „Olsztyn Economic
Journal” 2018, nr 3.
Klasik A., Kuźnik F. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regional-
nym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Akademia
Ekonomiczna, Katowice 2002.
Klemens B., Heffner K., Czynniki innowacyjności polskich regionów, „Prace Nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 467.
Klepacki  B.,  Produkcyjno-ekonomiczne  podstawy  organizacji  gospodarstw  rolni-
czych, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1989.
Klimek J., Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości, Difin, War-
szawa 2019.
Klincewicz  K.,  Dyfuzja  innowacji  –  jak  odnieść  sukces  w  komercjalizacji  nowych
produktów i usług, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa 2011.
Klincewicz K., Tworzenie innowacji poprzez współpracę międzyorganizacyjną, [w:]
Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w na-
ukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation, [w:] Landau R., Rosenberg N.
(red.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth,
National Academy Press, Washington 1986.
Kłodziński  M.,  Dywersyfikacja  gospodarki  ważnym  celem  polityki  wiejskiej,  [w:]
Drygas M., Zawalińska K. (red.), Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju
polskiej wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa 2012.
Kłodziński M., Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dez-
agraryzacji  wsi  i  pozarolniczej  działalności  gospodarczej,  „Studia  BAS”  2010,  
nr 4 (24).
Knickel K., Brunori G., Rand S., Proost J., Towards a better conceptual framework for in-
novation processes in agriculture and rural development: from linear models to syste-
mic approaches, „The Journal of Agricultural Education and Extension” 2009, no. 15.385 Bibliografia
Kogut-Jaworska M., Ociepa-Kicińska E., Smart specialisation as a strategy for im-
plementing the regional innovation development policy – Poland case study, „Su-
stainability” 2020, no. 12.
Kołodziejczak  A.,  Funkcjonowanie  lokalnych  systemów  innowacji  społecznych  na
podstawie koncepcji zakorzenienia, „Studia KPZK PAN” 2016, nr 173.
Kołodziejczak A., Wielofunkcyjność rolnictwa jako czynnik rozwoju zrównoważonego
obszarów wiejskich w Polsce, „Studia Obszarów Wiejskich” 2015, nr 37.
Komisja Europejska, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia-
jące  przepisy  dotyczące  wsparcia  na  podstawie  planów  strategicznych  sporzą-
dzanych  przez  państwa  członkowskie  w  ramach  wspólnej  polityki  rolnej  (pla-
nów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1307/2013, Bruksela, dnia 1.6.2018 COM(2018) 392 final.
Komorowski Ł., Stanny M., Smart Villages: Where Can They Happen? „Land” 2020,
no. 9 (151), https://doi.org/10.3390/land9050151.
Kordos J., Pomiar i wykorzystanie innowacji. Czwarte wydanie Podręcznika Oslo,
„Wiadomości Statystyczne, The Polish Statistician” 2019, vol. 64, 4.
Korenik  S.,  Pięta  M.,  Soczewka  K.,  Współczesne  tendencje  rozwoju  regionalnego,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2004, nr 174.
Korenik S., Proces rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostek przestrzennych – wy-
brane zagadnienia, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2016, nr 125.
Korenik S., Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDe-
Wu, Warszawa 2011.
Korenik S., Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydaw-
nictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Korsgaard S., Ferguson R., Gaddefors J., The best of both worlds: How rural entrepre-
neurs use placial embeddedness and strategic networks to create opportunities,
„Entrepreneurship and Regional Development” 2015, no. 27 (9–10).
Kostrowicki J., Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia ba-
dawcze i planistyczne, „Przegląd Geograficzny” 1976, t. XLVIII, z. 4.
Kot J., Dybała A., Innowacyjność i konkurencyjność jednostek terytorialnych – po-
jęcia i zależności, [w:] Kot J. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność regionów
w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni, Akademia Świętokrzyska
im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2007.
Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka,
Warszawa 1994.
Kotlerman K., Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyj-
nej MSP, Difin, Warszawa 2013.Bibliografia 386
Kotowicz-Jawor J., Endogenne bariery przejścia polskiej gospodarki do innowacyj-
nej  fazy  rozwoju,  [w:]  Kotowicz-Jawor  J.  (red.),  Innowacyjność  polskiej  gospo-
darki w przejściowej fazie rozwoju, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warsza-
wa 2016.
Kowalczyk S. , Scenariusze rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po roku 2020, [w:]
Kwasek M., Zegar J.S. (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważo-
nym, IERiGŻ PIB, Warszawa 2019.
Kowalik J., Analiza poziomu innowacyjności państw Unii Europejskiej, „Zeszyty Na-
ukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 19.
Kowalik  J.,  Ekonomiczne  uwarunkowania  innowacyjności  przedsiębiorstw  w  UE.
Analiza  przestrzenno-czasowa,  „Zeszyty  Naukowe  Politechniki  Śląskiej,  Seria:
Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 97.
Krajowa sieć Wspólnej Polityki Rolnej = Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+ w okre-
sie programowania 2023-2027, materiały z VIII posiedzenia Grupy tematycznej
ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich KSOW, https://ksow.pl/files/
portal/GTI/8_posiedzenie_GTI/5.GTI_R_Kogut_MRiRW.pdf [dostęp: 5.01.2022].
Krakowiak-Bal A., Zrównoważona konkurencyjność obszarów wiejskich w wojewódz-
twie małopolskim, C.H. Beck, Warszawa 2019.
Krawczyk M., Wpływ klienta na wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwa według
koncepcji  User-Driven  Innovation,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczeciń-
skiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 55.
Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału
ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Krugman  P.,  Development  geography,  and  economic  theory,  Ohlin  Lectures,  MIT
Press, Cambridge–Londyn 1995.
Krugman P., Geography and Trade, The MIT Press, Cambridge 1991.
Krugman P., Increasing returns and economic geography, „Journal of Political Eco-
nomy” 1991, vol. 99, 3.
Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Imitacja w epoce innowacji – dylemat i paradoks współ-
czesnego zarządzania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu, Strategie. Procesy i Praktyki” 2016, nr 420.
