• Bankructwa. Tom 3. Przedsiębiorstwa i konsumenci

Bankructwa. Tom 3. Przedsiębiorstwa i konsumenci

 • Autor: Maciej Tokarski Andrzej Tokarski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-242-2
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 232/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Niestabilne czasy, jakich obecnie jesteśmy świadkami, na skutek pandemii oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie pokazują jednoznacznie, że problematyka zagrożenia finansowego i bankructw przedsiębiorstw oraz osób fizycznych jest ważna i ciągle aktualna. Książka porusza tematykę upadłości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych, tzw. upadłości konsumenckiej. W sposób szczegółowy ukazuje kwestie upadłości - w ujęciu zarówno ekonomicznym, jak i prawnym - oraz zagadnienia dotyczące zadłużenia gospodarstw domowych.

W serii Bankructwa:

              

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Upadłość podmiotu gospodarczego

1.1. Istota i geneza upadłości przedsiębiorstw
1.2. Modele instytucji upadłości w gospodarce rynkowej
1.3. Ekonomiczne uwarunkowania upadłości
1.4. Symptomy i zagrożenia dla kontynuacji działalności przedsiębiorstwa
1.5. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw
1.5.1. Przyczyny endogeniczne
1.5.1.1. Oszustwa i defraudacje a upadłość przedsiębiorstw – case study
1.5.2. Przyczyny egzogeniczne (makroekonomiczne)
1.5.3. Determinanty upadłości przedsiębiorstw w polskiej gospodarce
1.6. Prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw
1.6.1. Ewolucja polskiego systemu prawnego regulującego upadłości przedsiębiorstw
1.6.2. Definicja upadłości
1.6.3. Funkcje i cele systemu upadłościowego
1.6.4. Typy postępowania upadłościowego
1.7. Analiza upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001–2022
1.8. Upadłość w krajach Europy w latach 2017–2022

Rozdział 2. Zadłużenie gospodarstw domowych

2.1. Zjawisko zadłużenia a problem nadmiernego zadłużenia
2.2. Determinanty (czynniki) zadłużenia gospodarstw domowych
2.3. Skutki nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych
2.4. Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce
2.4.1. Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce – dane BIG InfoMonitor
2.4.2. Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce – dane PKO  Banku Polskiego
2.4.3. Zadłużenie gospodarstw domowych – Indeks kondycji finansowej Polaków KRUK S.A.

Rozdział 3. Upadłość konsumencka

3.1. Instytucja upadłości konsumenckiej
3.2. Model upadłości konsumenckiej
3.3. Przyczyny upadłości konsumenckiej
3.4. Upadłość konsumencka jako instrument walki z niewypłacalnością gospodarstw domowych a system ekonomiczny
3.5. Upadłość konsumencka w Polsce
3.5.1. Nowelizacja przepisów upadłości konsumenckiej w Polsce – od modelu konserwatywnego do modelu liberalnego
3.5.2. Zmiany w przepisach o upadłości konsumenckiej w związku z pandemią COVID-19
3.6. Rodzaje postępowań dla niewypłacalnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej
3.6.1. Upadłość konsumencka – tryb uproszczony i tryb zwykły
3.6.2. Układ konsumencki
3.7. Statystyka upadłości konsumenckiej w gospodarce polskiej w latach 2019–2022
3.7.1. Upadłość konsumencka w świetle danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości
3.7.2. Upadłość konsumencka w świetle danych statystycznych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w latach 2015–2022 z uwzględnieniem kryzysu wywołanego COVID-19 – analiza danych statystycznych
3.7.3. Wiek i płeć osób ogłaszających upadłość konsumencką
3.7.4. Sezonowość upadłości konsumenckiej
3.7.5. Liczba upadłości konsumenckich z uwzględnieniem województw
3.8. Upadłość konsumencka w pierwszym kwartale 2023 r.

Zakończenie
Bibliografia
Książki i artykuły
Akty prawne
Netografia
Spis wykresów, rysunków, schematów i tabel

dr hab. Magdalena Mosionek-Schweda, prof. Uniwersytetu Łódzkiego:

Bez wątpienia książka ta stanowi cenną pozycję w polskiej literaturze z obszaru finansów przedsiębiorstw oraz finansów osobistych i znajdzie szerokie grono odbiorców wśród praktyków i teoretyków rynku finansowego, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale również osób fizycznych. Ze względu na liczne aspekty teoretyczne i prawne zawarte w książce będzie ona również doskonałą literaturą dla studentów kierunków ekonomicznych i finansowych oraz dobrym źródłem dla prac licencjackich i magisterskich. Natomiast nauczyciele akademiccy znajdą w niej materiały przydatne do wykładów i ćwiczeń z zakresu finansów przedsiębiorstw i finansów osobistych. Książka ta jest z jednej strony przestrogą dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed decyzjami i działaniami, które mogą ostatecznie doprowadzić do bankructwa/upadłości, a z drugiej strony jest ona swoistym poradnikiem, jak się ustrzec przed takimi zdarzeniami oraz co zrobić, gdy jednak takie zdarzenie nas dotknie.

Maciej Tokarski
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, wieloletni wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Przedmiotem jego zainteresowań są zagadnienia dotyczące funkcjonowania i finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz upadłości przedsiębiorstw. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów i rachunkowości oraz współautorem kilku książek z zakresu procedur księgowych, strategii finansowania przedsiębiorstw, biznesplanu i oceny płynności finansowej podmiotów gospodarczych.

Książki tego autora

Andrzej Tokarski
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z oceną kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego w aspekcie zagrożenia kontynuacji działalności oraz upadłością przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw.