Krzyżanowska  K.,  Innowacyjność  w  turystyce  wiejskiej  –  teoria  i  praktyka,  [w:]
Nuszkiewicz K., Roman M. (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Golądkowo 2013.
Kubaś R., Dawydzik A., Kocman M., Majewicz M., Żach A., Badanie rezultatów dzia-
łania i planów rozwojowych małopolskich instytucji otoczenia biznesu. Raport
końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, grudzień 2021.
Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny , SGH, Warszawa 1994.
Kudełko  J.,  Szmigiel  K.,  Żmija  D.,  Społeczno-gospodarczy  rozwój  gmin  wiejskich.
Dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego,
Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2020.387 Bibliografia
Kudełko J., Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski wschodniej jako
regionów słabo rozwiniętych, KPZK PAN, Warszawa 2013.
Kudełko J., Żmija K., Żmija D., Regional smart specialisations in the light of dyna-
mic changes in the employment structure: the case of a region in Poland, „Equili-
brium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2022, no. 17 (1).
Kukuła  K.,  Metoda  unitaryzacji  zerowanej  na  tle  wybranych  metod  normowania
cech diagnostycznych, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” 1999, nr 4.
Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000.
Kupiec L., Rozwój społeczno-gospodarczy, UW w Białymstoku, Białystok 1995.
Kutkowska B., Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego,
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, z. 29.
Kuznets S., Six Lectures on Economic Growth, Free Press, Glencoe, Ill. 1959.
Kwiatkowski C.A., Chabuz W., Kwiecińska-Poppe E., Haliniarz M., Sawicka-Zugaj W.,
Harasim E., Produkcja rolnicza a turystyka, „Spatium”, Radom 2017.
Lachiewicz S., Łuczka T., Stawasz E., Znaczenie i obszary badań nad innowacyj-
nością i konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty
Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1091 – Organizacja i Zarządzanie” 2010, nr 46.
Lachiewicz  S.,  Matejun  M.,  Specyfika  zarządzania  małymi  i  średnimi  przedsię -
biorstwami, [w:] Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii
i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012.
Läpple D., Renwick A., Cullinanc J., Thorne F., What drives innovation in the agri-
cultural  sector?  A  spatial  analysis  of  knowledge  spillovers,  „Land  Use  Policy”
2016, no. 56.
Lazur A., Specyfika innowacyjności w sektorze MSP w Polsce , „Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 489.
Le Bas C., The importance and relevance of frugal innovation to developed markets:
milestones towards the economics of frugal innovation, „Journal of Innovation
Economics & Management” 2016, no. 21.
Leśniak-Moczuk K., Wieś współczesna w tyglu przemian społeczno-ekonomicznych,
[w:] Grotowska-Leder J., Rokicka E. (red.), Przemiany społeczne we współcze-
snej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo UŁ,
Łódź 2015.
Link  A.N.,  Siegel  D.S.,  Innovation,  Entrepreneurship  and  Technological  Change,
Oxford University Press, Oxford 2007.
Lucas R.E., On the mechanics of economic development, „Journal of Monetary Eco-
nomics” 1988, vol. 22.
Lundvall B.Å., National Systems of Innovation. Towards a Theorem of Innovation
and Interactive Learning, Pinter, Londyn 1992.
Lundvall B.Å., The global unemployment problem and national systems of innova-
tion, Graham & Trotman, Londyn 1995. Bibliografia 388
Łobejko S., Plinta D., Sosnowska A., Strategie i modelowanie produktów innowacyj-
nych, PWE, Warszawa 2019.
Łuszczyk M., Kazimierza Górki niedźwiedź brunatny, czyli rzecz o terminologii roz-
woju trwałego, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, nr 46 (2).
M. Stanny, M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie ob-
szarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa 2010.
Madeira M.J., Carvalho J., Moreira J.R.M., Duarte F.A.P., de São Pedro Filho F., Bar-
riers to innovation and the innovative performance of Portuguese firms, „Journal
of Business” 2017, no. 9 (1).
Maillat D., From the industrial district to the innovative milieu: Contribution to an
analysis of territorialised productive organisations, „Recherches Economiques
de Louvain” 1998, no. 64 (1).
Makieła Z., Znaczenie innowacyjności w gospodarce regionów, „Edukacja – Przed-
siębiorczość” 2018, nr 14.
Małopolskie inteligentne specjalizacje – przewodnik, https://www.malopolska.pl/biz-
nes/ innowacje/ inteligentne- specjalizacje-regionu [dostęp: 31.01.2022].
Mansfield E., Industrial Research and Technological Innovation, W.W. Norton, Nowy
Jork 1968.
Maradana R.P., Pradhan R.P., Dash S., Gaurav K., Jayakumar M., Chatterjee D., Does
innovation promote economic growth? Evidence from European countries, „Jour-
nal of Innovation and Entrepreneurship” 2017, no. 6, 1.
Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Admi-
nistracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Ośrodek Nauk Społecznych Politech-
niki Warszawskiej, Warszawa, 1997.
Marciniak S., Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Markeson B., Deller S., Growth of rural US non-farm proprietors with a focus on ame-
nities, „Review of Urban and Regional Development Studies” 2012, no. 24 (3).
Markowska  M.,  Dynamiczna  taksonomia  innowacyjności  regionów,  Wydawnictwo
UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Strze-
lecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2006.
Matejun M., Metodyka badań ankietowych w naukach o zarządzaniu – ujęcie mode-
lowe, [w:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodo-
logii zarządzania, Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2016.
Matusiak K.B., Guliński J. (red.), System transferu technologii i komercjalizacji wie-
dzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery, PARP, Poznań 2010.
Matusiak  K.B.,  Nowakowska  A.,  Zasiadły  K.,  Budowa  krajowego  i  regionalnych
systemów innowacji, [w:] Ośrodki Innowacji w Polsce, Polska Agencja Rozwoju 389 Bibliografia
Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przed-
siębiorczości w Polsce, Warszawa 2005.
Matuszczak A., Ewolucja kwestii agrarnej a środowiskowe dobra publiczne, IERiGŻ
PIB, Warszawa 2020.
Matuszczak  A.,  Zróżnicowanie  rozwoju  rolnictwa  w  regionach  Unii  Europejskiej
w aspekcie jego zrównoważenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Mazurek J., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce – przegląd koncepcji teoretycznych,
„Zeszyty  Naukowe  Wydziału  Nauk  Ekonomicznych  Politechniki  Koszalińskiej”
2010, nr 14.
Mazurek-Łopacińska T. (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Mączyńska E., Egzogeniczne, cywilizacyjne i ustrojowe uwarunkowania innowacyj-
nego rozwoju polskiej gospodarki, [w:] Kotowicz-Jawor J. (red.), Innowacyjność
polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, PAN, Warszawa 2016.
McCann P., Ortega-Argilés R., Smart Specialization, Regional Growth and Applica-
tions to European Union Cohesion Policy, „Regional Studies” 2015, no. 49 (8).
McCann P., The regional and urban policy of the European Union. Cohesion, Results-
-orientation and smart specialisation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2015.
McGranahan D.A., Wojan T.R., Lambert D.M., The rural growth trifecta: outdoor
amenities, creative class and entrepreneurial context, „Journal of Economic Geo-
graphy” 2011, no. 11 (3).
Męczyński M., Przestrzenne zróżnicowanie i dyfuzja technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
Michalska S., Zajda K., Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie roz-
woju  partnerstw  terytorialnych.  Case  study  lokalnych  grup  działania  „Dolina
Karpia” oraz „Kraina Rawki”, „Wieś i Rolnictwo” 2011, nr 4.
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Studium niematerialnych zasobów organizacji, „Ze-
szyty Naukowe UE w Krakowie, Kraków 2010, nr 820.
Miszczuk A., Peryferyjność regionów, [w:] Tucholska A. (red.), Europejskie wyzwania
dla Polski i jej regionów, MRR, Warszawa 2010.
Miś T., Rola kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich,
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 42 (2).
Motyka S., Model kreowania systemu innowacji w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie
Przedsiębiorstwem” 2014, vol. 17, nr 4.
Motyka S., Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] Knosal R. (red.), Kompu-
terowo  zintegrowane  zarządzanie,  Oficyna  Wydawnicza  Polskiego  Towarzystwa
Zarządzania Produkcją, Opole 2011.
Moulaert F., Mehmood A., MacCallum D., Leubolt B., Social Innovation as a Trigger
for Transformations, Directorate-General for Research and Innovation, Publica-
tions Office of the European Union, Luksemburg 2017. Bibliografia 390
Murray F., Worren N., Why Less Knowledge Can Lead to More Learning: Innovation
Processes in Small vs. Large Firms, [w:] Sanchez R. (red.), Knowledge Manage-
ment and Organizational Competence, Oxford Scholarship Online, Oxford 2010.
Musiał K., Musiał W., Dezagraryzacja i dezanimalizacja na obszarach ekonomicz-
nych województwa świętokrzyskiego – aspekty przyrodnicze, ekonomiczne i in-
stytucjonalne, Seria Problemy Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydawnictwo URK
w Krakowie, Kraków 2020.
Mynarski S., Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa 1990.
Naldi  L.  ,  Nilsson  P.,  Westlund  H.,  Wixe  S.,  What  is  smart  rural  development?,  
„Journal of Rural Studies” 2015, no. 40.
Nelson K.S., Nguyen T.D., Brownstein N.A., Garcia D., Walker H.C., Watson J.T., Xin A.,  
Definitions, measures, and uses of rurality: A systematic review of the empirical
and quantitative literaturę, „Journal of Rural Studies” 2021, no. 82.
Nelson R.R., Rosenberg N., National Innovation System, Oxford University Press,
Oxford 1993.
Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i Kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szcze-
cin 2006.
Nowak A., Miejsce miejskich obszarów funkcjonalnych w procesie rozwoju regional-
nego, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2018, nr 41.
Nowak P., Pomiar innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, „Prace Ko-
misji Geografii Przemysłu” 2012, nr 19.
Nowak S., Models of Directional Change and Human Values: the Theory of Progress
as an Applied Social Science, [w:] Alexander J.C., Sztompka P. (red.), Rethinking
Progress.  Movements,  Forces  and  Ideas  at  the  End  of  the  20 th  Century,  Unwin
Hyman, Boston 1990.
Nowak-Far A., Globalna konkurencja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Po-
znań 2000.
Nowakowska  A.,  Innowacje  we  współczesnych  koncepcjach  rozwoju  regionalnego,
„Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 47.
Nowakowska A., Od regionu do terytorium – reinterpretacja znaczenia przestrzeni
w procesach rozwoju gospodarczego, „Gospodarka Narodowa” 2018, nr 3 (295).
Nowakowska A., Regionalny system innowacji, [w:] Matusiak K.B. (red.), Innowacje
i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.
Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
Nowakowska  A.,  Terytorializacja  rozwoju  i  polityki  regionalnej,  „Biuletyn  KPZK
PAN” 2017, z. 268.
Nowicka  K.,  Innowacja  wartości  przez  outsourcing  niekluczowych  kompetencji,
„Zeszyty Naukowe, Szkoła Główna Handlowa/Kolegium Gospodarki Światowej”
2011, nr 32.
Nowińska-Łaźniewska  E.,  Relacje  przestrzenne  w  Polsce  w  okresie  transformacji
w świetle teorii rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004. 391 Bibliografia
Nurzyńska I., Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w Unii Europejskiej
a rozwój obszarów wiejskich w Polsce, „Wieś i Rolnictwo” 2014, nr 4 (165).
Nurzyńska  I.,  Przyczyny  i  przejawy  peryferyjności  obszarów  wiejskich  w  Polsce,
„Wieś i Rolnictwo” 2016, nr 2 (171).
Obszary Wiejskie w Polsce w 2018 roku, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warsza-
wa 2020.