Książki tego autora

Książki i artykuły
1.  Adamek J., Determinanty nadmiernego zadłużenia – perspektywa pośrednika mikro-
finansowego, Studia Ekonomiczne nr 198, Finanse–problemy–decyzje, cz 2, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
2.  Adamus R., Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim, Wolters
Kluwer, Warszawa 2020.
3.  Adamus R., Polish bankruptcy and restructuring law for entrepreneurs and consumers,
Uniwersytet Opolski, Opole 2021.
4.  Adamus R., Prawo upadłościowe komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021.
5.  Adamus R., Geromin M., Groele B., Miczek Z., Upadłość konsumencka, C.H Beck, War-
szawa 2020.
6.  Adamus R., Witosz A.J., Witosz A., Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny,
LexisNexis, Warszawa 2009.
7.  Anioła P., Gołaś Z., Zróżnicowanie poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domo-
wych w krajach Unii Europejskiej, Studia Europejskie 2011, nr 3.
8.  Antonowicz A., Antonowicz P., Kaczmarek P., Siciński J., Kryzys i erozja kondycji finan-
sowej: barometr upadłości czy sygnał do restrukturyzacji? Finanse, statystyka i studia
przypadków, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2021
9.  Antonowicz P.,  Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospo-
darcza – studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
10. Appenzeller D., Mikro- i makroekonomiczne przyczyny upadłości przedsiębiorstw
w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” rok LX, zeszyt 3–4, 1998.
11. Babiarz-Mikulska K., Czarpacka A., Morawska S., Ocena efektywności procedur upa-
dłościowych wobec przedsiębiorców. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne,
Difin, Warszawa 2012.
12. Balibok P., Zadłużenie gospodarstw domowych a dynamika wydatków konsumpcyj-
nych w krajach OECD po wybuchu kryzysu finansowego, Kwartalnik Kolegium Eko-
nomiczno-Społecznego Studia i Prace, 2017.214 Bibliografia
13. Banasik P., Godlewska M., Kędzierski P., Morawska S., Turek J., Model prodłużniczy
i model prowierzycielski – porównanie skuteczności prawa upadłościowego. Kwartal-
nik Nauk o Przedsiębiorstwie 2022, nr 66(4).
14.  Bankructwa przedsiębiorstw – zgodnie z prawem czy ekonomią?, Kwartalnik Nauk
o Przedsiębiorstwie 2009, nr 1
15. Bąk M., Instytucja upadłości konsumenckiej w polskim systemie prawnym, [w:] K. Gut-
bier, K. Szewczyk, A. Borcuch, Instytucje i prawo. Wyzwania ekonomiczne XXI wieku,
Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019.
16. Bełdowski J., Upadłość konsumencka po nowemu, Radca Prawny 2020, nr 188.
17. Bigaj A., Ewolucja instytucji upadłości konsumenckiej w latach 2009–2016. Szanse
i zagrożenia, Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej 2015, nr 15.
18. Bieżuński P., Upadłość konsumencka do poprawienia, Horyzonty Bankowości 2010,
maj.
19. Bliss R.R., Bankruptcy Law and Large  Complex Financial Organiztion:  A Primer Eco-
nomic Perspectives, 2003, nr 10, Federal Reserve Bank of Chicago.
20. Błędowski P., Iwanicz-Drozdowska M., Społeczno-ekonomiczne aspekty nadmiernego
zadłużenia, Bezpieczny Bank 2010, nr 3(42).
21. Bodył-Szymala P., Ogłosiłeś upadłość konsumencką, zapomnij o weselu, Rzeczpospo-
lita z 20 czerwca 2009 r., nr 143.
22. Boratyńska K., Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Roczniki Naukowe,
tom IX, zeszyt 3, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa
2008.
23. Boratyńska K., Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Finanse 2009 –
teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 2009.
24. Buczkowski K., Przestępstwa na szkodę wierzycieli (art. 300–302 k.k.) – wybrane
aspekty praktyki ścigania, „Prawo w Działaniu” 2003, nr 16.
25. Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009.
26. Całus E., Upadłość konsumencka – doświadczenia i perspektywy, Acta Universitatis
Wratislaviensis, nr 3644, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014.
27. Chopitany W.,  Nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej w dobie kryzysu
wywołanego COVID-19,  Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
2021, nr 7(10).
28. Cukiernik T.,  Teluk T., Najlepsze praktyki upadłości konsumenckiej, Instytut Globa-
lizacji, Warszawa 2007.
29. Czernicki P., Nowa regulacja upadłości konsumenckiej jako instrument ochrony praw
ekonomicznych konsumenta, Problemy Zarządzania 2016, nr 1(58), t. 2.
30. Czuchowicki P., Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, „Pieniądze i Więź”
2011, nr 1(50).
31.  Corporate  Insolvencies in Europe 2021, Creditreform, Neuss 2022
32. Currit M., Pokrzywdzenie wierzyciela przez dłużnika. Przestępstwa z art. 300 i 301  
§ 1 k.k., Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
33. Czajka D., Przedsiębiorstwo w kryzysie, Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa
1999Bibliografia 215
34. Czapracka A., Kierunki, cele i warunki skutecznej reformy prawa upadłościowego na
tle europejskich reform postępowań upadłościowych, Biuletyn PTE, 2013, nr 1(60).
35.  Czy gospodarstwa domowe udźwigną podwyżki stóp NBP?, Macro Focus. Analizy ma-
kroekonomiczne, PKO Bank Polski, 27 października 2021 r.
36. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Upadłość konsumencka –pomoc dla zadłużonych kon-
sumentów, Zeszyty Naukowe TNP 2020, nr 1.
37. Dąbrowska A., Upadłość konsumencka – ujęcie teoretyczno-empiryczne, „Handel We-
wnętrzny” 2014, nr 1(348).
38. Dąbrowska K., Warcholak K., Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych
we współczesnej gospodarce, Europa Regionum 2018, nr 1, t. XXXIV.
39. Dec P., Ograniczenie niepewności w działalności przedsiębiorstw, [w:] P. Dec (red.),
Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw: bankructwa, restrukturyzacja, likwida-
cja, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.
40. Dec P., Upadłości przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju, Kwartalnik
Nauk o Przedsiębiorstwie 2021, nr 62(5).