Ocena  funkcjonowania  realizujących  lokalną  strategię  PROW  2007–2013.  Raport
końcowy, PSDB, Warszawa 2012.
Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2018 roku, Załącznik
do Uchwały nr IX/106/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31.05.2019 r.
OECD, A New Rural Development Paradigm for the 21st Century: A Toolkit for De-
veloping Countries, Development Centre Studies, OECD Publishing, Paryż 2016.
OECD, Annual Report on European SMEs 2018/2019, Research & Development and
Innovation by SMEs, Background Document, Publications Office of the Europe -
an Union, Luksemburg 2019.
OECD, Building Local Ecosystems for Social Innovation. A Methodological Frame-
work, OECD Local Employment and Economic Development (LEED) Papers,
OECD, Paryż 2021.
OECD, Entrepreneurship at a Glance 2017, OECD Publishing, Paryż 2017.
OECD, Innovation and Inclusive Development, Conference Discussion Report, Cape
Town, South Africa, Revised February 2013, https://www.oecd.org/sti/inno/oecd-
-inclusive-innovation.pdf [dostęp: 20.11.2020].
OECD, Innovation and modernising the rural economy, OECD Publishing, Paryż
2014.
OECD, OECD Regional Outlook 2019. Leveraging Megatrends for Cities and Rural
Areas,  OECD  2019,  https://doi.org/10.1787/9789264312838-en  2019  [dostęp:
10.10.2021].
OECD, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship SMEs, Entrepreneurship and
Innovation, OECD Publishing 2010.
OECD, OECD Territorial Outlook, OECD Publications, Paryż 2001.
OECD,  Promoting  innovation  in  established  SMEs,  Policy  Note,  SME  Ministerial
Conference, Meksyk 2018.
OECD, Rural 3.0—a Framework for Rural Development, OECD 2018, https://www.
oecd.org/cfe/regional development/Rural-3.0-Policy-Note.pdf [dostęp: 10.10.2021].
OECD, The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Be-
ing, OECD Publishing, Paris 2015, https://dx.doi.org/10.1787/9789264239814-en  
[dostęp: 20.11.2020].
OECD/Eurostat, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using
Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific , Technological
and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luksemburg 2018. Bibliografia 392
OECD/Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych doty-
czących innowacji. Wydanie trzecie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.
Okoń-Horodyńska E., Instytucjonalne struktury na rzecz innowacyjności w Polsce, [w:]
Okoń-Horodyńska E. (red.), Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski: siły moto-
ryczne i bariery, „Studia Ekonomiczne AE w Katowicach”, nr 28, Katowice 2003.
Olejniczak T., Retroinnowacje jako determinanta zachowań konsumentów na ryn-
ku żywności, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2014,  
nr 4 (42).
Paiola M., Digitalization and Servitization: Opportunities and Challenges for Italian
SMES, Conference Proceedings of 20th Excellence in Services University of Ve-
rona International Conference, Werona 2017.
Panek J., Innowacyjność polskiego przemysłu. w progu UE, „Innowacje” 2000, nr 7.
Panek R., Stymulatory i bariery działalności innowacyjnej i transferu technologii,
„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009,
nr 2 (13).
Parker J., The Economics of Innovation. The National and Multinational Enterprise
in Technological Change, Longman, Londyn 1974.
Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, UAM w Poznaniu, Poznań 2001.
Parysek J., Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju,
[w:] Churski P. (red.), Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii
społeczno-ekonomicznej, KPZK PAN, Warszawa 2018.
Pasieczny L. , Więckowski J., Ekonomika przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1981.
Pastuszka S., Interwencjonizm czy liberalizacja w polityce regionalnej?, „Gospodar-
ka Narodowa” 2014, nr 6 (274).
Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przed -
siębiorstwa, Placet, Warszawa 1999.
Penc  J.,  Strategie  zarządzania  i  ich  realizacja.  Zarządzanie  strategiczne,  Placet,
Warszawa 1995.
Perrier-Cornet P., La problematique du developpement rural en France; Une analyse
critique,  [w:]  Agriculture  et  espace  rural:  quel  developpement,  Centre  franco  
– autrichien pour le rapprochement economique en Europe, CFA, Warszawa 2001.
Phillipson  J.,  Tiwasing  P.,  Gorton  M.,  Maioli  S.,  Newbery  R.,  Turner  R.,  Shining
a spotlight on small rural businesses: How does their performance compare with
urban?, „Journal of Rural Studies” 2019, no. 68.
Piasecki R. (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2011.
Pichle H.B., Abrahamson R., Small business management, J. Wiley and Sons Inc.,
Nowy Jork 1990.
Piecuch T., Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, [w:]
Matejun M. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich
przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa 2010. 393 Bibliografia
Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
Pietrzyk I., Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, [w:] Jewtucho-
wicz  A.  (red.),  Wiedza,  innowacyjność,  przedsiębiorczość  a  rozwój  regionalny,
Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004.
Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkow-
skich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Piętak Ł., Przegląd teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego, „Acta Universita-
tis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, vol. 5, t. 306.
Pilarska  Cz.,  Innowacyjność  w  Polsce  –  aspekty  makroekonomiczne  i  mikroeko-
nomiczne,  [w:]  Przybylska  K.  (red.),  Uwarunkowania  innowacyjności  polskich
przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Piontek F., Piontek B., Kategoria „rozwój” w alternatywnych koncepcjach jego urze-
czywistniania,  [w:]  Piontek  F.,  Czerny  J.  (red.),  Humanistyczne,  ekonomiczne
i ekologiczne aspekty kategorii „rozwój”, Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek
i Środowisko”, Warszawa–Bytom 2005.
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej. Projekt, załącznik 9. Opis systemu
wiedzy i innowacji AKIS, Warszawa, grudzień 2020.
Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonaliza-
cji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORMGASZ”, Warszawa 2004.
Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A., Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki
narodowej, Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 2004.
Poczta W., Przemiany w rolnictwie polskim w okresie transformacji ustrojowej i ak-
cesji Polski do UE, „Wieś i Rolnictwo” 2020, nr 2 (187).
Podręcznik  Oslo  2018.  Zalecenia  dotyczące  pozyskiwania,  prezentowania  i  wyko-
rzystywania danych dotyczących innowacji, GUS, US w Szczecinie, Warszawa,
Szczecin 2020.
Podstawka B.K., Efekty działalności innowacyjnej w Polsce i w województwie lubel-
skim w latach 2016–2018, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2021, nr 1.
Polanyi K., Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi, Wilkin J., Hałasiewicz A. (red.), Scholar, War-
szawa 2020.
Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Wilkin J. (red.), Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne, Bański J. (red.), Studia
Obszarów Wiejskich, t. 31, PAN IGiPZ, Warszawa 2013.
Pomykalski  A.,  Zarządzanie  innowacjami,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warsza-
wa–Łódź 2001.
Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii roz-
woju na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2015.
Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd.,  
Londyn 1990. Bibliografia 394
Poskrobko B., Wpływ trendów społecznych i gospodarczych na implementacje idei
zrównoważonego  rozwoju,  [w:]  Poskrobko  B.  (red.),  Zrównoważony  rozwój  go-
spodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok 2009.
Poznańska  K.,  Współpraca  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  z  podmiotami  
zewnętrznymi w zakresie innowacyjności, „Studia Ekonomiczne”, UE w Katowi-
cach, 2016, nr 280.
Prognoza ludności na lata 2014–2050, GUS, Warszawa 2014.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020),
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, wrzesień 2021.
Proniewski M., Polityka rozwoju regionów peryferyjnych, „Optimum: Studia Ekono-
miczne” 2014, nr 6 (72).
Propozycja  koncepcji  rozwoju  systemu  transferu  wiedzy  i  innowacji  w  rolnictwie
w  Polsce,  KSOW,  https://ksow.pl/files/portal/GTI/Raporty/GTI_zespol_roboczy_
Raport_AKIS_2020_ostateczny.pdf [dostęp: 4.01.2022].
Pruska Ż., Ocena innowacyjności rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Zrozumieć in-
nowacje w rolnictwie. Informacje wybrane, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego
Krzyża, Łosiów 2017.
Przygodzki Z., Kapitał terytorialny w rozwoju regionów, „Acta Universitatis Lodzien-
sis. Folia Oeconomica” 2016, vol. 2, t. 319.
Przygodzki Z., Środowiska przedsiębiorczości i kapitał społeczny jako wyznaczniki
wzrostu endogenicznego, [w:] Kuźnik F. (red.), Studia regionalne w Polsce. Teoria,
polityka,  projektowanie,  Wydawnictwo  Akadmii  Ekonomicznej  w  Katowicach,
Katowice 2005.
Pylak K., Changing Innovation Process Models: a Chance to Break out of Path Depen-
dency for Less Developed Regions, „Regional Studies, Regional Science” 2015,
no. 2 (1).
Pylak K., Strategia, niezamierzony proces czy przypadek? Weryfikacja hipotez ba -
dawczych w zakresie zmiany ścieżek rozwoju i wyrwania się regionu z zależności
od ścieżki, „Studia KPZK” 2017, nr 179.
Raduan C. R., Jegak U., Haslinda A., Alimin I.I., Management, Strategic Management
Theories and the Linkage with Organizational Competitive Advantage from the Re-
source-Based View, „European Journal of Social Sciences” 2009, vol. 11, no. 3.
Raport o stanie sektora MSP w 2020 roku, PARP, Warszawa 2021.
Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Bołtro-
miuk A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
Reidolf M., Graffenberger M., How Local Resources Shape Innovation and Path De-
velopment in Rural Regions. Insights from Rural Estonia, „Journal of Entrepre-
neurship, Management and Innovation” 2019, vol. 15, no. 3.
Reis J., Digital Transformation: A Literature Review and Guidelines for Future Re-
search, [w:] Rocha Á., Correia A.-M., Wilson T., Stroetmann K.A. (red.), Trends
and Advances in Information Systems and Technologies, Springer, Berlin 2018. 395 Bibliografia
Rodríguez-Pose A., Garcilazo E., Quality of Government and the Returns of Inve-
stment: Exa mining the Impact of Cohesion Expenditure in European Regions,
„Regional Studies” 2015, vol. 49, 8.
Rodríguez-Pose A., Wilkie C., Innovating in less developed regions: What drives pa-
tenting in the lagging regions of Europe and North America, „Growth and Chan-
ge” 2019, no. 50 (1).
Rogers E.M., Diffusion of Innovations (5 th  Edition), Free Press, Nowy Jork 2003.
Rogowska  M.,  Endogeniczne  determinanty  rozwoju  lokalnego,  „Zeszyty  Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 61.
Rojek D., Źródła innowacji i ich wykorzystanie w działalności innowacyjnej przed-
siębiorstw  –  ujęcie  teoretyczno-empiryczne,  „Zeszyty  Naukowe  Wyższej  Szkoły
Humanitas. Zarządzanie” 2021, nr 3.
Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkuren-
cyjnej, PWE, Warszawa 2005.
Rolnictwo w województwie małopolskim w 2019 r., Urząd Statystyczny w Krakowie,
Kraków 2020.
Romer P., Endogenous technological change, „Journal of Political Economy” 1990,
vol. 98, 5, part II.
Romer P., Increasing returns and long-run growth, „Journal of Political Economy”
1986, vol. 94, 5.
Rosa A., Zarębski P., Finansowanie działalności innowacyjnej i jej znaczenie dla roz-
woju obszarów wiejskich, „Wieś i Rolnictwo” 2018, nr 2 (179).
Rosner A., Stanny M., Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Przestrzen-
ne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich,
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej PAN, Instytut Rozwoju Wsi
i Rolnictwa, Warszawa 2016.
Rothwell R., Towards the Fifth-generation Innovation Process, „International Marke-
ting Review” 1994, vol. 11, no. 1.
Różański J., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle europejskich systemów
innowacyjności, „Przegląd Organizacji” 2020, nr 9 (968).