41. Dorozik L., Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa
upadłościowego i naprawczego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
42.  II szansa dla przedsiębiorców. Raport z badań, PARP, Warszawa 2011.
43. Duczkowski N., Słowik L., Wpływ subiektywnej oceny sytuacji materialnej na zadłu-
żenie gospodarstw domowych, Wiadomości Statystyczne 2022, vol. 67.
44. Dzyuma-Zaremba U., Gant Development S.A. – the effectiveness of bankruptcy pre-
diction models in case of sudden bankruptcy, Finansowy Kwartalnik Internetowy
e-Finanse 2015, nr 11(3).
45. Famielec J., Kożuch M., Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw wy-
brane zagadnienia, UE w Krakowie, Kraków 2018.
46. Fiedorowicz E., Popłonyk D., Wybrane zagadnienia upadłości konsumenckiej – analiza
empiryczna, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016.
47. Filipiak P., Hrycaj A.,  Sierakowski B.,  Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce
sądów powszechnych, Instytut Sprawiedliwości, Warszawa 2020.
48.  Financial education and better access to adequate financial services. Report, EUProject
FES, Vienna 2007.
49. Franc-Dąbrowska, J., Porada-Rochoń, M., Swiecka B., Niewypłacalność przedsię-
biorstw i gospodarstw domowych – analiza porównawcza, Zeszyty Naukowe Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse
i Marketing 2018, nr 19(68).
50. Gębski Ł., Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych – problem finansowo-praw-
ny czy społeczny?, Gospodarka Narodowa 2013, nr 4(260).
51. Gil E., Funkcja oddłużenia w upadłości konsumenckiej, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska,  
G. Góra-Błaszczykowska, I. Gil, A. Hrycaj, Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. re-
trospekcja, stan obecny, przyszłość, Curenda, Sopot 2023.
52. Głodowski W., Hrycaj A., Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsu-
menckiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3.
53. Grzegorzewska E., Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw rolniczych, Wydawnic-
two Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2016.216 Bibliografia
54. Grzegorzewska E., Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów
europejskich, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Go-
spodarki Żywnościowej 2008, nr 68.
55. Gruszecki T., Instytucjonalne aspekty w teorii przedsiębiorstwa, [w:] E. Mączyńska,
Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Wydawnictwo Szkoły
Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
56. Gurgul S., Ekonomiczne i prawne czynniki oraz procedury upadłości przedsiębiorstw
w Polsce – rozprawa doktorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, 2014.
57. Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze – komentarz,  C.H. Beck, Warszawa 2010.
58. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty
Naukowe – Seria II, prace habilitacyjne, Zeszyt 153, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, 1998.
59. Hołda A., Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich re-
aliach gospodarczych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
60. Hołda A., Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich za-
kres w latach 1990–2002, Zeszyty Naukowe UEK 2007, nr 752.
61. Hołda A., Pociecha J., Rewizja finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie, 2004.
62. Hołda A., Micherda B., Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed
upadłością,  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007.
63. Hołda A., Strojny K., Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce – systematyka
i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków, Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości 2019, t. 101, nr 157.
64.  Hołda, A., Strojny, Przyczyny upadłości przedsiębiorców – Polska na tle Europy i świata,
[w:] W. Kozioł (red. nauk.), Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rachunko-
wości, t. 1, Katowice 2021.
65. Horosz P., Upadłość konsumencka w prawie polskim, Zeszyty Naukowe Wydziału
Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, nr 15.
66. Hrycaj A., Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
67. Hrycaj A., Filipiak P., Upadłość konsumencka, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
68. Hrycaj A., Kosmal A., Ewolucja zmian w zakresie umorzenia zobowiązań osób fizycz-
nych w ramach postępowania upadłościowego (art. 369 ust 1a Prawa upadłościowe-
go), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021.
69. Hrycaj A., Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne,  Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
70. Hrycaj A., Filipiak P., Sierakowski B., Rak J., Postępowanie upadłościowe w praktyce
sądów powszechnych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022.
71. Hrycaj A., Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne,  Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
72. Indeks oceny edukacji finansowej Polaków, Kruk S.A., Wrocław 2022.
73. Info Dług, Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach- ma-
rzec 2021, 41. edycja, BIG, Warszawa 2021.
74. Irawan A., Faturohman T., A Study Of Liquidity And Profitability Relationship: Evidence
From Indonesian Capital Market, International Journal of Management and Applied
Science 2015, Vol. 1, Issue 9.Bibliografia 217
75. Jabłoński D., Bankructwa przedsiębiorstw w pracach laureatów nagrody Nobla [w:]  
E. Mączyńska, Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, Wydaw-
nictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
76. Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze, Wolter Kluwer, Warszawa
2006.
77. Jaślikowski M., Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej w praktyce sądów po-
wszechnych, Prawo w Działaniu, t. 10. Sprawy Cywilne, 2011.
78. Kabza E., Wybrane problemy upadłości konsumenckiej w świetle nowych regulacji [w:]
Studia Iuridica Toruniensia, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Toruń 2009.