Rudawska J., Bariery działalności innowacyjnej w sektorze przedsiębiorstw: studium
przypadku, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka”
2017, nr 1.
Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje, Fundacja Wspomagania
Wsi, Warszawa 2011.
Sánchez-Zamora P., Gallardo-Cobos R., Ceña-Delgado F., Rural areas face the econo-
mic crisis: Analyzing the determinants of successful territorial dynamics, „Jour-
nal of Rural Studies” 2014, no. 35.
Schmookler J., Technological Change and Economic Theory, „The American Econo-
mic Review” 1965, no. 55 (1).
Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.Bibliografia 396
Schumpeter J.A., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, [w:] Backhaus J. (red.),
Joseph Alois Schumpeter. The European Heritage in Economics and the Social
Sciences, Springer, Boston 2003.
Sen A., Development as Freedom, Oxford University Press, Oxford 1999.
Siemiński  J.L.,  Koncepcje  rozwoju  obszarów  wiejskich  w  procesie  transformacji
ustrojowej Polski lat 90., [w:] Kozakiewicz M. (red.), Wieś i rolnictwo w bada-
niach społeczno-ekonomicznych, IRWiR PAN, Warszawa 1996.
Sienkiewicz  M.W.,  Innowacyjny  wymiar  współczesnej  polityki  rozwoju  lokalnego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019.
Siuta-Tokarska B., Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP
z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Difin, War-
szawa 2015.
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., Procesy i problemy w realizacji zrównoważo-
nego  i  trwałego  rozwoju  w  Polsce:  kontekst  makroekonomiczny,  Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., Procesy i problemy w realizacji zrównowa-
żonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst mikroekonomiczny, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2019.
Siuta-Tokarska  B.,  Zaawansowanie  technologiczne  przedsiębiorstw  sektora  MŚP
w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2017, nr 50 (2).
Skuza Z.A., Ginace zawody w Polsce, Muza, Warszawa 2006.
Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl [dostęp: 1.09.2021].
Smart  Villages  and  rural  mobility,  European  Network  for  Rural  Development,
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/smart-villages_
brief_rural-mobility.pdf [dostęp: 1.09.2021].
Smętkowski M., Gorzelak G., Płoszaj A., Rok J., Powiaty zagrożone deprywacją: stan,
trendy, prognoza, Raporty i analizy EUROREG 7, Warszawa 2015.
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2013.
Smith D., Exploring Innovation, McGraw-Hill, Londyn 2010.
Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 1998.
Sobol D., Innowacyjność jako determinanta współczesnego rozwoju regionu, „Acta
Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia” 2017, t. 48, nr 2.
Solow R.M., Growth Theory and After, „American Economic Review” czerwiec 1988.
Sopińska  A.,  Mierzejewska  W.,  Zasobowe  uwarunkowania  otwartych  innowacji,
„Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2016, nr 444.
Sopińska A., Wachowiak P., Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce,
„Przegląd Organizacji” 2016, nr 5 (916).
Sørensen E., Torfing J., Enhancing Social Innovation by Rethinking Collaboration,
Leadership and Public Governance, Social Frontiers, Paper presented at NESTA
Social Frontiers, Londyn 2013.397 Bibliografia
Spithoven A., Vanhaverbeke W., Roijakkers N., Open innovation practices in SMEs
and large enterprises, „Small Business Economics” 2013, no. 41 (3).
Spruch W., Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii, PWN, Warszawa 1976.
Sroka W., Mikołajczyk J., Wojewodzic T., Kwoczynska B., Agricultural Land vs. Urba-
nisation in Chosen Polish Metropolitan Areas: A Spatial Analysis Based on Re-
gression Trees, „Sustainability” 2018, vol. 10 (3).
Stackelberg von K., Hahne U., Teorie rozwoju regionalnego, [w:] Golinowska S. (red.),
Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy,
Niemcy, Raport IPiSS, z. 16, Warszawa 1998.
Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 1, StatSoft, Kraków 2006.
Stankiewicz  M.,  Konkurencyjność  przedsiębiorstwa.  Budowanie  konkurencyjności
przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
Stanny M., Czarnecki A., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc
Polski. Próba analizy empirycznej, IRWiR PAN, Warszawa 2011.
Stanny M., Komorowski Ł., Rosner A., The Socio-Economic Heterogeneity of Rural
Areas: Towards a Rural Typology of Poland, „Energies” 2021, no. 14(16).
Stanny M., Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR
PAN, Warszawa 2013.
Stanny M., Śliwowska Z., Hoffmann R., Miasto–wieś: Dychotomia czy continuum?
Rozważania  osadzone  w  trzech  kontekstach:  socjologicznym,  ekonomicznym
i geograficznym , „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki
Koszalińskiej” 2016, nr 1 (20).
Stanny M., Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowa -
niem: wielowymiarowe spojrzenie, „Wieś i Rolnictwo” 2014, nr 1.
Stawasz E., Innowacje a mała firma , Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999.
Stawasz E., Rodzaje innowacji, [w:] Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer tech-
nologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
Stawasz E., Źródła innowacji, [w:] Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer techno-
logii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2011.
Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Wy-
dawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1997.
Stola W., Struktura funkcjonalna wsi polskiej, [w:] A. Stasiak (red.), Wybrane zagad-
nienia obszarów wiejskich, PAN, KPZK, Warszawa 1992.
Strategia  Rozwoju  Województwa  „Małopolska  2030,  Załącznik  do  uchwały  
Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”, Cześć I. Diagno-
za i prognozy rozwojowe, publikacja elektroniczna online, Kraków 2021.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030, Załącznik do
uchwały nr 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r., Dz.Urz. Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2019, poz. 1150.Bibliografia 398
Strojny J., Musiał W., Obszary wiejskie w systemie ekonomiczno-społecznym państw
Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Mar-
keting” 2019, nr 22 (71).
Struś M., Rolnictwo wspierane przez społeczność – przykład innowacji konstruktywnych
na obszarach wiejskich, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 2018, nr 1.
Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2008.
Szajt M., Narodowy System Innowacji w Polsce na tle innych działających w Euro-
pie, [w:] Kryk B., Piech K. (red.), Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut
Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
Szarfenberg R., Wpływ koncepcji rozwoju społecznego na politykę społeczną, http://
rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/rozwoj_spoleczny.pdf [dostęp: 23.09.2020].
Szatkowski K., Istota i rodzaje innowacji, [w:] Brzeziński M. (red.), Zarządzanie in-
nowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
Szatkowski  K.,  Zarządzanie  innowacjami  i  transferem  technologii,  Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
Szewczuk  A.,  Kogut-Jaworska  M.,  Zioło  M.,  Rozwój  lokalny  i  regionalny.  Teoria
i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2020/2021,
Informacje sygnalne GUS, sierpień 2021.
Szopik-Depczyńska K., Cheba K., Bąk I., Ioppolo G., User-Driven Innovation in Poland:
Determinants and Recommendations, „Sustainability” 2020, vol. 12, issue 1.
Szopik-Depczyńska K., Klasyfikacja czynników aktywności innowacyjnej przedsię -
biorstw, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2009, nr 15.
Szopik-Depczyńska K., Koncepcja innowacji kreowanej przez użytkownika w dzia-
łalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.
Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004.
Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Delimitacja obszarów strate-
gicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, IGiPZ
PAN, Warszawa 2017.
Ślusarz G., Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiej-
skich w świetle zagrożenia marginalizacją, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2005.
Świadek A., Krajowy system innowacji 2.0, CeDeWu, Warszawa 2021.
Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005.
Taylor S.P., What Is Innovation? A Study of the Definitions, Academic Models and
Applicability of Innovation to an Example of Social Housing in England, „Open
Journal of Social Sciences” 2017, no. 5 (11).399 Bibliografia
The challenges and necessity of rural innovation, A Policy Brief from the Policy Le-
arning Platform on Research and Innovation, styczeń 2019, https://www.interre-
geurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_  uploads/policy_briefs/2019-01-21_TO1_
policy_brief_Rural_innovation_final_01.pdf [dostęp: 30.12.2021].
Theodoridis A., Ragkos A., Salampasis M., Innovative Approaches and Applications for
Sustainable Rural Development, 8th International Conference, HAICTA 2017, Cha-
nia, Crete, Greece, September 21-24, 2017, Selected Papers, Springer, Cham 2019.
Thier A., Ecological innovations, [w:] Makieła Z., Stuss M.M., Borowiecki R. (red.), Su-
stainability, Technology and Innovation 4.0, Routledge, Londyn, Nowy Jork 2021.
Thurik R., Entrepreneurship, Economic Growth and Policy in Emerging Economies,
„Research Paper UNU_WIDER” 2009, no. 12.
Tidd  J.,  Bessant  J.,  Managing  Innovation:  Integrating  Technological,  Market  and
Organizational Change, Wiley 2013.
Tödtling F., Kaufmann A., Innovation Systems in Regions of Europe – Comparative
Perspective, „European Planning Studies” 1999, vol. 7, no. 6.
Todtling F., Lehner P., Trippl M., Innovation in knowledge intensive industries: The
nature and geography of knowledge links, „European Planning Studies” 2006,
no. 14, 8.
Tödtling F., Trippl M., Transformation of Regional Innovation Systems: From Old
Leagacies to New Development Paths, [w:] Cooke P. (red.), Reframing Regional
Development. Evolution, Innovation and Transition, Routledge, Londyn, Nowy
Jork 2013.
Trott P. , Innovation Management & New Product Development, Trans-Atlantic Publi-
cations, Nowy Jork 2011.
Trzmielak D.M., Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie, Wy-
dawnictwo UŁ, Łódź 2013.
Tuziak  A.,  Społeczny  wymiar  dyfuzji  innowacji  i  wiedzy  jako  czynników  zmiany
i rozwoju gospodarczego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2019,
nr 57 (1).
Urbaniec M., Towards sustainable development through eco-innovations: drivers and
barriers in Poland, „Economics & Sociology” 2015, no. 8 (4).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162, 2105.
Van  Gevelt  T.,  Holmes  J.,  A  vision  for  smart  villages,  „Smart  Villages  Briefing”  
2015,  no.  5,  http://e4sv.org/wp-content/uploads/2015/08/05-Brief.pdf  [dostęp:
20.11.2021].
Wandelt K., Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym, PTPN, Poznań 1972.
Weresa M.A., Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Weresa M.A., Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Weresa M.A., Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowa-
cyjność polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002. Bibliografia 400
Weresa  M.A.,  Zdolność  innowacyjna  polskiej  gospodarki;  pozycja  w  świecie  i  re-
gionie, [w:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), Wspólna Europa, innowacyjność
w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
Wesołowska M., Scenariusze rozwoju starzejących się wsi, „Studia Obszarów Wiej-
skich” 2020, t. 57.
Wesołowska M., Wsie zanikające w Polsce. Stan, zmiany, modele rozwoju, UMCS,
Lublin 2018,
West M.A., Farr J.L., Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organi-
sational Strategies, John Wiley, Chichester 1990.
Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje
praktyczne, Wilkin J. (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2010.
Wigier M., Podstawka M., Measurement of the effectiveness of public aid for farms
in Poland, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing” 2021,  
t. 26, nr 75.
Wilkin J., Agriculture vs. Climate, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2020, nr 4 (365).
Wilkin J., Czy istnieje teoria rozwoju obszarów wiejskich i czy takiej teorii potrzebu-
jemy?, „Wieś i Rolnictwo” 2018, nr 1 (178).
Wilkin J., Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”
2008, nr 3 (140).
Wilkin J., Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geo-
grafia ekonomiczna , teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm), [w:] Bołtro-
miuk A. (red.), Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii
Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
Wilkin J., Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony, „Wieś i Rolnic-
two” 2011, nr 4.
Winden an W., Braun E., Otgaar A., Witte J.-J., Urban Innovation Systems: What
Makes Them Tick?, Routledge, Nowy Jork 2014.
Wodecka-Hyjek A., Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności, „Zeszyty Naukowe
UEK” 2013, nr 922.