79. Kachel K., Poziom i struktura składników bilansu gospodarstw domowych w Polsce
(rozprawa doktorska), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Wrocław 2018.
80. Kaczmarczyk  A.,  Koszty  w  postępowaniu  restrukturyzacyjnym  i  upadłościowym  
w świetle regulacji prawnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu nr 524, 2018.
81. Kalczyńska S, Ocena stanu sytuacji zadłużeniowej gospodarstw domowych – na tle ba-
dań (pierwotnych i wtórnych), [w:] B. Świecka, Bankructwa gospodarstw domowych.
Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008.
82. Kalfas R.W., Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz
prowadzącej działalność gospodarczą w ujęciu komparatystycznym, Kwartalnik Rad-
cy Prawnego 2018, nr 3(16).
83. Kata R., Nowak K., Leszczyńska M., Sebastianka B., Kowal A.,  Bezpieczeństwo finan-
sowe gospodarstw domowych: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2021.
84. Kopczyński P., Prognozowanie upadłości polskich przedsiębiorstw za pomocą azja-
tyckich modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, Zeszyty Teoretyczne  
Rachunkowości 2022, 46 (2).
85. Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstwa a wykorzystanie sztucznej inteligencji,
CeDeWu, Warszawa 2005.
86. Kośka M., Tańska P., Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022,
MGBI, Warszawa 2022.
87. Kowalak R., Problemy identyfikacji przyczyn i symptomów zagrożenia bankructwem
przedsiębiorstw, [w:] Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000.
88. Kowalak R., Rola systemów wczesnego ostrzegania w procesie podejmowania decyzji  
o restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu nr 472, 2017.
89. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upa-
dłości, ODiDK, Gdańsk 2008.
90. Kowzan P., Dług jako urządzenie wychowawcze, Stowarzyszenie Na Styku, Gdańsk
2021.
91. Kraciuk, J., Przestępstwa gospodarcze w przedsiębiorstwach i sposoby ich przeciw-
działania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe,
Ubezpieczenia 2012, nr 690(51).218 Bibliografia
92. Krajewski J.,  Tokarski A.,  Matuszak M., Wpływ czynników makroekonomicznych na
skalę i dynamikę upadłości przedsiębiorstw, [w:] R. Pastusiak, P. Trippner, Inwestor,
przedsiębiorca, państwo. Współtwórcy gospodarki innowacyjnej, Przedsiębiorczość
i Zarządzanie, 2017, t. XVIII, zeszyt 7, cześć 2.
93. Krajewski J., Tokarski A., Tokarski M., The analysis of the bankruptcy of enterprises
exemplified by the Visegrad Group. Journal of Business Economics and Management
2020, 21(2).
94. Krajewski J., Tokarski A., Tokarski M., Wpływ czynników makroekonomicznych na
skalę i dynamikę upadłości przedsiębiorstw w gospodarce polskiej i w województwie
kujawsko-pomorskim. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2019, (172),
95. Kuciński K., Powody upadłości przedsiębiorstw,  [w:] K. Kuciński, E. Mączyńska,
Zagrożenie upadłością, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
96. Kuchciak I., Nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych – przyczyna i skutek
wykluczenia finansowego, „Bezpieczny Bank” 2013, nr 2–3.
97. Kumor I., Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności
i ich ujęcie sprawozdawcze, [on line], Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016,
nr 2(80), cz. 2.
98. Kumor I., Strojek-Filus M., Odzwierciedlenie skutków upadłości likwidacyjnej przed-
siębiorstwa w sprawozdaniu finansowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego 2011, nr 625.
99. Kuźnik M., Konsumencka zdolność upadłościowa – zakres podmiotowy, Studia Eko-
nomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015,  
nr 240.
100. Langer M., Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, Folia Iuri-
dica Universitatis Wratislaviensis 2020, vol. 9(1).
101. Lee S.-H., Yamakawa Y., Peng, M.W., Barney J.B., How do bankruptcy laws affect
entrepreneurship development around the world?. Journal of Business Venturing,
2011, 26(5).
102. Machowska A., Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Wolters Kluwer, Warszawa
2021.
103. Machowska A., Nowelizacja prawa upadłości konsumenckiej – ustawa z 30 sierpnia
2019 roku – wyzwanie dla sądów upadłościowych i syndyków, Doradca Restruktury-
zacyjny, 2020, nr 1.
104. Machowska A., Upadłość konsumencka, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
105. Machowska A., Ludwiczyńska A., Upadłość konsumencka, Wolters Kluwer, Warszawa
2022.
106. Maślanka T., Płynność finansowa determinantą zdolności kontynuacji działalności
przedsiębiorstwa,  CeDeWu, Warszawa 2019.
107. Matuszak M., Tokarski A., Obraz i przyczyny upadłości przedsiębiorstw w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim w latach 2008–2015, [w:] S. Rudolf, Nowa ekonomia
instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Gdańsku 2016, t. 48 .
108. Matuszak M., Tokarski A., Upadłość i jej znaczenie w gospodarce rynkowej – podejście
instytucjonalne [w:] S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu,
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku t. 48, 2016.Bibliografia 219
109. Mazurek-Krasodomska E.,  Sytuacja finansowa gospodarstw domowych i jej determi-
nanty,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, 2011.
110. Mączyńska, E.,. Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybra-
ne aspekty regulacyjne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2015.
111. Mączyńska E., Chwilówkowe pożyczki pieniężnie w kontekście ekonomii behawioralnej
i regulacyjnych funkcji państwa, [w:] I. Jakubowska-Branicka, Rynek firm pożyczko-
wych w Polsce. Teoria i praktyka, PTE, Warszawa 2018.
112. Mączyńska E., Bankructwa przedsiębiorstw jako niedostosowanie do przyszłości. Ana-
liza w kontekście funkcjonowania sądów gospodarczych, [w:] Finanse 2009 – teoria
i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2009.
113. Mączyńska E., Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Wy-
dawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
114. Mączyńska E., Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne,
Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.
115. Mączyńska E., Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane
aspekty regulacyjne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.
116. Mączyńska E., Bankructwa i upadłość przedsiębiorstw – podstawowe problemy i ob-
szary badawcze, Biuletyn PTE, 2013, nr 1.
117. Mączyńska E., Ekonomiczno-instytucjonalne uwarunkowania bankructw i upadłości,
[w:] S. Morawska,  Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przed-
siębiorstwem w kryzysie, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
118. Mączyńska E., Morawska S., Efektywność procedur upadłościowych, Wydawnictwo
Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa  2015.
119. Mączyńska E., Meandry upadłości. Klęska czy druga szansa, Wydawnictwo Szkoły
Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
120. Mączyńska E., Zawadzki M., Modelowe i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sy-
tuacji przedsiębiorstw i restrukturyzacji – analiza dyskryminacyjna (wyniki II etapu
badań), Working Papers nr 42, INE PAN, Warszawa 2000.
121. Mączyńska E., Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, [w:] A. Fierla (red.), Ryzy-
ko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Szkoły Głównej
Handlowej, Warszawa 2008.
122. Mączyńska, E., Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii
Europejskiej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013.
123. Mączyńska E., Zarządzanie w warunkach ekonomii niepewności. Systemy wczesnego
ostrzegania, [w:] L. Lewandowska, Nowe koncepcje zarządzania i finansowania roz-
woju firm regionu łódzkiego, PTE, Łódź 2008.
124. Michalczyk L., Prawna upadłość konsumencka (bankructwo) w aspekcie ekonomicz-
no-socjologicznej „moralności płatniczej”, Handel Wewnętrzny 2011, nr 6.
125. Migaj J., Oddłużenie jako podstawowy cel postępowania upadłościowego prowadzo-
nego w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej [w:]
E. Marszałkowska-Krześ, Tendencje prawa materialnego i procesowego cywilnego,
Prace Naukowe nr 101 Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2017.
126. Misztal-Konecka J., Leksykon prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Podsta-
wowe pojęcia, C.H. Beck, Warszawa 2021.220 Bibliografia
127. Morawska S., Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły
Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
128. Morawska, S., Modele postępowań upadłościowych w Polsce i wybranych krajach UE,
Agnieszka Wierzbicka Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2011.
129. Morawska., Przedsiębiorca w obliczu kryzysu, Wydawnictwo Szkoły Głównej Han-
dlowej, Warszawa 2013.
130. Morawska S., Staszkiewicz P., Skuteczność prawa upadłościowego – wyniki badań
empirycznych, Biuletyn PTE, 2016, nr 4.
131. Morawski I., Wieczorek Sz., Zadłużenie i bezpieczeństwo finansowe Polaków. Spot-
data, Warszawa 2018.
132. Mosionek-Schweda M., Model Altmana jako narzędzie do oceny ryzyka upadłości
przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
2014, nr 342.
133. Mrówczyński M., Zasadnicze cechy nowego modelu postępowań dotyczących niewy-
płacalności dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodar-
czej, Studia Iuridica Toruniensia, 2020, t. XXVI.
134. Musiał M., Kredytowanie gospodarstw domowych jako istotny element efektywnego
gospodarowania finansami osobistymi, [w:] E. Kowalewska, P. Mańczyk, Współczesne
problemy bankowości i sektora finansów publicznych, tom 1, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, 2015.
135. Nahotko S., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, AJG,
Bydgoszcz 2003.
136. Nowak P., Perspektywy upadłości konsumenckiej w Polsce w kontekście zmian eko-
nomiczno-prawnych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, 2017, nr 31(3).
137. Odorzyńska-Kondek J., Upadłość konsumencka w świetle wybranych przepisów praw-
nych, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 1.
138. Olszewska M., Podel W., Nowe prawo upadłościowe Praktyczny przewodnik dla przed-
siębiorców, Difin, Warszawa 2004.
139.  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ochrony kon-
sumentów i właściwego  traktowania nadmiernego zadłużenia w celu zapobiegania
wykluczeniu społecznemu, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2014/C 311/06.
140. Pawluczuk-Bućko P., Butyrskyi A,. Criminological characteristics of crimes in bank-
ruptcy, Studia Iuridica Toruniensia 2021, t. 28.
141. Panert M., Redukcja zobowiązań niewypłacalnego dłużnika będącego osobą fizycz-
ną – możliwość czy cel postępowania upadłościowego, Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego 2020, nr 12.
142. Pawłowski M.,  Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitenta obligacji
korporacyjnych, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2018, nr 19(68).
143. Penczar M., Bariery szerszego wykorzystania instytucji upadłości konsumenckiej
w Polsce, Zarządzanie i Finanse, 2013, r. 11, nr 2, cz. 1.
144. Piasecki B., Upadek małych firm. Systemy i strategie wczesnego ostrzegania, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
145. Piasecki K, Prawo upadłościowe. Prawo układowe, Branta, Bydgoszcz, 1999.Bibliografia 221
146. Pieńkowska M., Przyczyny upadłości w świetle teorii przedsiębiorstwa – weryfika-
cja empiryczna, [w:] D. Appenzeller, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach  
1990–2003, AE Poznań, 2004.
147. Pieńkowska M., Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstw, [w:] E. Mączyńska, Ekono-
miczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej
Handlowej, Warszawa 2005.
148. Podczaszy J., Społeczne aspekty przepisów o upadłości konsumenckiej w świetle prze-
prowadzonych badań, [w:] E. Klamut, Terapia finansów, Przedsiębiorczość i Zarzą-
dzanie, 2016, t. XVII, cz. 3.
149. Podczaszy J., Quo vadis homo debitor – rozważania na temat prawnego uregulowania
upadłości konsumenckiej, „Edukacja Prawnicza” 2014, nr 11.
150.  Polityka Nowej Szansy, Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospo-
darki, Warszawa 2012.
151.  Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022, MGBI, Warszawa
2022.
152. Potyrańska P., Analiza upadłości konsumenckiej w Polsce w 2015-2020 ze szczególnym
uwzględnieniem nowelizacji prawa upadłościowego w latach 2015 oraz 2020, Zeszyty
Naukowe ZPSB Firma i Rynek 2021, nr 2(60).
153. Poznańska K., Cykle życia przedsiębiorstw a instytucjonalna infrastruktura ich funk-
cjonowania, [w:] E. Mączyńska, Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty insty-
tucjonalne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
154. Prusak B., Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Difin Warszawa
2007.
155. Prusak B., Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Ujęcie międzynarodowe,
CeDeWu,  Warszawa 2011.
156. Przybylska-Kapuścińska W., Gospodarstwa domowe na rynku finansowym w Polsce,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
157. Puzio J., Ekonomiczno-społeczna analiza zagadnienia upadłości konsumenckiej na
przykładzie Polski w latach 2017–2019, Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek 2021,
nr 2(60).
158. Reczuch A., Niewypłacalność konsumencka jako zjawisko ekonomiczne, [w:] I. Gil,  
A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, Zadłużenie i niewypłacalność dłuż-
nika. Wybrane aspekty postępowania  zabezpieczającego, egzekucyjnego, restruktu-
ryzacyjnego i upadłościowego  w polskim systemie prawnym, Currenda, Sopot 2018.
159. Reczuch A., Upadłość konsumencka a niewypłacalność gospodarstw domowych spo-
wodowana ich nadmierną konsumpcją w Polsce, Rynek – Społeczeństwo – Kultura
2015, nr 3(15).
160. Reczuch A., Upadłość konsumencka jako prawno-ekonomiczny instrument przeciw-
działania wykluczeniu finansowemu i nadmiernemu zadłużeniu gospodarstw domo-
wych w Polsce, Think & Make, Warszawa 2022.
161. Reczuch A., Upadłość konsumencka jako prawno-ekonomiczny instrument przeciw-
działaniu wykluczeniu finansowemu gospodarstw domowych w Polsce (rozprawa
doktorska), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,  Wrocław, Jelenia  Góra  
2019.222 Bibliografia
162. Regenburg, K., Seitz, M.N.B. Criminals, bankruptcy, and cost of debt, Rev Account Stud
2021, nr 26, 1004–1045.
163.  Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowe-
go i naprawczego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2012.
164. Rogowski W., Rozważania nad pojęciem upadłość przedsiębiorstwa, czyli upadłość
niejedno ma imię, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2015, z. 142.
165. Rogowski, W.. Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw – ujęcie empiryczne.  
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2015, nr 144.
166. Rogowski W., Sytuacja na rynku kredytów dla gospodarstw domowych w drugim roku
pandemii, Gazeta SGH 2021, nr 364.
167. Rogowski W., Przyczyny upadłości przedsiębiorstwa w Polsce. Biuletyn Polskiego  
Towarzystwa Ekonomicznego nr 1 (68), Warszawa 2015.
168. Ropęga J., Ścieżki niepowodzeń gospodarczych: redukcja zagrożenia niepowodzeniem
jako element strategii małej firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
169. Rutkowska M., Upadłość konsumencka – przegląd regulacji wybranych systemów
prawnych, „Bank i Kredyt” 2004.
170. Saravanan S., Empirical Research on Relationship between Working Capital and Prof-
itability – A Case Study of Pricot Meridian Ltd, Coimbatore, International Journal of
Marketing and Management Research, 2011, vol. 2, issue 10,
171. Siciński J., System wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości
na przykładzie branży transportowej, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2021.
172. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, UMK,
Toruń 2002.
173. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytu-
acjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
174.  Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2007.
175. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
176. Stasiewski T., Upadek przedsiębiorstw przyczyny, symptomy i  metody przewidywania,
ZTRN, 1995, t. XXXIII.
177. Stępińska, J. Konsekwencje zmian przepisów o upadłości konsumenckiej, Finanse i Pra-
wo Finansowe 2023, nr 1(37).
178. Sudoł S., Matuszak M., Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemy-
słowych w okresie transformacji ustrojowej 1990–1998, Wydawnictwo Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.
179. Swoboda K., Upadłość konsumencka, Acta Erasmiana VII, Z badań nad prawem i ad-
ministracją, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014.
180. Szpringer W., Regulacja upadłości konsumenckiej (inspiracje z rozwiązań świato-
wych), CBKE, e-Biuletyn, 2008, nr 2.
181. Szpringer W., Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finanso-
wych UE, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
182. Szpringer W., Regulacja upadłości konsumenckiej (inspiracje z rozwiązań świato-
wych), CBKE, e-Biuletyn, 2008, nr 2.Bibliografia 223
183. Szpringer W., Społeczna odpowiedzialność banków,  Wolter Kluwer Polska, Warszawa
2009.
184. Szpringer W., Upadłość konsumencka. Inspiracje z rozwiązań światowych oraz reko-
mendacje dla Polski, CeDeWu, Warszawa 2006.
185. Szpringer W., Upadłość konsumencka – kluczowe dylematy regulacji w świetle oceny
półtorarocznego obowiązywania znowelizowanej ustawy – Prawo upadłościowe i na-
prawcze, Kancelaria Senatu, Warszawa 2010.
186. Szpringer, Upadłość konsumencka – kluczowe dylematy regulacji w świetle oceny
dotychczasowego obowiązywania znowelizowanej ustawy prawo upadłościowe i na-
prawcze [w:] Adamska, A., Mączyńska, E., Upadłości, bankructwa i naprawa przed-
siębiorstw. Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa 2013.
187. Szpringer W., Upadłość konsumencka – kluczowe dylematy w świetle półtorarocznego
obowiązywania znowelizowanej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Opinie
i ekspertyzy, Kancelaria Senatu, Warszawa 2010.
188. Szymańska A., Upadłość konsumencka w wybranych krajach Unii Europejskiej a kryzys
gospodarczy, Problemy Zarządzania, 2013, vol. 11, nr 1(40), t. 1.
189. Świecka B., Bankructwa gospodarstw domowych, Difin, Warszawa 2008.
190. Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych, Difin, Warszawa 2009.
191. Świecka B., Przyczyny niewypłacalności gospodarstw domowych. Ujęcie teoretyczne,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 548, 2009.
192. Tarnacka A., Instytucja upadłości konsumenckiej w polskim systemie prawnym – naj-
ważniejsze zmiany regulacji, Journal of Modern Science 2018, nr 2(37).
193. Tereszkiewicz P., Upadłość konsumencka w wybranych systemach prawnych, Instytut
Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
194. Tereszkiewicz P., Prawo upadłości konsumenckiej i jego funkcjonowanie w Austrii,
Francji, Niemczech i Anglii, [w:]  Upadłość konsumencka – funkcjonowanie w Pol-
sce oraz rozwiązania prawne w wybranych krajach, Kancelaria Senatu, Warszawa  
2012.
195. Thlon M., Thlon J., Stan wiedzy zarządzających przedsiębiorstwami w zakresie wy-
branych obszarów znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego i restruktu-
ryzacyjnego – wyniki badań, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2021, nr 8.
196. Tokarski A., Charakterystyka podstawowych rodzajów upadłości firm w edukacji
przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość – Edukacja 2012, nr 8.
197. Tokarski A,  Dysfunctions of insolvency system models in Poland as element of bank-
ruptcy infrastructure, 14th International Scientific Conference under the Auspic-
es of Ministry of Finance ofthe SlovakRepublic, University of Žilina, 2014.
198. Tokarski A., Globalizacja a ryzyko bankructwa,  Przedsiębiorczość – Edukacja nr 7,
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków–Warszawa 2011.
199. Tokarski A., Kierunki ewolucji systemu upadłościowego w Polsce, Przedsiębiorczość–
Edukacja nr 11, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków–Warszawa 2015.
200. Tokarski A., Kształtowanie się teorii bankructwa, Prace Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowej w Gdańsku, 2012, nr 16.
201. Tokarski A., Tokarski M., Przebieg procesu upadłościowego przedsiębiorstw polskich
w XXI w., Przedsiębiorczość – Edukacja 2019, nr 15(2).224 Bibliografia
202. Tokarski A., Przyczyny i symptomy upadłości przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
[w:] P. Maśloch, J.M Stankiewicz, Zarządzanie w XXI wieku,  WSB Merito Toruń, 2010.
203. Tokarski A., Tokarski M.,  Rachunkowość źródłem informacji o przewidywaniu upadłości
przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, [w:] T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w zarzą-
dzaniu jednostkami gospodarczymi, Akademia Rolnicza – Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin 2006.
204. Tokarski A., Tokarski M., Restructuring proceedings as a positive effect of imple-
menting the instruments of the New Chance Policy in the Polish economy in the years
2016–2018. Journal of Management and Financial Sciences, 2019, (37).
205. Tokarski A., Restructuring Proceedings - New Regulations In The Polish Economy, 36th
IBIMA Conference 4–5 November 2020, Granada, Spain 2020.
206. Tokarski A., Matuszak M., Upadłość jako instytucja gospodarki rynkowej, Przedsię-
biorczość – Edukacja nr 12, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków–Warszawa 2016.
207. Tokarski A., Tokarski M., The Directions of Counteracting the Bankruptcy of Enter-
prises in the Polish Economy in the view of the Implementation of the Restructuring
Law in the Years 2016–2018, 35th IBIMA Conference 1–2 April 2020, Seville, Spain.
208. Tokarski A., The phenomenon of bankruptcy of enterprises in the polish economy in
the years  2008–2015, [w:] E. Lotko, J. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Optimization of or-
ganization and legal solutions concerning public revenues and expenditures in public
interest,  Temida 2, Białystok–Vilnius 2018.
209. Tokarski A., Tokarski M., Models of bankruptcy system in Poland – characteristics, 14th
International Scientific Conference under the Auspices of Ministry of Finance of
the Slovak Republic, University of Žilina
210. Tokarski A., Tokarski M., The Influence of the Macroeconomic Factors on the Scale
and Dynamics of the Bankruptcy On Enterprises in the Polish Economy in the Years
2000–2015, Transformations in Business & Economics, 2018, vol. 17, no. 2A(44A).
211.  Towards a common operational definition of over-indebtedness, European Commis-
sion, February 2008.
212.  Upadłość konsumencka krok po kroku, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finan-
sowej, 2020..
213.  Upadłość konsumencka oraz układ konsumencki. Praktyczny poradnik dłużnika,  
Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2021.
214.  Upadłość konsumencka – poradnik, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2014.
215.  Upadłości i restrukturyzacje w Polsce. Wskaźniki prognozujące trudności finansowe
oraz wybrane skutki zmian w przepisach z zakresu upadłości i restrukturyzacji, PwC,
Warszawa 2017.
216.  Unternehmensinsolvenzen in Europa 2022  Creditreform, Neuss 2023.
217.  Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, VII kadencja,
druk sejm. nr 2824, http://www.sejm.gov.pl
218. Wałęga A., Wałęga G., O badaniach zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce,  
Wiadomości Statystyczne, 2018, nr 3.
219. Wałęga, G.,  Determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce w świetle wy-
branych teorii konsumpcji, [w:] Z. Dach (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania
podmiotów rynkowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2010.Bibliografia 225
220. Wałega G., Kredytowanie gospodarstw domowych, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2013.
221. Wałęga A., Wałęga G.,  Kowalski R., Warunki życia nadmiernie zadłużonych gospo-
darstw domowych w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021.
222. Wałega G., Uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku kredytów
w Polsce (praca doktorska), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, 2011.
223. Wegliński K.,  Upadłość konsumencka, czyli sposób na uwolnienie się od długów, Ry-
nek – Społeczeństwo – Kultura 2018, nr 1(27).
224. Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009.
225. Wieczerzyńska, B., Prawo restrukturyzacyjne – potrzeba i ocena regulacji, Studia
Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne 2015, nr 2.
226. Wiśniewska, A , Determinanty nadmiernego zadłużania się polskich gospodarstw
domowych, Współczesne Finanse. Teoria i Praktyka, 2016, nr 1.
227. Wolska-Bagińska A., Analiza rozwoju instytucji upadłości konsumenckiej w Polsce
w latach 2009–2017, Palestra, 2018, nr 5.
228. Wolska-Bagińska A., Ekonomiczno-prawne aspekty upadłości konsumenckiej, Prze-
gląd Prawno-Ekonomiczny 2018, nr 42(1).
229. Wolska-Bagińska A., Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, Przegląd Praw-
no-Ekonomiczny 2018, nr 3.
230. Wołowski P., Upadłość konsumencka na podstawie nowelizacji ustawy Prawo upa-
dłościowe i naprawcze z dnia 29 sierpnia 2014 r., Transformacja Prawa Prywatnego,
2014, nr 4.
231. Wołowski, P.,  Wpływ ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłu-
żonych na jawność postępowania upadłościowego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego
2020, nr 7.
232. Zalega T., Upadłość konsumencka a zadłużanie się miejskich gospodarstw domowych
w Polsce w okresie kryzysu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2014,  
nr 38.
233. Zaremba U., Restrukturyzacja sądowa a upadłość przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna
Wydawnicza  ASPRA, Warszawa–Rzeszów, 2021.
234. Zawłocki R, Przestępstwa przeciwko wierzycielom, [w:] R. Zawłocki (red.), System
prawa karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Warszawa 2011.
235. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Insty-
tut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003.
236. Zimmermann P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, C.H.
Beck, Warszawa 2016.
237. Zimmerman P.,  Filipiak P., Restrukturyzacja w Polsce w latach 2016–2017, SPOTDATA,
Warszawa 2018.
238. Zimmerman P., Prawo upadłości konsumenckiej, [w:] Upadłość konsumencka– funkcjo-
nowanie w Polsce oraz rozwiązania prawne w wybranych krajach, Kancelaria Senatu,
Warszawa 2012.
239. Żurawski M., Pozytywne i negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
Studia Iuridica Toruniensia 2017, t. XX.226 Bibliografia
Akty prawne
1.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca
2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zaka-
zów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność
postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów
(Dz. Urz. L 172, 26.06.2019).
2.  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520)
3.  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz.
2309).
4.  Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów banko-
wych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uprosz-
czonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1072; ost. zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1535).
5.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 870).
6.  Zalecenie Komisji z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie nowego podejścia do niepowo-
dzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności (Dz. Urz. L 74, 14.03.2014).
7.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i na-
prawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1306).  
8.  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2014 r.  
poz. 1626).
Netrografia
1.  https://www.parkiet.com/gospodarka-swiatowa/art36319631-wzrosnie-
liczba-upadlosci
2.  https://www.creditreform.de/aktuelles-wissen/pressemeldungen-fachbeitraege/
news-details/show/unternehmensinsolvenzen-in-europa-jahr-2022
3.  https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-17/63935,-
Doprowadzenie-do-upadlosci-lub-niewyplacalnosci-art-301.html
4.  https://gazetawroclawska.pl/setki-milionow-zlotych-wykradzione-z-firmy-
deweloperskiej-gant-byli-szefowie-zatrzymani/ar/c3-13544065
5.  https://www.gov.pl/web/pr-wroclaw/kolejne-osoby-uslyszaly-zarzuty-w-sledz-
twie-dot-gant-development-sa
6.  https://www.gov.pl/web/pr-wroclaw/kolejne-osoby-uslyszaly-zarzuty-w-sledz-
twie-dot-gant-development-sa
7.  https://www.aferyfinansowe.pl/afery-finansowe-na-swiecie/worldcom/
8.  https://www.dw.com/pl/dwa-lata-wi%C4%99zienia-w-zawieszeniu-dla-schlecke-
ra/a-41547206
9.  https://www.totalmoney.pl/artykuly/zadluzenie-polakow-w-bankach
10. https://media.big.pl/dlug-trendy,  Już ponad 4 wynagrodzenia na spłatę długu.
11. https://media.big.pl/publikacje/727889/raport-infodlug-w-rok-ubylo-prawie-
-9-mld-zl-zaleglosci-i-ponad-143-tys-niesolidnych-dluznikow
22612. https://media.big.pl/dlug-trendy
13. https://pl.kruk.eu/dla-prasy/kondycja-finansowa
14. https://www.imsig.pl/rocznik/2021
15. https://www.coig.com.pl/2022-upadlosc-konsumencka_grudzien.php
16. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Liczba-upadlosci-konsumenckich-w-I-kw-
-2023-r-8520292.html Kisiel M., Nowy rekord bankructw. Upadłość konsumencka
na wznoszącej fali.
17. https://www.coig.com.pl/2023-upadlosc-konsumencka_marzec.php
18. https://www.money.pl/gospodarka/wzbiera-fala-bankructw-w-polsce-jestesmy-
-blisko-rekordu-6877032906799904a.html,  Wzbiera  fala  bankructw  w  Polsce.  
Jesteśmy blisko rekordu.
19. https://www.skef.pl/konsekwencje-ogloszenia-upadlosci-konsumenckiej/

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pakiet: Bankructwa

185.00 zł Cena netto: 176.19 zł

Najczęściej kupowane