Wojcieszak M., Zawadka J., Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013
w  ramach  działania  413  –  Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju,  „Turystyka
i Rozwój Regionalny” 2018, nr 9.
Województwo Małopolskie 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kraków 2020.
Województwo Małopolskie 2021, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kraków 2021.
Wojnicka-Sycz  E.,  Innowacyjność  jako  czynnik  wzrostu  i  rozwoju  gospodarczego
w Polsce – próba weryfikacji empirycznej, „Ekonomista” 2016, nr 1.
Wojnicka-Sycz E., Smart specializations and regional development in Poland, [w:] Ujwa-
ry-Gil A., Gancarczyk M. (red.), New Challenges in Economic Policy, Business, and
Management, Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2020.401 Bibliografia
Wojtasiewicz L., Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcie metodologiczne, [w:] Maik W.  
(red.), Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Wójcik  M.,  Geografia  wsi  w  Polsce.  Ewolucja  koncepcji  i  problemów  badawczych ,
„Acta  Universitatis  Lodziensis.  Folia  Geographica  Socio-Oeconomica”  2013,  
nr 13: Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi.
Wójcik M., Koncepcja inteligentnego rozwoju (smart development) – wyzwanie dla
planowania obszarów wiejskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographi-
ca Socio-Oeconomica” 2018, nr 31: Społeczny wymiar innowacyjności na obsza-
rach wiejskich.
Wójcik M., Opowiedzieć wieś – obudzić „miejsce”, [w:] Wójcik M. (red.), Tożsamość
i „miejsce”. Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017.
Wronka-Pośpiech M., Innowacje społeczne – pojęcie i znaczenie, „Studia Ekonomicz-
ne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 212.
Wschodzące sektory możliwości rynkowych na obszarach wiejskich, „Przegląd obsza-
rów wiejskich UE” 2017, nr 24.
Wychowanek  J.,  Rola  oraz  znaczenie  innowacji  i  tradycji  w  małych  przedsiębior-
stwach, „Prace Naukowe WWSZIP” 2015, nr 33 (3).
Yin X., Chen J., Li J., Rural innovation system: Revitalize the countryside for a su-
stainable development, „Journal of Rural Studies” 2019, https://doi.org/10.1016/j.
jrurstud.2019.10.014.
Zadura-Lichota P. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty
potencjał polskiej innowacyjności, PARP, Warszawa 2015.
Zagata L., Sutherland L-A., Hrabák J., Lostak M., Mobilising the Past: Towards a Con-
ceptualisation of Retro-Innovation, „Sociologia Ruralis” 2020, vol. 60, issue 3.
Zając  D.,  Znaczenie  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  rolników  w  procesie
rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo URz,
Rzeszów 2014.
Zajda K., Innowacja w wiejskiej przedsiębiorczości. Studium przypadku działalności go-
spodarczej z obszaru doliny Pilicy, „Studia Regionalne i Lokalne” 2013, nr 1 (51).
Zajda K., Wieś jako terytorium innowacyjne, „Wieś i Rolnictwo” 2015, nr 3 (168).
Zajdel M., Wybrane teorie rozwoju regionalnego oraz lokalnego a rynek pracy, „Stu-
dia Prawno-Ekonomiczne” 2011, t. LXXXIII (83).
Zakrzewska-Bielawska A., Organizacja działalności badawczo-rozwojowej w przed-
siębiorstwach innowacyjnych, [w:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie rozwo-
ju organizacji, seria: „Encyklopedia Zarządzania”, Mfiles.pl, Kraków 2012.
Zakrzewska-Bielawska  A.,  Potencjał  relacyjny  a  innowacyjność  przedsiębiorstwa  
– w kierunku open innovation, „Management Forum” 2016, nr 4 (1).
Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzed -
siębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 20.05.2003 r.
Zastempowski M., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach
kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.Bibliografia 402
Zastempowski M., Model procesu innowacyjnego polskich małych i średnich przed-
siębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 2017, nr 2.
Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J.,
Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa 2016.
Zawalińska K., Rozwój obszarów wiejskich w warunkach zmieniającej się koniunk-
tury gospodarczej, „Roczniki Naukowe SERiA” 2012, t. 14 (1).
Zegar  J.S.,  Esej  o  rozwoju  rolnictwa  i  wsi  we  współczesnych  uwarunkowaniach,
„Studia Obszarów Wiejskich” 2016, t. 42.
Zegar J.S., Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważo-
nego  rozwoju  obszarów  wiejskich,  „Problemy  Drobnych  Gospodarstw  Rolnych”
2012, nr 1.
Zegar J.S., Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2012.
Zrobek J., Innowacyjne aspekty rozwoju obszarów wiejskich, „Handel Wewnętrzny”
2014, nr 5.
Zuzek D.K., Wyzwania wobec rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminach
na obszarach Natura 2000. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, Difin,
Warszawa 2018.
Zwolińska-Ligaj M., Guzal-Dec D., Adamowicz M., Koncepcja inteligentnego rozwoju
lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich region peryferyjnego
na przykładzie województwa lubelskiego, „Wieś i Rolnictwo” 2018, nr 2 (179).
Zwolińska-Ligaj M.A., Kształtowanie lokalnych systemów innowacji jako sposób re-
alizacji koncepcji inteligentnego rozwoju na przykładzie regionów peryferyjnych,
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała
Podlaska 2018.
Żmija D., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Barte-
czek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kry-
zysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
Żmija J., Czekaj M., Różnorodność produkcyjna gospodarstw rolnych podstawą roz-
woju biogospodarki województwa małopolskiego, „Studia Ekonomiczne i Regio-
nalne” 2014, vol. 7, nr 4.
Żmija K., Czekaj M., Żmija D., The role of small farms in local food systems, „Annals
of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists” 2019, vol.
21, issue. 4.
Żmija K., Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiada-
jących drobne gospodarstwa rolne, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomi-
stów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2016, z. 3, t. 18.
Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsię-
biorstw, PARP, Warszawa 2005.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane